Studieordning for kandidatuddannelsen i by, bolig og bosætning, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i København.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Byggeri, By og Miljø

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Sociologi

7: Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen i by, bolig og bosætning forudsætter en bacheloruddannelse i:

 • Antropologi (KU, AU, AAU),
 • Erhvervsjura
 • Europæisk Etnologi
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Historie (AAU, AU, KU, SDU)
 • Historie og socialvidenskab (RUC)
 • Internationaludvikling og socialvidenskab (RUC)
 • Jura
 • Kultur og sprog og psykologi
 • Master i udsatte Børn og unge
 • Offentlig administration eller statskundskab. (politik og admin) (RUC)
 • Plan, By og Proces (RUC)
 • Politik og administration
 • Psykologi og arbejdslivsstudier
 • Psykologi (KU, AAU)
 • Psykologi og socialvidenskab (RUC)
 • Samfundsfaglig basis, international udvikling og kommunikation
 • Samfundsøkonomi
 • Socialvidenskab
 • Sociologi (KU, AAU)
 • Sociologi og kulturanalyse (SDU)
 • Sprog og Internationale studier (AAU)
 • Statskundskab (KU, AU)
 • Uddannelsesvidenskab (AU)

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.soc. i by, bolig og bosætning. Den engelske betegnelse er Master of Social Sciences in City, Dwelling and Settlement.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk og anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i by, bolig og bosætning bygger videre på den viden, de færdigheder og kompetencer, som den studerende har opnået teoretisk og metodisk i løbet af den adgangsgivende bacheloruddannelse. Kandidatuddannelsen er praksisorienteret og giver den studerende indsigt i aktører og praksisrelaterede udfordringer inden for feltet by, bolig og bosætning. Uddannelsen har til formål at give den studerende en viden inden for teoretiske områder inden for by- og boligområdet, samt indenforinden for den samfundsvidenskabelige metode. Herudover har kandidatuddannelsen til formål at kvalificere den studerende til at gennemføre analyser af boligmarkedet, boligsociale forhold og bosætning i rurale områder. På basis af den forudgående bacheloruddannelse skal kandidatuddannelsen give den studerende en individuel fagprofil på by- og boligområdet.

Kandidatuddannelsen i by, bolig og bosætning, 1.-4. semester udgør en samlet studieenhed. Denne består af fagområderne:

 • Sociologiske, samfundsvidenskabelige og demografiske fag, herunder en specialisering inden for feltet by, bolig og bosætning.
 • Samfundsvidenskabelig metode, herunder GIS, registeranalyse, metode survey undersøgelse og kvalitativ metode
 • Valgfag
 • Kandidatspeciale

Kandidatuddannelsen i by, bolig og bosætning har til formål at uddanne kandidater, der er i stand til at foretage dybdegående analyser af by- og boligforholdene i Danmark på baggrund af kendskab til praksis. Kandidaterne skal kunne bistå med udvikling af boligsociale indsatser, klarlægge årsager til og implementere løsninger i relation til belastede boligområder, samt analysere konsekvenserne af den by- og boligmæssige udvikling. Den studerende opnår et videregående kendskab til sociologiske teorier og metode, som kan anvendes i forbindelse med konkrete, praktiske og sociologisk relevante problemstillinger, samt en videregående sociologisk kernefaglighed, der er suppleret med en fagspecialisering inden for by, bolig og bosætning.

Efter endt uddannelse har den studerende opnået nedenstående viden, færdigheder og kompetencer:

Viden:

 • Viden inden for fagområderne sociodemografi, sociologi om rummet og samfundsvidenskabelig metode.
 • Videregående viden om og indsigt i teorier om rum og sociale relationer
 • Videregående viden om samfundsvidenskabelige metoder
 • Videregående empirisk viden om sammenhængen mellem forskellige sociale og samfundsmæssige problemer (f.eks. sundhed og kriminalitet), og om disse er forbundet til spørgsmål om by, bolig og bosætning
 • På baggrund af teoretisk viden om socialgeografi, sociale relationer i såvel rurale som urbane omgivelser identificere videnskabelige problemstillinger vedrørende by, bolig og bosætning.

Færdigheder

 • Kritisk vurdere teoretiske og/eller empiriske problemstillinger og vælge relevante analysemodeller med relevans i forhold til spørgsmål om by, bolig og bosætning.
 • Forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over de mekanismer og processer, der er bestemmende for bosætning, byudvikling og socialgeografisk segregering
 • Færdighed i og evne til anvendelse af de mest centrale kvantitative såvel som kvalitative metoder på et videregående og avanceret niveau
 • Færdighed i og evne til at udvælge og anvende de for en given by, bolig eller bosætningsmæssig problemstilling relevante teoridannelser
 • Færdighed i og evne til selvstændigt at formulere, beskrive, analysere og formidle centrale by, bolig og/eller bosætningsmæssige problemstillinger på et teoretisk grundlag og ved hjælp af sociologiske metoder.

Kompetencer

 • Arbejde problemorienteret og tværfagligt, samt indgå i projektorganiseringer.
 • Samarbejde, arbejde i teams og arbejde selvstændigt samt indgå i læringsmiljøer.
 • Kunne tilegne sig og udvikle ny viden samt omstille og forny sig i forhold til nye omgivelser og behovet for nye faglige kompetencer.
 • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie – og arbejdssammenhænge.
 • Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
 • Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.
 • Indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.
 • Mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for by- og boligområdet. Det vil sige mestre såvel kvantitative som kvalitative samfundsvidenskabelige metoder på et videregående niveau i forbindelse med analyser, udredninger og undersøgelser af spørgsmål vedrørende by, bolig og bosætningsmønstre.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

- forelæsninger
- klasseundervisning
- projektarbejde
- workshops
- opgaveløsning (individuelt og i grupper)
- lærerfeedback
- faglig refleksion
- porteføljearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Prøverne i uddannelsens moduler kan enten være interne eller eksterne.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Uddannelses oversigt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Sociodemografi
(B-BBB-K1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
GIS som analyseredskab
(B-BBB-K1-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Social differentiering i byen: Livsformer, klasser og livsstil
(B-BBB-K1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Boligforhold, boligmarked og boligpolitik
(B-BBB-K1-4)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Globalisering og byudvikling
(B-BBB-K1-5)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
Geografiske aspekter af flyttebevægelser og sociologiske forståelser af bosætningsvalg
(B-BBB-K2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Projektarbejde: Kvalitativt studie af byer og steder
(B-BBB-K2-7)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Rummets og stedets sociologi
(B-BBB-K2-6)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Mulighed A
Valgfag Kursus 10
Hverdagspraksis, hjem og forbrug
(B-BBB-K3-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Organisering af indsatser i udsatte byområder
(B-BBB-K3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Feltkursus
(B-BBB-K3-3)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Mulighed B
Hverdagspraksis, hjem og forbrug
(B-BBB-K3-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Organisering af indsatser i udsatte byområder
(B-BBB-K3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Projektorienteret forløb i en virksomhed
(B-BBB-K3-4)
Projekt 20 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(B-BBB-K4-1)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
Valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Sociologisk metodespecialisering: Biografisk narrativ metode
(KASOC20203A)
Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Sociologisk metodespecialisering: Forløbsanalyse på registre
(KASOC20203B)
Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Sociologisk metodespecialisering: Korrespondanceanalyse
(KASOC20203)
Kursus 10 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig Dansk
Sociologisk emnespecialisering: Samtidsdiagnoser og afvigelser
(KASOC20204C)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Engelsk

På uddannelsens 3. semester skal den studerende vælge et modul fra gruppen Valgfag (mulighed A), som udgør 10 ECTS point.

Gennemførelsen af valgfaget skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden: Opnår uddybet kendskab til metodiske, teoretiske eller empiriske alternativer og deres anvendelighed.

Færdigheder: Kan selvstændigt vurdere, sammenligne og vælge metoder til empiriske analyser.

Kompetencer: Er i stand til at overskue og vurdere metodiske problemer.

Karakteren 12 gives for den fremragende præsentation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæsentlige mangler. Karakteren 2 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet.

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/by-bolig-bosaetning mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

PBL-introduktionsforløb

Alle studerende som ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL-introduktionsforløb i løbet af deres bacheloruddannelse, skal følge og have godkendt introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektledelse” inden de kan deltage i projekteksamen. For nærmere information omkring introduktionsforløbet, se Uddannelsens hjemmeside.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1.september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2017 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen