Studieordning for kandidatuddannelsen i historie, 2022

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2021 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Politik og Samfund

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Historie

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen i almen historie (1-faglig) 

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i almen historie (1-faglig), Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i historie og (sidefag), Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Roskilde Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie, Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelsen i informationsstudier, Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen i bibliotekskundskab og videnskommunikation, Syddansk Universitet
 • Bacheloruddannelsen i historie som centralt fag med følgende tilvalgsfag
  • Kommunikation og digitale medier/Informationsvidenskab, Aalborg Universitet
  • Kommunikation og digitale medier/Interaktive digitale medier, Aalborg Universitet
  • Kommunikation og digitale medie/Kommunikation, Aalborg Universitet
  • Musik, lyddesign og entreprenørskab, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen i historie som centralt fag (2-faglig)

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i historie som centralt fag (2-faglig), Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse 

 • Adgangsbetingelserne for optagelse på historie som centralt fag er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse i historie som centralt fag.

Adgangsgivende uddannelser på kandidatuddannelsen med historie som sidefag

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelse med historie som sidefag, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Adgangsbetingelserne til kandidatsidefaget i historie er, at den studerende har gennemført en bacheloruddannelse med historie som bachelorsidefag.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i historie. Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in History.

Herudover er der tre specialiseringsmuligheder, som giver ret til følgende betegnelser:

 • Cand.mag. i Historie (Informationsforvaltning) / Master of Arts (MA) in History (Management of Inofrmation)
 • Cand.mag. i Historie (Kulturformidling) / Master of Arts (MA) in History (Communication of Culture)
 • Cand.mag. i Historie (Selvvalgt specialisering) / Master of Arts (MA) in History (Self-chosen specialization)

Kandidatuddannelsen i historie som centralt fag giver ret til betegnelsen Cand.mag. i Historie og (sidefag). Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in History and (minor subject).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en to-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i almen historie

Viden

 • kan demonstrere viden om historiske kulturer og samfundsforhold, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til viden om forskellige kulturer og samfundsforhold, samt identificere videnskabelige problemstillinger
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for kandidatuddannelsens specialisering i almen historie, herunder efterfølgende forskeruddannelse,
 • kan vurdere og vælge blandt specialiseringernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidatuddannelsen i almen historie giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil.

 

Kandidatuddannelsen i almen historie med specialisering i selvvalgt specialisering

Viden

 • kan demonstrere viden om historiske kulturer og samfundsforhold, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til viden om forskellige kulturer og samfundsforhold, samt identificere videnskabelige problemstillinger
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for kandidatuddannelsens selvvalgte specialisering,
 • kan vurdere og vælge blandt den selvvalgte specialiserings videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidatuddannelsen i almen historie med selvvalgt specialisering giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil.

 

Kandidatuddannelsen i almen historie med specialisering i kulturformidling

Viden

 • kan demonstrere viden om kulturarvsformidling, museer og museologisk forskning, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til museologisk viden samt andre videnskabelige problemstillinger relateret til kulturarv og formidling
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for kandidatuddannelsens specialisering i museer og kulturarvsformidling.
 • kan vurdere og vælge blandt specialiseringens videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidatuddannelsen i almen historie med specialisering i kulturarvsformidling giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil.

 

Kandidatuddannelsen i almen historie med specialisering i informationsforvaltning

Viden

 • kan demonstrere viden om digitale såvel som analoge arkivsystemer og –processer, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til arkivteoretisk viden, samt identificere Videnskabelige, arkivteoretiske problemstillinger
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for kandidatuddannelsens specialisering i arkiver og informationsforvaltning.
 • kan vurdere og vælge blandt specialiseringens videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidatuddannelsen i almen historie med specialisering i  informationsforvaltning giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil.

