Studieordningen for master i it, Linjen i Organisation, 2022

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for Masteruddannelsen i it, Organisation (MIT) ved Aalborg Universitet i it-vest samarbejdet.
Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

Denne studieordning er udstedt i medfør af Videnskabsministeriets bekendtgørelse nr. 1187 af 07/12/2009 om masteruddannelser ved universiteterne. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=127798

Der fastsættes nærværende studieordning for masteruddannelsen i it (MIT) ved Kultur og læring i It-vest samarbejdet.

Der henvises i øvrigt til deltidsuddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen og karakterskalabekendtgørelsen.

Love og bekendtgørelser samt universiteternes regler på uddannelsesområdet kan findes i universiteternes elektroniske regelsamlinger.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet i regi af It-vest – samarbejdende universiteter.

Masteruddannelsen i it, linjen i Organisation ved Kultur og læring hører under Efteruddannelse i læring og filosofi

Studieordningen består af studieordningen og et fagbilag.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriet bekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 (masterbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 2272 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på deltid (deltidsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet.

Uddannelsen udbydes i it-vest samarbejdet af Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

4: Fakultetstilhørsforhold

Uddannelsen hører under det Humanistiske fakultet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Masteruddannelsen i it, linjen i Organisation ved Aalborg Universitet hører under Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Master i it, linjen organisation hører under censorkorpset for informationsvidenskab og interaktive medier.

7: Adgangskrav

Adgangskrav og forudsætninger

Ansøger til linjen i organisation skal have gennemført mindst:

 • en akademisk bacheloruddannelse eller
 • en professionsbacheloruddannelse eller
 • en mellemlang videregående uddannelse eller
 • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

Ønsker den studerende, at en fagpakke (valgfagspakke) fra en anden linje end den linje, vedkommende er optaget på, skal indgå i den samlede masteruddannelse, skal den studerende opfylde adgangskravene for fagpakken og den linje fagpakken hører til.

Adgangskrav (Erhvervsmæssige)

Ansøger skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

Relevant erhvervserfaring betyder for linjen i Organisation:

 • Beskæftigelse med it-faglige og organisatoriske problemstillinger, der ligger inden for linjens faglige område.

Udvælgelse af studerende og ansøgere

Ved eventuel adgangsbegrænsning på en fagpakke indgår følgende kriterier i udvælgelsen blandt de studerende og kvalificerede ansøgere, i prioriteret rækkefølge:

 • studerende der er indskrevet på masteruddannelsen og har gennemført andre fagpakker har første prioritet
 • relevansen af ansøgerens erhvervserfaring inden for fagpakkens emne
 • relevansen af ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund for fagpakkens emne

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Den, der har bestået uddannelsen, har ret til at betegne sig ”Master i it, organisation”.På engelsk anvendes titlen”Master of IT, Organisation”.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Masteruddannelsen er normeret til et årsværk (60 ECTS-point).

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

I studiets pensum indgår bøger og artikler forfattet på engelsk, og den studerende kan komme til at møde engelsktalende undervisere. Deltagelse på studiet forudsætter derfor, at den studerende er i stand til at læse og forstå faglitteratur og fagsprog på engelsk.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Kompetenceprofil for linjen organisation

Foruden de generelle kompetencer for uddannelsen supplerer linjen organisation ved at give den studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Viden og forståelse

En Master i it, organisation

 • har bred viden om arbejdet med organisatoriske og forretningsmæssige problemstillinger i forbindelse med udvikling og implementering af it
 • har på centrale, udvalgte områder inden for informationssystemer i organisationer dybe teoretiske såvel som praktiske kompetencer og overblik
 • kan på et videnskabeligt grundlag reflektere over og vurdere anvendeligheden af teknologier og metoder i forbindelse med eksempelvis
 • udvikling og implementering af it, herunder arbejdet med organisatoriske og forretningsmæssige problemstillinger
 • styring og ledelse af forandringsprocesser, som involverer it-anvendelse
 •  
 • kommunikation, samarbejde, læring og vidensdeling
 • it-strategier og sammenhængen mellem disse og forretningsstrategier
 • it-anvendelse i forskellige kontekster – muligheder og konsekvenser.

Færdigheder og kompetencer

En Master i it, organisation kan vælge og på et videnskabeligt grundlag anvende relevante teorier fra faget til at:

 • udvikle løsningsstrategier i tilknytning til komplekse organisatoriske og informationsteknologiske problemstillinger
 • analysere og vurdere informationsteknologiens potentialer og konsekvenser samt udarbejde strategi og løsningsmodeller for it-anvendelse
 • varetage ledelse af design-, udviklings- eller forandringsprocesser vedrørende it og navigere i den høje grad af kompleksitet, der findes i arbejdet.

Specialisering i informationssikkerhed

Den studerende kan på linjen organisation vælge at specialisere sig i informationssikkerhed.

En Master i it, organisation med specialiseringen i informationssikkerhed kan vælge og på et videnskabeligt grundlag reflektere over teorier, metoder, teknikker og værktøjer i forbindelse med:

 • it-etik, adfærd og awareness eller
 • ledelse af it-sikkerhed, herunder it-jura, risikoanalyse, styring og privacy eller
 • it-sikkerhed i virksomhedsarkitektur eller
 • detektering og forebyggelse af cyberangreb, herunder løsningsvurderinger eller
 • supplere med en faglighed fra it-sikkerhedsspecialiseringen.

I fagbilaget er angivet hvilke fagpakker, der skal vælges for at opnå informationssikkerhedsspecialiseringen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kompetenceprofil for uddannelsen

Masteruddannelsen i it giver den studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer.

Viden og forståelse

En Master i it har:

 • Forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for den valgte linje
 • Dyb forståelse for it-problemstillinger baseret på højeste internationale forskning inden for linjen
 • Forståelse for teorier og metoder inden for linjen og evne til at reflektere over disses anvendelse i forbindelse med informationsteknologiske problemstillinger

Færdigheder

En Master i it kan vælge og på et videnskabeligt grundlag anvende relevante teorier fra faget til at:

 • planlægge, gennemføre og forestå ledelse af it, udvikling af it, implementering af it eller undervisning i it
 • identificere, analysere og vurdere it-problemstillinger med anvendelse af relevante forskningsbaserede teorier og metoder fra den valgte linje eller tilgrænsende områder
 • på et videnskabeligt grundlag kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller, der knytter sig til ledelse af it, udvikling af it, implementering af it eller undervisning i it
 • kommunikere om informationsteknologiske problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere,
 • vurdere relevansen af og anvende relevante teorier og metoder, der knytter sig til informationsteknologiske problemstillinger
 • vurdere og evaluere informationsteknologiens betydning for de sammenhænge, den anvendes i.

