Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi, 2023

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 35 af 13. januar 2022 (universitetsadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1125 af 4. juli 2022 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Matematiske Fag.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Matematik.

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen (BSc) i matematik-økonomi, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen (BSc) i matematik-økonomi, Aarhus Universitet (AU)
 • Bacheloruddannelsen (BSc) i matematik-økonomi, Københavns Universitet (KU)
 • Bacheloruddannelsen (BSc) i matematik-økonomi, Syddansk Universitet (SDU)

--

Der kan dertil søges om optagelse, hvis ansøgeren har en tilsvarende uddannelse, der indeholder mindst 75 ECTS inden for matematik og økonomisk videnskab. Følgende fagområder skal indgå:

 • Geometri og topologi (mindst 5 ECTS)
 • Algebra (mindst 10 ECTS)
 • Reel og kompleks analyse (mindst 10 ECTS)
 • Statistik og sandsynlighedsregning (mindst 10 ECTS)
 • Programmering (mindst 5 ECTS)

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.scient.oecon.. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Mathematics-Economics.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

En person, der dimitterer med en kandidatgrad i matematik-økonomi, skal have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • er velorienteret indenfor centrale matematiske-økonomiske fagområder, herunder økonometri, stokastiske processer, kvantitativ finansiering og operationsanalyse.

Færdigheder

 • er i stand til uafhængigt at identificere, formulere og analysere matematiske-økonomiske problemer ved anvendelse af teori og metodologi fra de matematiske og kvantitative økonomi-videnskaber
 • er i stand til uafhængigt at vælge relevante metoder, software og værktøjer fra forskellige matematiske og kvantitative økonomiområder samt motivere dette valg
 • er i stand til at formidle videnskabelig viden og diskutere anvendelser af metoder fra matematisk- og kvantitativ økonomisk teori
 • er i stand til at udvælge relevante matematiske teorier til at løse problemer fra økonomi, samt at udvikle disse teorier til brug i en konkret kontekst

Kompetencer

 • er i stand til at bruge centrale matematiske og kvantitative økonomiske teorier, metoder, software og værktøjer og til at identificere problemer, der kræver en matematisk tilgang
 • er i stand til at styre komplekse arbejds- og udviklingsscenarier, der kan kræve nye strategier
 • kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Studieordningen er modulopbygget og organiseret som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som formål er at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme specificeret i ECTS-points, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Studieordningen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges  ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig reflektion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • e-læring
 • opgaveregning (individuel og i grupper)
 • lærerfeedback
 • reflektion
 • porteføljearbejde

Forud for hvert semester fastlægger studienævnet, hvilke valgfag, der vil blive udbudt i det kommende semester.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

Generelle regler vedrørende valgkurser:

- Studienævner udbyder kun et begrænset antal valgkurser pr. semester.

- Studerende kan kun deltage i et givent kursus én gang. I særdeleshed, studerende kan ikke følge et kursus, hvis de tidligere har deltaget i et kursus med samme kursustitel som en del af bacheloruddannelsen.

AAU Micro

I løbet af uddannelsen udbydes en række AAU micro moduler, som er læringsmoduler inden for et afgrænset emne. AAU micro kan understøtte projekter og indgå i kurser.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Studerende kan kun deltage i et givent kursus én gang. I særdeleshed, studerende kan ikke følge et kursus, hvis de tidligere har deltaget i et kursus med samme kursustitel som en del af bacheloruddannelsen.

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Projektvalg 1. semester/MATØK Projekt 15
Stokastisk analyse
(23KMAT1STANL)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Valgfag 1. semester/MATØK Kursus 10
2. Semester
Fordybelse inden for financial engineering eller operations research
(K-MØK2-IDSFE)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Computational Statistics and Applications
(22KMAT2COSAP)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Valgfag 2. semester/MATØK Kursus 10
3. Semester
Version A
Videregående emner inden for matematik-økonomi med anvendelser
(K-MØK3-PRO20)
Projekt 20 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Valgfag 3. semester/MATØK Kursus 10
3. Semester
Version B
Projektorienteret forløb i en virksomhed
(K-MØK3-VERSB)
Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3-4. Semester
Version C
Kandidatspeciale
(K-MØK3-PRO50)
Projekt 50 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
Valgfag 3. semester/MATØK Kursus 10
3-4. Semester
Version D
Kandidatspeciale
(K-MØK3-PRO60)
Projekt 60 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
4. Semester
Kandidatspeciale
(K-MØK4-MSC30)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk

 
Projektvalg 1. semester/MATØK
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Empirisk finansiering og anvendt økonometri
(K-MØK1-PRO15)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Operationsanalyse
(K-MØK1-PROJ)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk

 
Valgfag 1. semester/MATØK
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Økonometri og kvantitative metoder
(K-MØK1-FEQMF)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Advanced Operations Management
(M-OSM-K1-2)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Fleksibel produktion
(M-OSM-K1-3)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Emner i operationsanalyse
(K-MØK1-TOPOR)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Varighedsanalyse
(K-MAT1-SFDD)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Emner inden for statistisk videnskab
(K-MAT1-TOSTA)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Numerisk analyse
(K-MAT1-NUANL)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk
Bayesiansk statistik, simulering og software
(22KMAT1BAYES)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

 
Valgfag 2. semester/MATØK
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Rumlig statistik og markovkæde Monte Carlo metoder
(22BMAT6MARKO)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Modeller med tilfældige effekter
(B-MAT6-MEM)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Komplekse funktioner
(22BMAT4KOMFU)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Statistisk læring
(22BMAT6STATL)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Stokastisk kalkule med anvendelser
(23KMØK2STOCA)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

 
Valgfag 3. semester/MATØK
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Fleksibel produktion
(M-OSM-K1-3)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Advanced Operations Management
(M-OSM-K1-2)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Økonometri og kvantitative metoder
(K-MØK1-FEQMF)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Numerisk analyse
(K-MAT1-NUANL)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk
Varighedsanalyse
(K-MAT1-SFDD)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Emner i operationsanalyse
(K-MØK1-TOPOR)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Emner inden for statistisk videnskab
(K-MAT1-TOSTA)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Bayesiansk statistik, simulering og software
(22KMAT1BAYES)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

PBL Introduktionskursus

Alle studerende, der ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL-introduktionskursus i løbet af deres bachelorgrad, skal deltage i introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektstyring”. Introduktionskurset skal godkendes, før den studerende kan deltage i projekteksamen. Du kan finde mere information på https://www.math.aau.dk/uddannelse/studienaevn/Regler+og+retningslinjer/Problem+based+learning+course+for+non-AAU+master+students/ .

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2023.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2022 efter sommereksamen 2024.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 24. november 2023 godkendt, at AAU Micro moduler indsættes i studieordningens § 17, gældende fra foråret 2024.