Bachelor (BSc) i biologi, 2018

1: Forord

I medfør af lov 172 af 27. februar 2018 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i biologi. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Godkendt af Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi
Aalborg Universitet 2018

Niels Thomas Eriksen
Studienævnsformand

Godkendt af dekanen 2018

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi ved School of Engineering and Science. 

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under censorkorps for biologi.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i biologi forudsætter en gymnasial uddannelse.

Uddannelsens specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og ét af følgende sæt krav:

 • Fysik B og Kemi B
 • Fysik B og Bioteknologi A
 • Geovidenskab A og kemi B
 • Kemi B, Biologi A og Fysik C

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BSc) i biologi (Bachelor of Science (BSc) in Biology).

Bacheloruddannelsen giver også ret til betegnelsen bachelor (BSc) i biologi (Bachelor of Science (BSc) in Biology), når biologi læses som centralt fag i en to-fags-kombination.

Studerende, der gennemfører et andet (individuelt) studieforløb til bachelorniveau med hovedvægt indenfor biologi, og som fagligt kan godkendes af studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi, får den tilsvarende ovennævnte titel.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der opnår grader på dette niveau

Viden

En bachelor i biologi har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Matematik og statistik
 • Fysik og kemi
 • Zoologi og botanik
 • Evolution
 • Populationsbiologi og økologi
 • Fysiologi

En bachelor i biologi kan forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for vidensfeltet.

Færdigheder

En bachelor i biologi kan anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og inden for det biologiske område. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra biologiske forsøg, samt at fortolke biologiske problemer på en måde der muliggør målinger, eksperimenter, og modellering.

En bachelor i biologi kan vurdere teoretiske og praktiske biologiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante løsninger.

En bachelor i biologi kan formidle biologiske problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere gennem diskussion såvel som skriftlig og mundtlig afrapportering.

Kompetencer

En bachelor i biologi kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i studie-, undervisnings- eller arbejdssammenhænge.

En bachelor i biologi kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, som ingeniører og teknisk personale fra biologiske og beslægtede områder med en professionel tilgang.

En bachelor i biologi kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen i biologi består af bachelor- og kandidatuddannelsen i Biologi. Uddannelsen kan følges som et-fags-uddannelse eller to-fags-uddannelse med biologi som centralt fag. Desuden kan Biologi læses som sidefag i kombination med et andet centralt fag. Kandidatuddannelsen i Biologi er beskrevet i en selvstændig studieordning.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Feedback

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

Et-fags-uddannelsen

For etfags-uddannelsen består bacheloruddannelsen i biologi af 6 semestre i Biologi. Der skrives bachelorprojekt på 6. semester over temaet Akvatisk biologi.

To-fags-uddannelsen med biologi som centralt fag

For den tofaglige bacheloruddannelse er forløbet afhængigt af valg af sidefag. Studerende som ønsker sidefag skal vælge dette i løbet af 3. semester. Sidefagene er beskrevet i de respektive studieordninger for de fag, hvor de hører til. 

Sidegag på Bachelor- og Kandidatuddannelserne

Studerende, der følger biologi som sidefag, følger biologi på bacheloruddannelsens 5. og 6. semester, samt på kandidatuddannelsens 3. semester.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Feltbiologi 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Feltbiologi 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Mikrobiel økologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Grundlæggende organisk og fysisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Eksperimentel økologi og økotoksikologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Valgmulighed A
Populationsbiologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Valgmulighed B
Eksperimentel fysiologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Bachelorprojekt (Akvatisk biologi) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig

To-faglige uddannelsesoversigter

Studieforløbene for uddannelsens mest anvendte gymnasielærerkombinationer er beskrevet i studieordningen, men der udbydes også andre kombinationer, end de beskrevne. 

Hvis du er interesseret i en gymnasielærerkombination, der ikke allerede er beskrevet i studieordningen, så udarbejder studienævnet et konkret studieforløb efter henvendelse.

På denne hjemmeside kan du læse mere om Aalborg Universitets udbud af gymnasielæreruddannelser https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/ 

Der kan for de to-faglige studieforløb komme mindre ændringer af studieforløbet, når den konkrete studieplan laves. Studieplanen udarbejdes i henhold til vejledningen om de faglige mindstekrav for universitetsuddannelser rettet mod gymnasial undervisning. 