Kompetencer

En Master i it har kompetencer til at:

 • skabe og videreudvikle egen it-faglige profil med udgangspunkt i egen uddannelsesmæssige og professionelle baggrund,
 • reflektere over og udvikle egen praksis i relation til ledelse, udvikling eller implementering af it,
 • indgå i et tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.

Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder

Masteruddannelsen i it vil give kompetencer, som gør it-professionelle i stand til opnå specialiserede kompetencer inden for ledelse af it, udvikling af it, implementering af it eller undervisning i it-fagligheden.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Struktur

Masteruddannelsen i it består af fire moduler: tre fagpakker og et masterprojekt.

Hver fagpakke er på 15 ECTS-point og består af op til tre enkeltfag af et omfang på 5, 10 eller 15 ECTS-point.

Masteruddannelsen i it har tre linjer: ”softwarekonstruktion”, ”interaktionsdesign og multimedier” samt ”organisation”. To fagpakker skal gennemføres inden for linjen, hvilket konstituerer den obligatoriske del af uddannelsen i overensstemmelse med de specificerede kompetencer for linjen; den tredje fagpakke (valgfagpakke) kan vælges frit inden for uddannelsen.

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som udarbejdes inden for linjen.

Hvis der er valgt en specialisering, kan der være yderligere krav til obligatoriske fagpakker, og masterprojektet skal skrives på baggrund af specialiseringens fagpakker.

Efteruddannelse i læring og filosofi har ansvar for at sikre, at uddannelsen og dens fagpakker opfylder masteruddannelsens sammensætningskrav for linjen.

Der henvises til fagbilaget for en beskrivelse af fagpakker og prøvedetaljer.

Ramme for uddannelsens færdiggørelse

Masteruddannelsen er normeret til et årsværk (60 ECTS-point). Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium, dvs. en fagpakke (15 ECTS) vil normalt kunne gennemføres på et halvt til et helt år og hele uddannelsen i løbet af to til tre år.

Den studerende skal senest have afsluttet uddannelsen seks år efter at have påbegyndt den.

Betaling

Deltagerbetaling dækker undervisning i den periode, den studerende er indskrevet på fagpakken/enkeltfaget, vejledning og tre eksamensforsøg.

Generelle regler

Merit og fleksibilitet
Studienævnet har mulighed for at godkende, at beståede uddannelseselementer efter masterbekendtgørelsen eller tilsvarende udenlandsk uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer i en anden masteruddannelse. Mulighed for merit afgøres efter en faglig bedømmelse og godkendelse i studienævnet.

Der kan ikke gives merit for enkeltfag i kandidatuddannelser, og et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke meritoverføres til en ny masteruddannelse. Se masterbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen.

Tilmelding og afmelding af prøver
Indskrivning sker ved den institution, der udbyder den pågældende uddannelsesaktivitet (enkeltfag, fagpakke eller masterprojekt). For tilmeldings- og afmeldingsregler se universiteternes regler om placering af tilmelding til, deltagelse i og afmelding af fag og prøver.

Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb, som har tilknyttet en eller flere prøver, vil tilmelding til undervisningen medføre tilmelding til prøve jf. eksamensbekendtgørelsen. Det er den studerendes pligt at kontrollere, at tilmeldinger til prøver er korrekte. Kontrol af egne tilmeldinger sker via studerendes selvbetjening senest umiddelbart før afmeldingsfristens udløb.

Stave og formuleringsevne
Ved bedømmelsen af masterprojektet og andre større skriftlige opgaver vil der ud over det faglige indhold også blive lagt vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges der vægt på ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Det faglige indhold vægtes tungest i bedømmelsen.

Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering mv.) Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog.

Regler for større skriftlige afleveringer
Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement i fagbilaget. Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 anslag (tegn plus mellemrum). Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling aflevering, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer.  Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.

Regler for brug af computer ved prøver
De fleste af de skriftlige eksamener på universiteterne bliver afviklet i digitale eksamenssystemer. Der henvises til universiteternes studieportaler for yderligere information herom.

Der henvises i øvrigt til universiteternes gældende regler for tilsynsprøver.

Dispensationer
Institutionen kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet.

En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation. Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium). En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.

Anke og klage
Klage over prøver indgives til universitetet, der har afviklet prøven. Forudsætningen for, at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen, hvad der klages over, og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter fristen for offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen. Der henvises til universiteternes studieportaler for yderligere information om eksamensklager.

Prøver
En fagpakke består af et antal enkeltfag, der hver afsluttes med en prøve. Hver prøve bestås for sig. De enkelte prøvers formål og eksamensform er beskrevet i studieordningens fagbilag.

Prøverne er enten interne eller eksterne.

 • Interne prøver bedømmes af eksaminator(er) ved institutionen, eller af eksaminator(er) og censor(er) udpeget af institutionen blandt lærerne på universitetet eller universiteter med samme uddannelse.
 • Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(er) og en eller flere censorer.

Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter gældende karakterskala eller bedømmelsen bestået/ikke-bestået.

De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

Ved indskrivning af en studerende til et enkeltfag eller en fagpakke er den studerende automatisk tilmeldt prøven eller prøverne hørende til det pågældende enkeltfag eller fagpakke. Den institution, der udbyder faget fastsætter en frist for rettidig framelding til faget og orienterer den studerende om fristen.

Har den studerende ikke bestået en omprøve eller sygeprøve, som afholdes efter reglerne beskrevet i dette afsnit, skal den studerende have mulighed for at deltage i en omprøve inden 6 måneder.

De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang, den studerende skal have deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse, fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement i fagbilaget.

Alle prøvers resultater fremgår af eksamensbeviset med deres ECTS-vægt. Hver bedømmelse indgår i beregningen med sin ECTS-vægt.

Eksamenssprog: Der undervises som hovedregel på dansk, men ved enkelte fag kan undervisningen foregå på engelsk. Hvis undervisningen i et fag har været meddelt på engelsk, aflægges prøven ligeledes på engelsk.

Udveksling
Der er ikke mulighed for udveksling.

Eksamensbevis
Den institution, hvor den enkelte uddannelsesaktivitet (enkeltfag, fagpakke eller masterprojekt) er gennemført, udsteder dokumentation for beståede prøver. Samlet eksamensbevis for gennemført masteruddannelse udstedes af den institution, hvor den studerende har gennemført masterprojektet.

Af eksamensbeviset fremgår

 • uddannelsens betegnelse (med linje og evt. specialisering) på dansk og engelsk
 • de enkeltfag, der er aflagt prøver i med angivelse af hver enkelt prøves omfang i ECTS-point
 • eksamenssproget, hvis prøven er aflagt på et fremmedsprog
 • de opnåede bedømmelser
 • eventuelle meritoverførte prøver
 • institutionens logo.

