Studieordning for Kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) ved Aalborg Universitet, 2017

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi).

2: Bekendtgørelsesafsnit

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Økonomi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Økonomi

7: Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) forudsætter en bacheloruddannelse i samfundsøkonomi fra Aalborg Universitet eller en bachelor uddannelse i samfundsøkonomi fra en af de øvrige danske økonomiske uddannelser, der hører under uddannelsesbekendtgørelsen. Studerende med en anden bacheloruddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, hvoraf det vil fremgå, om der er krav om faglig supplering.

Stk. 2. Uddannelsens moduler 1-10 kan i øvrigt følges som valgfag for studerende fra andre kandidatuddannelser i det omfang de, efter en vurdering foretaget af Studienævnet for Samfundsøkonomi, har de nødvendige faglige kvalifikationer. Optagelse på uddannelsen forudsætter dokumenterede kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. Hvis ansøgeren ikke kan dokumentere dette, kan vedkommende optages med dispensation og skal bestå et engelsk kursus på 1. semester

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.oecon.. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Economics.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) er at sætte kandidaterne i stand til at definere, analysere og implementere strategier for erhvervsudvikling og for vidensledelse og innovation i private og offentlige virksomheder og organisationer, herunder at kvalificere til arbejde med videnskabeligt udviklingsarbejde bl.a. gennem deltagelse i videreuddannelse i form af ph.d.-uddannelse.

Efter gennemførelse af kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi) skal kandidaten have erhvervet følgende faglige og erhvervsrelevante kompetencer:

Viden: 

 • skal inden for et eller flere fagområder have viden om viden, innovation og videnøkonomi i innovationssystemer, som er baseret på højeste niveau af international forskning.
 • skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets/-ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.
 • skal have viden om teori og metode til praktisk arbejde i virksomheder og i politisk sammenhæng med innovation og forandring i virksomheder, iværksætteri og industriel udvikling

Færdigheder:

 • skal mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det samfundsøkonomiske fagområde.
 • skal kunne håndtere og forstå innovationsprocesser og innovationsledelse i virksomheder.
 • skal kunne varetage iværksætteri, herunder udvikle forretningsplaner samt forstå de relevante rammebetingelser.
 • skal kunne analysere og se perspektiverne i industriers udvikling, herunder geografisk spredning, klyngedannelse og betydningen af teknologisk forandring.
 • skal kunne håndtere organisatorisk forandring ved hjælp af analytisk funderet forandringsledelse.
 • skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille analyse- og løsningsmodeller. Som en del heraf skal kandidaten selvstændigt kunne bidrage med analyser med relevans for at udarbejde strategier og planer for virksomheder, organisationer og myndigheders strategiske planlægning for derigennem at omsætte muligheder til konkrete handlinger.
 • skal mundtligt og skriftligt kunne formidle forskningsbaseret viden inden for uddannelsens kerneområder og diskutere praktiske og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, herunder kunne indgå i forskningsarbejde på området, og have indsigt i forskningens mulige praktiske og teoretiske implikationer.

Kompetencer

 • skal kunne arbejde problembaseret, herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Skal kunne samarbejde i teams og varetage projektledelse. 
 • skal selvstændigt kunne identificere problemstillinger, igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar, herunder selvstændigt træffe og begrunde beslutninger om viden, innovation og videnøkonomi i innovationssystemer og udføre undersøgelser, der skaffer beslutningsgrundlag på området.
 • skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen omfatter 11 moduler, der strækker sig over 4 semestre.

De 2 første semestre er opbygget som en kombination af kursusblokke med forelæsninger, seminarer, øvelser og tilknyttede skriftlige opgaver samt semesterprojekt. Projektarbejdet i de første 2 semestre defineres indenfor semestrets tematiske ramme, henholdsvis ’Innovation og forretningsudvikling i virksomheder og organisationer’ og ’Dynamik i organisationer og innovationssystemer’. Det tilstræbes, at projekterne tager afsæt i aktuelle økonomiske problemstillinger, som har relevans for virksomheder, brancher og organisationer, og at de studerende arbejder kritisk og konstruktivt med teorier/metoder i relation til disse problemstillinger.

På tredje semester vælger den studerende efter forhåndsgodkendelse af Studienævnet for Samfundsøkonomi mellem følgende studieaktiviteter med henblik på en individuelt tilrettelagt profil:

 • Projektorienteret studieforløb i eller uden for Danmark
 • Fortsatte studier ved Aalborg Universitet eller et andet dansk eller udenlandsk universitet
 • Semesterprojekt
 • Semester med specialisering i kreativitet og originalitet Fjerde semester udgøres af kandidatspecialet.

Specialeprojektet på 4. semester kan være teoretisk eller med integration af teori og empiri/praksis.

Stk. 2. Undervisningssproget er engelsk. Skriftlige opgaver, semesterprojekter og speciale skal udarbejdes på engelsk. Eksamenssproget er engelsk og dansk.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Uddannelses oversigt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
1. Semester
Innovationssystemet som perspektiv - baggrund og anvendelse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
Innovationsledelse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Udførelsen af nye forretningsideer Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Videnskabelig metode Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Semesterprojekt indenfor temaet: Innovation systems and business development of firms (innovationssystemer og virksomheders forretningsudvikling) Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
2. Semester
Industriel dynamic - regioner, klynger og evolution Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig
Organisatorisk forandring og forandringsledelse Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig
Valgfag Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Semesterprojekt inden for temaet: Dynamics of organisations and systems of innovation (dynamik i organisationer og innovationssystemer) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
1. version
Projektorienteret studieforløb Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
2. version
semesterprojekt Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
3. version
Creative Genius Semester Kursus 30 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt
3. Semester
4. version
Knowledge, development and globalisation Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale Kursus 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

På 3. semester skal den studerende vælge en valgfri studieaktivitet. Ved valgfri studieaktivitet forstås fag og faglige aktiviteter, der kan indgå som elementer i kandidatuddannelsen. En valgfri studieaktivitet kan udbydes af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Studienævnet for Samfundsøkonomi skal forhåndsgodkende en valgfri studieaktivitet for at sikre, at aktiviteten opfylder kravene til elementer i uddannelsen. Den studerendes 3. semesters studieplan tilrettelægges i samråd med liniekoordinatoren.

Udover ovenstående studieaktivteter kan den studerende vælge et "specialiseringsfag inden for de faglige kerneområder", som udgør 30 ECTS point. Modulet har til formål at udvide den studerendes kompetence inden for udvalgte økonomiske problemstillinger. Dette kan ske enten ved at tage nye faglige elementer ind eller ved at udbygge eksisterende. Den studerende kan vælge studieaktiviteter udbudt af det samfundsøkonomiske studienævn ved Aalborg Universitet, andre studienævn ved den samfundsøkonomiske skole, eller andre universiteter i Danmark eller udlandet. Specialiseringsfagene skal forhåndsgodkendes af Studienævnet for Samfundsøkonomi og evalueres som angivet i den for faget gældende studievejledning.

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
Globalisering, innovation og økonomisk udvikling Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2017.

21: Ændringer til studieordningen

Other versions