Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og it), 2017

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1061 af 30. juni 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendt­gørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Elektronik og IT

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Elektronik, IT og energi (elektro).

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A (karakterkrav på mindst 4,0)
 • Fysik B eller geovidenskab

Alle fag skal være bestået.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen:

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og IT med specialisering i kommunikationssystemer)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og IT med specialisering i signalbehandling)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og IT med specialisering i informatik)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og IT med specialisering i proceskontrol)

Den engelske betegnelse:

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronic Engineering and IT with specialisation in Communication Systems)

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronic Engineering and IT with specialisation in Signal Processing)

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronic Engineering and IT with specialisation in Informatics)

Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Electronic Engineering and IT with specialisation in Control Engineering)

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk, og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloren

Viden

 • Har viden om centrale teorier, metoder og praksis inden for elektronik og it fagområdet
 • Kan forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for elektronik og it området
 • Har viden om og indsigt i analog og digital elektronik
 • Har forståelse af og viden om udvikling af software herunder samspil med hardware
 • Har indsigt i fagområdets matematiske grundlag
 • Har viden om og forståelse af udviklingsmodeller
 • Har viden om metoder til planlægning og styring af teamorganiseret projektarbejde

Derudover gælder for dimmitender, der har specialiseret sig i:

 • Informationsbehandlende systemer: Har viden om og forståelse af teorier og metoder, der indgår i klassifikationssystemer
 • Indlejret realtids signalbehandling: Har viden om og forståelse af teorier og metoder, der indgår i indlejrede realtids signalbehandlingssystemer
 • Kommunikationssystemer: Har viden om og forståelse af teorier og metoder, der indgår i kommunikationssystemer
 • Reguleringsteknik: Har viden om og forståelse af teorier og metoder, der indgår i reguleringssystemer

Færdigheder

 • Kan anvende tidssvarende metoder og redskaber til at beskrive, analysere, modellere, implementere, teste og dokumentere elektroniske systemer på et videnskabeligt grundlag
 • Kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsninger med udgangspunkt i litteraturstudier, modeller, analyser, simuleringer og/eller test
 • Kan på videnskabeligt grundlag gennemføre forsøg og drage valide konklusioner.
 •  Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

 • Har en systematisk og metodisk arbejdsform
 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • Kan omsætte akademiske kundskaber og færdigheder til praktisk problemløsning
 • Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde
 • studenteroplæg

Regler omkring forløb og afslutning af bacheloruddannelsen

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelse, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.

der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

Særligt projektforløb

Den studerende kan på 3., 4. eller 5. semester, efter ansøgning, sammensætte et uddannelsesforløb, hvor projektarbejdet erstattes af andre studieaktiviteter.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censor eller inden censur)

Udbydes som: 1-faglig
Linje: BSc i Elektronik og IT, Spec. i Informatik, Kommunikationssystemer, Signalbehandling eller Proceskontrol
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Grundlæggende elektroniske systemer
Teknologisk projektarbejde (P0) Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Grundlæggende elektroniske systemer (P1) Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Imperativ programmering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
2. Semester
Dynamiske elektroniske systemer
Dynamiske elektroniske systemer Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Kredsløbsteori og dynamiske systemer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Struktureret systemudvikling Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
Analoge kredsløb og systemer
Analoge kredsløb og systemer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Analog kredsløbsdesign Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Beregningsteknik indenfor elektronikområdet 1 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Elektromagnetisme Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Design af digitale systemer
Design af digitale systemer Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Digital design Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Design af indlejret software Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Beregningsteknik indenfor elektronikområdet 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Digitale og analoge systemer i samspil med omverdenen
Digitale og analoge systemer i samspil med omverdenen Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Signalbehandling Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Modellering og regulering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kommunikation i elektroniske systemer Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
BSc i Elektronik og IT
6. semester BSc Projektvalg
Der skal vælges 1 projekt
Projekt 20
Introduktion til sandsynlighedsregning og statistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Matriksberegning og konveks optimering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig

 
6. semester BSc Projektvalg
Der skal vælges 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
6. Semester
Bachelorprojekter
Bachelorprojekt (Reguleringsteknik) Projekt 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Bachelorprojekt (Kommunikationssystemer) Projekt 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Bachelorprojekt (Signalbehandling) Projekt 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Bachelorprojekt (Informationsbehandlende systemer) Projekt 20 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Den nuværende version af studieordningen er publiseret på studienævnets hjemmesiden, inkl. detaljeret information om programmet herunder eksaminer.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2017. Studieordningen træder også i kraft for studerende der starter på uddannelsens 3. semester september 2017.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2011, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2018, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitaliseringen af studieordningen.

24. januar 2019: Der er indført karakterkrav på mindst 4,0 i Matematik A gældende fra 1. september 2019.