Ved indskrivning til masterprojekt har den studerende ansvar for at fremvise dokumentation for prøver bestået ved andre institutioner i samarbejdet.

Fagpakker
Med mindre andet er anført, kan en fagpakke kun benyttes som linjefagpakke under den linje, hvor den er anført. Hvor intet andet er anført, kan en fagpakke benyttes som valgfagpakke inden for en vilkårlig linje.

Med mindre andet er anført skal en fagpakkes enkeltfag tages i rækkefølge for at understøtte progression i fagpakken. 

Ud over de listede fagpakker kan der undtagelsesvist indgå valgfri fagpakker så længe de overordnede mål og kompetencer på uddannelsen opfyldes. Valgfri fagpakker kan kun indgå efter individuel vurdering og godkendelse i studienævnet.

Fagpakker, der indgår i specialiseringen i It-sikkerhed på linjen i softwarekonstruktion

Den studerende kan opnå en specialisering i It-sikkerhed på linjen i softwarekonstruktion ved at sammensætte et masterprogram bestående af tre af nedenstående fagpakker.

Fagpakke

Linje

Udbyder

1.1 Sikre distribuerede systemer og anvendt kryptologi (eller den tidligere udgave af fagpakken It-sikkerhed og kryptologi)

Softwarekonstruktion

AU

1.19 Sikker softwareudvikling

Softwarekonstruktion

AAU

1.20 Netværkssikkerhed

Softwarekonstruktion

AAU

3.24 It-sikkerhed i organisationer *

Organisation

AAU

* Denne fagpakke udgår i 2022 og det tidligere obligatoriske krav for denne fagpakke er bortfaldet med virkning fra studieordningen i 2021.

Den valgfrie fagpakke kan vælges blandt ovenstående fagpakker, eller ved at vælge en fagpakke fra specialiseringen i informationssikkerhed, såfremt den studerende opfylder adgangskravene til linjen.

Fagpakker, der indgår i specialiseringen i informationssikkerhed på linjen i organisation

Den studerende kan opnå en specialisering i informationssikkerhed på linjen i organisation ved at sammensætte et masterprogram bestående af tre af nedenstående fagpakker.

Fagpakke

Linje

Udbyder

3.1 Ledelse af virksomhedsarkitektur

Organisation

AU

3.28 Teknisk It-sikkerhed for generalister

Organisation

AAU

3.31 Adfærd og Awareness

Organisation

AAU

3.32 Risikoanalyse, styring og privacy

Organisation

SDU


Den valgfrie fagpakke kan vælges blandt ovenstående fagpakker, eller ved at vælge en fagpakke fra specialiseringen i it-sikkerhed, såfremt den studerende opfylder adgangskravene til linjen.

Såfremt den tidligere udbudte fagpakken It-sikkerhed i organisationer indgår som den valgfrie fagpakke, kan denne ikke indgå sammen med fagpakkerne ”Adfærd og awareness samt ”Risikoanalyse, styring og privacy” i informationssikkerhedsspecialiseringen.

 

18: Uddannelsesoversigt

Fagpakker og moduler

Fagpakken It-lederen  
 Lederrollen og gruppeledelse5 ects
 Kommunikation og forandringsledelse5 ects
 It-lederen i praksis5 ects
   
Fagpakken it-forandringsagenten
- håndtering af den menneskelige faktor
  
 Forandring af arbejdsfællesskaber5 ects
 Forandringer af medarbejdere5 ects
 It-forandringsagenten5 ects
   
Fagpakken Online ledelse, samarbejde og læring  
 Online ledelse, samarbejde og læring15 ects
   
Fagpakken Datadrevet udvikling af it-understøttet arbejde  
 Datadrevet udvikling af it-understøttet arbejde15 ects
   
Fagpakken Teknisk It-sikkerhed for generalister  
 Grundlæggende teknisk IT-sikkerhed5 ects
 Cyberangreb: Forebyggelse, detektion og håndtering5 ects
 Hacker Lab5 ects
   
Fagpakken Adfærd og Awareness  
 Informationssikkerhed: Adfærd og praksis5 ects
 Informationssikkerhed: Etik og kultur5 ects
 Informationssikkerhed: Strategier for ændring af praksis5 ects
   
Masterprojekt, linjen i organisation  
 Masterprojekt15 ects

 

It-lederen
Engelsk titel
The IT manager

Mål

Viden

Gennem fagpakken opnår deltageren viden og forståelse for it-teorier, -metoder og -modeller inden for følgende områder:

 • It-ledelsesteori.
 • It gruppeledelse og gruppedynamik.
 • Ledelse og coaching af it-medarbejdere.
 • It-relateret kommunikation til bl.a. ledelsen, organisationen og egne medarbejdere.
 • Forandringsledelse med fokus på ledelse af it-relaterede forandringer.

Færdigheder

Deltageren opnår gennem fagpakken færdighed i at anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at analysere egen praksis, komme med forslag til løsning af egne konkrete ledelsesmæssige udfordringer i denne praksis samt til ændring af egen ledelsespraksis. Deltageren opnår desuden færdighed i at argumentere for valgte teorier, metoder og modeller til udarbejdelse af løsningsforslag samt den udøvede praksis. Endelig opnår deltageren gennem fagpakken at kunne reflektere over konsekvenser og begrænsninger af egen ledelsesmæssig praksis i forhold til konkrete udfordringer inden for fagets teoriområder.

Kompetencer

Som deltager i denne fagpakke lærer man at identificere, analysere og afprøve løsningsforslag til personlige ledelsesmæssige udfordringer. Det sker under inddragelse af de relevante dele af fagområdets teorier, metoder og modeller. Helt konkret forventes det, at deltageren efter gennemførelse af fagpakken er i stand til:

 • at blive en bedre it-leder gennem tilegnelse af teori samt ved refleksion over egen praksis.
 • at vælge og kunne argumentere for valget af teorier, metoder og modeller til ledelse af it-medarbejdere og grupper af medarbejdere.
 • at tilrettelægge og gennemføre en effektfuld it-kommunikationspraksis.
 • at udarbejde analyser af it-initierede forandringer samt reflektere over og gennemføre ledelsen heraf (it-forandringsledelse).

Igennem hele fagpakken skal deltagerne præsentere og redegøre for egne ledelsesmæssige overvejelser og egen praksis. De skal pege på forhold i egen praksis, som de specifikt ønsker en opkvalificering indenfor. Deltagerne modtager såvel faglig vejledning som personlig coaching i relation hertil. De deltager desuden i gruppearbejde med henblik på udvikling af egne personlige ledelsesmæssige kompetencer.

