Studieordning for Bacheloruddannelsen i By-, energi- og miljøplanlægning – 2016 – København

1: Forord

I medfør af lov 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning. Uddannelsen følger endvidere Fællesbestemmelserne og tilhørende Eksamensordning ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Civilingeniøruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning består af en bacheloruddannelse på tre år (1.- 6. semester) og en master-/kandidatuddannelse på to år (1.-4. semester).

På bacheloruddannelsen, som denne studieordning vedrører, og som er fælles for alle studerende, indgår de grundlæggende dele af civilingeniøruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning, med særlig henblik på at indlære faglige kvalifikationer inden for feltets erhvervsfunktioner, som anvendes i både offentlig og privat ansættelse.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i København.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Design.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning forudsætter en gymnasial uddannelse.

Uddannelsens specifikke adgangskrav er: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og ét af følgende sæt krav: 

 • Fysik B og Kemi C 
 • Fysik B og Bioteknologi A
 • Geovidenskab A og Kemi C

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (by-, energi- og miljøplanlægning). Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Urban, Energy and Environmental Planning).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer, der opnår en bachelorgrad på dette niveau, tilegner sig følgende:

Viden

 • Skal kunne forklare grundlæggende teorier, metoder og faglige praksisser indenfor ingeniørvidenskabelige og samfundsvidenskabelige aspekter af planlægning. '
 • Skal kunne beskrive planlægnings- og forvaltningssystemets opbygning og funktion
 • Skal kunne udlede centrale tekniske, udformningsmæssige og samfundsmæssige betingelser og problemstillinger knyttet til udviklingen af byer, miljøforhold, samt energisystemer.
 • Skal kunne relatere sammenhænge mellem bæredygtighed, teknologi og samfund til planlægning
 • Skal kunne gøre rede for planjuridiske og miljøreguleringsmæssige betingelser for planlægningen

Færdigheder

 • Skal kunne udføre en ingeniørfaglig kortlægning og analyse af eksisterende tekniske systemer og praksisserne knyttet hertil
 • Skal kunne kortlægge miljøpåvirkninger ved private og offentlige organisationers virke
 • Skal kunne foretage en kritisk analyse af de tekniske og samfundsmæssige aspekter ved en planlægningsmæssig problemstilling
 • Skal kunne illustrere og analysere stedsbundne og rumlige faktorer i planlægningen
 • Skal kunne organisere og gennemføre indsamling af kvantitative og kvalitative data
 • Skal kunne modellere og konsekvensvurdere konkrete løsningsmuligheder
 • Skal kunne formidle (by-, energi- og miljø) planlægningsfaglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikkespecialister
 • Skal kunne demonstrere sammenhænge mellem by-, energi- og miljøfagligheder
 • Skal kunne demonstrere de økonomiske begrænsninger og muligheder ved et konkret projekt

Kompetencer

 • Skal kunne udforme strategisk velfunderede løsningsforslag og anbefalinger på planlægningsmæssige problemstillinger
 • Skal kunne agere som både faglig og samfundsmæssig forandringsagent i rollen som planlægger
 • Skal kunne planlægge og indgå i åbne og demokratiske beslutningsprocesser
 • Skal kunne forholde sig kritisk til de interessemæssige konflikter (private og offentlige), der gør sig gældende ved implementering af strategier og planer
 • Skal selvstændigt kunne tilpasse sig til at indgå i tværfaglige teams
 • Skal selvstændigt kunne strukturere og udvikle egen læring inden for planlægningsfaglige og tværfaglige læringsmiljøer
 • Skal kunne udvikle problemløsninger med udgangspunkt i komplekse situationer indenfor by-, energi- og miljøplanlægning.
 • Skal kunne reflektere over forskelle mellem videnskabsteoretiske og planlægningsmæssige praksisser

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback
 • Faglig refleksion
 • Porteføljearbejde
 • Feltarbejde
 • Pin up, visualiseringsarbejde m.v.

Regler om forløb af bacheloruddannelsen

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

Afslutning af bacheloruddannelsen

Bacheloruddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, den er påbegyndt.

18: Uddannelsesoversigt

Bachelorprojekt Miljøledelse i virksomheder Bæredygtig infrastruktur Byens udfordringer og planlægning Planlægning og naturressourcer Planlægning og samfund 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. 5. sem. 6. sem. Bachelorforløb

Nedenstående tabel viser projektmoduler og kursusmoduler på bacheloruddannelsen for de enkelte semestre samt ECTS-fordelingen på de enkelte semestre efter moduler. Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Bæredygtig planlægning Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Planlægning og samfund Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Matematik og naturvidenskab Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Planlægningens rammer og praksisser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
2. Semester
Planlægning og naturressourcer Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Anvendt statistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Geografisk informationsvidenskab & teknologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Naturressourcer og samfundet Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
Byens udfordringer og planlægning Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Planjura og regulering – med sigte på varmeforsyningsplanlægning mv. Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Valgfag BEM 3. sem KBH Kursus 10
4. Semester
Bæredygtig infrastruktur Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Samfundsøkonomi og projektevaluering – med sigte på udviklingsforhold mv. Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Miljøvurdering og scenarier Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Energisystemanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Miljøledelse i virksomheder Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Infrastrukturer og systemer Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organisering af virksomheders miljøarbejde Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Virksomhedens miljøpåvirkninger Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Bachelorprojekt Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Planlæggerens teorier og metoder Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Deltagelsesprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig

 
Valgfag BEM 3. sem KBH
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Bygeografiske metoder Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Bypolitik og planlægning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Design af byens infrastrukturer Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

På bacheloruddannelsen undervises der i videnskabsteori og videnskabelig metode på forskellige semestre. Kurset ”Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund” på 1. semester introducerer til videnskabelig metode. I kurset ”Planlæggerens teorier og metoder” på 6. semester gives den studerende efterfølgende en mere grundlæggende viden om de vigtigste videnskabsteorier og videnskabelige metoder indenfor planlægningsområdet 8

På bacheloruddannelsen eksisterer der forskellige valgmuligheder for den studerende. På 3. semester er der i mulighed for at vælge to ud af i alt fem udbudte kurser.

Den studerende har ligeledes på 3., 4. og 5. semester ret til, efter forudgående ansøgning og godendelse, at sammensætte et uddannelsesforløb inden for semesterets formål på det angivne semester. Projektarbejdet kan her erstattes af andre studieaktiviteter (jf. Fællesbestemmelserne).

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft 1. september 2016. Studieordningen træder også i kraft for studerende der starter på uddannelsens 3. semester til september 2016.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2010 skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2017, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.