Studieordningen for bacheloruddannelsen i sprog og internationale studier, spansk, 2018

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i Sprog og Internationale Studier, Spansk.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Internationale - og Europæiske studier.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i sprog og internationale studier, spansk forudsætter en gymnasial uddannelse samt opfyldelse af eventuelle område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav. Der henvises endvidere til studienævnets hjemmeside for yderligere oplysninger.

Stk. 2 Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Language and International Studies, Spanish.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse på vidensfelt og forståelses- og refleksionsniveau skal have:

 • viden om sociale, historiske, politiske og kulturelle forhold i de spansksprogede områder i Europa og i Latinamerika
 • viden om internationale relationer og globaliseringsprocesser med særlig henblik på disse relationers og processers indvirkning på forskellige regioner i den spansksprogede verden
 • viden om kultur, samfund og globaliseringsprocesser
 • viden om spansk grammatik, ordforråd samt sprogbrug i praksis
 • indsigt i grundlæggende principper for videnskabelig redelighed og i videnskabsetiske dilemmaer inden for uddannelsens faglige område.

Stk. 2 De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne:

 • kommunikere præcist og effektivt på spansk med en høj grad af sproglig korrekthed
 • beherske såvel akademiske som professionelle sprogbrugsformer (genrer) på spansk
 • beherske kulturanalytiske, diskursanalytiske samt andre almindeligt anvendte human- og samfundsvidenskabelige metoder og redskaber samt kunne argumentere for metodiske valg i relation til konkrete problemstillinger.

Stk. 3 De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne: 

 • varetage sproglig og interkulturel formidling (herunder facilitering, forhandling og informationsbearbejdning) i organisatoriske og institutionelle samarbejdsrelationer, som inkluderer den spansksprogede verden
 • varetage kommunikations- og informationsopgaver på spansk med en høj grad af sproglig sikkerhed, anvendelse af et varieret situationsadækvat ordforråd og overholdelse af genremæssige forventninger
 • bidrage i tværfaglige organisationssammenhænge med videnskabelig viden om regionalt baserede sociale, politiske og kulturelle forhold i spansksprogede områder af verden og deres relation til globale forandringsprocesser

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsens tilrettelæggelse
Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. På 4. semester anbefales det den studerende at indlægge et ophold ved et spansksproget universitet.

Stk. 2
Uddannelsen løber over seks semestre (1.-6. semester). I uddannelsen kan indgå et studieophold i udlandet. Det anbefales, at den studerende placerer sit udlandsophold på uddannelsens 4. semester.Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • holdundervisning
 • projektarbejde
 • studenteroplæg
 • selvstændigt tilrettelagt arbejde (læsning, opgaveløsning, sprogtræning)
 • gruppe- og pararbejde
 • opgaveløsning i grupper
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Stk. 3 Uddannelsens
1. semester har som tematisk ramme Den spansksprogede verden i en global kontekst og lægger særlig vægt på den studerendes grundlæggende udvikling af viden og kompetence inden for nyere historie i de spansksprogede lande i Europa og Latinamerika. Semestret udgøres af 5 moduler. Semestrets projektarbejde gennemføres inden for det tværfaglige område ” Den spansksprogede verden i en global kontekst”. Som baggrund for dette projektarbejde gennemfører den studerende projektkursusmodulet: ”Globale perspektiver på den spansksprogede verden.” Desuden gennemfører den studerende tre studieenhedskursusmoduler: Problembaseret Læring, Grammatik I samt Spansk Sprog og Kommunikation. Modulet i Problembaseret Læring omfatter et pilotprojekt.

Stk. 4
Uddannelsens 2. semester har som tematisk ramme Sprog og samfund mshp. Den spansksprogede verden og lægger særlig vægt på den studerendes grundlæggende kompetenceudvikling inden for det sproglige og diskursive område i et tværfagligt perspektiv. Semestret udgøres af 5 moduler. Semestrets projektarbejde gennemføres inden for det tværfaglige område ”Sprog og samfund mshp. den spansksprogede verden”. Som baggrund for dette projektarbejde gennemfører den studerende projektkursusmodulet ”Diskursstudier: sociale og politiske perspektiver”. Desuden gennemfører den studerende tre moduler: ”Grammatik I”, ”Spansk sprog og kommunikation” samt ” Metoder i samfundsvidenskab og humaniora”.

Stk. 6
Uddannelsens 4. semester har udlandsophold som ramme. Som hovedregel tilbringer den studerende sit 4. semester ved et spansksproget universitet. Universitetet støtter den studerende i at tilrettelægge et meritgivende udlandsophold ved et spansksproget universitet. Studerende, som tilbringer 4. semester på Aalborg Universitet, gennemfører modulerne Videregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk, Videregående akademisk skriftproduktion på spansk, Globaliseringsstudier (projekt), Social og kulturel globalisering: teorier og metoder samt International og interkulturel kommunikation.

Stk. 7
Uddannelsens 5. semester har som tematisk ramme Internationale Relationer i forhold til den spansksprogede verden og lægger særlig vægt på den studerendes kompetenceudvikling inden for internationale relationer diskuteret specifikt i forhold til problemstillinger vedrørende spansksprogede lande og regioner og deres relationer til deres globale omverden. Semestret udgøres af 4 obligatoriske moduler og et valgfrit modul. Semestrets projektarbejde gennemføres inden for det tværfaglige område ”Internationale Relationer i forhold til den spansksprogede verden”. Som baggrund for dette projektarbejde gennemfører den studerende projektkursusmodulerne: ” Spanien, EU og internationale relationer ”, ”Internationale Relationer: Teorier og metoder” samt ” Regionale studier i Latinamerika”. Desuden gennemfører den studerende et valgfagsmodul på semestret. Uddannelsen udbyder et antal valgfagsmoduler. Den studerende kan efter studienævnets godkendelse gennemføre andre valgfagsmoduler end dem, som udbydes af Studienævnet for Sprog og Internationale Studier.

Stk. 8
Uddannelsens 6. semester har bachelorprojektet som ramme. Uddannelsens 6. semester udgøres af BA projektet (15 ECTS-points) samt yderligere tre moduler. BA-projektet vælges frit inden for uddannelsens dimensioner: 1) Sprog og diskurs; 2) Kultur og medier samt 3) Samfundsforhold, politik og internationale relationer. I sit BA-projekt vælger den studerende en problemstilling, der inddrager forhold i spansksprogede lande og/eller regioner. I sit valg af problemstilling kan de(n) studerende vælge at tage udgangspunkt i det kursusmodul, som skal gennemføres på semestret: ”Globaliseringsprocesser. Multidisciplinære tilgange”. Den studerende gennemfører desuden et kursus inden for ”Mundtlig kommunikation på spansk” samt et valgfagsmodul.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Uddannelses oversigt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
problembaseret læring Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Den spansksprogede verden i en global kontekst (projekt) Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Globale perspektiver på den spansksprogede verden Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grammatik I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Spansk sprog og kommunikation I Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Sprog og samfund mshp. den spansksprogede verden Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Diskurs: sociale og politiske perspektiver Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Grammatik II Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Metoder i samfundsvidenskab og humaniora Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Spansk sprog og kommunikation II Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig
3. Semester
Kultur og medier i den spansksprogede verden (projekt) Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Kulturteori Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Medieanalyse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Kulturanalyse Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Skriftlig fremstilling Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
4. Semester
Videregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Videregående akademisk skriftproduktion på spansk Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Globaliseringsstudier (projekt) Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Social og kulturel globalisering: teorier og metoder Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
International og interkulturel kommunikation Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
5. Semester
Internationale relationer i forhold til den spansksprogede verden (projekt) Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Spanien, EU og internationale relationer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Internationale relationer: teorier og metoder Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Regionale studier i Latinamerika Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig
Valgfrie moduler
Den studerende skal vælge to (et valgfrit modul på 5. semester og et valgfrit modul på 6. semester)*
6. Semester
Projektmodulet Bachelorprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Globaliseringsprocesser, multidisciplinære tilgange Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Mundtlig kommunikation på spansk Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
Valgfrie moduler
Den studerende skal vælge to (et valgfrit modul på 5. semester og et valgfrit modul på 6. semester)*

 
Valgfrie moduler
Den studerende skal vælge to (et valgfrit modul på 5. semester og et valgfrit modul på 6. semester)*
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
5. Semester
Oversættelse Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfagsmodul Fremmedsprogsdidaktik Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfagsmodul Spansksproget litteraturanalyse Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
6. Semester
Valgfagsmodul Spansksproget litteraturanalyse Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig
Valgfagsmodul Version Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfagsmodul Den Europæiske Union Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfagsmodul Human Resource Management Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Valgfagsmodul Virksomhedens sociale ansvar Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

*Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte et af eller begge valgfrie moduler fra ovenstående liste med valgfag udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Valgfag/valgfrie moduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTSpoint. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Bacheloruddannelsen i Sprog og internationale studier, spansk består ud over obligatoriske moduler af et omfang på 170 ECTS-point af valgfag med et samlet omfang på 10 ECTS-point. Den studerende vælger frit blandt de anførte valgfag eller valgfag på bachelorniveau udbudt af andre studienævn, sidstnævnte efter studienævnets godkendelse. Den studerende skal vælge et valgfag på 5 ECTS på 5. semester og et valgfag på 5 ECTS på 6. semester.

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Sprog og Internationale Studier og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2018 og gælder for alle studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen denne dato eller senere.

Det besluttes af Studienævnet for Sprog og Internationale Studier og/eller Det Humanistiske Fakultetskontor, AAU, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter nærværende studieordning.

21: Ændringer til studieordningen