Indhold

Fagpakken ”It-lederen” tager sit afsæt i de udfordringer, som moderne it-organisationer og dermed også it-lederen står overfor i dag. Deltagerne på fagpakken opnår indsigt i de kompetencer, som moderne it-ledelse kræver samtidig med, at de gennem et personligt coachingforløb udbygger egne ledelseskompetencer.

It-lederens udfordringer i dag skal bl.a. ses i forhold til udnyttelsen af it overalt i organisationen i såvel produktudvikling, produktion som administration. Der er vedvarende udfordringer som følge af den øgede globalisering, og it-lederen udsættes for pres fra forretningen om it-dreven innovation, om bedre ledelse af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, om at levere synlig forretningsmæssig værdi mv. It-lederen skal desuden være i stand til at kommunikere med forretningen og med eksterne interessenter som fx leverandører og outsourcing partnere. Endelig skal it-lederen besidde evnen til at forstå de organisatoriske forandringer, som implementering af it afstedkommer.

For at kunne håndtere disse udfordringer, kræver det, at it-lederen besidder generelle ledelsesmæssige kompetencer. Men det kræver også, at it-lederen besidder specifikke kompetencer inden for områderne kommunikation, forandringsledelse samt ledelse af it-medarbejdere og grupper af medarbejdere. Det er netop kompetencer som disse, som denne fagpakke vil udbygge. Deltagerne vil efter endt forløb have udbygget deres kompetencer, således at de bedre kan imødekomme og lede i forhold til de udfordringer, som it-ledere i moderne organisationer - såvel private som offentlige - står overfor. Gennem et coachingforløb får deltagerne desuden udbygget deres personlige ledelseskompetencer. Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag. De to første enkeltfag giver en teoretisk indføring i emnerne. Det tredje enkeltfag kører sideløbende med de to teoretiske enkeltfag. Her skal deltagerne anvende teorierne i praksis i forhold til egne, konkrete ledelsesmæssige udfordringer og gennem et individuelt coachingforløb få opbygget og udviklet deres personlige ledelseskompetencer.

Akademisk metode

Jf. afsnittet Målbeskrivelse er der på fagpakken, foruden de faglige teorier og modeller som knytter sig til emnet, også et krav om at forholde sig til relevante akademiske metoder. Det forventes således, at de studerende i deres arbejde (fx rapportafleveringer) forholder sig både til faglige teorier, akademiske metoder og teknikker (fx ift valg af metode til indsamling af data og analyse af data) og til almen akademisk praksis (fx kritisk refleksion over litteratur og fund i egne data)”.

Forudsætninger

Tredje enkeltfag: ”It-lederen i praksis” forudsætter deltagelse i de to øvrige enkeltfag.

 

 
IT-lederen
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Lederrollen og gruppeledelse
(MAITOITL122)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Dansk
Kommunikation og forandringsledelse
(MAITOITL222)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
It-lederen i praksis
(MAITOITL322)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

It-forandringsagenten – håndtering af den menneskelige faktor
Engelsk titel
The IT-Change Agent - Handling the Human Factor in IT-Change Projects

Mål

Fagpakken giver de studerende solide redskaber til håndtering af forandringer i it-projekter med særligt fokus på den menneskelige side af organisationen. De studerende vil opnå indsigt i og en række metoder til at skabe læring på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau. Endvidere vil de studerende skabe en integreret, personlig stil som forandringsagent og læringsfacilitator.

Viden

Gennem fagpakken opnår de studerende viden om teorier, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Teorier om forandringsledelse med særligt fokus på den menneskelige faktor – og de metoder til at designe og drive forandringer, der ligger i hver forandringsteori.
 • Participation og involvering af medarbejdergrupper med en ikke-it-baggrund i behovsafdækning og udvikling af it-understøttede processer
 • Teorier om kommunikation i it-forandringsprojekter
 • Teorier om motivation og modstand
 • Adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner
 • Teorier og metoder til at analysere egen organisation som forandringskontekst, forandringskulturen og de igangværende it-relaterede forandringer i egen organisation
 • Teorier og metoder til at analysere og arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og facilitator for læring.

De studerende vil ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse emner.

Færdigheder

De studerende skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere og vurdere konkrete forandringsudfordringer og problemer og komme med forslag til løsning af dem. Den studerende skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejde løsningsforslag. Desuden skal den studerende kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at den studerende efter gennemførelse af fagpakken er i stand til:

 • at træffe beslutning om og redegøre for hvilken/hvilke forandringstilgange, som vil være anvendelige i forhold til de mennesker, der er berørt af et forandringsprojekts særlige mål, vilkår og udfordringer.
 • at analysere og forholde sig til aktørers og gruppers reaktioner overfor forandringer i forbindelse med it-projekter.
 • at arbejde refleksivt med forståelser af motivation og ejerskab for forandringer – og tilgange til at skabe dette.
 • at gennemføre en analyse af og arbejde med egen organisation som forandringskontekst.
 • at udarbejde og gennemføre et personligt udviklingsprojekt, der styrker og udvikler egne færdigheder og egen rolleforståelse som forandringsagent og læringsskaber.

Kompetencer

Den studerende skal kunne reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne og påtage sig ansvar i udviklings- og forandringsprojekter i egen organisation. Konkret forventes det, at den studerende efter gennemførelse af fagpakken er i stand til:

 • at kunne anvende forandringstilgange i egne projekter med hensyntagen til det enkelte projekts særlige mål, vilkår og udfordringer.
 • at kunne analysere et projekt for de interessenter, der er særlig vigtige for projektet og det som er interessentgruppernes rationaler og interesser.
 • at inddrage og forholde sig til interessenterne, så de kan blive konstruktive medspillere i forandringen eller i udviklingen af et arbejdsfelt.
 • at tilrettelægge kommunikationen i it-forandringsprojektets enkelte faser - i forhold til relevante grupper og det enkelte organisationsmedlem.
 • at kunne skabe motivation og ejerskab for forandringer i egen organisation.
 • at kunne understøtte og motivere adfærdsændring og forandring af arbejdsvaner.
 • at arbejde med egen stil og præferencer som forandringsagent og facilitator for læring.

Indhold

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag:

 1. Forandring af arbejdsfællesskaber – it-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen
 2. Forandringer af medarbejdere – den menneskelige faktor i arbejdet med it-projekter
 3. It-forandringsagenten – den integrerede, personlige stil.

De to første fag har som mål at de studerende tilegner sig en række relevante teorier om og metoder til den kompetente forandringshåndtering af den menneskelige faktor relateret til it-projekter. I det tredje enkeltfag skal de studerende anvende og udfordre teorierne i praksis i forhold til egen rolle i projekter i egen organisation eller interesseområde for hermed at udvikle egen tilgang som forandringsagent.

