Studieordning for master i organisatorisk coaching og læring, 2014

1: Forord

I medfør af lov nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 (masterbekendtgørelsen) med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Studienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Masteruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Læring.

7: Adgangskrav

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren mindst har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af Organisatorisk Coaching og Læring.

Optagelse forudsætter, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:

 • Kandidatuddannelser og bacheloruddannelser, som er relevante for studiet af Organisatorisk Coaching og Læring. Det gælder fx uddannelser inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation, pædagogik.

 • Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen, professionsbacheloruddannelsen som pædagog, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed.

 • Professionsbacheloruddannelsen som sygeplejerske, forudsat at ansøgeren har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse inden for det pædagogiske område svarende til mindst 1 diplommodul (mindst 9 ECTS-point)

 • Uddannelsen til folkeskolelærer

 • Uddannelsen til pædagog, forudsat at ansøgeren, ud over bestået pædagogeksamen, har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse svarende til mindst 1 diplommodul (mindst 9 ECTS-point)

 • Mellemlange, videregående uddannelser (fx uddannelser inden for sundhedsområdet) forudsat at ansøgeren har gennemført relevant efter-/videreuddannelse svarende til mindst 3 diplommoduler (mindst 27 ECTS-point)

 • Diplomuddannelser, hvis indhold er relevant for studiet af Organisatorisk Coaching og Læring.

Adgangen til Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring forudsætter endvidere, at ansøgeren har mindst to års relevant erhvervserfaring, eksempelvis ledelses- eller konsulenterfaring på forskellige niveauer; erfaring med udvikling af menneskelige ressourcer og videnledelse i organisationer og virksomheder; erfaring med uddannelsesdesign og uddannelsesudvikling mm.

7.1 MÅlgrupper

Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring henvender sig specifikt til ledere, konsulenter og andre organisatoriske forandringsagenter, der øsnker at kvalificere deres praktiske, teoretiske og organisatoriske kompetencer med coaching som metode til organisations- og medarbejderudvikling.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Masteruddannelsen giver ret til betegnelsen Master i organisatorisk coaching og læring. Den engelske betegnelse er Master of Organizational Coaching and Learning.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Uddannelsen er tilrettelagt som halvtids teknologistøttet fjernundervisning med seminarer og

projektaktiviteter. Den er normeret til 1 årsværk, svarende til 60 ECTS point. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidat- eller masteruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet et fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) efter studienævnets godkendelse). Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Eventuelle regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter

Studienævnet kan give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder de i pgf. 7 nævnte betingelser, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, eventuelt efter gennemførelse af nærmere fastsat supplering. Der kan indgå en optagelsessamtale som led i studienævnets vurdering af den enkelte ansøgers forudsætninger.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

En master har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er baseret på en integration af forskningsresultater og praksiserfaring.
En master kan gennem videnskabeligt grundlagte personlige og faglige kompetencer varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring tilbyder studerende med praktisk erhvervserfaring en forskningsbaseret videregående uddannelse inden for læring og coaching som organisatorisk forandringsressource. Uddannelsens specifikke fokus er organisatorisk coaching forstået som en samtalebaseret læreproces, hvor en forandringsagent igangsætter, leder og orkestrerer organisatoriske forandringsprocesser.

Det overordnede formål med uddannelsen er således, at den studerende skal opnå kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i organisatoriske kontekster. Dette overordnede formål uddybes i nedenstående delmål:

De overordnede læringsmål for tilegnelsen af viden er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået:

 • Forskningsbaseret viden om læring, kommunikation og organisation, herunder viden om teoriernes videnskabsteoretiske grundlag.

 • Teoretisk funderet viden om kompleksiteten i læreprocesser og sammenhængen mellem læreprocesser og coachingbaserede udviklingsforløb.

 • Forskningsbaseret viden om organisatorisk læring.

 • Teoretisk funderet viden om evaluering af læreprocesser.

 • Teoretisk funderet viden om lærings- og udviklingsorienterede interventioner i organisationer.

 • Forståelse af og evne til teoretisk refleksion over udvalgte emner og problemstillinger inden for studiet af organisatoriske læreprocesser.

 • Forståelse af implikationerne af at agere som coach og forandringsagent på individ-, gruppe- og organisationsniveau i en organisatorisk kontekst.

De overordnede mål for tilegnelsen af færdigheder er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået:

 • Færdigheder i at anvende uddannelsens videnskabelige teorier og metoder til at planlægge, organisere og evaluere lære- og forandringsprocesser på individuelt såvel som organisatorisk niveau.

 • Færdigheder i at kunne identificere og formulere relevante problemstillinger inden for Organisatorisk Coaching og Læring samt at opstille relevante løsnings- og analysemodeller til vurdering heraf.

