Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del 2017

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

HD-uddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 774 af 12. juni 2018 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD hører under studienævnet for Studienævnet for MBA og HD

6: Censorkorpstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD er tilknyttet censorkorps for Erhvervsøkonomi

7: Adgangskrav

 Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgere har gennemført en af følgende uddannelser:

 1. HD 1. del
 2. en relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. en relevant videregående voksenuddannelse
 4. en relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring forud for optagelse på uddannelsen. Relevant erhvervserfaring optjent samtidig med adgangsgivende uddannelse medregnes.

Stk. 3. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige og faglige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD giver ret til betegnelsen HD (titel på specialisering). Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration (titel på specialisering), d.v.s

 • HD 2. del i Organisation og Ledelse,
 • HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring, eller
 • HD 2. del i Finansiel Rådgivning,

eventuelt med tilføjelse af specialiseringsretning på valgfagsmodul på 3. semester jf. § 20.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Uddannelsen er normeret til 1 årsværk, svarende til 60 ECTS.

Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 2. Uddannelsen er opdelt i 3 semestre af 15 ECTS samt et afgangsprojekt på 15 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på bachelor- eller akademiniveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

'§15: Eksamensbevisets kompetenceprofil' indgår ikke i HD-studieordninger.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Generelle læringsmål for personer der har gennemført den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del, uafhængigt af valgt specialisering:

Viden

 • Den studerende skal have viden om centrale og praksisrelaterede teorier og modeller inden for det erhvervsøkonomiske fagområde.

Færdigheder

 • Den studerende skal kunne anvende erhvervsøkonomiske teorier, metoder, og redskaber til at forstå, analysere og løse virkelige problemstillinger.
 • Den studerende skal kunne kommunikere om og kunne diskutere faglige problemstillinger, resultater af analyser og løsninger på virkelige problemstillinger.

Kompetencer

 • Den studerende skal være i stand til at indgå som en del af en offentlig eller privat virksomheds ledelse og/eller varetage en specialistfunktion inden for specialiseringens fagområde.
 • Den studerende skal være i stand til selvstændigt at opsøge viden for at udvikle sig fagligt og professionelt inden for uddannelsens fagområde.

Læringsmål for personer der har gennemført den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del i Organisation og Ledelse:

Viden

 • Den studerende skal opnå en teoretisk og metodemæssig viden om centrale og væsentlige begreber og modeller inden for organisation og ledelse. Den opnåede viden skal være på et sådant niveau, at den studerende kan forstå, reflektere over og vurdere teorier, metoder og praksis i forbindelse med organisation og ledelse.

Færdigheder

 • Den studerende skal kunne anvende erhvervsøkonomisk teori og metode til at identificere og forstå organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger. Den studerende skal i forlængelse heraf kunne vurdere og behandle problemstillingerne med henblik på ny erkendelse og begrundede løsningsvalg.

Kompetencer

 • Den studerende skal være fagligt kompetent til at forstå organisationer såvel som til at deltage i ledelsen og udviklingen af disse. Den studerende skal endvidere være i stand til selvstændigt at opsøge viden for at udvikle sig fagligt og professionelt.

Læringsmål for personer der har gennemført den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring:

Viden

 • Den studerende skal opnå en teoretisk og metodemæssig viden om de mest centrale og væsentlige begreber og modeller inden for specialiseringens fagområder, dog med særligt vægt på fagområderne virksomhedens økonomistyring og ekstern rapportering. Den opnåede viden skal være op et sådant niveau, at den studerende kan forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i forbindelse med styring af forskellige virksomhedstypers økonomi.

Færdigheder

 • Den studerende skal ud fra aktuelle økonomiske styrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger i såvel private som offentlige virksomheder kunne kombinere en anvendelsesorienteret fokusering med relevante teorier og metoder med henblik på mulige løsningsvalg.

 • Den studerende skal selvstændigt kunne identificere relevante økonomiske styrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger på tværs af virksomhedstyper og størrelse. I forlængelse heraf skal den studerende kunne vurdere og foreslå relevante løsningsmodeller til konkrete problemstillinger inden for de ovennævnte fagområder.

Kompetencer

 • Den studerende skal besidde kompetence, der gør vedkommende i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner som eksempelvis konsulent eller revisor.
 • Herudover skal den studerende besidde kompetencer, der kvalificerer vedkommende til at kunne indgå i tværfunktionelle samarbejder med såvel eksterne specialister som personer i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af økonomiske og regnskabsmæssige problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau.

Læringsmål for personer der har gennemført den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del i Finansiel Rådgivning:

Viden

 • Den studerende skal opnå teoretisk og metodemæssig viden om de mest centrale og væsentligste begreber og modeller til brug ved den kundevendte finansielle rådgivning på et sådant niveau, at den studerende kan forstå, reflektere over og vurdere teorier, metoder og praksis i forbindelse med rådgivningen.

Færdigheder

 • Den studerende skal ud fra aktuelle problemstillinger i den finansielle sektor i kombination med rådgivningsmæssige problemstillinger kunne kombinere en anvendelsesorienteret fokusering med relevante teorier og metoder.

