Studieordning for kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2017 med ændringer 2018

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier.

2: Bekendtgørelsesafsnit

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Internationale Forhold

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Internationale studier

7: Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier, forudsætter en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, fx en bacheloruddannelse i politologi, økonomi, sociologi, internationale studier, historie, antropologi, erhvervsøkonomi eller tilsvarende. Studerende med en anden bacheloruddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.soc.. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Social Sciences in International Relations.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål

Formålet med kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier, er:

 • at den studerende får faglig indsigt i udviklingsstudier og internationale relationer fra et samfundsvidenskabeligt og historisk perspektiv samt viden om forskellige sociale og kulturelle mønstre og deres udvikling.
 • at den studerende udbygger den faglige viden og kunnen, som er erhvervet under bacheloruddannelsen, og øger de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet.
 • at den studerende opnår kvalifikationer til at identificere og analysere komplekse samfundsmæssige fænomener inden for udviklingsstudier og internationale relationer ud fra et interdisciplinært perspektiv på baggrund af teoretiske og metodiske kundskaber og færdigheder.
 • at den studerende gennem faglig fordybelse bliver i stand til selvstændigt og tværfagligt at anvende videregående elementer af teori og metode inden for udviklingsstudier og internationale relationer.
 • at den studerende behersker centrale begreber som magt, interesser, institutioner, normer og aktører inden for udvikling og internationale relationer.
 • at den studerende kvalificerer sig til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse). • a
 • den studerende kvalificerer sig til specialiserede erhvervsfunktioner i den offentlige og private sektor

Uddannelsens fag og specialiseringsmuligheder

Kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier, består af obligatoriske moduler (konstituerende fagelementer) på 90 ECTS-point, inklusive kandidatspeciale på 30 ECTS-point, samt valgfrie moduler på 30 ECTS-point inden for internationale forhold, udviklingsstudier, eller andre valgfag efter studienævnets godkendelse. Kandidatuddannelsen rummer muligheder for specialisering inden for kinesiske områdestudier (Aalborg), latinamerikanske områdestudier (Aalborg), globale kønsstudier (Aalborg) eller globale flygtningestudier (København), jf. § 7, stk. 3-9. Specialiseringen i China and International Relations (CIR) er beskrevet i et særskilt studieordningstillæg.

Uddannelsens faglige og erhvervsrettede kompetencemål

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse på vidensfelt og forståelses- og refleksionsniveau skal have:

 • viden om centrale aspekter inden for udvikling og internationale relationer
 • evne til på et videnskabeligt grundlag kritisk og selvstændigt at reflektere over centrale aspekter inden for udvikling og internationale relationer samt at identificere videnskabelige problemstillinger
 • viden om forskellige teoretiske tilgange til studiet af udvikling og internationale relationer
 • viden om det internationale systems organisering og de sociale, kulturelle, politiske og økonomiske dynamikker, som påvirker internationale relationers udvikling, globalt og i udvalgte regioner
 • indsigt i grundlæggende principper for videnskabelig redelighed og i videnskabsetiske dilemmaer inden for uddannelsens faglige område

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal have:

 • evne til selvstændigt at anvende videnskabelige teorier, metoder og redskaber inden for udvikling og internationale relationer.
 • evne til at vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber inden for udvikling og internationale relationer samt til på et videnskabeligt grundlag at opstille nye analyseog løsningsmodeller.
 • evne til at analysere og formidle økonomiske, politiske og sociale aspekter af udvikling og internationale relationer ud fra et interdisciplinært perspektiv.
 • evne til på et velfungerende og terminologisk korrekt engelsk at bidrage med, diskutere og formidle forskningsbaseret viden om udvikling og internationale forhold til fagfæller og ikkespecialister.

De overordnede mål for den studerendes udvikling af kompetencer er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal have:

 • evne til i professionelle sammenhænge at samarbejde i et internationalt og interkulturelt perspektiv om problembaserede tværfaglige projekter
 • evne til at beherske strategier til at planlægge, igangsætte og gennemføre et projekt med udgangspunkt i en fagligt relevant problemstilling samt til at påtage sig et professionelt ansvar
 • evne til at styre komplekse situationer og arbejdsprocesser og finde nye løsningsmodeller
 • evne til selvstændigt at tage ansvar for sin egen fortsatte videntilegnelse og kompetenceudvikling inden for udvikling og internationale relationer
 • evne til at varetage jobfunktioner inden for bl.a. internationale institutioner og organisationer, diplomati, privat og offentlig virksomhed, samt til at udføre ph.d.- studier inden for udviklingsforskning og internationale relationer.

Kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier giver herudover den enkelte studerende mulighed for gennem valg af specialisering og valgfag at sammensætte en individuel kompetenceprofil.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsstudium.

