Master of Business Administration

1: Forord

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 1187 af 7. december 2009 (masterbekendtgørelsen) med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1188 af 7. december 2009 (deltidsbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Uddannelsen Master of Business Administration hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Uddannelsen Master of Business Administration hører under studienævnet for HD og Master of Business Administration.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Uddannelsen Master of Business Administration hører under Det erhvervsøkonomiske censorkorps.

7: Adgangskrav

Adgang til Master of Business Administration (MBA) kræver en af følgende uddannelser:

 • En relevant akademisk bacheloruddannelse (eksempelvis HA, Sociologi, Diplomingeniør)
 • En relevant akademisk kandidatuddannelse (eksempelvis cand.merc., cand.polyt., cand.scient.)
 • En relevant professionsbacheloruddannelse (eksempelvis lærer, pædagog)
 • En relevant mellemlang videregående uddannelse
 • En relevant diplomuddannelse (eksempelvis HD 2. del)
 • En relevant masteruddannelse (eksempelvis MPA, MPG)
 • En relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 3 års relevant erhvervserfaring forud for optagelse på uddannelsen. Relevant erfaring vil typisk være en stilling i en privat eller offentlig virksomhed, hvor ansøgeren har arbejdet med forretningsudvikling, organisationsudvikling, marketing, produktion, økonomi eller lignende.

Stk. 3. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige og faglige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk er Master of Business Administration (MBA).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Master of Business Administration er en toårig forskningsbaseret deltidsuddannelse.

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS. 

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidat- eller masteruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet et fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) efter studienævnets godkendelse). Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Eventuelle regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Eksamensbevisets kompetenceprofil indgår ikke i MBA-studieordninger.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med uddannelsen er at uddanne ledere, som kan lede, forestå og deltage i innovative processer. De studerende skal lære at sætte retning på virksomheden og udvikle virksomheden med udgangspunkt i erhvervsøkonomiske discipliner.

Uddannelsen skal bibringe de studerende et solidt og avanceret teoretisk fundament inden for ledelse og økonomi med henblik på, at de skal kunne bidrage til udviklingen af deres egen virksomhed – de skal således være i stand til at skabe innovation i virksomheden i forhold til markeder, organisation, økonomi, strategi med videre.

Målgruppen er nuværende eller kommende ledere og mellemledere i private og offentlige virksomheder. Uddannelsen tager udgangspunkt i relevant forskning, samtidig med at uddannelsen er anvendelsesorienteret og inddrager de studerendes erhvervserfaring. 

Læringsmål for uddannelsen: 

Viden: 

 • Den studerende skal have viden om og kritisk kunne forholde sig til teori baseret på national og international forskning inden for økonomi, ledelse og forretningsudvikling. 

Færdigheder: 

 • Den studerende skal kunne analysere en virksomheds potentiale for forretningsudvikling og innovation samt opstille begrundede og kvalificerede forslag til udvikling. 
 • Den studerende skal kunne anvende teori fra de ovenstående fagområder til at løse virkelige problemstillinger i en virksomhed. 
 • Den studerende skal kunne formidle resultater af analyser til fagfæller og virksomhedens andre interessenter, herunder investorer og ledelse. 

Kompetencer: 

 • Den studerende skal kunne styre og gennemføre et videnskabeligt projekt i samarbejde med en virksomheds interessenter med henblik på udvikling og fornyelse af virksomheden. 
 • Den studerende skal kunne tilegne sig ny viden om forretningsudvikling og innovation inden for de nævnte fagområder. 

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrette-lægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion, herunder blandt andet:

 • Seminarer
 • Projektarbejde
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback
 • Faglig refleksion

Uddannelsen indledes med et obligatorisk modul på 30 ECTS som giver en grundig, helhedsorienteret forståelse af forretningsudvikling i et erhvervsøkonomisk perspektiv. I løbet af modulet skrives to projekter; et semesterprojekt og en CBA afhandling. CBA er en selvstændig grad, og ved beståelse af semesterprojektet på 1. semester og CBA-afhandlingen udstedes et CBA-certifikat.

Efter beståelse af det obligatoriske modul kan den studerende vælge at følge det almene forløb i Emergent Management eller følge specialiseringen i finansiel virksomhed på 18 ECTS. Efter beståelse af det almene forløb eller specialiseringen, skriver den studerende en afsluttende MBA-afhandling. Uddannelsens struktur er illustreret under §18. 

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Master of Business Administration
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Obligatorisk Modul - 1. semester Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Obligatorisk Modul - 2. semester Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
Valgfag 3. semester
Vælg mellem det almene forløb "Emergent Management", eller den valgfri specialisering i "Finansiel Virksomhed".
Kursus 18
4. Semester
MBA-afhandling Projekt 12 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt

 
Valgfag 3. semester
Vælg mellem det almene forløb "Emergent Management", eller den valgfri specialisering i "Finansiel Virksomhed".
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Alment forløb: Emergent Management Kursus 18 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig
Finansiel Virksomhed Kursus 18 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside, samt på MBA uddannelsens hjemmeside, mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. februar 2012.

21: Ændringer til studieordningen

Ændringen gælder for studerende, der begynder på uddannelsen februar 2018 og frem.