 • Færdigheder i selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere over samtalebaseret organisationsudvikling på både et teoretisk, akademisk og på praktisk, handlingsorienteret niveau.

 • Færdigheder i at analysere og evaluere forskellige samtalebaserede coachingformer.

 • Færdigheder i at kunne diskutere fagområdets problemstillinger og løsningsmodeller samt

  færdigheder i at formidle egen faglig viden til både fagfæller og ikke-fagfæller.

De overordnede mål for tilegnelsen af kompetencer er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået:

 • Kompetencer til selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde omhandlende coachingbaserede læreprocesser i organisationer samt påtage sig et professionelt ansvar herfor.

 • Kompetencer til at kunne styre og udvikle komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og udvikle nye løsningsmodeller til de aktuelle problemstillinger.

 • Kompetencer til at kunne integrere etiske overvejelser i arbejdet med coachingbaserede tilgange til læreprocesser og organisationsudvikling.

 • Kompetencer til at praktisere coaching under hensyntagen til rollerelationen mellem parterne.

 • Kompetencer til selvstændigt at kunne varetage egen faglige udvikling, herunder at være i stand til at begrunde egen praksis.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Gennemført uddannelse giver ret til betegnelsen Master i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC). På engelsk anvendes betegnelsen Master in Learning and Organizational Coaching (MOC).

Uddannelsen bygger på en tværfaglig, problemorienteret tilgang og vil i sin tilrettelæggelse inddrage deltagernes erfaring og praksis. Uddannelsen involverer en betydelig grad af samarbejde blandt de studerende. Uddannelsen vil være tilrettelagt som en kombination af forskellige undervisnings-, arbejds- og samarbejdsformer:

 • Forelæsninger

 • Projektarbejde

 • Formidling

 • Workshops

 • Gruppebaserede øvelser og diskussionsfora

 • Praktisk gennemførelse af teoretisk kvalificeret coaching i egen organisation

 • Mentorsamtaler

 • IKT-netværk

 • Logbog

Uddannelsen tilrettelægges som en kombination af klasserumsundervisning (auditorium), træning (laboratorium) og praktiske eksperimenter (praktikum), der kombinerer refleksion og handling. De studerende fører gennem uddannelsen logbog for at fastholde egen lære- og udviklingsproces.

ModulSemesterOmfang
Læring og coaching i teori og praksis1. semester15 ECTS-point
Videnskabsteori og metode2. semester5 ECTS-point
Coaching og læring i grupper og teams2. semester10 ECTS-point
Coaching som organisatorisk udviklingsressource3. semester15 ECTS-point
Masterprojekt4. semester15 ECTS-point

 

17.1 Generelle prøvebestemmelser


Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Stk. 2.
Prøverne er enten interne eller eksterne. Hvor intet andet er anført, bedømmes prøverne af eksaminator og /eller ekstern censor.

Stk. 3.
Projekter, emnestudier mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Masterprojekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Ved prøver i projekter, emnestudiermv. gælder normalt følgende prøveform:

En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten / det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksaminationen og bedømmelsen og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præsentation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerene eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 (Eksamensbekendtgørelsen) § 4, stk. 2.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enerum. I givet faldf, skal dette ønske meddeles ved eksaminationens begyndelse.

I prøven skal den/de studerende demonstrerer viden, færdighed og kompetencer i overensstemmelse med de angivne læringsmål for modulet.

Stk. 4.
Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.

Stk. 5.
De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

Stk. 6.
I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på baggrud af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke at bestå alene på grund af den ringe sproglige præstation.

Stk. 7.
Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, at den er påbegyndt. Der kan ikke holdes orlov på uddannelser under Lov om åben uddannelse.

Stk. 8.
Det er en betingelse for at indstille sig til prøven i masterprojektet, at samtlige forudgående prøver inkl. prøver i valgfag i det foreskrevne omfang er bestået.

Stk. 9.
De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inkl. ferie. Et årsværk er lig 60 ECTS-point.

Stk. 10.
For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen "bestået". Der udregnes et vægtet gennemsnit af karakterne fra de prøver, som bedømmes af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summe af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet.  

17.2 Omprøve

Vedrørende omprøvemuligheder uden for de ordinære eksamensterminer henvises til den til enhver tid gældende eksamensordning.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Organisatorisk coaching
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Læring og coaching i teori og praksis Kursus 15 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
2. Semester
Videnskabsteori og metode Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Coaching og læring i grupper og teams Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig
3. Semester
Coaching som organisatorisk udviklingsressource Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Masterprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet formidler løbende mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. februar 2014.

Sidste gang der afholdes eksamen efter nærværende studieordning besluttes af Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring eller Det Humanistiske Fakultet, AAU.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.