Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi, 2022

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2021 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg. 

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Kemi og Biovidenskab.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Biologi.

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen i biologi (1-faglig) 

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i biologi, Aalborg Universitet (1-faglig)

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i biologi, Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelsen i biologi, Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen i biologi, Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelsen i miljøbiologi, Roskilde Universitet

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen i biologi som centralt fag (2-faglig)

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i biologi som centralt fag (2-faglig), Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse 

 • Adgangsbetingelserne for optagelse på biologi som centralt fag er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse med biologi som centralt fag.

Adgangskrav for optagelse på uddannelsen med biologi som sidefag

 • Adgangsbetingelserne til kandidatsidefaget i biologi er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse med biologi som bachelorsidefag.

Adgang til kandidatuddannelsen i Biologi, cand.scient forudsætter, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. En bachelor- eller professionsbacheloruddannelse defineres som relevant, hvis uddannelsens centrale fag og/eller fagområder giver kompetencer i et omfang svarende til et minimum af ECTS indenfor:

 • Matematik og statistik (10 ECTS)
 • Kemi, herunder organisk kemi og fysisk kemi (10 ECTS)
 • Biologi, herunder biokemi, molekylærbiologi, mikrobiologi, cellebiologi, zoologi, botanik, fysiologi og økologi (100 ECTS)
 • Eksperimentelt arbejde i biologi, herunder både felt- og laboratoriearbejde, gennem øvelseskurser, projekter eller andre aktiviteter (20 ECTS)

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.scient. i biologi. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Biology.

Når uddannelsen læses som en to-faglig uddannelse med biologi som centralt fag, giver kandidatuddannelsen ret til betegnelsen Cand.scient. i biologi og [sidefag]. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Biology and [minor subject].

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

En kandidat i biologi har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis på højeste internationale niveau inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Molekylær biologi
 • Populationsbiologi og bevaringsgenetik 
 • Økosystemmodellering
 • Danske naturtyper
 • Forurening af marine områder samt effekt af klimaforandringer på biologiske systemer

En kandidat i biologi kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over teori og videnskabelige metoder samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder

En kandidat i biologi kan mestre videnskabelige metoder og redskaber fra molekylær til global biologisk skala samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for disse områder.

En kandidat i biologi kan vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdig­heder inden for området samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse-og løsningsmodeller.

En kandidat i biologi kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister, samt kunne undervise og instruere i faget på de gymnasiale uddannelser.

Kompetencer

En kandidat i biologi kan styre arbejds-, undervisnings- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

En kandidat i biologi kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

En kandidat i biologi kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

En kandidat i biologi kan analysere, identificere og formulere problemer på et videnskabeligt grundlag og efterfølgende arbejde problemorienteret på at forstå, videreudvikle og finde løsninger både individuelt og i samarbejde med andre fagpersoner.

En kandidat i biologi kan udnytte digitale løsninger til at opsamling og lagring af data, statistisk dataanalyse, datavisualisering, modellering og simulering, til præsentation af teorier, hypoteser og resultater skriftligt såvel som mundtlig, samt til organisering og udmøntning af samarbejdet internt i projektgrupper samt med eksterne partnere.

En kandidat i biologi kan udføre digital søgning af relevant fag- og forskningslitteratur og viden i databaser samt vurdere validiteten af digitale kilder. En kandidat kan benytte digitale platforme til selvstudium og videndeling samt til faglig diskussion og kommunikation.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback

AAU Micro

I løbet af uddannelsen udbydes en række AAU micro moduler, som er læringsmoduler inden for et afgrænset emne. AAU micro kan understøtte projekter og indgå i kurser.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Valgfag 1. semester 1-faglig
Vælg 1 projekt
Projekt 15
Økosystemmodellering
(K-BIO-K1-60)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Populationsbiologi og bevaringsgenetik
(K-BIO-K1-62)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgfag 1. semester, 1-faglig
Vælg 1 kursus
Kursus 5
2. Semester
Valgfag 2. semester, 1-faglig
Vælg 1 projekt
Projekt 15
Forurening i marine områder
(K-BIO-K2-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Danske Naturtyper – evaluering og forvaltning
(K-BIO-K2-7)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Klimapåvirkning af biologiske systemer
(K-BIO-K1-13)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
3. Semester
Valgmulighed A
Projektorienteret forløb i en virksomhed
(K-BIO-K3-66A)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
3-4. Semester
Valgmulighed B
Kandidatspeciale
(K-KMB-K4-2A)
Projekt 60 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(K-KMB-K4-3A)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag 1. semester 1-faglig
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Populationsbiologi
(K-BIO-K1-52)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel molekylær cellebiologi
(K-BT-K1-48)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk

 
Valgfag 1. semester, 1-faglig
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Kemiske og biologiske undervisningsforsøg
(K-KEM-K1-22)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Anvendt molekylær cellebiologi
(K-BT-K1-60)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Miljøbioteknologi
(K-BT-K1-59)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

 
Valgfag 2. semester, 1-faglig
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Naturforvaltning
(K-BIO-K2-42B)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Klimaforandringer og bæredygtighed
(K-BIO-K2-58)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: naturvidenskabeligt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
30 ECTS på sidefag 30
2. Semester
15 ECTS på sidefag 15
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Forurening i marine områder
(K-BIO-K2-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
3. Semester
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske og biologiske undervisningsforsøg
(K-KEM-K1-22)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Populationsbiologi
(K-BIO-K1-52)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(K-KMB-K4-3A)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Centralt fag: naturvidenskabeligt, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske og biologiske undervisningsforsøg
(K-KEM-K1-22)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Eksperimentel fysiologi
(K-BIO-B5-42B)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på centralt fag 15
3. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
4. Semester
30 ECTS på centralt fag 30

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: Kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
30 ECTS på sidefag 30
2. Semester
15 ECTS på sidefag 15
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Forurening i marine områder
(K-BIO-K2-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
3. Semester
Valgfag 3. semester 2-faglig, centralt fag: biologi, sidefag: kemi
Vælg 1 projekt
Projekt 15
Populationsbiologi og bevaringsgenetik
(K-BIO-K1-62)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økosystemmodellering
(K-BIO-K1-60)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(K-KMB-K4-3A)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag 3. semester 2-faglig, centralt fag: biologi, sidefag: kemi
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Populationsbiologi
(K-BIO-K1-52)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel molekylær cellebiologi
(K-BT-K1-48)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Centralt fag: Kemi, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel fysiologi
(K-BIO-B5-42B)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på centralt fag 15
3. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
4. Semester
30 ECTS på centralt fag 30

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag: Biologi, Sidefag: HUM/SAMF eller idræt (studietidsforlængelse)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
30 ECTS på sidefag 30
2. Semester
30 ECTS på sidefag 30
3. Semester
15 ECTS sidefag 15
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske og biologiske undervisningsforsøg
(K-KEM-K1-22)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
4. Semester
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Forurening i marine områder
(K-BIO-K2-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Profilering i biologi
(K-BIO-K4-50)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Kandidatspeciale
(K-KMB-K4-3A)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Centralt fag: HUM/SAMF, Sidefag: Biologi (studietidsforlængelse)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel fysiologi
(K-BIO-B5-42B)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgfag 2. semester sidefag, centralt fag HUM/SAMF, sidefag: biologi
Vælg 1 projekt
Projekt 15
3. Semester
Populationsbiologi og bevaringsgenetik
(K-BIO-K1-62)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økosystemmodellering
(K-BIO-K1-60)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Kemiske og biologiske undervisningsforsøg
(K-KEM-K1-22)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
15 ECTS centralt fag 15
4. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
5. Semester
30 ECTS på centralt fag 30

 
Valgfag 2. semester sidefag, centralt fag HUM/SAMF, sidefag: biologi
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57B)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56A)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Centralt fag: Idræt, Sidefag: Biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske og biologiske undervisningsforsøg
(K-KEM-K1-22)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Eksperimentel fysiologi
(K-BIO-B5-42B)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på centralt fag 15
3. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
4. Semester
30 ECTS på centralt fag 30

19: Henvisninger til uddybende information

Alle studerende som ikke har deltaget i Aalborg Universitets kursus ”Problembaseret læring” eller PBL-introduktionskursus i løbet af deres bacheloruddannelse, skal følge og have godkendt PBL-introduktionskursus inden de kan deltage i projekteksamen.

For nærmere information omkring introduktionsforløbet, se www.bio.aau.dk

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2022.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter sommereksamen 2023.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 14. november 2022 godkendt, at prøveformen ændres til "skriftlig eller mundtlig" i følgende moduler:

 • Data Science
 • Miljøbioteknologi

Dispensationen er gældende fra foråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 24. november 2023 godkendt, at AAU Micro moduler indsættes i studieordningens § 17, gældende fra foråret 2024.