Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, 2024, Aalborg

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 69 af 26. januar 2023 (universitetsadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1125 af 4. juli 2022 (karakterskalabekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Socialt Arbejde.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde.

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse:

Akademiske uddannelser:

 • Antropologi (KU, AU, AAU)
 • Bachelor i International Humanities (RUC)
 • Europæisk Etnologi (KU)
 • Folkesundhedsvidenskab (AAU, KU)
 • Historie og socialvidenskab (RUC)
 • Internationaludvikling og socialvidenskab (RUC)
 • Kultur og sprog + psykologi
 • Offentlig administration (politik og admin) (RUC)
 • Organisatorisk læring (AAU)
 • Politik og administration (AAU, RUC)
 • Psykologi + arbejdslivsstudier (RUC)
 • Psykologi (KU, AAU)
 • Psykologi og socialvidenskab (RUC)
 • Pædagogik med hum. Bachelortilvalg (KU)
 • Pædagogik og uddannelsesstudie + kommunikation + sundhedsfremme + Psykologi (RUC)
 • Religionsvidenskab med psykologi tilvalg (KU)
 • Samfundsfag med retorik tilvalg eller, psykologi tilvalg (AU)
 • Samfundsfaglig basis, international udvikling + kommunikation
 • Samfundsøkonomi (AAU)
 • Socialvidenskab (RUC)
 • Socialvidenskab og Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, (RUC)
 • Sociologi (KU, AAU)
 • Sociologi og kulturanalyse (SDU)
 • Social Psychology of Everyday Life+Kultur- og sprogmødestudier + Kommunikation (RUC)
 • Sprog og Internationale studier (AAU)
 • Statskundskab (KU, AU)
 • Politik og administration (AAU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)
 • Økonomi og administration

Professionsbacheloruddannelser:

 • Administrationsbachelorer
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Jordemoder
 • Sygeplejerske
 • Socialrådgiveruddannelsen
 • Socialrådgiveruddannelsen Island
 • Socialrådgiveruddannelsen i NUUK
 • Kristendom, kultur og kommunikation (VIA/Diakonhøjskolen)
 • Diakoni og social pædagogik
 • Læreruddannelsen
 • Pædagoguddannelsen
 • Kristendom, kultur og kommunikation

Adgang til kandidatuddannelsen i socialt arbejde forudsætter, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. En bachelorgrad ses som værende relevant, såfremt den studerende har bestået moduler svarende til minimum 30 ECTS indenfor et eller flere områder, som er relevante ift. kandidatuddannelsen i socialt arbejde. Dette kan f.eks. være kulturstudier, internationale og/eller interkulturelle relationer, samfundsfag, filosofi, antropologi, sociologi, sundhedsfag, pædagogik, organisation og ledelse, international politik og relationer, migration og kommunikation etc.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.soc. i socialt arbejde. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Social Work.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i socialt arbejde er, at den studerende skal erhverve sig viden,  færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå:

Viden om:

 • det sociale arbejdes teorier, metoder og praksis;
 • socialt arbejdes forudsætninger og institutionelle rammer såvel i et historisk perspektiv som i en national og international sammenhæng;
 • sociale problemers kendetegn og årsagerne til deres opståen;
 • forskellige typer af velfærdsstatslige løsningsstrategier; retssociologiske problemer af relevans for det sociale arbejde, samt;
 • socialt arbejdes organisatoriske kontekst.
 • viden om digitalisering I relation til socialt arbejdes rammer, genstandsfelt og praksis

Færdigheder i:

 • at arbejde problemorienteret og tværfagligt, anvende samfundsvidenskabelige metoder og redskaber knyttet til socialt arbejde, på et videnskabeligt grundlag reflektere over viden knyttet til socialt arbejde samt identificere videnskabelige problemstillinger relateret til socialt arbejde
 • at analysere sociale problemer, socialt arbejdes metoder og programmer i en dansk kontekst med et internationalt perspektiv
 • at analysere digitaliseringsprocesser i relation til socialt arbejde
 • at vurdere, anvende og formidle forskning på det sociale arbejdes felt både skriftligt og mundtligt og digitalt
 • at implementere komplekse sociale programmer i forskellige strukturer, inddrage samfundsfaglige teorier og metoder ved løsning af socialfaglige problemstillinger og tage højde for den samfundsmæssige kontekst ved valget mellem forskellige løsningsmodeller
 • at udføre undersøgelser, evalueringer og udvikling af socialt arbejde samt indgå i kvalitetsudvikling af det sociale arbejde i den offentlige, private og frivillige sektor
 • at planlægge og udføre socialfaglig undervisning på sociale uddannelser eller uddannelser med social- faglige elementer, f.eks. bachelor-, diplom- og masteruddannelser

Kompetencer til:

 • systematisk og kritisk at formulere, undersøge og analysere problemer af relevans for socialt arbejde i en dansk og international kontekst gennem anvendelse af samfundsvidenskabelig teori og metode.
 • at analysere sociale problemer og socialt arbejde, herunder socialt arbejdes teoretiske og etiske grundlag samt institutionelle betingelser
 • kritisk refleksion i forhold til risici og muligheder forbundet med digitalisering i og af det sociale arbejde
 • på et videnskabeligt grundlag at fremme en selvstændig reflekteret kompetenceudvikling og specialisering inden for socialt arbejde herunder deltagelse i videnskabeligt udviklingsarbejde.
 • at videreuddanne sig som Ph.d. inden for socialt arbejde

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng med afsæt i forskellige bacheloruddannelser. Uddannelsen er baseret på en problembaseret læringsmodel, som anvendes og bedømmes gennem specifikke faglige mål på de enkelte semestre, og gennem en individuelt udarbejdet portfolio, som de studerende udarbejder gennem deres studie. Her skal de studerende kort beskrive deres udvikling af interpersonelle kompetencer, strukturelle kompetencer og meta-kognitive kompetencer i forbindelse med det fagligt funderede problembaserede arbejde.