 • Den studerende skal selvstændigt kunne identificere relevante finansielle problemstillinger primært for privatkunder og sekundært for mindre virksomheder. Efterfølgende skal den studerende kunne vurdere og foreslå relevante løsningsmodeller til konkrete rådgivningsmæssige problemstillinger.

Kompetencer

 • Den studerende skal skabe sig et sådan overblik over finansielle produkter samt funktionerne i en finansiel virksomhed, at den studerende bliver i stand til gennem en konstruktiv dialog med virksomhedens linje- og Back Office funktioner at sikre en optimal rådgivning.
 • Den studerende skal kvalificeres til at kunne tilvejebringe et professionelt rådgivningsgrundlag inden for finansiering og formueallokering herunder fx investering, pension, boligfinansiering og forsikring.
 • Der lægges vægt på, at den studerende, som medarbejder i en kundevendt funktion, er i stand til at skabe sig et overblik over, hvordan institutionelle, finansieringsmæssige og investeringsmæssige muligheder og begrænsninger spiller sammen, således at den studerende til brug for sine kundevendte aktiviteter og sin rådgivning kan fremlægge og implementere konkrete finansielle løsningsmodeller og velunderbyggede handlingsforslag.
 • Den studerende skal – ved afsluttet uddannelse – kunne udvikle sine personlige kompetencer, således at den studerende på filialniveau kan spille en rolle dels for udviklingen af filialens tilbud til kunderne, del for udviklingen af filialens markedsføring og endelig for filialens organisations- og medarbejderudvikling.
 • Der fokuseres endvidere på den studerendes evne til at identificere egne læringsbehov, at tilegne sig viden, at forstå andres sprog og virkelighedsopfattelse, at forstå virksomheden som forretningsmodel, systematisk at organisere og vurdere mindre projektforløb samt at overskue en virksomheds funktioner og systemer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del er et afrundet forløb, der udbygger den viden såvel som de færdigheder og kompetencer, den studerende har erhvervet i adgangsgrundlaget.

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del er opbygget i forskellige specialiseringer, der er opbygget af en række moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng

18: Uddannelsesoversigt

Nedenfor kan struktur og opbyning for specialiseringen i HD 2. del i Organisation og Ledelse ses:

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Organisation og ledelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Modul 1: Organisation og Ledelse Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Modul 2: Strategi og Forandringsledelse Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Valgfag - Organisation og Ledelse*
Vælg 1 valgfag.
Kursus 15
4. Semester
Modul 4: Afgangsprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

 
Valgfag - Organisation og Ledelse*
Vælg 1 valgfag.
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Modul 3a: Kompetence- og Organisationsudvikling Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Modul 3b: Marketing Management Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt
Modul 3c: Strategisk Indkøb og Sourcing Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt

Nedenfor kan struktur og opbyning for specialiseringen i HD 2. del i Finansiel Rådgivning ses:

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Finansiel rådgivning
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
1. semester
Modul 1: Investeringsrådgivning Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Modul 2: Skatteret og juridisk metode Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
2. semester
Modul 3: Styring af finansielle virksomheder Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Modul 4: Finansielle virksomheders produkter og services Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
3. semester
Modul 5: Ledelses- og Organisationsudvikling i finansielle virksomheder Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Valgfag - Finansiel Rådgivning*
Vælg 1 valgfag.
4. Semester
4. semester
Modul 7: Afgangsprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

 
Valgfag - Finansiel Rådgivning*
Vælg 1 valgfag.
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Modul 6: Projektledelse Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Modul 6: Compliance Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

Nedenfor kan struktur og opbyning for specialiseringen i HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring ses:

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Regnskab og økonomistyring
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
1. semester
Modul 1: Eksternt Regnskab Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Modul 2: Strategisk Ledelse og Strategiprocesser Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
2. Semester
2. semester
Modul 3: Økonomistyring Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Modul 4: Skatteret I Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
3. Semester
3. semester
Modul 5: Regnskabsanalyse og Virksomheders Finansielle Planlægning Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Valgfag - Regnskab og Økonomistyring*
Vælg 1 valgfag.
4. Semester
4. semester
Modul 7: Afgangsprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

 
Valgfag - Regnskab og Økonomistyring*
Vælg 1 valgfag.
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Modul 6: Skatteret II Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Modul 6: Virksomhedens informationsbehandling Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig
Modul 6: e-handel Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

*Jævnfør Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD, §8, så kan studerende på HD 2. del, herunder alle specialiseringer, vælge valgfag inden for uddannelsens kompetenceområde.

Den studerende kan frit vælge mellem både institutionens egne udbudte valgfag, samt andre institutioners udbudte valgfag, til HD 2. del.

Obligatoriske moduler og valgfag kan kun aflyses efter godkendelse fra det tilknyttede studienævn.

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

Studienævnets hjemmeside kan tilgås ved at klikke her.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. d. 1. september 2016.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2018, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter de hidtidige studieordninerg.

21: Ændringer til studieordningen

Pr. 1. februar 2019 er følgende moduler ændret fra ekstern censur til intern censur:

 • Modul 1: Organisation og ledelse
 • Modul 3: Styring af finansielle virksomheder
 • Modul 4: Finansielle virksomheders produkter og services
 • Modul 5: Ledelses- og organisationsudvikling i finansielle virksomheder
 • Modul 4: Skatteret I
 • Modul 5: Regnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning