Studieordning for kandidatuddannelsen i samfundsfag, 2022

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2021 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Politik og Samfund

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Politik, Samfund og Globale Forhold

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt fag med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Aalborg Universitet 

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt fag uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Københavns Universitet 
 • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Århus Universitet

Derudover kan der søges om optagelse på kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt fag, hvis ansøgeren har gennemført en tilsvarende to-faglig bacheloruddannelse der giver undervisningskompetence i gymnasieskolen med et centralt fag, der som minimum indeholder:

 • Sociologi (minimum 5 ECTS)
 • Samfundsøkonomi (minimum 10 ECTS)
 • Politologi (minimum 15 ECTS)
 • International Politik (minimum 10 ECTS)
 • Samfundsvidenskabelige metode og metodologi (minimum 20 ECTS, der både indeholder videnskabsteori samt kvalitativ og kvantitativ metode)

Adgangskrav for optagelse på kandidatuddannelsen i samfundsfag som sidefag

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelse med samfundsfag som sidefag, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Adgangsbetingelserne til kandidatsidefaget i samfundsfag er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse med samfundsfag som sidefag.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.soc. i samfundsfag og (sidefagstitel). Den engelske betegnelse er Master of Social Sciences in Social Science and (sidefagstitel).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

Derudover forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål

Kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt fag (sammen med sidefaget) kvalificerer kandidatdaten til at undervise i gymnasieskolen og tilsvarende ungdomsuddannelser.

Kandidaten kvalificeres til selvstændigt og kritisk at kunne identificere, analysere og udarbejde løsninger i forhold til samfundsmæssige problemstillinger og inden for samfundsfagsområder at kunne arbejde med udrednings-, analyse-, kommunikations- og undervisningsopgaver i offentlige og private virksomheder og organisationer.

En kandidatuddannelse med samfundsfag som sidefag giver brede faglige såvel som flerfaglige samfundsvidenskabelige kompetencer inden for samfundsøkonomiske, sociologiske, politologiske og internationalt orienterede fag- og problemområder, der kan anvendes ved analyser af samfundets dynamiske udvikling og kompleksitet. Samtidigt gør uddannelsen de studerende i stand til inden for de enkelte faglige områder at anvende centrale begreber, teorier og metoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemstillinger.

Uddannelsens fag

Kandidatuddannelsen til gymnasielærer i samfundsfag som centralt fag består af det centrale fag på 75 ECTS og et sidefag på 45 ECTS. For at opnå kompetence til at undervise i to fag inden for gymnasieområdet skal sidefaget være et fag inden for gymnasieskolens fagrække.

Den studerende kan vælge andre sidefag, hvis den studerende sigter på undervisnings-, formidlings- og analyseopgaver uden for gymnasieområdet.

Af det centrale fags 75 ECTS udgør de konstituerende fagelementer i alt 65 ECTS, hvoraf specialet udgør 30 ECTS. Valgfag udgør 10 ECTS.

Kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt omfatter følgende faglige områder:

 • Nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger
 • Politisk adfærd
 • Komparativ og international politisk økonomi
 • Pædagogik og samfundsfagsdidaktik
 • Valgfag
 • Speciale

Kandidatuddannelsen i samfundsfag som sidefag omfatter følgende faglige områder:

 • Kvalitativ metode
 • Kvantitativ metode
 • EU og International politik
 • Komparativ og international politisk økonomi
 • Sociologi
 • Pædagogik og samfundsfagsdidaktik

Uddannelsens indhold er tilrettelagt via en række moduler, som består af forskellige undervisningsformer, herunder problembaseret projektarbejde, forelæsninger, øvelser, seminarer, workshops, m.m.

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse Kompetenceprofil i kandidatuddannelsen i samfundsfag som centralt fag

 

Kandidatuddannelsens kompetenceprofil

Viden

Videregående viden baseret på højeste internationale niveau inden for visse af samfundsfags hovedområder (Politologi, Økonomi og Sociologi)

Viden om og forståelse for pædagogiske og didaktiske problemstillinger i relation til samfundsfag som gymnasiefage

Færdigheder

Kan på højt niveau selvstændigt tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af samfundsrelevante problemstillinger ud fra et flerfagligt perspektiv, bl.a. ved hjælp af digitale redskaber, og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag

Kan på højt niveau anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder på en systematisk måde

Kan på højt niveau formidle samfundsvidenskabelig viden på en systematisk og velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form

Kompetencer

Kan på højt niveau arbejde problemorienteret, indgå i projektorganiserede læringsmiljøer og samarbejde med andre faggrupper.

Kan på kvalificeret vis løse udrednings-, analyse-, kommunikations- og undervisningsopgaver inden for samfundsfags områder i offentlige og private virksomheder og organisationer

Kan deltage i fortløbende kommunikations-, udviklings- og projektarbejde i sammenhæng med interne og eksterne aktører

Har analytiske og videnskabelige kompetencer på højt niveau, der kvalificerer til videre uddannelse, herunder forskeruddannelse.

 

Kompetenceprofil i kandidatuddannelsen i samfundsfag som sidefag

 

Kandidatuddannelsens kompetenceprofil

Viden

Har viden baseret på højeste internationale niveau inden for visse af samfundsfags hovedområder (International politik, Økonomi og Sociologi)

Har dybdegående viden om kvalitative og kvantitative metoder

Har viden om og forståelse for pædagogiske og didaktiske problemstillinger i relation til samfundsfag som gymnasiefag

Færdigheder

Kan på højt niveau inden for visse af samfundsfags hovedområder vurdere og anvende centrale begreber, teorier og metoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemer

Kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre en dybtgående undersøgelse af samfundsrelevante problemstillinger, bl.a. ved hjælp af digitale redskaber, og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske, empiriske og metodiske grundlag

Kan på højt niveau formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form

Kompetencer

Kan på højt niveausamarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorganiserede læringsmiljøer

Kan på kvalificeret vis løse udrednings-, analyse- og undervisningsopgaver indenfor samfundsfags områder i offentlige og private virksomheder

 

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • holdundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Samfundsfag som centralt fag
Uddannelsens 75 ECTS-point fordeler sig således:

Obligatoriske moduler (2., 3. og 4. semester for studerende uden studietidsforlængelse og 3., 4. og 5. semester for studerende med studietidsforlængelse)

 • Fagmoduler: 20 ECTS
 • Projektarbejde: 15 ECTS
 • Speciale: 30 ECTS

Valgfrie moduler (3. Semester for studerende uden studietidsforlængelse og 4. semester for studerende med studietidsforlængelse)

 • Valgfag: 10 ECTS

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

Samfundsfag som sidefag
Uddannelsens 45 ECTS-point fordeler sig således:

Obligatoriske moduler

 • Fagmoduler (45 ECTS)

Sidefagssupplering
Hvis den studerendes centrale fag ligger på et andet hovedområde end samfundsvidenskab, forlænges sidefaget i samfundsfag på kandidatdelen med 30 ECTS til i alt 75 ECTS.

Supplerende prøvebestemmelser
Det normerede omfang af projekter og opgaver fremgår af ”formalia vedr. eksamen” på studiets intranet, Moodle. Den til enhvertid gældende Eksamensordning for prøver ved Aalborg Universitet" og de gældende kandidatspecialeregler for Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet" fremgår ligeledes af studiets intranet, Moodle.

En opgaves eller et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 anslag (et bogstav, et tegn, et mellemrum mv. udgør alle et anslag).

Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår noter, mens titelblad, indholdsfortegnelse og resumé ikke indgår i beregningen. Et projekt kan forsynes med bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af kildemateriale, og indregnes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang.

Ved aflevering af en skriftlig opgave eller et projekt skal antal anslag altid angives. Overskrides det normerede omfang, kan opgaven/projektet afvises.

Projektgrupper defineres som min. 3 og max. 6 studerende. Projektprøven afholdes samtidig for de studerende, som i fællesskab har udarbejdet projektet. Til grund ligger et fælles skriftligt projekt, hvor den enkelte deltagers bidrag ikke skal markeres. Under prøven skal det sikres, at der gives en individuel bedømmelse af den enkelte studerende.

18: Uddannelsesoversigt

Oversigt over kandidatuddannelsen med samfundsfag som centralt fag

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sidefag 30
2. Semester
Sidefag 15
Nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger
(KASAMF202201)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Pædagogik og samfundsdidaktik
(KASAMF202202)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Politisk adfærd
(BAPAS202214)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Komparativ og international politisk økonomi
(BAPAS22VF03)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Valgfag
Vælg 10 ECTS
4. Semester
Kandidatspeciale
(KASAMF202207)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag med studietidsforlængelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sidefag 30
2. Semester
Sidefag 30
3. Semester
Sidefag 15
Pædagogik og samfundsdidaktik
(KASAMF202202)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Politisk adfærd
(BAPAS202214)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Valgfag
Vælg 10 ECTS
Nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger
(KASAMF202201)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Komparativ og international politisk økonomi
(BAPAS22VF03)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
5. Semester
Kandidatspeciale
(KASAMF202207)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag
Vælg 10 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger
(KASAMF202203)
Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Dansk
Projektorienteret forløb
(KASAMF202204)
Projekt 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Oversigt for kandidatuddannelsen med samfundsfag som sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Sidefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Kvalitativ metode
(KASAMF202205)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
EU og international politik
(BAPAS202211A)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Pædagogik og samfundsdidaktik
(KASAMF202202)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Sociologi
(BAPAS202203)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
Centralt fag 15
Kvantitativ metode 1
(BAPAS202210)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Komparativ og international politisk økonomi
(BAPAS22VF03)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30

Udbydes som: Sidefag
Linje: Sidefag med studietidsforlængelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Kvalitativ metode
(KASAMF202205)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Sociologi
(BAPAS202203)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger
(KASAMF202203)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Pædagogik og samfundsdidaktik
(KASAMF202202)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
Kvantitativ metode 1
(BAPAS202210)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Komparativ og international politisk økonomi
(BAPAS22VF03)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
EU og international politik
(KASAMF202411)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger
(KASAMF202215)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Projektorienteret forløb
(KASAMF202206)
Projekt 15 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Centralt fag 15
4. Semester
Centralt fag 30
5. Semester
Centralt fag 30

19: Henvisninger til uddybende information

Information om tilrettelæggelsen af de enkelte moduler, eksamensformer, etc. fremgår af Moodle. På studienævnets hjemmeside vil du kunne finde oplysninger om kvalitetssikring af uddannelserne, studienævnets sammensætning, møder, etc. 

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2022.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter vintereksamen 2023.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen."

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 15. november 2022 godkendt, at modulet "Nyere sociologiske begrebsdannelser og problemstillinger" indsættes på 2. semester af uddannelsesforløbet for sidefaget med studietidsforlængelse. Modulet erstatter valgfagsgruppen. Dispensationen er gældende fra foråret 2023. 

Prodekanen for uddannelse har den 13. november 2023 godkendt, at censorformen ændres fra "Intern" til "Ekstern" på modulet "EU og International Politik". Dispensationen er gældende fra foråret 2024.