Akademisk metode

Jf. afsnittet Målbeskrivelse er der på fagpakken, foruden de faglige teorier og modeller som knytter sig til emnet, også et krav om at forholde sig til relevante akademiske metoder. Det forventes således, at de studerende i deres arbejde (fx rapportafleveringer) forholder sig både til faglige teorier, akademiske metoder og teknikker (fx ift valg af metode til indsamling af data og analyse af data) og til almen akademisk praksis (fx kritisk refleksion over litteratur og fund i egne data)”.

Målgruppe

It-medarbejdere og it-konsulenter, der har it-baserede forandringer og ændringer af organisationsmedlemmers arbejdsvaner som del af deres arbejdsopgaver. 

Forudsætninger

Deltagelse i tredje enkeltfag forudsætter deltagelse i de to øvrige enkeltfag.

 
It-forandringsagenten
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Forandring af arbejdsfællesskaber – it-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationen
(MAITOITF122)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Dansk
Forandringer af medarbejdere - den menneskelige faktor i arbejdet med it-projekter
(MAITOITF222)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
It-forandringsagenten– den integrerede, personlige stil
(MAITOITF322)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Online ledelse,samarbejde og læring

Engelsk titel
Online Leadership, collaboration and learning

Mål

Fagpakken giver den studerende indsigt i emnet online ledelse, samarbejde og læring, og den studerende opnår erfaring med digitale empiriindsamlings-, analyse- og designmetoder.

Udviklingen inden for online arbejdsformer har inden for den seneste tid sikret sig en plads i den digitale fremtid i takt med et øget interesse i mere agile, effektive og ikke mindst klimavenlige måder at organisere, kvalificere og udføre arbejdet på. 

Mange ansatte i IT branchen skal lede samarbejde eller lære online med kolleger på andre lokaliteter, med samarbejdspartnere i andre organisationer, med udenlandske partnere osv. Studerende på fagpakken får viden om og vil arbejde konkret med digitale og distribuerede samarbejdsformer, kommunikation og kulturelle aspekter, og med hvordan IT kan understøtte online IT-lederen og IT medarbejderen i online samarbejdet, videndeling og læring for at opnå effektiv og værdiskabende processer, ligesom der skabes et rum for at undersøge i teori og praksis, hvad det vil sige at organisere samarbejde og læring online. Der er fokus på it-strategiske og it-organisatoriske opgaver ift. både udvikling, implementering og drift.

Viden

Gennem fagpakken skal den studerende opnå viden om teorier, metoder og teknikker inden for følgende områder:

Den studerende skal desuden kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner.

Færdigheder

Den studerende skal kunne anvende teorier, metoder og modeller om online ledelse, samarbejde og læring til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger fra praksis. Den studerende skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag.

Det forventes, at den studerende efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

Kompetencer

Konkret forventes det, at den studerende efter gennemførelse af fagpakken har kompetencer til at:

 

Indhold og undervisningsform

Fagpakken inkluderer fagligt indblik i intra- og inter-organisatorisk læring; det globale, nationale og lokale, samt tematikker vedrørende udfordringer og potentialer i online ledelse, samarbejde og læring. Der vil være en teoretisk indføring i fagpakkens faglige tematikker, og der vil være fokus på at anvende teorierne i praksis ift. egen organisation eller interesseområde. På tværs af disse temaer vil der være et gennemgående metodisk fokus, hvor særligt digitale tilgange til at undersøge, analysere og udvikle rammerne for online ledelse, samarbejde og læring er i centrum

Undervisningen gennemføres som en kombination af online og tilstedeværelses undervisning.  Det supplerer og sikrer at fagets faglighed kommer i spil i praksis. Der afholdes 2 seminarer med hver én fysisk tilstedeværelsesdag (hel dag), og 3 online seminarer (halve dage),. Disse dage består af underviser-oplæg kombineret med gruppearbejde, øvelser og fælles diskussioner.

Mellem seminarerne er der online gruppearbejde, vejledning og obligatoriske opgavebesvarelser eller online indlæg, jf. beskrivelsen i eksamensformen. Det vil således på fagpakken være muligt at fokusere ens studiearbejde, via et problem-baseret lærings (PBL) projekt, som den/de studerende selv definerer og udfolder (oftest gennem egen erhvervspraksis). Studerende vil dermed kunne zoome specifikt ind på teori-praksis relationen på én eller flere problemstillinger inden for online ledelse, samarbejde og læring. Der tilknyttes en vejleder til projektet.

Akademisk metode

Jf. afsnittet Målbeskrivelse er der på fagpakken, foruden de faglige teorier og modeller som knytter sig til emnet, også et krav om at forholde sig til relevante akademiske metoder. Det forventes således, at de studerende i deres arbejde (fx rapportafleveringer) forholder sig både til faglige teorier, akademiske metoder og teknikker (fx ift valg af metode til indsamling af data og analyse af data) og til almen akademisk praksis (fx kritisk refleksion over litteratur og fund i egne data)”.

Ønskede forudsætninger

Det vil være en fordel for den studerende at have erfaring med ledelse og/eller organisering af samarbejds- eller læringsprocesser i fx It-afdelinger. Desuden bør den studerende kunne læse og arbejde med faglige engelsksprogede tekster.

Særlige forhold

Fagpakken erstatter de tidligere udbudte fagpakker Globale projekter - håndtering af distribueret samarbejde og IT og Online distanceledelse. Derfor kan disse fagpakker ikke indgå i et masterprogram sammen med denne fagpakke.

 
Online ledelse, samarbejde og læring
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Online ledelse, samarbejde og læring
(MAITOONL22)
Kursus 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Datadrevet udvikling af it-understøttet arbejde

Engelsk titel: Data-driven development of it-supported work

15 ECTS

Mål

Fagpakken vil understøtte evalueringer og strategiske beslutninger ift. organisationens it-understøttende arbejde, f.eks. i spørgsmålet om organisationens eksisterende systemers effektivitet, potentialer og barrierer, samt i forbindelse med nyudvikling. Fagpakken giver de studerende færdigheder og kompetencer til, i dialog med organisationen, at finde svar på udfordringer eller potentialer som organisationen står i, som relaterer sig til, hvordan forskellige teknologier understøtter (eller ikke understøtter) arbejdsprocesser. De studerende vil kunne identificere relevante spørgsmål og datasæt, få styrket evnen til at reflektere over de mønstre, tematikker og strukturer, som ses i datamaterialet, samt kunne begrunde, hvad der er relevant for organisationen at handle på. 

