• AAU Curricula
 • /
 • Master’s degree
 • /
 • Information Technology, Specializing in ICT, Learning and Organizational Change, Master of Science (MSc) in Information Technology, Aalborg

Studieordning for Informationsteknologi, IT og læring med specialisering i organisatorisk omstilling, 2014

1: Forord

I medfør af lov nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi, It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling.

2: Bekendtgørelsesafsnit

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg og København. 

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Læring

7: Adgangskrav

Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling er normeret til 2 års fuldtidsstudier, svarende til 120 ECTS.

Uddannelsen optager både bachelorer og professionsbachelorer, hvor adgangsbetingelserne er en relevant uddannelse, der har givet kompetencer inden for videnskabsteori og metode samt inden for mindst to af følgende områder:

1. Læring, pædagogik, uddannelsesforskning,
2. Informationsteknologi, informatik, informationsvidenskab, 3. Faglig formidling, fagdidaktik,
4. Kommunikation, kultur, globalisering,
5. Forandring i organisationer.

For yderligere oplysninger, se uddannelsens hjemmeside på www.iloo.aau.dk

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.it. i It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Information Technology, Specializing in ICT, Learning and Organizational Change.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Gennemført kandidatuddannelse giver ret til betegnelsen cand.it. (candidatus/candidata informationis technologiae) It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling. På engelsk anvendes titlen: Master of Science in Information Technology, Specializing in ICT, Learning and Organizational Change.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i informationsteknologi, It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og skal kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse.

Kandidatuddannelsen i informationsteknologi, It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling bygger videre på og supplerer de kundskaber og færdigheder, som den studerende har opnået i løbet af sin forudgående bacheloruddannelse. Kandidatuddannelsen er en forskningsbaseret uddannelse, som har til formål at give grundlag for at udøve erhvervsfunktioner eller forskningsvirksomhed inden for it-integrerende læring og undervisning og it-relateret organisatorisk forandring i institutioner, virksomheder og organisationer. Uddannelsen har endvidere til formål, at den studerende bliver i stand til at indtænke et globaliseringsperspektiv i tilrettelæggelse af it-integrerende læring, undervisning og kommunikation. I løbet af uddannelsen skal den studerende oparbejde erfaring og indsigt som praksisorienteret forandringsagent og formidler. Kandidaten vil kunne fungere som fx designer og udvikler af læremidler, pædagogisk it- konsulent, projektleder eller underviser inden for uddannelsessystemet på alle niveauer eller i offentlige eller private virksomheder. Kandidater vil kunne fungere i jobfunktioner inden for omstilling af uddannelsessystemer, jobfunktioner i relation til udvikling og gennemførelse af it- integreret efter- og videreuddannelse, fx i private virksomheder.

 

Kandidaten

Viden

De overordnede mål for den studerendes udvikling af viden er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal have tilegnet sig viden om nedenstående centrale fagområder samt inden for videnskabsteori, metode og formidling:

 • it og læring,

 • it og didaktisk design

 • it-begreber og teknologiforståelser,

 • it og organisatorisk læring,

 • innovation, implementering og forankring,

 • programmering og prototyping

 • it, kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv,

 • kommunikation, læring og organisatorisk omstilling.

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal kunne

 • mestre fagområdets teorier og videnskabelige metoder til didaktisk design og produktion inden for uddannelsens centrale fagområder og til at arbejde med it, læring og organisatorisk forandring i institutioner, organisationer og virksomheder.

 • på et videnskabeligt grundlag at reflektere over og anvende uddannelsens fagområders viden samt kunne identificere relevante problemstillinger, som kan gøres til genstand for videnskabelig behandling

 • foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt fagområdernes teorier, metoder og redskaber samt designe videnskabeligt underbyggede analyse- og løsningsmodeller.

 • formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes udvikling af kompetencer er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal kunne

 • styre it-integrerende læring, udviklings- og arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter analytiske og praktiske tilgange,

 • iværksætte analytiske og praktiske tilgange, som er tilpasset og udviklet i forhold til den givne situation og proces og som samtidig overholder gængse videnskabelige principper,

 • designe, igangsætte og gennemføre it-integreret samarbejde og på en selvstændig måde at påtage sig professionelt ansvar, herunder ansvar for egen faglig kompetenceudvikling og specialisering.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen består af følgende moduler:

It-didaktisk design10 ECTS7.semester
It-begreber og teknologiforståelser5 ECTS7. semester
Lærerprocesser og samarbejdskontekster (metodeprojekt)15 ECTS7. semester

Specialiserings- og Valgfag (to på 5 eller ét på 10 ECTS), hvor uddannelsen udbyder flg:

- Interaktionsdesign

- Organisatorisk Læring og it

- It, skole og fag

10 ECTS8. semester
Programmering og prototyping5 ECTS8. semester
Specialisering (projekt)15 ECTS8. semester
Kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv10 ECTS9. semester

It-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk perspektiv ELLER

It, læring og organisatorisk omstilling i teori og praksis (praktikforløb)

20 ECTS9. semester
Kandidatspeciale30 ECTS10. semester

Den studerende vælger en toning af uddannelsen indenfor et udbudt og specifik domæne. Den studerende vælger enten et af de to valgfag eller modulet programmering og prototyping som sit specialiseringsdomæne. Der laves et specialiseringsprojekt baseret på dette specialiseringsdomæne.

Der er mulighed for at vælge blandt de i studieordningen udbudte specialiserings- og valgfag. De angivne specialiserings- og valgfag oprettes i det omfang, at studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilslutning til dem. Det er ikke muligt at lave en specialisering baseret på andre end uddannelsens udbudte specialiserings- og valgfag, samt modulet: Programmering og prototyping.

Det er også muligt på uddannelsen at erstatte et eller begge af de udbudte specialiserings- og valgmoduler med relevante moduler fra andre uddannelser på i alt 10 ECTS. Valgfag fra andre uddannelser skal placere sig inden for uddannelsens discipliner og fagområder eller i kombination af disse. Valgfagene skal kunne relateres til uddannelsens overordnede kompetenceprofil.

Såfremt den studerende vælger at tage 10 ECTS udefra, vælges programmering og prototyping som den studerendes specialisering.

Uddannelsen vedligeholder og formidler løbende via sin e-læringsplatform en liste over forhåndsgodkendte valgfag under andre studienævn. Studerende, som måtte ønske at deltage på et valgfag, som ikke er på listen over forhåndsgodkendte fag, skal skriftligt ansøge studienævnet om godkendelse heraf.

På uddannelsens 7. samt 9. semester afholdes studenterudviklingssamtaler (SUS) mellem den studerende og en erfaren fagperson fra uddannelsen. Formålet med SUS er, at den studerende støttes i udviklingen af egen kompetenceprofil.

Uddannelsens 7. semester indeholder tre moduler indenfor fagområdet It og læring i et individuelt og kollaborativt perspektiv. Fagområdet omfatter teorier og begreber om forståelser af teknologier, af individuelle og gruppebaserede læreprocesser samt teori om, hvordan disse læreprocesser fungerer i it-integrerende læringsomgivelser. Semestret har dels fokus på udvikling af kollaborative og teorigenererende praksisaktiviteter med it-didaktisk design som omdrejningspunkt, dels på fagområdet teoribaseret refleksion med inddragelser af it-begreber og teknologiforståelser. Der arbejdes derudover med kritisk refleksion over egen læringssituation og videnskabsteori og metode, som deltager projektsamarbejder med henblik på integration af den studerendes opnåede erfaring.

Uddannelsens 8. semester udgør sammen med specialet uddannelsens specialisering og dermed den studerendes mulighed for fagligt at tone uddannelsen ift faglige interesser og fremtidige karriere ønsker. Semestret indeholder tre 5 ECTS moduler og et 15 ECTS modul med et specialiseringsprojekt. Der er et obligatorisk 5 ECTS modul om programmering. De to resterende 5 ECTS moduler vælges fra en pulje af valgfrie moduler. Specialiseringsprojekt skal laves i tilknytning til det ene af disse to valgfag eller til programmeringsmodulet.

Uddannelsens 9. semester indeholder to moduler indenfor fagområdet It og læring i et kulturelt og organisatorisk perspektiv og omfatter desuden muligheden for at gennemføre et (evt. internationalt) praktikforløb. Semestret indeholder teori om globaliseringsprocesser og informationsteknologiers rolle i forandringsprocesser, og om samarbejde og læring på tværs af geografiske grænser samt kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske betingelser herfor. Der arbejdes på semesteret praksisorienteret med løsning af en konkret, faglig relevant problemstilling i samspil med en institution, virksomhed eller organisation.

Uddannelsens 10. semester er centreret omkring udarbejdelse af en kandidatspecialeafhandling indenfor et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som:
Linje: Obligatoriske moduler, A
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
It-didaktisk design Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
It-begreber og teknologiforståelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Læreprocesser og samarbejdskontekster (metodeprojekt) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
8. Semester
Programmering og prototyping Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Specialisering (projekt) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Specialiserings- og valgfag
9. Semester
Kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
It-integrerende kommunikation og læring i organisatorisk perspektiv Projekt 20 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
10. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

Udbydes som:
Linje: Obligatoriske moduler, B
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
7. Semester
It-didaktisk design Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
It-begreber og teknologiforståelser Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig
Læreprocesser og samarbejdskontekster (metodeprojekt) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig
8. Semester
Programmering og prototyping Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
Specialisering (projekt) Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt
Specialiserings- og valgfag
9. Semester
Kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig
It, læring og organisatorisk omstilling i teori og praksis (praktikforløb) Projekt 20 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
10. Semester
Kandidatspeciale Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt

 
Specialiserings- og valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve
8. Semester
Interaktionsdesign (Specialiserings og Valgfag) Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
Organisatorisk læring og it (Specialiserings og Valgfag) Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig
It, skole og fag (Specialiserings og Valgfag) Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet formidler løbende mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er indstillet af Studienævnet for It og læring og godkendt af dekanen. Studieordningen har virkning fra den 1. september 2014 og gælder for alle studerende, der påbegynder kandidatstudiet på denne dato eller senere.

Sidste gang der afholdes eksamen efter nærværende studieordning besluttes af Studienævnet for It og læring eller Det Humanistiske Fakultet, AAU.

21: Ændringer til studieordningen

Other versions