Studieordning for Bacheloruddannelsen i informatik 2016

1: Forord

I medfør af lov nr. 960 af 14. marts 2014 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Datalogi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Datalogi.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i informatik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Informatics.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsens kompetenceprofil omfatter IT-kompetencer indenfor følgende aspekter: kommunikation, forretningsudvikling, innovation og globalisering, projektledelse, brugere og design, systemudvikling, programmering og implementering.

Viden

 • Har viden om teori, metode og praksis inden for udvikling af informationssystemer såvel som analyse, design, programmering/implementering og evaluering med brugere.
 • Har viden om teorier og metoder inden for menneskelig kommunikation og deres anvendelse i udvikling af informationsteknologi.
 • Kan forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for disse områder.
 • Kan anvende den faglige terminologi på korrekt vis.

Færdigheder

 • Kan gennemføre systemudviklingsprocesser i overensstemmelse med konkrete metoder
 • Kan anvende viden fra en teoridannelse inden for informationsteknologi til at vælge og argumentere for en modeldannelse inden for en avanceret anvendelse af informationsteknologi
 • Kan opstille en model af et relevant problem og anvende denne til at forstå og løse problemet
 • Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

 • Kan analysere, designe og realisere komplekse informationssystemer, ud fra både tekniske, brugsorienterede og kommunikationsmæssige perspektiver.
 • Kan begrunde og vurdere udviklings processer og de resulterende design og systemer.
 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge og selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Regler om forløb af bacheloruddannelsen
Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-sskalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

På 6. semester skal den studerende vælge mellem to forskellige temaer til bachelorprojektet:

 • Fra modeller til virkelighed
 • Systemudvikling
Udbydes som:
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Pervasive computing: kommunikation, teknologi og forretning i en digital tidsalder (P0) Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Vurdering af et IT-system i brug (P1) Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende programmering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
IT-Systemer: Kulturel kontekst, kommunikation, brugbarhed og brugbarhedsevaluering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
2. Semester
Konstruktion og afprøvning af et IT-system Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Datalogiens matematiske grundlag Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Design og evaluering af brugergrænseflader Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kvalitative metoder og værdiopfattelse i en forretningsmæssig sammenhæng Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Kommunikation og strategi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Undersøgelses- og analysemetoder Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Kommunikationsprodukter: Analyse af tekster Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Udvikling af databasesystem til en specifik anvendelse Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Databaseudvikling Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende objektorienteret programmering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Systemanalyse og design Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Nye teknologier Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Algoritmik og datastruktur (AD2) Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Avancerede emner indenfor menneske-maskine interaktion Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Medieproduktion II: Film Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
6. Semester
Software engineering Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Værktøjer til udvikling af mobile applikationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mundtlig kommunikation: Retorik i praksis Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Valg projekt 6. semester

 
Valg projekt 6. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
BSc projekt (Fra modeller til virkelighed) Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt
Bachelorprojekt (Systemudvikling) Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

Der gøres opmærksom på at uddannelsen er tværfaglig, hvorfor moduler evalueres efter gældende regler på de respentive 3-spor (teknologi, kommunikation og forretning). 

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Teknisk - Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2016. Studieordningen gælder også studerende, der påbegynder 3. og 5. semester pr. 1. september 2016.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres uddannelse efter den hidtidige studieordning skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2016, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.