Studieordning for bacheloruddannelsen i biologi, 2022

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2021 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kemi og Biovidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under censorkorps for Biologi.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i biologi forudsætter en gymnasial uddannelse.

Uddannelsens specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A (karakterkrav på mindst 4,0 i Matematik A)

Og ét af følgende sæt krav:

 • Fysik B og Kemi B
 • Fysik B og Bioteknologi A
 • Geovidenskab A og kemi B
 • Kemi B, Biologi A og Fysik C

Adgangskrav til sidefag:
Adgangsbetingelserne til bachelorsidefaget i biologi er som anført herover. 

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i biologi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Biology.

Bacheloruddannelsen giver også ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i biologi, når biologi læses som centralt fag i en to-fags-kombination.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

En bachelor i biologi har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Matematik, statistik og datavidenskab
 • Almen biologi og kemi
 • Mikrobiologi og zoologi
 • Evolution, genetik, molekylærbiologi samt biokemi
 • Økologi og økotoksikologi
 • Human og zoofysiologi
 • Marinbiologi og limnologi 

En bachelor i biologi kan forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for vidensfeltet.

Færdigheder

En bachelor i biologi kan anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og inden for det biologiske område. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra biologiske forsøg, samt at fortolke biologiske problemer på en måde der muliggør målinger, eksperimenter, og modellering.

En bachelor i biologi kan vurdere teoretiske og praktiske biologiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante løsninger.

En bachelor i biologi kan formidle biologiske problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere gennem diskussion såvel som skriftlig og mundtlig afrapportering.

Kompetencer

En bachelor i biologi kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i studie-, undervisnings- eller arbejdssammenhænge.

En bachelor i biologi kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, som ingeniører og teknisk personale fra biologiske og beslægtede områder med en professionel tilgang.

En bachelor i biologi kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

En bachelor i biologi kan analysere, identificere og formulere relevante problemer og efterfølgende arbejde problemorienteret på at forstå og finde løsninger både individuelt og i samarbejde med andre fagpersoner.

En bachelor i biologi kan udnytte digitale løsninger til at opsamling og lagring af data, statistisk dataanalyse, datavisualisering, modellering og simulering, til præsentation af teorier, hypoteser og resultater skriftligt såvel som mundtlig, samt til organisering og udmøntning af samarbejdet internt i projektgrupper samt med eksterne partnere.

En bachelor i biologi kan udføre digital søgning af relevant faglitteratur og viden i databaser samt vurdere validiteten af digitale kilder og benytte digitale platforme til selvstudium og videndeling.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen i biologi består af bachelor- og kandidatuddannelsen i Biologi. Uddannelsen kan følges som et-fags-uddannelse eller to-fags-uddannelse med biologi som centralt fag. Desuden kan Biologi læses som sidefag i kombination med et andet centralt fag. Kandidatuddannelsen i Biologi er beskrevet i en selvstændig studieordning.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Feedback

Regler om forløb af bacheloruddannelsen
Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

Et-fags-uddannelsen 

For et-fags-uddannelsen består bacheloruddannelsen i biologi af 6 semestre i Biologi. Der skrives bachelorprojekt på 6. semester. 

To-fags-uddannelsen med biologi som centralt fag

For den tofaglige bacheloruddannelse er forløbet afhængigt af valg af sidefag. Hvornår studerende som ønsker sidefag skal vælge dette, afhænger af, hvilket sidefag man vælger. Kombinationsmulighederne er beskrevet nedenfor. Sidefagene er beskrevet i de respektive studieordninger for de fag, hvor de hører til. 

AAU Micro

I løbet af uddannelsen udbydes en række AAU micro moduler, som er læringsmoduler inden for et afgrænset emne. AAU micro kan understøtte projekter og indgå i kurser.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64A)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65A)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgmoduler 3. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Projekt 15
4. Semester
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgmoduler 4. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
5. Semester
Eksperimentel fysiologi
(K-BIO-B5-42B)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kort og planer for det åbne land
(B-VM-B5-7)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
6. Semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk

 
Valgmoduler 3. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40B)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel zoologi
(K-BIO-B3-70A)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgmoduler 4. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57B)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56A)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

To-faglige uddannelser

På denne hjemmeside kan du læse mere om Aalborg Universitets udbud af gymnasielæreruddannelser https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/ 

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemi
(K-KEM-B3-56)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgmoduler 3. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Projekt 15
4. Semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgmoduler 4. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Projekt 15
5. Semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på kemi 15
6. Semester
30 ECTS på kemi 30

 
Valgmoduler 3. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40B)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel zoologi
(K-BIO-B3-70A)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgmoduler 4. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57B)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56A)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
30 ECTS på kemi 30
2. Semester
30 ECTS på kemi 30
3. Semester
30 ECTS på kemi 30
4. Semester
30 ECTS på kemi 30
5. Semester
15 ECTS på kemi 15
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
6. Semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgmoduler 6. semester (kemi centralt fag, biologi sidefag)
Vælg ét modul
Projekt 15

 
Valgmoduler 6. semester (kemi centralt fag, biologi sidefag)
Vælg ét modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57B)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56A)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i naturvidenskabeligt område
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64A)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65A)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgmoduler 3. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
4. Semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgmoduler 4. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
5. Semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
30 ECTS på sidefag 30

 
Valgmoduler 3. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40B)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel zoologi
(K-BIO-B3-70A)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgmoduler 4. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57B)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56A)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i naturvidenskabeligt område
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
2. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
3. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
4. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
5. Semester
15 ECTS på centralt fag 15
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
2. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
3. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
4. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
5. Semester
15 ECTS på centralt fag 15
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag indenfor humaniora/samfundsfag eller idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64A)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65A)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgmoduler 3. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
4. Semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgmoduler 4. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
5. Semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
30 ECTS på sidefag 30

 
Valgmoduler 3. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40B)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel zoologi
(K-BIO-B3-70A)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgmoduler 4. semester (1-faglig og 2-faglig)
Vælg ét modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57B)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56A)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag indenfor humaniora/samfundsfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
2. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
3. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
4. Semester
30 ECTS på centralt fag 30
5. Semester
15 ECTS på centralt fag 15
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Valgfag

Bacheloruddannelsen giver den studerende valgfrihed til individuel profilering af sin uddannelse. Denne valgfrihed opnås ved, at der skal vælges mellem projekterne på 3. semester og 4. semester. 

Videnskabsteori og videnskabelig metode undervises i kursusmodulet Problembaseret læring på 1. semester og indgår som grundlagsgivende elementer i projektmodulerne på 1.-6. semester.

Studiestartsprøve (Commencement of Studies Exam)

Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.

Mål:                                  
Studiestartsprøvens formål er at fastslå, om de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. De studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Hvis de studerende ikke deltager i og består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen.

Studiestartsprøven vil blive afholdt i løbet af de første uger af semesteret.

Indhold:                         
Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet og indeholder eksempelvis en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget.

Reeksamen:                  
Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Prøveform:    
Skriftlig prøve

Bedømmelse:              
Intern censur. De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Klageadgang:                
De studerende kan over studiestartsprøven til Universitetet. Klagen skal indgives til Universitetet senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2022.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter sommereksamen 2024.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 14. november 2022 godkendt, at prøveformen ændres til "skriftlig eller mundtlig" i følgende moduler:

 • Almen biologi
 • Anvendt statistik
 • Data Science
 • Grundlæggende organisk og fysisk kemi
 • Videregående uorganisk kemi
 • Organisk Kemi

Dispensationen er gældende fra foråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 24. november 2023 godkendt, at AAU Micro moduler indsættes i studieordningens § 17, gældende fra foråret 2024.