Kandidatuddannelsen består uanset valg af eventuel specialisering af 11 moduler, hvoraf nogle er konstituerende (K), mens andre er valgfag (V). Modulerne er fordelt på fire semestre (1.- 4. semester). De 9 første moduler på 1. og 2. semester omfatter kurser, prøver og projektarbejde på Aalborg Universitet. Det tredje semesters modul består af et ophold i Danmark eller udlandet ved enten en international organisation, virksomhed eller institution med aktiviteter med relation til udvikling og internationale relationer eller af et ophold ved et udenlandsk universitet med studier inden for udvikling og internationale relationer eller lignende programmer. Studerende på specialiseringen i globale flygtningestudier har desuden mulighed for at vælge et semester med studier inden for Mobilities, Social Change and Development på Aalborg Universitet, campus København. Det fjerde semesters modul anvendes til specialeskrivning.

Mål, indhold, omfang, undervisnings- og arbejdsformer, tidsmæssig placering, forudsætningskrav for deltagelse, generelle og specifikke læringsmål, vurderingskriterier samt prøveformer for de fire semestre og de tilhørende moduler beskrives kronologisk nedenfor.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • seminarer
 • klasseundervisning
 • problembaseret projektarbejde
 • casearbejde
 • diskussionssessioner
 • lærerfeedback
 • simulationsspil

18: Uddannelsesoversigt

Obligatoriske og valgfrie moduler: Kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier

Udbydes som:
Linje: Obligatoriske og valgfrie moduler: Kandidatuddannelsen i internationale forhold, udviklingsstudier
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
2. Semester
3. Semester
4. Semester

Hvis den studerende vælger et meritgivende studieophold ved et udenlandsk universitet, godkender studienævnet på forhånd den studerendes valg af fag ved det udenlandske universitet. Prøverne ved det udenlandske universitet træder da i stedet for prøven/prøverne ved hjemuniversitetet. Desuden udbydes et frivilligt forløb, hvor de studerende deltager i et simulationsspil.

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Europæiske Studier, Kinesiske Områdestudier
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
2. Semester
3. Semester
4. Semester

Hvis den studerende vælger et meritgivende studieophold ved et udenlandsk universitet, godkender studienævnet på forhånd den studerendes valg af fag ved det udenlandske universitet. Prøverne ved det udenlandske universitet træder da i stedet for prøven/prøverne ved hjemuniversitetet.

Desuden udbydes et forløb, hvor de studerende deltager i et frivilligt simulationsspil.

Udbydes som:
Specialisering: Europæiske Studier , Latinamerikanske Områdestudier
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
2. Semester
3. Semester
4. Semester

Hvis den studerende vælger et meritgivende studieophold ved et udenlandsk universitet, godkender studienævnet på forhånd den studerendes valg af fag ved det udenlandske universitet. Prøverne ved det udenlandske universitet træder da i stedet for prøven/prøverne ved hjemuniversitetet. Desuden udbydes et forløb, hvor de studerende deltager i et frivilligt simulationsspil.

Udbydes som:
Specialisering: Europæiske Studier, Global Gender Studies
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Globale kønsstudier Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
2. Semester
3. Semester
4. Semester

Hvis den studerende vælger et meritgivende studieophold ved et udenlandsk universitet, godkender studienævnet på forhånd den studerendes valg af fag ved det udenlandske universitet. Prøverne ved det udenlandske universitet træder da i stedet for prøven/prøverne ved hjemuniversitetet.

Desuden udbydes et forløb, hvor de studerende deltager i et frivilligt simulationsspil.

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Udviklingsstudier, Global Refugee Studie
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
2. Semester
3. Semester
4. Semester

Hvis den studerende vælger et meritgivende studieophold ved et udenlandsk universitet, godkender studienævnet på forhånd den studerendes valg af fag ved det udenlandske universitet. Prøverne ved det udenlandske universitet træder da i stedet for prøven/prøverne ved hjemuniversitetet.

Modulet "Studieperioden inden for mobilites, social change and development" gælder kun for studerende, som har valgt specialisering i globale flygtningestudier.

Modulerne " Teorier om internationale relationer", "Politiske og økonomiske udviklingsprocesser" og "Internationale organisaioner, menneskerettigheder og  international lov i et flygtningeperspektiv" på 1. semester af specialiseringen i globale flygtningestudier evalueres samlet ved enten en mundtlig prøve eller en skriftlig 48 timers hjemmeopgave. Den studerende vælger ved eksamenstilmeldingen selv eksamensformen.

Modulerne "International politisk økonomi", "Kultur, Identitet, politik" Globalisering, tvungen migration og flygtningepolitik set i et udviklingspolitisk og historisk perspektiv" på 2. semester af specialiseringen i globale flygtningestudier evalueres samlet ved enten en mundtlig prøve eller en skriftlig 48 timers hjemmeopgave. Den studerende vælger selv ved eksamenstilmeldingen eksamensformen.

Udbydes som:
Linje: China and International Relations
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
2. Semester
3. Semester
Studieperioden foregår på University of Beijing
4. Semester
Kandidatuddannelsen foregår på UIR, Beijing

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets intranet (Moodle) og hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Pr. 1. september 2018 er følgende ændringer godkendt: "Projektmodul I" og Projektmodul II": Der tillades nu grupper på op til 6 personer.

I "Udfordringer i udviklingslandende" modulet eksamensformen ændret til en individuel skriftlig prøve. 48 timers hjemmeopgave på max. 8 sider.

21: Ændringer til studieordningen

Other versions