Bachelor (BSc) i kemi, 2018

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Uddannelsen følger endvidere Fællesbestemmelser for uddannelser og tilhørende Eksamensordning ved Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet 

Godkendt af Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi
Aalborg Universitet 2018

Niels Thomas Eriksen
Studienævnsformand

Godkendt af dekanen 2018

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kemi og Biovidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under censorkorps for kemi

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i kemi forudsætter en gymnasial uddannelse. 

Uddannelsens specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og ét af følgende sær krav:

 • Fysik A og Kemi B
 • Fysik A og Bioteknologi A
 • Fysik B og Kemi A
 • Geovidenskab A og Kemi A

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BSc) i kemi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Chemistry.

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BSc) i kemi / Bachelor of Science (BSc) in Chemistry, når kemi læses som centralt fag i en to-fags-kombination.

Studerende, der gennemfører et andet (individuelt) studieforløb til bachelorniveau med hovedvægt inden for kemi, og som fagligt kan godkendes af studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi, får den tilsvarende ovennævnte titel.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der opnår grader på dette niveau

Viden

En bachelor i kemi har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Matematik og statistik
 • Fysik, kemi og biologi
 • Fysisk og analytisk kemi
 • Organisk kemi
 • Uorganisk kemi 

En bachelor i kemi kan forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for vidensfeltet.

Færdigheder

En bachelor i kemi kan anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og inden for det kemiske område. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra forsøg med kemiske reaktioner og processer, samt at fortolke kemiske problemer på en måde der muliggør målinger, eksperimenter, og modellering. 

En bachelor i kemi kan vurdere teoretiske og praktiske kemiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af  relevante løsninger. 

En bachelor i kemi kan formidle kemiske problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere gennem diskussion såvel som skriftlig og mundtlig afrapportering.

Kompetencer

En bachelor i kemi kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i studie-, undervisnings- eller arbejdssammenhænge. 

En bachelor i kemi kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, som ingeniører og teknisk personale fra de kemiske, teknisk kemiske og beslægtede områder med en professionel tilgang. 

En bachelor i kemi kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen. 

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger 
 • Klasseundervisning 
 • Projektarbejde 
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 
 • Lærerfeedback

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.

Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

Opbygning af uddannelsen i kemi

Uddannelsen i Kemi består af bachelor- og kandidatuddannelsen i Kemi. Uddannelsen kan følges som to-fags-uddannelse med kemi som centralt fag. Desuden kan Kemi læses som sidefag i kombination med et andet centralt fag. Kandidatuddannelsen i Kemi er beskrevet i en selvstændig studieordning.

To-fags-uddannelsen med kemi som centralt fag

For den tofaglige bacheloruddannelse er forløbet afhængigt af valg af sidefag. Studerende som ønsker tilvalgsfag skal vælge dette i løbet af 3. semester. Sidefagene er beskrevet i de respektive studieordninger for de fag, hvor de hører til. 

Sidefag på Bachelor- og Kandidatuddannelserne

Studerende, der følger Kemi som sidefag, følger Kemi på bacheloruddannelsens 5. og 6. semester, samt på kandidatuddannelsens 3. semester.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen ellerbestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Kemiske processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Kemisk analyse Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Valgmulighed A
Sol-gel teknikker Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Valgmulighed B
Sol-gel teknikker Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
6. Semester
Valgmulighed A
Videregående organisk kemi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Integreret procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt (Organisk syntese) Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Valgmulighed B
Videregående organisk kemi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Modellering af heterogene processer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt (Organisk syntese) Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

To-faglige uddannelsesoversigter 

Studieforløbene for uddannelsens mest anvendte gymnasielærerkombinationer er beskrevet i studieordningen, men der udbydes også andre kombinationer, end de beskrevne. 

Hvis du er interesseret i en gymnasielærerkombination, der ikke allerede er beskrevet i studieordningen, så udarbejder studienævnet et konkret studieforløb efter henvendelse.

På denne hjemmeside kan du læse mere om Aalborg Universitets udbud af gymnasielæreruddannelser https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Delt semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Delt semester
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Case studie i mikrobiel økologi Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
6. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Mikrobiel diversitet og aktivitet Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Klimapåvirkning af biologiske systemer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: Sidefag
Linje: Kemi som sidefag og med centralt fag i biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Feltbiologi 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Feltbiologi 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Semester på centralt fag
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Delt semester
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Case studie i mikrobiel økologi Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Delt semester
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Delt semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemiske processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Delt semester
5 ECTS valgfag biologi Kursus 5
Videregående organisk kemi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
5 ECTS valgfag kemi 5
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

 
6. semester valgfag biologi, centralt fag: biologi, sidefag: kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering

 
6. semester valgfag kemi, centralt fag: biologi, sidefag: kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Polymerkemi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Supramolekylær kemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Delt semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Delt semester
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Delt semester
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Delt semester
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Komplekse funktioner Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
10 ECTS sidefag 10
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Matematikkens fagdidaktik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig
10 ECTS sidefag 10
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Med kemi som centralt fag og med sidefag i fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Delt semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende mekanik og termodynamik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Delt semester
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Elektromagnetisme Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Faststoffysik I: Geometrisk struktur Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig
Mekanisk fysik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
4. Semester
Delt semester
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Optik og spektroskopi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Anvendt statistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Grundlæggende kvantemekanik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
5. Semester
Delt semester
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Delt semester
15 ECTS på centralt fag 15
Videregående organisk kemi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Astrofysik og astrnomi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kvantemekanik II: metoder (Mini projekt) (fysik sidefag) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Kemiske processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
5 ECTS på sidefag Kursus 5
4. Semester
Delt semester
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS på sidefag 15
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
10 ECTS på sidefag 10
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
10 ECTS på sidefag 10
6. Semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
15 ECTS på sidefag 15

På kombinationen kemi/idræt læses der på 3. semester 35 ECTS (30ECTS på det centrale fag + 5 ECTS på sidefaget. På 5. semester læses der kun 25 ECTS (15 ECTS på den centrale fag + 10 ECTS på sidefaget) 

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag inden for samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Kemiske processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemisk analyse Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Kemi som sidefag og med centralt fag inden for samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Semester på sidefag
2. Semester
Semester på sidefag
3. Semester
Semester på sidefag
4. Semester
Semester på sidefag
5. Semester
Delt semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Bachelorprojekt på centralt fag 15
6. Semester
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (1. semester) og Fagenes og videnskabsteori og metode (2. semester) og bringes i anvendelse i projektmodulet Kemisk ligevægt (2. semester).

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen. 

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er vedtaget af studienævnet for Kemi, miljø- og Bioteknologi og er godkendt af dekanen for Det Ingeniør og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2018. Studieordningen træder i kraft for både 1., 3. og 5. semester.

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på www.ses.aau.dk

Afslutning af bacheloruddannelsen

Bacheloruddannelsenskal være afsluttet senest seks år efter, den er påbegyndt.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.