Viden

Gennem fagpakken skal den studerende opnå viden om:

 • Teorier om data og datagrundlag, fx ud fra et computationelt, humanistisk og organisatorisk perspektiv.
 • Digitale metoder og teknikker til indsamling, kortlægning og analyse af datasæt
 • Teorier om design og udførelse af egne undersøgelser af it-understøttet arbejde
 • Teorier om bruger- og medarbejderinddragelse, og organisatorisk læring
 • Metoder, teknikker og teorier om datainterventioner og datasprints
 • Politikker og procedurer på området, samt introducerende viden om legalitetsspørgsmål, herunder viden om, hvor der kan indhentes juridisk rådgivning.

 

Færdigheder

Gennem fagpakken skal den studerende opnå færdigheder til at:

 • Vurdere, hvilke problemstillinger med afsæt i it-understøttet arbejde, der egner sig til hvilke undersøgelsesmetoder (fx valg mellem store datasæt af eksisterende og tilgængelig data, eller små komplekse datasæt med nyetableret eller endnu ikke indsamlet data).
 • Planlægge, samt vurdere, hvordan og hvilke kompetencer og ressourcer, der skal inddrages for at gennemføre datadrevet undersøgelse af it-understøttet arbejde.
 • Prioritere, samarbejde og kommunikere om resultater af en datadrevet undersøgelse af it-understøttet arbejde specifikt, samt om strategier herfor generelt. 
 • At kunne, på et introducerende niveau, lede andre gennem datadrevet undersøgelser af it-understøttet arbejde, herunder fx erfaringsudvekslingssessioner på basis af data, som andre har undersøgt.

 

Kompetencer

Gennem fagpakken skal den studerende opnå kompetencer til:

 • At forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til de introducerede teorier, metoder og teknikker, samt anvende disse selvstændigt. 
 • At kunne gennemføre et mindre data-drevet udviklingsprojekt om it-understøttet arbejde, herunder indsamling af simple datasæts, behandling og klargøring af disse data, samt udarbejdelse af analyser og fortolkning. 
 • At kunne indgå i større mere komplekse analyser, hvor der trækkes på eksterne ressourcer til fx fagspecifik viden, eller meget store datasæt i analysearbejdet, som fx kræver avanceret teknologisk støtte.
 • At kunne identificere områder, hvor der kan være problemstillinger af dataetisk karakter ift. GDPR og/eller ophavsretslige dimensioner, fx i relation til kvalitative data, herunder samtykke, opbevaring og sletning af data.

Indhold og undervisningsform
Jf. afsnittet Mål er der på fagpakken, foruden de faglige teorier og modeller som knytter sig til emnet, også et krav om at forholde sig til relevante akademiske metoder. Det forventes således, at de studerende i deres arbejde (fx rapportafleveringer) forholder sig både til faglige teorier, akademiske metoder og teknikker (fx ift valg af metode til indsamling af data og analyse af data) og til almen akademisk praksis (fx kritisk refleksion over litteratur og fund i egne data).

Fagpakken vil indeholde værktøjer til at arbejde datadrevet, både ift. metoder for dataindsamling og for dataanalyse. Der vil blive lagt vægt på at arbejde med at kunne redegøre for valg og fravalg, fx ift. valg af relevante teorier. Der arbejdes med et specifikt fokus på it-understøttet arbejde, men de datasæt, som kan inddrages, kan have forskellige tematikker for den enkelte studerende. Nogen vil måske arbejde med data, der allerede findes i virksomheden/organisationen (som fx logfiler, mails eller mødenoter) og andre måske med eksterne data (som fx fra offentlige tilgængelige debatter eller kundefeedback på sociale medier). Der vil også blive arbejdet med forskellige typer af ustruktureret data, fx tekst og billeder. Desuden vil der blive arbejdet med etiske forhold i data-anvendelsen. 

Undervisningen bygger på vekselvirkning mellem oplæg, dialog og cases, samt case-materialer, som inddrages eksemplarisk og dermed giver mulighed for at arbejde hands-on tidligt i processen. Der skal udarbejdes et projekt, som deltagerne bliver mundtlig eksamineret i. Dette problem-baserede læringsprojekt (PBL), kan den/de studerende selv definere og udfolde faciliteret i en dialog med en vejleder. Studerende vil dermed kunne zoome specifikt ind på én eller flere faglige teorier, metoder eller teknikker fra fagpakken. I PBL-projektet vil der være mulighed for at arbejde med spørgsmål fra ens egen organisation, og i forlængelse heraf arbejde med data på basis af egen organisation, offentlige tilgængelige data eller på basis af case materialer. Der gives individuel og klyngevejledning i forbindelse med PBL-projekterne, og det anbefales, at de studerende bruger tilbuddet om vejledning.

Undervisningen gennemføres som en kombination af online og tilstedeværelsesundervisning. Det supplerer og sikrer, at fagets faglighed kommer i spil i praksis i hverdagens arbejdsliv, også selvom man laver et projekt på case materialer og/eller offentlige tilgængelige data, da disse dermed kan ses i relation til organisationens aktuelle problemstillinger. Der afholdes to heldagsseminarer med tilstedeværelse (en i starten og en i slutningen af perioden), samt jævnlige møder på en fast ugedag online (3 timer inkl. klyngevejledning). Der vil derudover i perioden være et par opgavebesvarelser / online indlæg og feedback, der har til hensigt at sikre fremdriften i projekterne, ligesom læsning af fagets litteratur udgør en del af arbejdsbelastningen.

Datoer, sted og tidsrum udmeldes på universitetets hjemmesider og e-læringsplatform sammen med øvrige praktiske informationer som litteratur. Meget litteratur vil være på engelsk, ligesom det er forventeligt, at nogle oplæg og dialoger vil være på engelsk.

Ønskede forudsætninger
Deltagerne skal kunne læse og arbejde med faglige engelsksprogede tekster og oplæg.

 
Datadrevet udvikling af it-understøttet arbejde
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Datadrevet udvikling af it-understøttet arbejde
(MAITODDU22)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Teknisk IT-sikkerhed for generalister

Engelsk titel Technical IT-security for generalists

Mål

Forudsætningen for at lykkes med at sikre virksomheder og organisationer mod cybertrusler er at man kortlægger og forstår organisationens risici, og træffer de rigtige og tilstrækkelige forholdsregler – ikke bare i forhold til at forebygge angreb, men i lige så høj grad i forhold til at detektere og respondere på de hændelser der opstår. Dette forudsætter i de fleste organisationer af en vis størrelse et tæt samarbejde mellem generalister og tekniske specialister, og en god kommunikation på tværs af discipliner. Fagpakken henvender sig til generalister, der gerne vil opnå en indsigt i de tekniske begreber, teknikker og metoder med henblik på at understøtte en holistisk tilgang til IT-sikkerhed.