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Feltbiologi 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Feltbiologi 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Delt semester
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Case studie i mikrobiel økologi Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Delt semester
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Delt semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemiske processer Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Delt semester
5 ECTS valgfag biologi Kursus 5
Videregående organisk kemi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
5 ECTS valgfag kemi Kursus 5
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

 
6. semester valgfag biologi, centralt fag: biologi, sidefag: kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Limnologi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

 
6. semester valgfag kemi, centralt fag: biologi, sidefag: kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Polymerkemi Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Supramolekylær kemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Kemi i sammensatte systemer 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kemi i sammensatte systemer 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Kemisk ligevægt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Delt semester
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fysisk kemi og transportprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Fysiske og kemiske analysemetoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Case studie i mikrobiel økologi Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
4. Semester
Delt semester
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Opløsningers struktur Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
NMR og MS Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kemiske enhedsoperationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Videregående uorganisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Reaktor- og procesmodellering Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Dataopsamling og procesregulering Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
6. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5 ECTS valgfag Kursus 5

 
6. semester valgfag, centralt fag: kemi, sidefag: biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Feltbiologi 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Feltbiologi 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende organisk og fysisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
3. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende organisk og fysisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Delt semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Komplekse funktioner Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
10 ECTS på sidefag 10
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Matematikkens fagdidaktik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig
10 ECTS på sidefag 10
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Semester på centralt fag
Diskret matematik - kursus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
15 ECTS på centralt fag 15
2. Semester
Delt semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Introduktion til matematiske metoder Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS på centralt fag 15
3. Semester
Semester på centralt fag
Analyse 1 Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra med anvendelser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 1: Grupper Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS på centralt fag 15
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Eksperimentel økologi og økotoksikologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Semester på centralt fag
Sandsynlighedsregning Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Analyse 2 Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Algebra 2: Ringe og legemer Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig
Komplekse funktioner Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt (10 ECTS) Forår Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Feltbiologi 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Feltbiologi 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Delt semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende mekanik og termodynamik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Delt semester
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende organisk og fysisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Elektromagnetisme Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Faststoffysik I: Geometrisk struktur Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig
Mekanisk fysik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Optik og spektroskopi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Anvendt statistik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Grundlæggende kvantemekanik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
5. Semester
Delt semester
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Astrofysik og astrnomi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Kvantemekanik II: metoder (Mini projekt) (fysik sidefag) Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Semester på centralt fag
Ellære Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
15 ECTS på centralt fag 15
2. Semester
Semester på centralt fag
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende mekanik og termodynamik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Semester på centralt fag
Mekanisk fysik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Faststoffysik I: Geometrisk struktur Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig
Elektromagnetisme Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
15 ECTS på centralt fag 15
4. Semester
Delt semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Optik og spektroskopi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Grundlæggende kvantemekanik Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Optik - workshop Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
5. Semester
Grundlæggende organisk og fysisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Evolution og populationsbiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Dyrefysiologi og humanfysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Botanik og plantefysiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Danske naturtyper Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Astrofysik og astrnomi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt - 10 ECTS Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Limnologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Marin biologi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering
Miljøvurdering og forvaltning Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Astrofysik og astrnomi Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt - 10 ECTS Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i geografi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Feltbiologi 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Feltbiologi 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende organisk og fysisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Mikrobiel økologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
´
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Eksperimentel økologi og økotoksikologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i geografi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
6. Semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Feltbiologi 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Feltbiologi 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende organisk og fysisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Mikrobiel økologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
´
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Eksperimentel økologi og økotoksikologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
15 ECTS på centralt fag Projekt 15
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
15 ECTS på centralt fag Projekt 15
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
6. Semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag indenfor samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Feltbiologi 1 Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
Feltbiologi 2 Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Lineær algebra Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Fagenes videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Grundlæggende organisk og fysisk kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Mikrobiel økologi Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
´
Økologi og økotoksikologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Eksperimentel økologi og økotoksikologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag indenfor samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Zoologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt på centralt fag 15
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Almen Kemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Calculus Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Mikrobiologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Bachelorprojekt på centralt fag 15
6. Semester
Almen biologi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Biokemi Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Anvendt statistik Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Eksperimentel biologi Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Der kan sammensættes særlige forløb for andre kombinationer ved behov.

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (1. sem.) og Fagenes videnskabsteori og metode (2. sem.) og bringes i anvendelse i projektmodulet Eksperimentel økofysiologi (2. semester).

Valgfag

Bacheloruddannelsen giver den studerende valgfrihed til individuel profilering af sin uddannelse. Denne valgfrihed opnås dels i forbindelse med muligheden for at sammensætte et individuelt semester, dels ved at der skal vælges mellem projekterne på 2. semester samt valgfagene på 6. semester. 

Studiestartsprøve (Commencement of Studies Exam)

Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.

Mål:                                  
Studiestartsprøvens formål er at fastslå, om de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. De studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Hvis de studerende ikke deltager i og består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen.

Studiestartsprøven vil blive afholdt i løbet af de første uger af semesteret.

Indhold:                         
Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet og indeholder eksempelvis en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget.

Reeksamen:                  
Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Prøveform:    
Skriftlig prøve

Bedømmelse:              
Intern censur. De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Klageadgang:                
De studerende kan over studiestartsprøven til Universitetet. Klagen skal indgives til Universitetet senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2018. Studieordningen træder i kraft for både 1., 3. og 5. semester.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.