Studieordning for masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed - 2016 - København

1: Forord

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014 om Universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed. Uddannelsen følger endvidere Fællesbestemmelser for uddannelser og tilhørende Eksamensordning ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet.

Studieordningen træder i kraft pr. 1. februar 2016.

2: Bekendtgørelsesafsnit

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 (masterbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 (deltidsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 670 af 16. december 2013 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer. 

3: Campus

Uddannelsen udbydes i København.

4: Fakultetstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Studienævn for Byggeri, By og Miljø.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Masteruddannelsen er tilknyttet Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Design.

7: Adgangskrav

Optagelse på masteruddannelsen forudsætter en relevant bacheloruddannelse eller/og kandidatuddannelse indenfor bygge-­‐ og anlægsbranchen, herunder mere specifikt en uddannelse indenfor henholdsvis arkitekt-­‐, bygningsingeniør-­‐ og bygningskonstruktøruddannelsen samt minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen.

Studerende med en anden bacheloruddannelse eller tilsvarende kandidatuddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Masteruddannelsen giver ret til betegnelsen Master i universelt design og tilgængelighed. Den engelske betegnelse er Master of Universal Design and Accessibility.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Masteruddannelsen er en 2‐årig forskningsbaseret deltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS­‐point, der svarer til 1 års heltidsstudier.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidat- eller masteruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet et fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) efter studienævnets godkendelse). Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Eventuelle regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

 • En master har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er baseret på integration af forskningsresultater og praksiserfaring.
 • Masteren kan gennem videnskabeligt grundlagte personlige og faglige kompetencer varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med masteruddannelsen er at give studerende med praktisk erhvervserfaring en videregående uddannelse i universelt design og tilgængelighed. Uddannelsen skal på et højt kvalificeret niveau give de studerende teoretisk, analytisk, metodisk og praktisk specialiseret viden i forskellige fagområder indenfor universelt design og tilgængelighed. Herunder skal de studerende foretage vurderinger af centrale teoretiske og praktiske problemstillinger på feltet, der sætter dem i stand til at implementere og sikre flerfaglig udvikling i private og offentlige virksomheder.

Masterens kompetenceprofil

Viden

 • Skal have viden om universelt design og tilgængelighed på et højt videnskabeligt og teoretisk niveau.
 • Skal have teoretisk, praktisk og specialiseret viden og forståelse om Universelt design, tilgængelighed, handikap, brugerdefinitioner, etik og ligeværdighed. Herunder viden om hjælpemidler, deres anvendelse, muligheder og begrænsninger samt brugergruppers fysiologi.
 • Skal have viden om universelt design og tilgængelighed i et samfundsøkonomisk perspektiv.
 • Skal have tværgående, og detaljeret viden om forskellige bygningstyper og forskellige brugskrav og er i stand til at overføre viden i teori såvel som praksis.
 • Skal have opnået viden om sammenhængen mellem forskellige faglige områder i byggeprocessen og deres betydning for anvendelighed og ligeværdighed i forhold til personer med handikap.
 • Skal have viden om byggelovgivning, anvisninger, danske ­‐ og internationale standarder samt FN­‐konventioner og EU‐direktiver.
 • Skal have viden om grundlæggende samfundsmæssige – nationale og internationale – strategier for personer med handikap i forhold til det byggede miljø, design og ligeværdighed.

Færdigheder

 • Kan anvende videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder indenfor universelt design og tilgængelighed.
 • Kan diskutere og teoretisere over universelt design og tilgængelighed i et større samfundsudviklings-­‐ og planlægningsperspektiv.
 • Kan analysere og vurdere bygge-­‐ og designprojekters sammensatte og komplekse teoretiske og praktiske problemstillinger i sammenhæng med lovgivning, standarder, konventioner, direktiver og intentioner samt anvende relevante analyse-­‐ og løsningsmodeller.  
 • Kan tilføre faglig udvikling, innovation (nye faglige analyse-­‐ og arbejdsmetoder) og værdiskabelse internt og eksternt i virksomheder og organisationer.  
 • Kan forstå og forholde sig kritisk til fagområdernes viden og kan identificere videnskabelige problemstillinger.
 • Kan analysere tekniske og brugerorienterede problemfelter i forhold til byggemetode og byggetradition ved at fokusere på nyudvikling og problemløsning.  
 • Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-­‐specialister.
 • Kan reflektere over etiske og ligeværdighedsproblematikker for brugergrupper i forbindelse med byggeriets komplekse processer/i praksissammenhæng.

Kompetencer

 • Kan vurdere og analysere relevante problemstillinger indenfor Universelt design og tilgængelighed i en faglig sammenhæng.  
 • Er i stand til at tilføre universelt design og tilgængelighed værdi og aktualitet og løfte det op på et højere samfundsstrategisk og videnskabsteoretisk niveau.  
 • Kan selvstændigt indgå i faglige og tværfaglige teams og selvstændigt tilføre offentlige og private virksomheder viden og professionel rådgivning indenfor universelt design og tilgængelighed.
 • Kan styrke implementeringen af Universelt design og tilgængelighed for personer med handikap i bygge-­‐ og anlægssektoren samt design-­‐ og udviklingsprojekter generelt.  
 • Kan kvalificere projekter indenfor universelt design og tilgængelighed i bygge­‐ og designprocesser gennem kritisk vurdering og evaluering af metoder, strategier, muligheder og begrænsninger.
 • Kan indgå i teams indenfor private og offentlige virksomheder samt indgå i forsknings-­‐ og udviklingsprojekter indenfor universelt design og tilgængelighed.
 • Kan indgå i udvikling af virksomheders kompetencer, specialisering og værdiskabelse.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-­‐point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds-­‐ og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • ekskursion
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Speciale (med tilknyttet ekskursion)

4. semester

Investering, etik og kvalitetssikring

3. semester

Universelt design og tilgængelighed i et analytisk perspektiv

2. semester

Introduktion til universelt design og tilgængelighed

1. semester

I nedenstående skema gives en mere udførlig oversigt over modulerne på masteruddannelsen. Skemaet viser de fire semestres indhold, ECTS-­‐fordeling, bedømmelse og prøveform.

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-­‐trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Universelt design og tilgængelighed
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Krop og Rum - Generel indføring i teori, begreber og metoder indenfor universelt design og tilgængelighed Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Internationale perspektiver og historie Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
2. Semester
Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Universelt design og tilgængelighed i praksis Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
3. Semester
Investering i universelt design og tilgængelighed Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Etik og ligeværd Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Kvalitetssikring og metode Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
4. Semester
Masterprojekt Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

Alle moduler er obligatoriske dvs. konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil.

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Teknisk-­‐Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. februar 2016.

Studieordningen skal tages op til revision senest 5 år efter dens ikrafttræden.

Masteruddannelsen skal være afsluttet senest fire år efter, den er påbegyndt.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.