Uddannelsen er opbygget af fire semestre, som hver især indeholder forskellige faglige moduler:

1. semester består af tre fag, som tilsammen udgør det sociale arbejdes felt: teorier om socialt arbejde, teorier om sociale problemer og videnskabsteori og metode, og som udprøves i form af en problembaseret projektrapport.

2. semester består af fire fag, som tilsammen dækker semestrets mål i socialpolitiske perspektiver, organisatoriske perspektiver, aktørperspektiver samt retlige perspektiver, og som udprøves gennem en projektrapport, der bygger på en empirisk forankret undersøgelse samt en digital formidling af projektet.

På 1. og 2. semester er det en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende har afleveret en individuel portofolio til vejleder/ koordinator inden projektaflevering. Hvis portfolio ikke er afleveret, kan resten af gruppen godt gå til eksamen, men de, der ikke har afleveret, kan ikke. De skal gå til reeksamen.

3. semester er tilrettelagt som et fordybelsessemester på 30 ECTS, hvor de studerende gennem personlige valg har mulighed for at konstruere en specifik kompetenceprofil. På tredje semester kan de studerende vælge mellem:

 • et projektorienteret forløb enten i Danmark eller udlandet
 • udveksling med et andet universitet med relevante fag set i forhold til socialt arbejde
 • linjefag

Linjefagene er udvalgt med baggrund i aktualitet i forhold til socialt arbejde i bred forstand og i forhold til aktuel forskning. Der udbydes et begrænset antal linjefag fra linjefagskataloget hvert år, som afspejler aktuel forskning inden for socialt arbejde. Det konkrete udbud af nedenstående linjefag vælges og udbydes af studienævnet, og skifter fra år til år. På linjefag er der en max- og minimumsgrænse på antal deltagere, og kan udbydes på tværs af Campus København og Aalborg, og undervisningen gennemføres fysisk og/eller digitalt.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde linjefag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt linjefag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

På 3. semester skal der afleveres en individuelt udarbejdet portfolio, som indgår i den samlede bedømmelse af den skriftlige aflevering på linjefag eller projektorienteret forløb. Portfolio indgår her i den samlede bedømmelse. Portfolio berører ikke antallet af anslag, men må max udgøre to sider.

 • Der skal afleveres én portfolio
 • Der skal ikke afleveres portfolio på fag, som læses ved andre institutter eller universiteter.

4. semester er ligeledes et fordybelsessemester, som består af udarbejdelse af et kandidatspeciale.

På 4. semester er der to muligheder: 

 • For de studerende, som laver speciale alene gælder det, at portfolio indgår i en helhedsvurdering af specialet.
 • For de studerende, som laver speciale i gruppe, gælder det ligeledes, at portfolio indgår i en helhedsvurdering af specialet. Det foregår på den måde, at portfolio her består af et fælles dokument, som reflekterer den fælles specialeproces på baggrund af de individuelle kandidat profiler.

18: Uddannelsesoversigt

Det konkrete udbud af Linjefag vælges og udbydes af studienævnet.
 

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Det sociale arbejdes felt
(KASOA20241)
Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Det sociale arbejdes kontekster
(KASOA20242)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Mulighed A
Linjefag Projekt 30
3. Semester
Mulighed B
Projektorienteret forløb
(KASOA20246)
Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(KASOA20247)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Linjefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Arbejdsinklusion i socialt arbejde med udsatte voksne og unge
(KASOA20243A)
Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Børn og unge i udsatte positioner
(KASOA20243B)
Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Frontlinjer i det sociale arbejde
(KASOA20243C)
Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Problemkonstruktioner og styringslogikker i socialt arbejde på social og sundhedsområdet
(KASOA20243D)
Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Samskabelse i socialt arbejde - Demokratiske processer, magt og social inklusion
(KASOA20243E)
Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Tid i det sociale arbejde
(KASOA20243F)
Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Transnationalt socialt arbejde - Migration og medborgerskab
(KASOA20243G)
Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: www.soc.aau.dk/uddannelser/studienaevn/socialt-arbejde og gennem det interne kommunikationssystem mere udførlige oplysninger om uddannelsen. Yderligere information om PBL og portfolio findes ligeledes på uddannelsens hjemmeside.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2024. Studieordningen træder i kraft for studerende, der pr. 1. september 2024 påbegynder deres 1. og 3. semester.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2023 efter sommereksamen 2024.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 8. maj 2024 godkendt, at der tilføjes en forudsætning for deltagelse i modulerne "Arbejdsinklusion i socialt arbejde med udsatte voksne og unge", "Børn og unge i udsatte positioner", "Frontlinjer i det sociale arbejde", "Problemkonstruktioner og styringslogikker i socialt arbejde på social og sundhedsområdet", "Samskabelse i socialt arbejde - Demokratiske processer, magt og social inklusion", "Tid i det sociale arbejde" og "Transnationalt socialt arbejde - Migration og medborgerskab". Dispensationen er gældende fra efteråret 2024.