Målet med fagpakken er at sætte de studerende i stand til at forstå teknikkerne bag de vigtigste typer af cyberangreb, og hvordan disse kan detekteres og forebygges. De studerende opnår færdigheder i at forstå og vurdere risici, og de får indsigt i hvilke typer af løsninger der er anvendelige i forhold til specifikke problemer – også under hensyntagen til etik og jura. Fagpakken er målrettet generalister, og sætter den studerende i stand til at kommunikere og bygge bro imellem de organisatoriske, etiske, juridiske og tekniske aspekter af IT-sikkerhed.

På fagpakken er der, foruden de faglige teorier og modeller som knytter sig til emnet, også et krav om at forholde sig til relevante akademiske metoder. Det forventes således, at de studerende i deres arbejde (fx rapportafleveringer) forholder sig både til faglige teorier, akademiske metoder og teknikker (fx ift valg af metode til indsamling af data og analyse af data) og til almen akademisk praksis (fx kritisk refleksion over litteratur og fund i egne data)”

Viden:

Gennem fagpakken skal den studerende opnå viden om teorier, teknologier, discipliner, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • De vigtigste netværksbaserede sikkerhedstrusler.
 • Grundlæggende begreber indenfor informationssikkerhed og databeskyttelse.
 • De vigtigste typer af cybertrusler, herunder forskellige typer af angribere samt deres motiver, ressourcer og kapaciteter.
 • Grundlæggende forståelse for metoder og teknikker til at forhindre, detektere og respondere på cyberangreb, herunder også forståelse for relaterede etiske og juridiske problemstillinger.
 • Forståelse for hvordan nye paradigmer som f.eks. Internet of Things og Cloud Computing påvirker trusselsbilledet, herunder hvordan det påvirker håndteringen af forskellige typer af potentielle angreb.

Færdigheder:

Den studerende skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. Den studerende skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Desuden skal den studerende kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng løsningen indgår i. Konkret forventes det at den studerende efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • Analysere og identificere de væsentligste typer af sårbarheder i IT-systemer, og demonstrere forståelse for hvordan disse kan håndteres gennem såvel tekniske som organisatoriske modforanstaltninger.
 • Udvælge og anvende metoder til at detektere og analysere skadelig netværksaktivitet, og reflektere over de opnåede resultater.
 • Kommunikere valg af metoder til forebyggelse, detektion og håndtering af angreb til en bred gruppe af brugere og beslutningstagere – såvel generalister som specialister.

Kompetencer:

Den studerende skal kunne reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne, kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere, indgå i et tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller. Konkret forventes det, at den studerende, efter gennemførelse af fagpakken, er i stand til at:

 • Forholde sig kritisk til udvælgelse af sikkerhedssystemer og foranstaltninger i forhold til en given situation og forretning.
 • Selvstændigt analysere og vurdere netværksbaserede trusler og angrebsteknikker, og udvælge relevante modforanstaltninger samt kommunikere disse valg til brugere og beslutningstagere med forskellige baggrunde.

Indhold

Fagpakken er opbygget af tre enkeltfag. Det første enkeltfag dækker introduktion til informationssikkerhed, databeskyttelse og IT-sikkerhed, herunder netværkssikkerhed i teori og praksis, netværksovervågning, sikkerhed på trådløse netværk og anvendelse af social engineering. Det andet enkeltfag dækker offensiv og defensiv sikkerhed, herunder de vigtigste it-sikkerhedstrusler og angrebstyper, motivation og forretningsmodeller bag cyberkriminalitet, forebyggelse, detektion og håndtering af angreb, samt etiske og juridiske problemstillinger. I det sidste enkeltfag bringes teorierne fra de to første enkeltfag i spil, og der arbejdes med identifikation og håndtering af trusler og risici i praksis. Det sidste enkeltfag dækker også udfordringerne ved nye teknologier som Internet of Things og Cloud Computing, ligesom teknologier som f.eks. honeypots introduceres.

Forudsætninger

Fagpakken henvender sig til studerende uden en baggrund inden for computernetværk eller datalogi, der ønsker en forståelse af begreber og koncepter inden for den tekniske del af it-sikkerhed, dvs. forstå de teknologier der understøtter Informationssikkerheden. Der kræves ingen tekniske forudsætninger, men det er nødvendigt at kunne læse og arbejde med engelsksproget, fagligt stof.

Undervisningsform:

Undervisningen er baseret på en kombination af forelæsninger, aktiv læring, problemløsning og cases. Der veksles mellem selvstudie, fysiske seminarer/workshops af 1-2 dages varighed og miniprojekter der løses individuelt eller i grupper.

Akademisk metode

”Jf. afsnittet Mål er der på fagpakken, foruden de faglige teorier og modeller som knytter sig til emnet, også et krav om at forholde sig til relevante akademiske metoder. Det forventes således, at de studerende i deres arbejde (fx rapportafleveringer) forholder sig både til faglige teorier, akademiske metoder og teknikker (fx ift valg af metode til indsamling af data og analyse af data) og til almen akademisk praksis (fx kritisk refleksion over litteratur og fund i egne data)”

 
Teknisk It-sikkerhed for generalister
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Grundlæggende teknisk IT-Sikkerhed
(ESNITV1204)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk
Cyberangreb: Forebyggelse, detektion og håndtering
(ESNITV1205)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk
Hacker Lab
(ESNITV1206)
Projekt 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk

Adfærd og Awareness

Engelsk Titel: Information security behaviour and awareness

Målgruppe

Fagpakken er rettet mod målgrupper, som ønsker at arbejde professionelt med informationssikkerhed i organisationer. Det kan fx være ledere eller medarbejdere med ansvar for udarbejdelse, implementering og evaluering af informationssikkerhedsprocedurer i organisationer eller teknikere, der arbejder med netværkssikkerhed eller softwaresikkerhed og har brug for en helhedsforståelse af sikkerhed i organisationer. Målgruppen søger større viden om informationssikkerhed i organisationer og efterspørger redskaber og grundige metoder til at analysere, beskrive og forstå organisationens informationssikkerhedsløsninger i relation til organisationens medarbejdere, brugere og/eller kunder.

Mål

Den studerende opnår indsigt i områder af betydning for arbejdet med informationssikkerhed i organisationer, får et helhedsorienteret syn på informationssikkerhed og kan på et videnskabeligt grundlag arbejde med at identificere og analysere problemstillinger og udarbejde løsningsforslag.


