Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, 2023, Aalborg

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 35 af 13. januar 2022 (universitetsadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1125 af 4. juli 2022 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Socialt Arbejde.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde.

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse:

Akademiske uddannelser:

  • Antropologi (KU, AU, AAU)
  • Bachelor i International Humanities (RUC)
  • Europæisk Etnologi (KU)
  • Folkesundhedsvidenskab (AAU, KU)
  • Historie og socialvidenskab (RUC)
  • Internationaludvikling og socialvidenskab (RUC)
  • Kultur og sprog + psykologi
  • Offentlig administration (politik og admin) (RUC)
  • Organisatorisk læring (AAU)
  • Politik og administration (AAU, RUC)
  • Psykologi + arbejdslivsstudier (RUC)
  • Psykologi (KU, AAU)
  • Psykologi og socialvidenskab (RUC)
  • Pædagogik med hum. Bachelortilvalg (KU)
  • Pædagogik og uddannelsesstudie + kommunikation + sundhedsfremme + Psykologi (RUC)
  • Religionsvidenskab med psykologi tilvalg (KU)
  • Samfundsfag med retorik tilvalg eller, psykologi tilvalg (AU)
  • Samfundsfaglig basis, international udvikling + kommunikation
  • Samfundsøkonomi (AAU)
  • Socialvidenskab (RUC)
  • Socialvidenskab og Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, (RUC)
  • Sociologi (KU, AAU)
  • Sociologi og kulturanalyse (SDU)
  • Social Psychology of Everyday Life+Kultur- og sprogmødestudier + Kommunikation (RUC)
  • Sprog og Internationale studier (AAU)
  • Statskundskab (KU, AU)
  • Politik og administration (AAU)
  • Uddannelsesvidenskab (AU)
  • Økonomi og administration

PROFFESIONSBACHELORUDDANNELSER

  • Administrationsbachelorer
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Jordemoder
  • Sygeplejerske
  • Socialrådgiveruddannelsen
  • Socialrådgiveruddannelsen Island
  • Socialrådgiveruddannelsen iNUUK
  • Kristendom, kultur og kommunikation (VIA/Diakonhøjskolen)
  • Diakoni og social pædagogik
  • Læreruddannelsen
  • Pædagoguddannelsen
  • Kristendom, kultur og kommunikation

Adgang til kandidatuddannelsen i socialt arbejde  forudsætter, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. En bachelorgrad ses som værende relevant, såfremt den studerende har bestået moduler svarende til minimum 30 ECTS indenfor et eller flere områder, som er relevante ift. kandidatuddannelsen i socialt arbejde. Dette kan f.eks. være kulturstudier, internationale og/eller interkulturelle relationer, samfundsfag, filosofi, antropologi, sociologi, sundhedsfag, pædagogik, organisation og ledelse, international politik og relationer, migration og kommunikation etc.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.soc. i socialt arbejde. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Social Work.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i socialt arbejde er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå:

Viden om:

  • det sociale arbejdes teorier, metoder og praksis;
  • socialt arbejdes forudsætninger og institutionelle rammer såvel i et historisk perspektiv som i en national og international sammenhæng;
  • sociale problemers kendetegn og årsagerne til deres opståen;
  • forskellige typer af velfærdsstatslige løsningsstrategier; retssociologiske problemer af relevans for det sociale arbejde, samt;
  • socialt arbejdes organisatoriske kontekst.
  • viden om digitalisering I relation til socialt arbejdes rammer, genstandsfelt og praksis

Færdigheder i:

  • at arbejde problemorienteret og tværfagligt, anvende samfundsvidenskabelige metoder og redskaber knyttet til socialt arbejde, på et videnskabeligt grundlag reflektere over viden knyttet til socialt arbejde samt identificere videnskabelige problemstillinger relateret til socialt arbejde
  • at analysere sociale problemer, socialt arbejdes metoder og programmer i en dansk kontekst med et internationalt perspektiv
  • at analysere digitaliseringsprocesser i relation til socialt arbejde
  • at vurdere, anvende og formidle forskning på det sociale arbejdes felt både skriftligt og mundtligt og digitalt
  • at implementere komplekse sociale programmer i forskellige strukturer, inddrage samfundsfaglige teorier og metoder ved løsning af socialfaglige problemstillinger og tage højde for den samfundsmæssige kontekst ved valget mellem forskellige løsningsmodeller
  • at udføre undersøgelser, evalueringer og udvikling af socialt arbejde samt indgå i kvalitetsudvikling af det sociale arbejde i den offentlige, private og frivillige sektor
  • at planlægge og udføre socialfaglig undervisning på sociale uddannelser eller uddannelser med social- faglige elementer, f.eks. bachelor-, diplom- og masteruddannelser

Kompetencer til:

  • systematisk og kritisk at formulere, undersøge og analysere problemer af relevans for socialt arbejde i en dansk og international kontekst gennem anvendelse af samfundsvidenskabelig teori og metode.
  • at analysere sociale problemer og socialt arbejde, herunder socialt arbejdes teoretiske og etiske grundlag samt institutionelle betingelser
  • kritisk refleksion i forhold til risici og muligheder forbundet med digitalisering i og af det sociale arbejde
  • på et videnskabeligt grundlag at fremme en selvstændig reflekteret kompetenceudvikling og specialisering inden for socialt arbejde herunder deltagelse i videnskabeligt udviklingsarbejde.
  • at videreuddanne sig som Ph.d. inden for socialt arbejde

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng med afsæt i forskellige bacheloruddannelser. Uddannelsen er baseret på en problembaseret læringsmodel, som anvendes og bedømmes gennem specifikke faglige mål på de enkelte semestre, og gennem en individuelt udarbejdet portfolio, som de studerende udarbejder gennem deres studie. Her skal de studerende kort beskrive deres udvikling af interpersonelle kompetencer, strukturelle kompetencer og meta-kognitive kompetencer i forbindelse med det fagligt funderede problembaserede arbejde.

Uddannelsen er opbygget af fire semestre, som hver især indeholder forskellige faglige moduler:

1. semester består af moduler i teorier om socialt arbejde, teorier om sociale problemer og videnskabsteori og metode, som udprøves i form af en problembaseret projektrapport.

2. semester består af moduler i social politik, organisationsteori, aktør perspektiver i socialt arbejde samt ret- og retsanvendelse, som udprøves gennem en projektrapport, der bygger på en empirisk forankret undersøgelse samt en digital formidling af projektet.

3. semester er tilrettelagt som et fordybelsessemester, hvor de studerende gennem forskellige valg har mulighed for at konstruere en specifik kompetenceprofil. Semesteret har et obligatorisk modul, som er "Forandringer i socialt arbejde" (5 ECTS). Semesteret giver derudover de studerende mulighed for at vælge 2 valgmoduler (i alt 25 ECTS) eller "Projektorienteret forløb" (25 ECTS).

Valgmodulerne er udvalgt med baggrund i aktualitet i forhold til socialt arbejde i bred forstand og i forhold til aktuel forskning. Der udbydes et begrænset antal valgmoduler fra valgfagskataloget hvert år, som afspejler aktuel forskning inden for socialt arbejde. Det konkrete udbud af nedenstående valgfag vælges og udbydes af studienævnet, og skifter fra år til år. Valgmoduler med samme modultitel må kun vælges én gang. På valgmodulerne er der en max- og minimumsgrænse på antal deltagere. Valgmodulerne udbydes på tværs af Campus København og Aalborg, og undervisningen gennemføres fysisk og/eller digitalt.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgmoduler, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgmoduler ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

Projektorienteret forløb tilbydes som 25 ECTS. Begge muligheder kombineres med det obligatoriske modul. Det konkrete udbud af valgmoduler vælges og udbydes af studienævnet inden tilmeldingsperioden.

Semesterets samlede ECTS-belastning skal udgøre 30 point.

4. semester er ligeledes et fordybelsessemester, som består af udarbejdelse af et kandidatspeciale.

1. og 2. semester er det en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende har afleveret en individuel portofolio til vejleder/ koordinator inden projektaflevering. Hvis portfolio ikke er afleveret, kan resten af gruppen godt gå til eksamen, men de, der ikke har afleveret, kan ikke. De skal gå til reeksamen.

3. semester skal der afleveres en individuelt udarbejdet portfolio, som indgår i den samlede bedømmelse af den skriftlige aflevering på valgfag eller projektorienteret forløb. Portfolio indgår her i den samlede bedømmelse. Portfolio berører ikke antallet af anslag, men må max udgøre to sider uanset om den skriftlige aflevering vedrører moduler på 10,15 eller 25 ECTS.

  • Der skal kun afleveres én portfolio, selvom der læses to valgfag.
  • Der skal ikke afleveres portfolio i modulet Forandringer i socialt arbejde.
  • Der skal ikke afleveres portfolio for samlæste valgfag eller valgfag, som læses ved andre institutter eller universiteter.

4. semester er der to muligheder: 

  • For de studerende, som laver speciale alene gælder det, at portfolio indgår i en helhedsvurdering af specialet.
  • For de studerende, som laver speciale i gruppe, gælder det ligeledes, at portfolio indgår i en helhedsvurdering af specialet. Det foregår på den måde, at portfolio her består af et fælles dokument, som reflekterer den fælles specialeproces på baggrund af de individuelle kandidat profiler.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Det sociale arbejdes felt
(KASOA20231)
Projekt 30 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Det sociale arbejdes kontekster
(KASOA20232)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Mulighed A
Forandringer i socialt arbejde
(KASOA20233)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Projektorienteret forløb
(KASOA20226)
Projekt 25 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Mulighed B (Valgmoduler med samme modultitel må kun vælges én gang)
Forandringer i socialt arbejde
(KASOA20233)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Valgmodul (10 ECTS) Kursus 10
Valgmodul (15 ECTS) Kursus 15
4. Semester
Kandidatspeciale
(KASOA20227)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Det konkrete udbud af valgfag vælges og udbydes af studienævnet.
Udbuddet for semestret kan findes på uddannelsens hjemmeside.

