Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet

2: Bekendtgørelsesgrundlag

HD-uddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 774 af 12. juni 2018 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD hører under Studienævn for MBA og HD.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

7: Adgangskrav

 Stk. 1. Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgere har gennemført en af følgende uddannelser:

 1. HD 1. del
 2. en relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. en relevant videregående voksenuddannelse
 4. en relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring forud for optagelse på uddannelsen. Relevant erhvervserfaring optjent samtidig med adgangsgivende uddannelse medregnes.

Stk. 3. Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige og faglige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte, at ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, skal aflægge supplerende prøver.

Stk. 4. Ved indskrivning til enkeltfag kan institutionen dispensere fra adgangskravene i stk. 1, hvis ansøgeren skønnes at have de faglige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne gennemføre enkeltfaget.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD giver ret til følgende betegnelser:

 • HD 2. del i Organisation og Ledelse / Graduate Diploma in Business Administration (Organization and Management)
 • HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring / Graduate Diploma in Business Administration (Financial and Management Accounting) eller
 • HD 2. del i Finansiel Rådgivning / Graduate Diploma in Business Administration (Financial Planning)

eventuelt med tilføjelse af specialiseringsretning på valgfagsmodul på 3. semester jf. § 20.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Uddannelsen er normeret til 1 årsværk, svarende til 60 ECTS.

Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Uddannelsen er opdelt i 3 semestre af 15 ECTS samt et afgangsprojekt på 15 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen.

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

'§15: Eksamensbevisets kompetenceprofil' indgår ikke i HD-studieordninger.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Generelle læringsmål for personer der har gennemført den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del, uafhængigt af valgt specialisering:

Viden

 • Den studerende skal have viden om centrale og praksisrelaterede teorier og modeller inden for det erhvervsøkonomiske fagområde.

Færdigheder

 • Den studerende skal kunne anvende erhvervsøkonomiske teorier, metoder, og redskaber til at forstå, analysere og løse virkelige problemstillinger.
 • Den studerende skal selvstændigt og i samspil med andre kunne organisere og lede et projektforløb.
 • Den studerende skal kunne kommunikere om og kunne diskutere faglige problemstillinger, resultater af analyser og løsninger på virkelige problemstillinger.

Kompetencer

 • Den studerende skal være i stand til at indgå som en del af en offentlig eller privat virksomheds ledelse og/eller varetage en specialistfunktion inden for specialiseringens fagområde.
 • Den studerende skal være i stand til selvstændigt at opsøge viden for at udvikle sig fagligt og professionelt inden for uddannelsens fagområde.

På HD 2. del på Aalborg Universitet får den studerende desuden en indføring i AAU's PBL-model således evnen til at arbejde problemorienteret styrkes, både selvstændigt og i samarbejde med andre, samt på tværs af fagligheder. Dette opnås blandt andet gennem projektarbejde på en del af uddannelsens semestre, samt i aktiv inddragelse i undervisningen (f.eks. gruppearbejde).

Dette udprøves indledningsvist på den valgte specialiserings første projektarbejde*, hvor den studerendes PBL-kompetencer vurderes på et simpelt og konkret niveau med udgangspunkt i det pågældende moduls fagområde.

Afslutningsvist udprøves den studerendes PBL-kompetencer på uddannelsens Afgangsprojekt på et komplekst og abstrakt niveau med udgangspunkt i specialiseringens obligatoriske fagmoduler.

*På hver specialisering drejer det sig om følgende:

 • HD 2. del i Organisation og Ledelse er det Modul 2: Strategi og Strategisk Udvikling.
 • HD 2. del i Finansiel Rådgivning er det i Modul 3: Styring af Finansielle Virksomheder samt Modul 4: Finansielle Virksomheders Produkter og Services (de to moduler samlæses og sameksamineres).
 • HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring udprøves PBL-kompetencer kun ved Afgangsprojektet, da alle forudgående eksamerne (med undtagelse af specifikke valgfag) er skriftlige. PBL indgår dog i undervisningen via aktiv inddragelse (f.eks. gruppearbejde) samt ved gruppearbejde med godkendelsesopgaver.  

Læringsmål for personer der har gennemført den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del i Organisation og Ledelse:

Viden

 • Den studerende skal opnå en teoretisk og metodemæssig viden om centrale og væsentlige begreber og modeller inden for organisation og ledelse. Den opnåede viden skal være på et sådant niveau, at den studerende kan forstå, reflektere over og vurdere teorier, metoder og praksis i forbindelse med organisation og ledelse.

Færdigheder

 • Den studerende skal kunne anvende erhvervsøkonomisk teori og metode til at identificere og forstå organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger. Den studerende skal i forlængelse heraf kunne vurdere og behandle problemstillingerne med henblik på ny erkendelse og begrundede løsningsvalg.

Kompetencer

 • Den studerende skal være fagligt kompetent til at forstå organisationer såvel som til at deltage i ledelsen og udviklingen af disse. Den studerende skal endvidere være i stand til selvstændigt at opsøge viden for at udvikle sig fagligt og professionelt.

Læringsmål for personer der har gennemført den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring:

Viden

 • Den studerende skal opnå en teoretisk og metodemæssig viden om de mest centrale og væsentlige begreber og modeller inden for specialiseringens fagområder, dog med særligt vægt på fagområderne virksomhedens økonomistyring og ekstern rapportering. Den opnåede viden skal være op et sådant niveau, at den studerende kan forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i forbindelse med styring af forskellige virksomhedstypers økonomi.

Færdigheder

 • Den studerende skal ud fra aktuelle økonomiske styrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger i såvel private som offentlige virksomheder kunne kombinere en anvendelsesorienteret fokusering med relevante teorier og metoder med henblik på mulige løsningsvalg.

 • Den studerende skal selvstændigt kunne identificere relevante økonomiske styrings- og rapporteringsmæssige problemstillinger på tværs af virksomhedstyper og størrelse. I forlængelse heraf skal den studerende kunne vurdere og foreslå relevante løsningsmodeller til konkrete problemstillinger inden for de ovennævnte fagområder.

Kompetencer

 • Den studerende skal besidde kompetence, der gør vedkommende i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner som eksempelvis konsulent eller revisor.
 • Herudover skal den studerende besidde kompetencer, der kvalificerer vedkommende til at kunne indgå i tværfunktionelle samarbejder med såvel eksterne specialister som personer i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af økonomiske og regnskabsmæssige problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau.

Læringsmål for personer der har gennemført den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del i Finansiel Rådgivning:

Viden

 • Den studerende skal opnå teoretisk og metodemæssig viden om de mest centrale og væsentligste begreber og modeller til brug ved den kundevendte finansielle rådgivning på et sådant niveau, at den studerende kan forstå, reflektere over og vurdere teorier, metoder og praksis i forbindelse med rådgivningen.

Færdigheder

 • Den studerende skal ud fra aktuelle problemstillinger i den finansielle sektor i kombination med rådgivningsmæssige problemstillinger kunne kombinere en anvendelsesorienteret fokusering med relevante teorier og metoder.

 • Den studerende skal selvstændigt kunne identificere relevante finansielle problemstillinger primært for privatkunder og sekundært for mindre virksomheder. Efterfølgende skal den studerende kunne vurdere og foreslå relevante løsningsmodeller til konkrete rådgivningsmæssige problemstillinger.

Kompetencer

 • Den studerende skal skabe sig et sådan overblik over finansielle produkter samt funktionerne i en finansiel virksomhed, at den studerende bliver i stand til gennem en konstruktiv dialog med virksomhedens linje- og Back Office funktioner at sikre en optimal rådgivning.
 • Den studerende skal kvalificeres til at kunne tilvejebringe et professionelt rådgivningsgrundlag inden for finansiering og formueallokering herunder fx investering, pension, boligfinansiering og forsikring.
 • Der lægges vægt på, at den studerende, som medarbejder i en kundevendt funktion, er i stand til at skabe sig et overblik over, hvordan institutionelle, finansieringsmæssige og investeringsmæssige muligheder og begrænsninger spiller sammen, således at den studerende til brug for sine kundevendte aktiviteter og sin rådgivning kan fremlægge og implementere konkrete finansielle løsningsmodeller og velunderbyggede handlingsforslag.
 • Den studerende skal – ved afsluttet uddannelse – kunne udvikle sine personlige kompetencer, således at den studerende på filialniveau kan spille en rolle dels for udviklingen af filialens tilbud til kunderne, del for udviklingen af filialens markedsføring og endelig for filialens organisations- og medarbejderudvikling.
 • Der fokuseres endvidere på den studerendes evne til at identificere egne læringsbehov, at tilegne sig viden, at forstå andres sprog og virkelighedsopfattelse, at forstå virksomheden som forretningsmodel, systematisk at organisere og vurdere mindre projektforløb samt at overskue en virksomheds funktioner og systemer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del er et afrundet forløb, der udbygger den viden såvel som de færdigheder og kompetencer, den studerende har erhvervet i adgangsgrundlaget.

Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del er opbygget i forskellige specialiseringer, der er opbygget af en række moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng

18: Uddannelsesoversigt

Nedenfor kan struktur og opbyning for specialiseringen i HD 2. del i Organisation og Ledelse ses:

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering:
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Modul 1: Organisation og ledelse
(SRC580072B)
Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
Modul 2: Strategi og strategisk udvikling
(HDO_M2)
Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Valgfag Kursus 15
4. Semester
Modul 4: Afgangsprojekt
(HDO_M4)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Nedenfor kan struktur og opbyning for specialiseringen i HD 2. del i Finansiel Rådgivning ses:

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering:
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
1. semester
Modul 1: Investeringsrådgivning
(SRE580031S)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Modul 2: Skatteret og juridisk metode
(SRE580032S)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
2. semester
Modul 3: Styring af finansielle virksomheder
(SRE580033C)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Modul 4: Finansielle virksomheders produkter og services
(HDFR_M4)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
3. semester
Modul 5: Ledelses- og organisationsudvikling i finansielle virksomheder
(SRE580045B)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgfag 5
4. Semester
4. semester
Modul 7: Afgangsprojekt
(HDFR_M7)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Nedenfor kan struktur og opbyning for specialiseringen i HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring ses:

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering:
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
1. semester
Modul 1: Eksternt regnskab
(SRD580066D)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Modul 2: Strategisk ledelse og strategiprocesser
(SRD580067D)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
2. semester
Modul 3: Økonomistyring
(SRD580068D)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Modul 4: Skatteret I
(SRD580069B)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
3. semester
Valgfag 15
4. Semester
4. semester
Modul 7: Afgangsprojekt
(HDR_M7)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Modul 3a: HRM og forandringsledelse
(SRC580074K)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Modul 3b: Strategisk salg og marketing
(SRC580075K)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Modul 3c: Supply Chain Management
(SRC580076K)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Modul 5B: Styring af finansielle virksomheder
(HDR_M5B_E21)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Modul 6: Projektledelse
(SRE580046D)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Modul 6: Compliance
(SRE580038D)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Modul 6: Anti-hvidvask og terrorfinansiering (AML/CTF)
(HDFR_NY_M6)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Modul 6: Skatteret II
(SRD580072K)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Modul 6: Virksomhedens informationsbehandling
(SRD580071K)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Dansk
Modul 6: Smartnership forhandling
(HDR-M6D22-23)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Modul 5: Regnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning
(SRD580075B)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Modul 6: e-handel
(SRD580074D)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tysk sprog og forretningskultur
(HD2-MX1)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Dansk
Distanceledelse og ledelse af hybridt arbejde
(HD2-MX2)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Dansk
Bæredygtig turismeudvikling: Forandringer i virksomheder og destinationer
(HD2-MX3)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Innovation og entreprenørskab i turisme: Samskabelse og lederskab
(HD2-MX4)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Air Transport Management
(HD2-MX5)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Dansk

*Studerende, herunder alle specialiseringer, kan frit vælge valgfag inden for uddannelsens kompetenceområde på HD 2. del.

Studienævnet kan aflyse valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt et valgfag aflyses, sikrer studienævnet, at de studerende tilbydes andre valgmuligheder.

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

Studienævnets hjemmeside kan tilgås ved at klikke her.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2017 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 9. november 2020 godkendt følgende gældende fra efteråret 2021:

 • Valgfaget ”Styring af finansielle virksomheder” tilføjes på 3. semester på HD 2. del i organisation og ledelse
 • Modulet ”Styring af finansielle virksomheder” tilføjes på 3. semester på HD 2. del i regnskab og økonomistyring som valgfag sammen med det tidligere obligatoriske modul ”Regnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning

Prodekanen for uddannelse har den 28. juni 2021 godkendt, at prøveformen i modulet "Modul 6: Skatteret II" ændrer prøveform gældende fra efteråret 2021.

Der er endvidere godkendt en mindre revision af § 7.

Prodekanen for uddannelse har den 26. april 2022 godkendt, at valgfaget "Smartnership forhandling" udbydes fra efteråret 2022.

Prodekanen for uddannelse har den 7. december 2022 godkendt en revision af modulet ”Økonomistyring” gældende fra foråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 29. november 2022 godkendt, at alle valgfag samles i én valgfagsgruppe gældende fra efteråret 2022.

Prodekanen for uddannelse har den 23. april 2023 godkendt en revision af prøveformen i modulet ”Eksternt regnskab” gældende fra efteråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 21. maj 2023 godkendt, at følgende valgfag udbydes fra efteråret 2023:

 • Tysk sprog og forretningskultur
 • Distanceledelse og ledelse af hybridt arbejde
 • Bæredygtig turismeudvikling: Forandringer i virksomheder og destinationer
 • Innovation og entreprenørskab i turisme: Samskabelse og lederskab
 • Air Traffic Management