Viden:
Gennem fagpakken skal den studerende opnå viden om:

 • Informationssikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst
 • Metoder til kortlægning og analyse af informationssikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst
 • IKT-etik, herunder specifikt i relation til informationssikkerhed
 • IKT-organisationskultur, herunder specifikt i relation til organisationsforandringer i forhold til informationssikkerhed
 • Adfærdsunderstøttelse i en organisatorisk kontekst
 • Metoder til udvikling og analyse af adfærdsunderstøttende digitale løsninger i en organisatorisk kontekst.


Færdigheder:
Gennem fagpakken skal den studerende opnå færdigheder til at:

 • Indsamle og analysere data vedrørende informationssikkerhedsadfærd
 • Identificere, vurdere og beskrive problemstillinger af etisk og organisationskulturel art, hvad angår virksomheders og organisationers informationssikkerhed.
 • Identificere, analysere og vurdere digitale løsningers motivation og understøttelse af bestemt informationssikkerhedsadfærd.
 • Formidle og diskutere informationssikkerheds problemstillinger og løsninger med fagfæller og ikke-specialister


Kompetencer:
Gennem fagpakken skal den studerende opnå kompetencer til:

 • Selvstændigt kunne planlægge og gennemføre undersøgelser af informationssikkerhedsadfærd
 • Indgå i et tværfagligt samarbejde om at løse informationssikkerhedsmæssige problemstillinger
 • Selvstændigt kunne anvende fagets teorier og metoder til at analysere informationssikkerhedsmæssige problemstillinger.
 • Facilitere udviklingen af digitale løsninger, der understøtter og motiverer en intenderet informationssikkerhedsadfærd
 • Selvstændigt kunne planlægge og gennemføre evalueringer af digitale løsninger, der motiverer og understøtter en bestemt adfærd

Indhold
Fagpakken består af tre enkeltfag:

 1. Informationssikkerhed: Adfærd og praksis
 2. Informationssikkerhed: Etik og kultur
 3. Informationssikkerhed: Strategier for ændringer af praksis

Forudsætninger
Deltagelse i 2. og 3. enkeltfag forudsætter deltagelse i forudgående enkeltfag.

Akademisk metode
Jf. afsnittet Måbeskrivelse er der på fagpakken, foruden de faglige teorier og modeller som knytter sig til emnet, også et krav om at forholde sig til relevante akademiske metoder. Det forventes således, at de studerende i deres arbejde (fx rapportafleveringer) forholder sig både til faglige teorier, akademiske metoder og teknikker (fx ift. valg af metode til indsamling af data og analyse af data) og til almen akademisk praksis (fx kritisk refleksion over litteratur og fund i egne data).

 
Adfærd og Awareness
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Informationssikkerhed: adfærd og praksis
(MAITAW221)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Informationssikkerhed: Etik og kultur
(MAITAW222)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Dansk
Informationssikkerhed: strategier for ændringer af praksis
(MAITAW223)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Masterprojekt på linjen i organisation

Engelsk titel:
Master’s Thesis

Formålet med udarbejdelsen af masterprojektet er, at den studerende demonstrerer en selvstændig evne til dels at indkredse og afgrænse en kompleks organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling, dels at gennemføre en teoretisk undersøgelse af denne, gerne med inddragelse af selvstændigt indsamlet empiri, og dels at kunne foretage en kritisk analyse og vurdering af såvel teori som fremgangsmåde i projektet. Det afsluttende arbejde skal demonstrere fagligt overblik og indsigt med hensyn til at kunne arbejde videnskabeligt ved behandling af den valgte problemstilling.

Kvalifikationsbeskrivelse

Ved bedømmelse af den studerendes præsentation ved eksamen lægges vægt på i hvor høj grad den studerende kan:

Viden

 • Demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode.
 • Demonstrere viden og forståelse af relevante teorier, metoder og teknikker indenfor masterprojektets emne.
 • Analysere faglige problemstillinger ved hjælp af relevante og hensigtsmæssige teorier, metoder og teknikker.
 • Kritisk reflektere over anvendelighed af de udvalgte teorier, metoder og teknikker i forhold til den konkrete problemstilling.

Færdigheder

 • Anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjen.
 • Kunne sammenfatte den videnskabelige litteratur (teori og metode) inden for et afgrænset emneområde (til belysning af masterprojektets problemstilling).
 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for praksis.
 • Begrunde valget af samt diskutere relevante videnskabelige teorier og modeller på problemområdet - i naturlig forlængelse af problemdefinitionen.
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder med argumentation for styrker og svagheder ved de forskellige muligheder.
 • Analysere, vurdere samt perspektivere problemstillingen gennem en selvstændig, systematisk og kritisk anvendelse af de valgte teorier og den valgte metode.
 • Eventuelt opstille en løsningsmodel i forlængelse af de gennemførte analyser.
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.
 • Formulere et resumé af masterprojektet.

Kompetencer

 • Selvstændigt at igangsætte og gennemføre arbejdet med masterprojektet.
 • Tage ansvar for og reflektere over egen problemløsningsprocessen og resultatet af denne.
 • Kunne forstå og strukturere masterprojekt-arbejdsprocessen, herunder have indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, og med dette grundlag kunne præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.

Undervisnings- og arbejdsform
I tilknytning til den studerendes udarbejdelse af masterprojektet tilbydes der vejledning.

Ved starten på masterprojektet aftaler vejleder og studerende i fællesskab emneområde, titel samt tidspunkt for aflevering med videre inden for de rammer, der gælder for den udbydende institution.

Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til vejledningsmøder.

Vejledningen ydes som sparring til den studerende med afsæt i den studerendes egne overvejelser om projektets struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Emnet godkendes af vejleder. Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til vejledningsmøder.

Et masterprojekt har et omfang på 15 ECTS og dermed normalt en varighed på mellem et halvt og et helt år. Masterprojektet kan efter aftale afvikles på fuld tid.

Projektrapporten skal udarbejdes på dansk eller engelsk. Der skal i alle tilfælde indgå et resume på engelsk.

Obligatoriske forudsætninger

Optagelse på denne fjerde og afsluttende fagpakke kræver, at den studerende forinden har bestået (og dokumenteret erhvervelsen af) tre fagpakker på Master i it. Minimum to af disse fagpakker skal tilhøre organisationslinjen.

Tidsramme

Masterprojektet skal være afsluttet med 1. eksamensforsøg senest 1 år efter optagelse på masterprojekt fagpakken. Det tilstræbes dog, at aktiviteten afsluttes inden for et semester. For evt. 2. og 3. eksamensforsøg henvises til de rammer, der gælder for den udbydende institution.

 
Masterprojekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Masterprojekt
(MAITOMP22)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

https://master-it-vest.dk/fagpakker/organisation/

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen træder i kraft den 1. august 2021.

21: Ændringer til studieordningen

2021:

Kompetenceprofil for linjen i organisation, afsnit om specialisering i informationssikkerhed er tilføjet.