 

Kandidatuddannelsen i historie somcentralfag

Viden

 • kan demonstrere viden om historiske kulturer og samfundsforhold, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til viden om forskellige kulturer og samfundsforhold, samt identificere videnskabelige problemstillinger
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for historiefaget
 • kan vurdere og vælge blandt historiefagets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder,samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

 

Kandidatuddannelse med historie som sidefag

Viden

 • kan demonstrere viden om historiske kulturer og samfundsforhold, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau

Færdigheder

 • kan forstå og forholde sig kritisk til viden om forskellige kulturer og samfundsforhold, samt identificere videnskabelige problemstillinger
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for historiefaget
 • kan vurdere og vælge blandt historiefagets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder,samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller

Kompetencer

 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

- forelæsninger
- klasseundervisning
- projektarbejde
- workshops
- opgaveløsning (individuelt og i grupper)
- lærerfeedback
- faglig refleksion
- porteføljearbejde”


UDBUD AF VALGFAG
Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

 

Kandidatuddannelsen med Historie som centralt fag og sidefag

Centralt fag

Kandidatuddannelsen i historie som centralt fag består af det centrale fag på 75 ECTS og et sidefag på 45 ECTS. For at opnå kompetence til at undervise i de gymnasiale uddannelser skal sidefaget ligge inden for disse uddannelsers fagrække. Det er muligt at vælge andre sidefag, hvis den studerende sigter mod undervisning uden for de gymnasiale uddannelser.

Det centrale fag i historie består af en række konstituerende fagelementer, i alt 75 ECTS inklusive kandidatspeciale på 30 ECTS.

Sidefag og studietidsforlængelse

Kandidatuddannelsen med historie som sidefag består af sidefaget på 45 ECTS og et centralt fag på 75 ECTS. Hvis det centrale fag ligger inden for et andet hovedområde end humaniora, forlænges sidefaget i historie med 30 ECTS til i alt 75 ECTS.

Kandidatuddannelsen i almen Historie

Kandidatuddannelsen i almen historie kan enten læses uden specialisering eller med følgende specialiseringer:

 • Kulturformidling
 • Informationsforvaltning
 • Selvvalgt specialisering (efter studienævnets godkendelse)

Studienævnet beslutter hvert år på baggrund af antallet af ansøgere, om en given specialisering oprettes. En kandidatspecialisering gennemføres kun, hvis tilstrækkeligt mange studerende søger optagelse på den.

Hver specialisering består af konstituerende fagelementer på mindst 90 ECTS, inklusive speciale på 30 ECTS, og valgfag på mindst 10 ECTS inden for de historiefaglige discipliner.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Almen historie
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Projekt (historie)
(KAAHL22M11)
Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Periode (historie)
(KAAHL22M12)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Skriftlig historieformidling
(KAAHL22M2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
2. Semester
Projekt (historie)
(KAAHL202013)
Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kildeanalyse (historie)
(KAAHL202014)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Projektorienteret forløb
(KAAHL202015)
Projekt 25Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Specialeforberedende modul
(KAHIS22M19)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(KAAHL202017)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Selvvalgt specialisering
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Projekt (historie)
(KAAHL22M11)
Kursus 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Periode (historie)
(KAAHL22M12)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Skriftlig historieformidling
(KAAHL22M2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
2. Semester
Projekt (historie)
(KAAHL202013)
Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kildeanalyse (historie)
(KAAHL202014)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Projektorienteret forløb
(KAAHL202015)
Projekt 25Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
Specialeforberedende modul
(KAHIS22M19)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(KAAHL202017)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Informationsforvaltning
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker
(KAALH22M1)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Arkivsystemer og -processer
(KAAHL22M5)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Skriftlig historieformidling
(KAAHL22M2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
2. Semester
Arkiver og informationsstrukturer
(KAAHL20207)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Kulturhistoriske formidlingspraksisser
(KAAHL20208)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Projekt i informationsforvaltning
(KAAHL202010)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Specialeforberedende modul
(KAHIS22M19)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Projektorienteret forløb
(KAAHL202015)
Projekt 25Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale
(KAAHL202017)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Kulturarvsformidling
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker
(KAALH22M1)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Museal praksis: Strategier og praksis for registrering, indsamling og forskning
(KAAHL20203)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Skriftlig historieformidling
(KAAHL22M2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Forprojekt i kulturarvsformidling
(KAAHL20204)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Museal kommunikation: Udstilling og formidling
(KAAHL22M6)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Kulturhistoriske formidlingspraksisser
(KAAHL20208)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Projekt i kulturarvsformidling
(KAAHL20209)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Specialeforberedende modul
(KAHIS22M19)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Projektorienteret forløb
(KAAHL202015)
Projekt 25Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt
4. Semester
Kandidatspeciale
(KAAHL202017)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Historie som centralt fag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sidefag
Sidefag 30
2. Semester
Centralfag/Sidefag
Sidefag 15
M18 Brug af historien
(HISBA21M18)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
M19 Formidling af historien
(HISBA21M19)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
3. Semester
Centralfag/Sidefag
Specialeforberedende modul
(KAHIS22M19)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Flerfagligt projekt
(KAHIS20179)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Introduktion til gymnasieundervisning
(KAHIS201710)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Centralfag
Kandidatspeciale
(KAAHL202017)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Historie som centralt fag ved hovedområdeskift
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sidefag 30
2. Semester
Sidefag 30
3. Semester
Sidefag 15
Introduktion til gymnasieundervisning
(KAHIS201710)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Specialeforberedende modul
(KAHIS22M19)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
4. Semester
M17 Periodeoverskridende temaer i historien
(HISBA21M17)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
M18 Brug af historien
(HISBA21M18)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
M19 Formidling af historien
(HISBA21M19)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
5. Semester
Kandidatspeciale
(KAAHL202017)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sidefag
M08 Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie ca. 1550–1900
(HISBA21M08)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
M09 Tidlig moderne periode ca. 1550–1900
(HISBA21M09)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Supplerende metodefag I
(KAHIS20206)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
M15 Politologi, økonomi og sociologi
(HISBA21M15)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
Sidefag/Centralfag
M10 Oversigtsforløb i europæisk og dansk historie indtil ca. 1550
(HISBA21M10)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
M11 Ældre perioders historie før ca. 1550
(HISKASM11)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Centralt fag 15
3. Semester
Centralfag
Centralt fag 30
4. Semester
Centralfag
Centralt fag 30

Udbydes som: Sidefag
Linje: Sidefag m. studietidsforlængelse
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
M08 Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie ca. 1550–1900
(HISBA21M08)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
M09 Tidlig moderne periode ca. 1550–1900
(HISBA21M09)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Supplerende metodefag I
(KAHIS20206)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
M15 Politologi, økonomi og sociologi
(HISBA21M15)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
M10 Oversigtsforløb i europæisk og dansk historie indtil ca. 1550
(HISBA21M10)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
M11 Ældre perioders historie før ca. 1550
(HISBA21M11)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
M12 Materiel kulturarv
(HISBA21M12)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
M13 Digital historie
(HISBA21M13)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Flerfagligt projekt
(KAHIS20179)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Centralfag 15
4. Semester
Centralfag 30
5. Semester
Centralfag 30

Udbydes som: Sidefag
Linje: Sidefag med studietidsforlængelse (m. samfundsfag som centralt fag)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
M08 Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie ca. 1550–1900
(HISBA21M08)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
M09 Tidlig moderne periode ca. 1550–1900
(HISBA21M09)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
M16 Tværvidenskabelige metoder
(HISBA21M16)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
2. Semester
M10 Oversigtsforløb i europæisk og dansk historie indtil ca. 1550
(HISBA21M10)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
M11 Ældre perioders historie før ca. 1550
(HISBA21M11)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
M12 Materiel kulturarv
(HISBA21M12)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
M13 Digital historie
(HISBA21M13)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Flerfagligt projekt
(KAHIS20179)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Centralfag 15
4. Semester
Centralfag 30
5. Semester
Centralfag 30

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på moodle mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2022.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter sommereksamen 2023.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen