Diplomingeniør i kemi og bioteknologi (Aalborg), 2021

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Diplomingeniøruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1581 af 6. november 2020 om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 97 af 25. januar 2021 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Studienævn for Kemi og Biovidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen er tilknyttet Ingeniørernes landsdækkende censorkorps/Kemi.

7: Adgangskrav

Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i Kemi og bioteknologi forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af Adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Matematik A (karakterkrav på mindst 4,0 i Matematik A)
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A
 • Engelsk B med et gennemsnit på minimum 3,0 eller Engelsk A med et gennemsnit på minimum 2,0

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Diplomingeniøruddannelsen er en 3½-årig heltidsuddannelse, hvor undervisningens vidensgrundlag er karakteriseret ved udviklingsbasering, professionsbasering og forskningstilknytning. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS. 

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside:https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Regler om afslutning af diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen skal være afsluttet senest to år efter normeret studietid.

16: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En professionsbachelor har kompetencer erhvervet i et udviklingsbaseret studiemiljø med forskningstilknytning og med relevante, obligatoriske praktikforløb i dialog med aftagerne.

En professionsbachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i de centrale fag og metoder, der er behov for i professionen. Disse egenskaber kvalificerer professionsbacheloren til at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for fagområdet samt til videreuddannelse på et relevant master eller kandidatstudium

17: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

En diplomingeniør i kemi og bioteknologi har viden om kemi, natur og miljø, væsentlige miljøproblemer samt procestekniske løsninger og analysemetoder, som bygger på teori og principper samt metode og praksis inden for grundlæggende fysik, kemi og biologi inden for de natur- og teknisk videnskabelige områder; matematik, statistik og datahåndtering, organisk og fysisk kemi, mikrobiologi, økologi og økotoksikologi, kemiske enhedsoperationer og procesmodellering, hydrologi, spildevandsrensning og recipienter samt ingeniørarbejde i praksis.

Færdigheder

En diplomingeniør i kemi og bioteknologi kan

 • anvende fagområdets videnskabelige metode og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og varetage analyse-, vurderings- og procesopgaver inden for kemi-, miljø-, og bioteknologiske områder. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra forsøg med analytik, reaktioner og processer, samt at fortolke tekniske problemer, der inddrager og identificerer udførelse af målinger, eksperimenter, modellering og design.
 • fortolke teknologiske problemstillinger og opstille, anvende og udvikle målinger, eksperimenter, modeller og procesdesign og kan vurdere teoretiske og praktiske teknologiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af løsningsmuligheder.

En diplomingeniør i kemi og bioteknologi med specialisering i

 • kemi har særlig viden og færdigheder indenfor organisk, uorganisk, fysisk og analytisk kemi samt kemiske enhedsoperationer og procesteknologi.
 • bioteknologi har særlig viden og færdigheder indenfor organisk kemi, mikrobiologi, biokemi, molekylærbiologi, kemiske enhedsoperationer og procesteknologi.
 • miljøteknik har særlig viden og færdigheder indenfor mikrobiologi, økologi, vandbehandling, kemiske enhedsoperationer, procesteknologi og spildevandsbehandling.

Kompetencer

En diplomingeniør i kemi og bioteknologi kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i erhvervsmæssige sammenhænge herunder rådgivning, produktion og undervisning.
 • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre professionelle faggrupper herunder ingeniører og teknikere ved anvendelse af en problembaseret fremgangsmetode.
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

18: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. 

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger 
 • Klasseundervisning 
 • Projektarbejde 
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 
 • Lærerfeedback 

Inden udgangen af første studieår på diplomingeniøruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin diplomingeniøruddannelse.

Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

AAU Micro

I løbet af uddannelsen udbydes en række AAU micro moduler, som er læringsmoduler inden for et afgrænset emne. AAU micro kan understøtte projekter og indgå i kurser.

19: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller  bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Kemisk ligevægt 1
(K-KEM-B1-62)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Kemisk ligevægt 2
(K-KEM-B1-63)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Kemiske reaktioner og kinetik
(K-KEM-B2-52)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
3. Semester
Kemisk fysik
(K-KEM-B3-66)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Fysisk kemi
(K-KEM-B3-55)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemi
(K-KEM-B3-56)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemisk binding
(K-KEM-B3-57)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Kemisk analyse
(K-KEM-B4-32A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Uorganisk og eksperimentel kemi
(K-KEM-B4-45)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
NMR og MS
(K-BT-B6-14A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Valgfag 5. semester, Kemi Projekt 15
Kemiske enhedsoperationer
(K-KEM-B5-17A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Reaktor- og procesmodellering
(K-BT-B5-25A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Diplomingeniørpraktik
(K-KEM-D7-62A)
Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig Dansk
7. Semester
Materialekemi
(K-KEM-K1-20)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Materialeforarbejdning
(K-KEM-K1-19)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Materialers fysiske kemi
(K-KEM-K1-21)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag 5. semester, Kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Enhedsoperationer og procesteknik
(K-KEM-B5-73)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Bioprocesser
(K-BT-B5-74)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Miljøteknik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Byens forurening 1
(K-BIO-B1-37)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Byens forurening 2
(K-BIO-B1-36A)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Klima og bæredygtighed
(K-BIO-B2-54)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
3. Semester
Eksperimentel miljømikrobiologi
(K-BIO-B3-68)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Afløbsteknik og hydraulik
(B-BA-B3-11)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Valgfag 4. semester Miljøteknik Projekt 15
Afstrømning af regn- og spildevand
(B-VM-B6-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Vandforsyning
(K-BIO-B5-46A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfag 5. semester, Miljøteknik Kursus 5
Vandbehandling og distribution
(B-VM-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske enhedsoperationer
(K-KEM-B5-17A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Grundlæggende biologisk og kemisk spildevandsrensning
(K-BIO-B6-52)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Integreret procesmodellering
(K-KEM-B6-8A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik
(K-KEM-D7-62A)
Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag 4. semester Miljøteknik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Systemanalyse og miljøpåvirkninger
(K-BIO-B4-33A)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgfag 5. semester, Miljøteknik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Hydrologi
(B-VM-B5-2)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Kort og planer for det åbne land
(B-VM-B5-7)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Bioteknologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Enzymteknologi 1
(K-BT-B1-32A)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Enzymteknologi 2
(K-BT-B1-33A)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Molekylærbiologiens centrale dogme
(K-BT-B2-53)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
3. Semester
Eksperimentel mikrobiologi
(K-BT-B3-67)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Fysisk kemi
(K-KEM-B3-55)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemi
(K-KEM-B3-56)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Bioteknologisk analyse
(K-BIO-B4-29A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
NMR og MS
(K-BT-B6-14A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Valgfag 5. semester - projekt Projekt 15
Valgfag 5. semester - kurser Kursus 5
Kemiske enhedsoperationer
(K-KEM-B5-17A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Reaktor- og procesmodellering
(K-BT-B5-25A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Integreret procesmodellering
(K-KEM-B6-8A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kulhydratkemi
(K-BT-K2-9A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik
(K-KEM-D7-62A)
Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag 5. semester - projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Enhedsoperationer og procesteknik
(K-KEM-B5-73)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Bioprocesser
(K-BT-B5-74)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgfag 5. semester - kurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Videnskabsteori og videnskabelig metode undervises i kursusmodulet Problembaseret læring på 1. semester og indgår som grundlagsgivende elementer i projektmodulerne på 1.-6. semester.

Studiestartsprøve 
Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.

Mål
Studiestartsprøvens formål er at fastslå, om de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. De studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Hvis de studerende ikke deltager i og består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen. Studiestartsprøven vil blive afholdt i løbet af de første uger af semesteret.

Indhold 
Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet og indeholder eksempelvis en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget.

Reeksamen 
Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Prøveform 
Skriftlig prøve

Bedømmelse
Intern censur. De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Klageadgang 
De studerende kan over studiestartsprøven til Universitetet. Klagen skal indgives til Universitetet senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

20: Henvisninger til uddybende information

21: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2021. Studieordningen træder i kraft for studerende, der pr. 1. september 2021 påbegynder deres 1. og 3. semester.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter vintereksamen 2023.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen

22: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 22. marts 2021 godkendt, at prøveformen ændres fra "mundtlig" til "skriftlig eller mundtlig" i modulet "Molekylær- og cellebiologi".   Dispensationen er gældende fra foråret 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 24. november 2023 godkendt, at AAU Micro moduler indsættes i studieordningens § 18, gældende fra foråret 2024.