Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del, 2024

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.
Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

HD-uddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 774 af 12. juni 2018 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD og bekendtgørelse nr. 863 af 14. juni 2022om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 1125 af 4. juli 2022 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del hører under Studienævn for MBA og HD.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

7: Adgangskrav

Optagelse på HD 1. forudsætter:

1) Gymnasial eksamen

2) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1

Universitetet kan efter en konkret vurdering optage ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, hvis ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del giver ret til betegnelsen HD 1. del. Den engelske betegnelse er Graduate Certificate in Business Administration.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Uddannelsen er normeret til 1 årsværk, svarende til 60 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

'§15: Eksamensbevisets kompetenceprofil' indgår ikke i HD-studieordninger.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

HD 1. del har som formål at give den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

  • Den studerende skal opnå grundlæggende akademisk viden om erhvervsøkonomisk teori, metode og redskaber.

Færdigheder:

  • Den studerende skal kunne anvende erhvervsøkonomisk teori og metode i relation til virkelige problemstillinger.
  • Den studerende skal kunne formidle og diskutere erhvervsøkonomisk teori og metode samt resultater af analyser og løsninger på erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Kompetencer:

  • Den studerende skal være i stand til at vurdere og reflektere over eget videns-, færdigheds- og kompetenceniveau og i forlængelse heraf egne behov for læring og uddannelse.
  • Den studerende skal selvstændigt og i samspil med andre kunne gennemføre og deltage i ledelsen af projektforløb. I forbindelse hermed skal den studerende kunne kommunikere, argumentere samt reflektere over processen og selve resultatet heraf med fokus på de antagelser og forudsætninger, projektgennemførelsen bygger på.
  • Den studerende skal kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, man kan møde i forbindelse med et professionelt virke i en privat eller offentlig virksomhed.

På HD 1. del på Aalborg Universitet får den studerende desuden en indføring i AAU's PBL-model således evnen til at arbejde problemorienteret styrkes, både selvstændigt og i samarbejde med andre, samt på tværs af fagligheder. Dette opnås blandt andet gennem projektarbejde på en del af uddannelsens semestre, samt i aktiv inddragelse i undervisningen (f.eks. gruppearbejde).

Dette udprøves indledningsvist på uddannelsens første projektarbejde i modulet Samfundsøkonomi, hvor den studerendes PBL-kompetencer vurderes på et simpelt og konkret niveau med udgangspunkt i det pågældende moduls fagområde.

Afslutningsvist udprøves den studerendes PBL-kompetencer på uddannelsens afsluttende modul (Afsluttende projekt) på et komplekst og abstrakt niveau med udgangspunkt i HD 1. dels obligatoriske fagmoduler.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del er et afrundet forløb, der udbygger den viden såvel som de færdigheder og kompetencer, den studerende har erhvervet i adgangsgrundlaget.

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del er opbygget af en række moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Forretningsforståelse
(HD1_S1_M1)
Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Erhvervsret
(HD1_S2_M1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Samfundsøkonomi
(HD1_S2_M2)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Forretningsanalyse
(HD1_S3_M1)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfag HD 1. del
Vælg 1 valgfag
Kursus 5
4. Semester
Erhvervsøkonomisk metode
(HD1_S4_M1)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk
Afsluttende projekt
(HD1_S4_M2)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag HD 1. del
Vælg 1 valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Forretningsudvikling og entreprenørskab
(HD1_S3_M2A)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Udvidet erhvervsret
(HD1_S3_M2B)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. d. 1. september 2024.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter vintereksamen 2026.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen