2015: Studieordning for Engelsk

1: Forord

I medfør af lov nr. 960 af 14. august 2014 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgen- de studieordning for kandidatuddannelsen i engelsk som centralt fag.

2: Bekendtgørelsesafsnit

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Dansk

7: Adgangskrav

En bacheloruddannelse med engelsk som centralt fag fra Aalborg Universitet giver ret til optag på kandidatuddannelsen i engelsk.

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • En bacheloruddannelse med engelsk som centralt fag fra Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet eller Aarhus Universitet kan give adgang til optag på kandidat- uddannelsen i engelsk.

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

Ansøgere, som ikke opfylder de i stk. 1 og stk. 2 anførte optagelseskrav, kan optages, såfremt studienævnet efter en konkret vurdering skønner, at ansøgeren har uddannelsesmæssige for- udsætninger, som kan sidestilles hermed. Studienævnet kan i den forbindelse indkalde ansøge- ren til en samtale.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i engelsk og (tilvalg). Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in English and (tilvalg på engelsk).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en xx-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til xx ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre kandidatuddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne studieordning. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. For regler om merit se fællesbestemmelserne.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på fakultetets hjemmeside.

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog: fransk, spansk eller tysk efter studienævnets godkendelse) . Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk (Studienævnet kan dispensere herfra). Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom uddannelsens kurser udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i Engelsk er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på ph.d.- og masteruddannelser.

Det overordnede formål for kandidatuddannelsen i engelsk som centralt fag er, at den studeren- de skal opnå den nødvendige viden og forståelse samt de nødvendige færdigheder og kompe- tencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til nationale og internationale standarder.

Følgende vil fremgå af kompetenceprofilen på eksamensbeviset: En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø. Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desu- den har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt kan anvende videnskabelig teori og metode i såvel akademisk som erhvervsmæs- sig/professionel sammenhæng.

En kandidat i engelsk har nedenstående specifikke engelskfaglige og generelle humanistiske kompetencer opnået gennem kandidatuddannelsen i engelsk som centralt fag. Disse kompeten- cer bygger oven på dem, den studerende har opnået i sin bacheloruddannelse. Derudover har kandidaten specifikke faglige kompetencer opnået gennem sit sidefag.

Kandidaten

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal opnå:

 • viden om videnskabeligt anerkendte teorier og metoder, som er relevante for udforskning og bearbejdning/(behandling af engelskfaglige og bredere humanistiske problemstillinger

 • viden om principper for videnskabelig vidensproduktion, herunder evne til at identificere vi- denskabelige problemstillinger og analysere og reflektere over faglig viden på videnskabeligt grundlag

 • omfattende viden om britisk og amerikansk (og i mindre omfang andre engelsksprogede lan- des) tekst- og kulturhistorie og specialiseret viden om udvalgte områder herindenfor samt nuanceret forståelse af sammenhænge mellem den enkelte tekst og dens kontekst (herun- der personal-, idé-, mental-, social-, institutions- og/eller materialhistoriske faktorer)

 • omfattende viden om tekst- og kulturvidenskabelige teorier og metoder

 • omfattende viden om engelsksprogede diskurs- og medieforhold og om diskurs-, kommunikations- og medieteori og –analyse

 • omfattende viden om britisk og amerikansk (og i mindre omfang andre engelsksprogede lan-des) historie og samfundsforhold

 • sikker beherskelse af det engelske sprogs syntaks, grammatik og idiomatik samt forståelse for og indsigt i samspillet mellem sprogbrug og kommunikationssituation

 • praktisk og teoretisk viden om læringsformer og læringstilrettelæggelse, herunder problembaseret læring, projektarbejde og porteføljearbejde, og vidensudvikling gennem tværfagligt samarbejde

 • viden om engelskfagets anvendelsesmuligheder og samfundsmæssige betydning

 • viden om teorier, metoder og praksis inden for uddannelsens fagområder og anvendelses- områder, og praksiserfaring inden for et af disse anvendelsesområder

 • viden om principper for videnskabelig redelighed og om videns- og læringsetiske problemstillinger inden for uddannelsens fagområder og anvendelsesområder.

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal opnå:

 • sikker færdighed i mundtlig og skriftlig kommunikation på engelsk – morfologisk og syntaktisk korrekt, leksikalsk og idiomatisk præcist og nuanceret, samt stilistisk varieret i overensstemmelse med kommunikationssituationen

 • sikker færdighed i at analysere engelsksprogede tekster (i alle genrer og medier), både formelt-æstetisk, intertekstuelt og kontekstuelt, samt sikker anvendelse af tekst-, litteratur- og medievidenskabelige teorier og metoder

 • sikker færdighed i at analysere diskurser i organisationer, institutioner, uddannelse, social interaktion, hverdagskultur og mediebrug, samt sikker anvendelse af teorier og metoder i diskursstudier

 • sikker færdighed i at analysere historiske og nutidige sociale og politiske problemstillinger i Storbritannien og USA (og i mindre omfang andre engelsksprogede lande)

 • sikker færdighed i – under hensyntagen til målgruppe og kontekst – at formidle viden om de engelsksprogede landes kultur, litteratur og samfundsforhold på en overskuelig og systema- tisk måde

 • sikker færdighed i at analysere engelsksproget kommunikation med henblik på struktur og sproglige virkemidler, og i at formidle viden om det engelske sprog og engelsk sprogbrug på en velstruktureret måde, herunder gennem undervisning og vejledning at fremme sproglige læreprocesser.

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse skal:

 • kunne forholde sig kritisk reflekterende til egen viden og herudfra selvstændigt kunne vælge og tilrettelægge egen faglig udvikling og specialisering

 • kunne evaluere vidensressourcer selvstændigt og kritisk, og forholde sig analytisk og reflekterende til uddannelsens genstandsfelter og deres teorier og metoder

 • ud fra egen faglig viden og færdighed kunne fremme indlæring af engelsksproglig kompetence og kendskabet til de engelsksprogede landes kultur, samfundsforhold, litteratur og medier

 • kunne bruge sin faglighed i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge, med forskellige formål og over for forskellige målgrupper

 • kunne anvende forskellige faglige arbejds- og evalueringsformer, herunder problemorienteret projektarbejde i grupper

 • selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar, kunne træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder kunne vurdere relationelle og etiske aspekter i en arbejdsopgave.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen består af det centrale fag engelsk med et omfang på 75 ECTS-point (21⁄2 seme- sters studier og et kandidatsidefag i et andet fag på 45 ECTS-point (11⁄2 semesters studier). I det centrale fag indgår valgfag på tilsammen 10 ECTS-point og et kandidatspeciale på 30 ECTS- point. Kandidatspecialet skrives på uddannelsens 10. semester.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret og overvejende projektor- ganiseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidram- me angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksa- mensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Obligatoriske moduler

Synopsismodulet8. sem.5 ECTS-point
Projektmodulet9. sem.15 ECTS-point
Skriftlig og mundlig kommunikation og formidling9. sem.5 ECTS-point
Praksismodulet9. sem. 10 ECTS-point
Kandidatspeciale10. sem.30 ECTS-point

Valgfrie moduler (hvoraf den studerende skal vælge 2)

Videregående grammatik8. sem.5 ECTS-point
Oversættelse og oversættelsesteori8. sem.5 ECTS-point
Kulturelle tekststudier8. sem.5 ECTS-point
Visuel kultur8. sem.5 ECTS-point
Diskursstudier8. sem.5 ECTS-point
Sproglæring og sprogundervisning8. sem.5 ECTS-point
Fri tekstproduktion8. sem.5 ECTS-point

På 8. semester skal den studerende vælge to valgfri moduler fra ovenstående liste. Modulerne Visuel kultur, Diskursstudier, Sproglæring og sprogundervisning og Fri tekstproduktion kan kun vælges, hvis den studerende ikke har taget det tilsvarende modul på bacheloruddannelsens 4. semester.

Den studerende kan søge studienævnet om tilladelse til at erstatte ét eller begge valgfri moduler med moduler udbudt af andre studienævn ved Aalborg Universitet eller andre universiteter. Den studerendes valgfag/valgfrie moduler skal i alle tilfælde tilsammen udgøre 10 ECTS-point. Stu- dienævnet beslutter hvert år, hvilke af de angivne valgfri moduler der udbydes.

Uddannelsen løber over fire semestre (7.-10. semester), inkl. den studerendes kandidatsidefag på 45 ECTS-point. Uddannelsens 7. semester studeres inden for den studerendes sidefag, 8. semester studeres inden for både sidefaget og det centrale fag i engelsk, 9. og 10. semester studeres inden for engelsk. På 10. semester skrives kandidatspeciale.

Uddannelsen indbefatter studier inden for følgende fagområder:

 • tekst og kultur i de engelsksprogede lande

 • diskurs og medier i de engelsksprogede lande

 • historie og kultur- og samfundsforhold i de engelsksprogede lande

 • engelsk sprog og kommunikation.

På de enkelte semestre har den studerende mulighed for at tone sin uddannelse, dels ved hjælp af valgmoduler, dels gennem sit valg af emneområder for synopsismodulet, projektmodulet og kandidatspecialet, og endelig gennem sin praktik (praksismodulet)

Uddannelsen bygger på en kombination af engelskfaglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdig- heder og faglig refleksion:

 • klasseundervisning

 • forelæsninger

 • projektarbejde (med vejledning)

 • opgaveløsning og porteføljearbejde

 • lærerfeedback

 • faglig refleksion.

Uddannelsens 7. semester omfatter alene studieaktiviteter inden for kandidatsidefaget.

Uddannelsens 8. semester omfatter studier inden for fagområdet tekst- og kulturhistorie, to en- gelskfaglige valgfag, samt studieaktiviteter inden for kandidatsidefaget.

Uddannelsens 9. semester omfatter et projektstudie inden for et af uddannelsens fagområder, skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling, samt et praktikmodul inden for et af uddannel- sens anvendelsesområder.

Uddannelsens 10. semester omfatter kandidatspecialet. Den studerende udarbejder under vej- ledning et kandidatspeciale inden for et eller flere af uddannelsens faglige områder.

18: Uddannelsesoversigt

XX

19: Henvisninger til uddybende information

XX

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. XX

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra XX, skal senest afslutte deres uddannelse ved XX, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

XX

Other versions