Studienævnet kan dispensere fra forudsætningen om, at de studerende skal have bestået 1. og 2. semester for at kunne påbegynde 3. semester, hvis der er tale om særlige forhold. Studienævnet vurderer i det enkelte tilfælde.

Den studerende skal (hvis de vælger "Mulighed B") vælge i alt to valgfag: Ét valgfag på 10 ECTS og ét valgfag på 15 ECTS. 
Moduler med samme modultitel kan kun vælges én gang med enten 10 ECTS eller 15 ECTS.

 
Valgmodul (10 ECTS)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Arbejdsinklusion i en (post-)globaliseret velfærdsstat
(KASOA20224A)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Børn og unge i udsatte positioner
(KASOA20224C)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Det sociale arbejdes krydsfelter med fokus på borgerperspektiver
(KASOA20224D)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Frivilligt socialt arbejde og civilsamfund
(KASOA20224F)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Hvordan kan socialt arbejde kvalificeres gennem ny viden? Praksisforskning, dialogisk vidensproduktion og forskningsbaseret refleksion
(KASOA20224G)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kulturmøde – Observationsstudier af sociale kategorier og interaktioner i socialt arbejde med indvandrere og flygtninge
(KASOA20224H)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kvantitative metoder og evaluering
(KAKRI20223)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk og Engelsk
Lokalsamfundsarbejde – Teorier, perspektiver og dilemmaer
(KASOA20224I)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Menneskesyn i socialt arbejde
(KASOA20224J)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Migration, medborgerskab og socialt arbejde
(KASOA20224K1)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Præstationskulturen og unges mentale helbred: Samfundsforandringer og nye typer af sociale problemer i ungdomsgruppen
(KASOA20234L)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Samtaleanalyse og socialt arbejde – Relationer og deltagernes medskabelse af praksis
(KASOA20224M)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Social Data Science I: Dataanalyse med Python
(KAPAS22VF07)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Socialt arbejde og nye digitale teknologier
(KASOA20224O)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde på psykiatri- og handicapområdet
(KASOA20224P)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Transnationalt socialt arbejde med voksne udsatte migranter
(KASOA20234Q)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tæller vi det der tæller? – Evaluering af og i socialt arbejde
(KASOA20224R)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Udsatte positioner: Socialt arbejde med voksne udsatte på kanten af velfærdssamfundet
(KASOA20224S)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Ungdom, risiko og socialt arbejde
(KASOA20224T)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Videregående kvalitative metoder: Praksiseksempler, øvelser og forskningsetik
(KASOA20224U)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

 
Valgmodul (15 ECTS)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Arbejdsinklusion i en (post-)globaliseret velfærdsstat
(KASOA20225A)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Børn og unge i udsatte positioner
(KASOA20225C)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Det sociale arbejdes krydsfelter med fokus på borgerperspektiver
(KASOA20225D)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Frivilligt socialt arbejde og civilsamfund
(KASOA20225F)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Hvordan kan socialt arbejde kvalificeres gennem ny viden? Praksisforskning, dialogisk vidensproduktion og forskningsbaseret refleksion
(KASOA20225G)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kulturmøde – Observationsstudier af sociale kategorier og interaktioner i socialt arbejde med indvandrere og flygtninge
(KASOA20225H)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Kvantitative metoder og evaluering
(KAKRI202212)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Lokalsamfundsarbejde – Teorier, perspektiver og dilemmaer
(KASOA20225I)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Menneskesyn i socialt arbejde
(KASOA20225J)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Migration, medborgerskab og socialt arbejde
(KASOA20225K1)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Præstationskulturen og unges mentale helbred: Samfundsforandringer og nye typer af sociale problemer i ungdomsgruppen
(KASOA20235L)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Samtaleanalyse og socialt arbejde – Relationer og deltagernes medskabelse af praksis
(KASOA20225M)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde og nye digitale teknologier
(KASOA20225O)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Socialt arbejde på psykiatri- og handicapområdet
(KASOA20225P)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Transnationalt socialt arbejde med voksne udsatte migranter
(KASOA20235Q)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Tæller vi det der tæller? – Evaluering af og i socialt arbejde
(KASOA20225R)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Udsatte positioner: Socialt arbejde med voksne udsatte på kanten af velfærdssamfundet
(KASOA20225S)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Ungdom, risiko og socialt arbejde
(KASOA20225T)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Videregående kvalitative metoder: Praksiseksempler, øvelser og forskningsetik
(KASOA20225U)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: www.soc.aau.dk/uddannelser/studienaevn/socialt-arbejde og gennem det interne kommunikationssystem mere udførlige oplysninger om uddannelsen. Yderligere information om PBL og portfolio findes ligeledes på uddannelsens hjemmeside.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2023. 

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2022 efter sommereksamen 2024.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen