Studieordning for Masteruddannelsen i sexologi, 2023

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. januar 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet. 

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriet bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 (masterbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 2272 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på deltid (deltidsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 1125 af 4. juli 2022 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Studienævn for Medicin.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Masteruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Lægeuddannelsen.

7: Adgangskrav

Optagelse på masteruddannelsen i sexologi forudsætter, at ansøgere har gennemført enten

 • en bacheloruddannelse i medicin, medicin med industriel specialisering eller psykologi
 • en relevant sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse som fx sygeplejerske, jordemoder, fysio- eller ergoterapeut
 • en mellemlang videregående uddannelse inden for sundhedsfag som fx sygeplejerske, jordemoder, fysio- eller ergoterapeut

Ansøgere skal som udgangspunkt have mindst to års relevant erhvervserfaring med patient-/ klient-/ borgerkontakt efter gennemførelse af den adgangsgivende eksamen. Den relevante erhvervserfaring vil typisk være opnået inden for sundhedsområdet fra eksempelvis funktion på sygehus, i sundhedscenter/-tjeneste, almen/privat praksis eller psykologpraksis.

Ansøgere med en anden bachelor- eller tilsvarende uddannelse samt ansøgere uden to års erhvervserfaring vil ved ansøgning til Studienævnet kunne optages efter konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med de ordinære adgangsbetingelser. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Masteruddannelsen giver ret til betegnelsen Master i sexologi. Den engelske betegnelse er Master of Sexology.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Masteruddannelsen i sexologi er en toårig forskningsbaseret deltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En master har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er baseret på integration af forskningsresultater og praksiserfaring.

Masteren kan gennem videnskabeligt grundlagte faglige kompetencer varetage sexologiske forebyggelses-, oplysnings- og rådgivningsfunktioner samt mindre forsknings- og kvalitetssikringsopgaver i sundhedsinstitutioner m.v. Uddannelsen giver ikke i sig selv formelle behandlingskompetencer eller kvalifikationer til at kalde sig ”klinisk sexolog” eller lignende.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

Personer som opnår mastergraden i sexologi:

Skal på et tværvidenskabeligt grundlag og med udgangspunkt i den bedste internationale forskning have forståelse for og kunne forholde sig kritisk til viden om:

 • Menneskets seksualitet og seksuelle udvikling i et bio-psyko-socialt perspektiv
 • Seksuelle identiteter, subkulturer og udtryksformer
 • Seksuelle dysfunktioner, problemer og parafile forstyrrelser
 • Seksuelle krænkelser og overgreb
 • Professionel kommunikation, dialog og rådgivning vedrørende seksualitet og seksuelle problemer
 • Sexologiske behandlingsstrategier og -metoder, herunder forskellige somatiske, farmakologiske og psykoterapeutiske tiltag

Skal have forståelse og kunne redegøre for:

 • Centrale videnskabsteoretiske, filosofiske og forskningsmetodiske begreber, teorier og metoder af relevans for sexologien
 • Principper for systematisk fremsøgning og vurdering af forskningslitteratur
 • Etiske og juridiske aspekter af seksualitet og sexologisk virksomhed
 • Den problembaserede tilgang i klinisk og videnskabeligt sexologisk arbejde
Færdigheder

Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger af sexologisk karakter samt vurdere og prioritere fagområdets videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder og på den baggrund opstille mulige analyse- og løsningsstrategier.

Skal både skriftligt, mundtligt og digitalt kunne kommunikere professionelt om sexologiske emner, herunder optage en relevant sexologisk anamnese, identificere sexologiske problemstillinger samt henvise til eller efter en faglig vurdering selv gennemføre relevant sexologisk undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling.

Skal kunne formidle viden om sexologiske problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller, ikke-specialister, presse, lægmænd og patienter.

Skal kunne reflektere kritisk over egne holdninger og fordomme i relation til det sexologiske arbejde.

Kompetencer

Skal kunne overskue arbejdssituationer inden for det sexologiske felt, herunder håndtere komplekse og uforudsigelige scenarier, som kan nødvendiggøre nye løsningsmodeller ift. formidling, oplysning, rådgivning og behandling.

Skal kunne danne sig overblik over de somatiske, psykologiske, sociale, juridiske og etiske aspekter af konkrete sexologiske problemstillinger, herunder vurdere egen faglige kompetence til sexologisk udredning, rådgivning og behandling samt behovet for inddragelse af eller henvisning til andre kolleger, faggrupper og/eller instanser.

Skal selvstændigt kunne iværksætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvaret for mindre litteratursøgnings-, forsknings- og kvalitetssikringsopgaver samt på et videnskabeligt grundlag bidrage til fagets almindelige udvikling.

 

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point. Det afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte emneområder og eksamensterminer. Prøvens form og indhold er beskrevet i studieordningen.

Uddannelsen hviler på en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede tilgange og benytter følgende arbejdsformer:

 • forelæsninger
 • dialogbaseret undervisning
 • problembaseret projektarbejde
 • casebaserede rollespilsøvelser
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • faglig refleksion (individuelt og i grupper)

Følgende evalueringsformer benyttes:

 • karaktergivende eller tentamenbaserede skriftlige ugeopgaver (individuelt og i grupper) med intern censur
 • multiple choice-eksamen
 • karaktergivende projektarbejder (individuelt eller i grupper) som afslutning af hhv. 2. og 4. semester

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen sexologi
(MEDSEX23M1_1)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Seksualiteter, kultur og samfund
(MEDSEX23M1_2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Seksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier
(MEDSEX23M2_1)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
Akademisk analyse af en sexologisk problemstilling
(MEDSEX23M2_2)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Videnskabsteori og forskningsmetodologi
(MEDSEX23M1_3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Sexologisk kommunikation, rådgivning og samtalebehandling
(MEDSEX23M3_2)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
Seksualitetens grænser, risici og juridiske rammer
(MEDSEX23M3_1)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Masterprojekt
(MEDSEX23M4_1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk (eller et andet fremmedsprog (efter studienævnets godkendelse)). Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resuméet skrives på dansk, norsk eller svensk (studienævnet kan dispensere herfra). Resuméet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Masteruddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den er påbegyndt. 

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2023.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2016 efter sommereksamen 2025.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 9. oktober 2023 godkendt, at modulet "Videnskabsteori og forskningsmetodologi" flyttes til 2. semester mens "Seksuelle dysfunktioner og behandlingsstrategier" flyttes til 1. semester. Dispensationen er gældende fra efteråret 2023.