Studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (organisation, strategi og ledelse), 2022

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2021 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Erhvervsøkonomi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse:

 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Aalborg Universitet (AAU).

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse:

 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Copenhagen Business School (CBS).
 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Roskilde Universitet (RUC).
 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Syddansk Universitet (SDU).
 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, fra Aarhus Universitet (AU).

Vurdering og prioritering af kvalificerede ansøgere sker på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte ansøger.

Adgang til kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation, Strategi og Ledelse) forudsætter, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. En bachelor- eller professionsbacheloruddannelse defineres som relevant, hvis uddannelsens centrale fag og/eller fagområder giver kompetencer i et omfang svarende til et minimum af ECTS indenfor:

 • Samfundsøkonomi (Mikroøkonomi og Makroøkonomi) [10 ECTS]
 • Statistik og Kvantitative Metoder [10 ECTS]
 • Økonomistyring og Eksternt regnskab [10 ECTS]
 • Finansiering [10 ECTS]
 • Organisation og Strategi [10 ECTS]
 • Marketing [10 ECTS]
 • Fag inden for det Erhvervsøkonomiske fagområde [30 ECTS]

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. (organisation, strategi og ledelse). Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Economics and Business Administration (Organisation, Strategy and Leadership).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en to-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Formålet med kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (organisation, strategi og ledelse) er, at kandidaten efter endt uddannelse har opnået følgende kompetenceprofil:

Viden:

 • Skal inden for organisation, strategi og ledelse have viden, som er baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet.
 • Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder:

 • Skal mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle og digitale færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for organisation, strategi og ledelse.
 • Skal kunne vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
 • Skal kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer:

 • Skal kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

 

Arbejdsgiver kan forvente, at kandidaten vil være i stand til at:

 • selvstændigt tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger inden for organisation, strategi og ledelse samt omsætte denne viden til løsningsforslag.
 • sammenholde komplekse teoretiske og praktiske problemstillinger inden for organisation, strategi og ledelse og argumentere for fordele og ulemper forbundet med forskellige løsningsforslag.
 • lede og samt på konstruktiv vis understøtte, at gruppeprocesser forløber professionelt og skaber værdi til kerneforretningen.
 • indgå som en professionel  bidragsyder i faglige og tværfaglige teamprocesser i relation til organisation, strategi og ledelse.
 • selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne omsætte teoretisk viden inden for organisation, strategi og ledelse til konkrete løsningsforslag.
 • påtage sig et professionelt ansvar for at lede mennesker og processer inden for organisation, strategi og ledelse fra idéfase til implementering.
 • yde strategisk og driftsmæssig sparring i forhold til organisation, strategi og ledelse, der er af forretningsmæssig betydning.
 • omsætte abstrakt teoretisk og faglig praktisk viden og indsigt inden for organisation, strategi og ledelse til forståelige budskaber for forskellige målgrupper.

På kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (organisation, strategi og ledelse) prioriteres den studerendes udvikling og læring højt. Dette udtrykkes gennem forventninger til, hvad den studerende tilegner sig af viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet og de enkelte moduler.

Studiet er funderet på en problembaseret læringstilgang (PBL), hvor den studerendes evne til at identificere, analysere og komme med anbefalinger til konkrete og aktuelle problemstillinger understøttes selvstændigt og sammen med andre både gennem projekt- såvel som kursusaktiviteter.

PBL er i uddannelsen en integreret del af projektarbejdet samt kursusaktiviteter, herunder forelæsninger, casearbejde, øvelser og virksomhedssamarbejde.

På studiet vægtes tværfaglighed, teamarbejde, individuel læring og progressionen inden for PBL kompetencer højt. Der skabes rum for, at den studerende alene og i samspil med andre gradvist styrker sin evne til at opbygge og forene praksis- og teoretisk forankrede kompetencer på refleksiv vis.

Ydermere, at den studerende formår at argumentere og omsætte disse til konkrete løsningsforslag.

På studiet arbejdes der med at understøtte PBL progression ved, at den studerende styrker sine problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og refleksive kompetencer. Dette sker ved, at den studerende afprøver og får erfaring med forskellige problemstillinger, samarbejdsrelationer, projektformer og refleksionsprocesser.

Det er målet, at styrke den studerendes nysgerrighed, motivation og interesse for de erhvervsøkonomiske kernediscipliner inden for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (organisation, strategi og ledelse).

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen i organisation, strategi og ledelse er en specialiseret, problembaseret uddannelse. Den har til formål at kvalificere kandidaten til at kunne identificere, analysere, bearbejde og løse problemstillinger inden for det organisatoriske, strategiske og ledelsesmæssige område i virksomheder og institutioner og mellem organisationen og dens omgivelser. Særligt lægges der vægt på at udvikle kompetencer inden for forretningsforståelse igennem uddannelsens tre kernefaglige områder: organisation, strategi og ledelse. 

Kandidatuddannelsen i organisation, strategi og ledelse udvikler PBL kompetencer gennem praksisnær og forskningsbaseret undervisning med afsæt i aktuelle problemstillinger.

Formålet med uddannelsen er at udvikle kandidater, der med høj etik og kritisk refleksivitet kan analysere, vurdere, bidrage til og stå i spidsen for drift og udvikling af de organisationer, de bliver ansat i.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • underviserfeedback
 • peer review
 • digitalt understøttet undervisning
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Organisation, strategi og ledelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Videregående strategi
(KAORS20221)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Organisationsteori og analyse
(KAORS20222)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Anvendt metode inden for organisation og strategi
(KAORS20223)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
2. Semester
Strategisk innovation og forretningstransformation
(KAORS20224)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
HRM
(KAORS20225)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Management og leadership
(KAORS20226)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
1. version
Valgfag 3. semester 30
3. Semester
2. version (1. semester på økonomistyring)
Økonomistyring og videnskabelige metoder
(KAØKS20223)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Managerial Accounting 1
(KAØKS20222)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Management Control Systems
(KAØKS20221)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Accounting Information Systems
(KAØKS20225)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
3. Semester
3. version (1. semester på finansiering)
Videregående finansieringsteori
(KAFIN20223)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Engelsk
Kvantitative metoder i finansiering
(KAFIN20224)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
Analyse af finansielle data
(KAFIN20221)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Engelsk
Porteføljeteori og dens anvendelser
(KAFIN20222)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Engelsk
3. Semester
4. version (1. semester på marketing og salg)
Kundeoplevelser og værdiskabelse
(KAMAR20221)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Engelsk
Grundlæggende marketing, kundeværdi og salgsledelse
(KAMAR20222)
Projekt 20 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
3. Semester
5. version (1. semester på international business)
International forretningsteori: Handel, investering og MNE
(KAINB20221)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Internationalt iværksætteri
(KAINB20222)
Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
International strategisk ledelse
(KAINB20223)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Funktioner i multinationale virksomheder
(KAINB20224)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Semesterprojekt I
(KAINB20225)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
3. Semester
6. version (1. semester på business data science)
Introduktion til datahåndtering, udforskning og anvendt maskinlæring
(KADAT20222)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Engelsk
Natural Language Processing og netværksanalyse
(KADAT20223)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Engelsk
Data-drevet forretningsmodellering og strategi
(KADAT20221)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
3. Semester
7. version
Råvareøkonomi - Basis
(KAØKS202230)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Råvareøkonomi - Udvidet
(KAØKS202240)
Projekt 20 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
3. Semester
8. version
New Venture Creation - Basis
(KAØKS202250)
Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
New Venture Creation - Udvidet
(KAØKS202260)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
Iværksætter finansiering
(KAFIN202214)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
4. Semester
Kandidatspeciale
(KAORS202213)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Den studerende kan som alternativ til ovenstående muligheder på 3. semester følge et semester på et dansk eller udenlandsk universitet, hvilket skal forhåndsgodkendes af Studienævnet for Erhvervsøkonomi og evalueres som angivet i værtsstedets studieordning. 

 

 
Valgfag 3. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Projektorienteret virksomhedsforløb
(KAORS202210)
Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Projektorienteret virksomhedsforløb
(KAORS202211)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Projektorienteret virksomhedsforløb
(KAORS202212)
Projekt 20 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Business Design
(KAORS20227)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Engelsk
Bæredygtighed og ikke-markedsrettet strategi
(KAORS20228)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk
Kausal design for beslutningstagning i erhverv
(KAORS20229)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk
Effektbaseret økonomistyring i kommuner og regioner
(KAØKS202210)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Ansvarlig virksomhed: Bæredygtighed, overholdelse og control problemer
(KAØKS202212)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk
Risikostyring i finansielle institutioner
(KAFIN202219)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Engelsk
Finansieringsteori i en international kontekst
(KAFIN202215)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Engelsk
Empiriske metoder til selskabsfinansiering
(KAFIN202210)
Projekt 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
Forretningsværdiansættelse udfordring
(KAFIN202212)
Projekt 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
Finansiel handelsudfordring
(KAFIN202213)
Projekt 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk
Iværksætter finansiering
(KAFIN202214)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
International marketing
(KAMAR202210)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
International forhandling og salg
(KAMAR202211)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Engelsk
Strategisk brandledelse
(KAMAR202213)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Globale miljømæssige dynamikker og virksomhedsrespons
(KAINB202212)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Internationalisering på nye produkt- og geografiske markeder
(KAINB202213)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk
Internationalisering af forskellige organisatoriske former
(KAINB202214)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk
Multinationale selskaber og innovation i økosystemer
(KAINB202215)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig Engelsk
Videregående innovationsledelse
(KAISC20224)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Intraprenørskab - introforløb på tværs af studier
(KAMERC20231)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk
Videnskabelige problemstillinger inden for Organisation, Strategi og Ledelse
(KAORS202220)
Projekt 20 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Råvareøkonomi - Basis
(KAØKS202230)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
New Venture Creation - Basis
(KAØKS202250)
Kursus 15 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Projektledelse
(KASUS202305)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Projektledelse
(KASUS202310)
Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Intrapreneurship (foundation)
(KAØKS202261)
Projekt 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig Engelsk
Intrapreneurship (Advanced)
(ØKS20224)
Projekt 5 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk

Studienævnet orienterer forud for hver tilmeldingsperiode de studerende om, hvilke valgfag fra studieordningen, som vil blive udbudt i det kommende semester.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

19: Henvisninger til uddybende information

For uddybende information se studiets hjemmeside.

Regler om skriftlige produkter findes her.

Regler om kandidatspecialet findes her.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2022.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter sommereksamen 2023.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 19. januar 2022 godkendt at udskifte modulet "Contemporay Issues" med "Promoting Innovation" gældende fra efteråret 2022.

Prodekanen for uddannelse har den 29. november 2022 godkendt, at valgfagene ”Fremme af innovation og iværksætteri”,Innovation og samfundsudfordringer” og ”Budgetlægningsdesign og målstyring” ikke længere udbydes gældende fra efteråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 30. november 2022 godkendt en revision af modulet ”Organisationsteori og analyse” gældende fra foråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 29. november 2022 godkendt en revision af modulet ”Business Design” gældende fra efteråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 29. november 2022 godkendt, at modulet ”Råvareøkonomi” opsplittes i to moduler, henholdsvis ”Råvareøkonomi – Basis” og ”Råvareøkonomi – Udvidet”, gældende fra efteråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 29. november 2022 godkendt, at modulet ”New Venture Creation/Corporate Entrepreneurship” opsplittes i to moduler, henholdsvis ”New Venture Creation - Basis” og ”New Venture Creation - Udvidet”, gældende fra efteråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 29. november 2022 godkendt, at valgfagene "Intraprenørskab - introforløb på tværs af studier” og ”Videnskabelige problemstillinger inden for Organisation, Strategi og Ledelse” udbydes gældende fra efteråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 15. februar 2023 godkendt, at valgfagene ”Råvareøkonomi - Basis” og ”New Venture Creation - Basis” udbydes gældende fra efteråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 27. marts 2023 godkendt, at valgfaget ”Projektledelse” (5 ECTS og 10 ECTS) udbydes gældende fra efteråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 30. maj 2023 godkendt en revision af læringsmålene i modulet "Business Design" gældende fra efteråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 22. november 2023 godkendt, at prøveformen ændres fra "Skriftlig" til "Skriftlig eller mundtlig" i modulet ”Management and Leadership”. Dispensationen er gældende fra foråret 2024. 

Prodekanen for uddannelse har den 30. november 2023 og den 10. januar 2024 godkendt at følgende moduler udbydes gældende fra sommeren 2024:

 • Intrapreneurship (Foundation)
 • Intrapreneurship (Advanced)