Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik, 2022

1: Forord

I medfør af lov nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne ved Aalborg Universitet. 

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2021 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævnet for Matematiske Fag.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for matematik.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse. I medfør af Adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

• Dansk A
• Engelsk B og
• Matematik A - karakterkrav på mindst 4,0

Adgangskrav til sidefag:
Adgangsbetingelserne til bachelorsidefaget i matematik er som anført herover. 

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BSc) i matematik. Den engelske betegnelse: Bachelor of Science (BSc) in Mathematics.
Bacheloruddannelsen giver også ret til betegnelsen bachelor (BSc) i matematik, når matematik læses som centralt fag i en to-fags-kombination.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

En person, der dimitterer med en bachelorgrad i matematik, skal have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Dimittenden skal

 • have viden om teori, metode og praksis inden for matematik, især matematisk analyse og algebra
 • have grundlæggende viden om projektorganisation og projektstyring herunder mødeplanlægning, problemløsning og processtyring
 • kunne forstå og reflektere over teorier og metode inden for matematik

Færdigheder
Dimittenden skal

 • kunne anvende flere matematiske metoder, redskaber og software samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse med problemstillinger inden for matematik
 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • kunne styre et projektforløb frem mod målsætningen baseret på et iterativt og reflekterende procesforløb frem mod projektløsningen
 • kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere både analogt og digitalt

Kompetencer
Dimittenden skal

 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder til praktisk problembearbejdning og løsning
 • kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

 

Desuden skal studerende, der studerer i matematik i kombination inden for et andet fag have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden

 • har fået et bredt syn på matematiske teorier og metoder inden for flere matematiske områder og deres indbyrdes forbindelser
 • har indblik i videnskabsteori og aspekter af matematikkens historie

Færdigheder

 • er i stand til at formidle videnskabelig viden til ikke-eksperter og reflektere over bedste praksis, hvordan man skaber god formidling

Kompetencer

 • kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.
Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • e-læring
 • opgaveregning (individuel og i grupper)
 • lærerfeedback
 • reflektion
 • porteføljearbejde

Regler om forløb af bacheloruddannelsen

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.
Studienævnet kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

 

Generelle regler vedrørende valgkurser:

Forud for hvert semester fastlægger studienævnet, hvilke valgfag, der vil blive udbudt i det kommende semester.

Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder.

- Studienævner udbyder kun et begrænset antal valgkurser pr. semester.

- Studerende kan kun deltage i et givent kursus én gang. I særdeleshed, studerende kan ikke følge et kursus, hvis de tidligere har deltaget i et kursus med samme kursustitel som en del af bacheloruddannelsen.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Etfags matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Introduktion til projektarbejde
(B-MAT1-PRO0)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Diskret matematik
(B-MAT1-P1)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Calculus
(MAT1CALC1345)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Programmering for matematikere
(ESNMATB1K1)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Optimering
(B-MAT2-P2)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1247)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(22BMAT2ALG1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Computerstøttede beregninger
(B-MAT2-CSB)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Sædvanlige differentialligninger
(B-MAT3-PRO15)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Analyse 1
(B-MAT3-ANL1)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Algebra 2: Ringe og legemer
(22BMAT3ALG2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(B-MAT3-LAMA)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
Projektvalg 4. semester/MAT Projekt 10
Analyse 2
(23BMAT4ANL2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(B-MAT4-SAND)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Komplekse funktioner
(22BMAT4KOMFU)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Valgfag 4. semester/MAT Kursus 5
5. Semester
Statistisk modellering og analyse
(B-MAT5-PROJ)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Statistisk inferens for lineære modeller
(B-MAT5-SILM)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Differentialgeometri
(B-MAT5-DIFFG)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Optimering
(B-MAT5-OPTI)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Bachelorprojekt
(B-MAT6-BSC)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
Integrationsteori og Hilbertrum
(B-MAT6-INTT)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Valgfag 6. semester/MAT Kursus 10

Tofags-uddannelser

For mere information om gymnasielæreruddannelsen se websiden: https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/ på Aalborg Universitet.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Matematik centralt fag, sidefag inden for det naturvidenskabelige hovedområde
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Introduktion til projektarbejde
(B-MAT1-PRO0)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Diskret matematik
(B-MAT1-P1)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Calculus
(MAT1CALC1345)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Programmering for matematikere
(ESNMATB1K1)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Optimering
(B-MAT2-P2)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1247)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(22BMAT2ALG1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Computerstøttede beregninger
(B-MAT2-CSB)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Sædvanlige differentialligninger
(B-MAT3-PRO15)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Analyse 1
(B-MAT3-ANL1)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Algebra 2: Ringe og legemer
(22BMAT3ALG2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(B-MAT3-LAMA)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
Projektvalg 4. semester/MAT Projekt 10
Analyse 2
(23BMAT4ANL2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(B-MAT4-SAND)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Komplekse funktioner
(22BMAT4KOMFU)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Valgfag 4. semester/MAT Kursus 5
5. Semester
Bachelorprojekt
(B-MAT6-BSC)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
Sidefag 15
6. Semester
Sidefag 30

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Matematik centralt fag, sidefag inden for HUM/SAMF/idræt (studietidsforlængelse)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Introduktion til projektarbejde
(B-MAT1-P0)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Diskret matematik
(B-MAT1-P1)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Calculus
(MAT1CALC1345)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Programmering for matematikere
(ESNMATB1K1)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Optimering
(B-MAT2-P2)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1247)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(22BMAT2ALG1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Computerstøttede beregninger
(B-MAT2-CSB)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Sædvanlige differentialligninger
(B-MAT3-PRO15)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Analyse 1
(B-MAT3-ANL1)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Algebra 2: Ringe og legemer
(22BMAT3ALG2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(B-MAT3-LAMA)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
Projektvalg 4. semester/MAT Projekt 10
Analyse 2
(23BMAT4ANL2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(B-MAT4-SAND)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Komplekse funktioner
(22BMAT4KOMFU)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Valgfag 4. semester/MAT Kursus 5
5. Semester
Bachelorprojekt
(B-MAT6-BSC)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
Sidefag 15
6. Semester
Sidefag 30

2-fags-studieordninger med matematik som sidefag i kombination med et centralfag inden for det naturvidenskabelige hovedområde (med undtagelse af idræt) eller HUM/SAMF hovedområde.

Udbydes som: Sidefag
Linje: Matematik sidefag, centralt fag inden for det naturvidenskabelige hovedområde (med undtagelse af idræt)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Centralfag 30
2. Semester
Centralfag 30
3. Semester
Centralfag 30
4. Semester
Centralfag 30
5. Semester
Centralfag 15
Analyse 1
(B-MAT3-ANL1)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Algebra 1: Grupper
(22BMAT2ALG1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(B-MAT3-LAMA)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
6. Semester
Projektvalg 4. semester/MAT Projekt 10
Analyse 2
(23BMAT4ANL2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(B-MAT4-SAND)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Matematikkens fagdidaktik
(PLMATDIDAK24)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Komplekse funktioner
(22BMAT4KOMFU)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Matematik sidefag, centralt fag inden for HUM/SAMF hovedområde (studietidsforlængelse)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Centralfag 30
2. Semester
Centralfag 30
3. Semester
Centralfag 30
4. Semester
Centralfag 30
5. Semester
Centralfag 15
Diskret matematik
(B-MAT1-P1)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Calculus
(MAT1CALC1345)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
6. Semester
Optimering
(B-MAT2-P2)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lineær algebra
(22HUMSAMLIAL)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(22BMAT2ALG1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Computerstøttede beregninger
(B-MAT2-CSB)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk

 
Projektvalg 4. semester/MAT
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Anvendelser af algebraiske strukturer
(22BMAT4ALGST)
Projekt 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Stokastiske processer
(B-MAT4-SP10)
Projekt 10 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgfag 4. semester/MAT
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Matematikkens fagdidaktik
(PLMATDIDAK24)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Anvendt harmonisk analyse
(23BMAT4AHA)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Algoritmer og datastrukturer
(DSNDATFB211)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

 
Valgfag 6. semester/MAT
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Rumlig statistik og markovkæde Monte Carlo metoder
(22BMAT6MARKO)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt harmonisk analyse
(23BMAT4AHA)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Modeller med tilfældige effekter
(B-MAT6-MEM)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Matematikkens fagdidaktik
(PLMATDIDAK24)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Tidsrækkeanalyse
(22BMAT6TIANL)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Statistisk læring
(22BMAT6STATL)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Analyse på topologiske grupper
(23KMAT2TOPO)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

Videnskabsteori og videnskabelig metode
Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (1. sem.), Sandsynlighedsregning (4. sem.) og Statistisk inferens for lineære modeller (5. sem.) og bringes i anvendelse i projektmodulerne Anvendelse af algebraiske strukturer (4. sem.) og Statistisk modellering og analyse (5. sem.).

Studiestartsprøven

Omfang
0 ECTS-point

Formål
Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Hvis ikke den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen bestås, bliver de studerende udmeldt af studiet den 1. oktober.

Indhold
Studiestartsprøven er en skriftlig prøve baseret på introduktionsforløbet og de studerendes forventninger til og motivation for studiet.

På baggrund af de studerendes svar er det muligt at bedømme, hvorvidt de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret. 

Reeksamen
Hvis de studerende ikke deltager i eller består studiestartsprøven, skal de studerende deltage i og bestå reeksamen, som også er en skriftlig prøve. De studerende skal deltage i og bestå reeksamen for at kunne fortsætte studiet.

Hvis de studerende ikke deltager i eller består reeksamen, og de studerende ikke har særlige omstændigheder, der kan medføre dispensation, vil de studerende blive udmeldt fra deres studie uden yderligere varsel d. 1. oktober.

Tidspunkt for studiestartsprøven
Studiestartsprøven vil blive afholdt i de første uger af semesteret. Reeksamen vil blive afholdt umiddelbart herefter.

Klageadgang
De studerende kan påklage resultatet af studiestartsprøven til Universitetet. Klagen fremsendes til sl-klager@adm.aau.dk senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

 

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2022. 

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter sommereksamen 2024.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 30. marts 2022 godkendt, at modulerne i valgruppe "Projektvalg 4. semester/MAT" udskiftes med modulerne ”Anvendelser af algebraiske strukturer” og ”Stokastiske processer”. Dispensationen er gældende fra efteråret 2022.

Prodekanen for uddannelse har den 13. oktober godkendt, at valgfaget "Datalogiens matematiske grundlag" udskiftes med "Algoritmer og datastrukturer" på 4. semester gældende fra foråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 14. november 2022 godkendt, at valgfaget ”Analyse af topologiske grupper” tilføjes på 6. semester. Dispensationen er gældende fra foråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 14. november 2022 godkendt, at modulet ”Anvendt harmonisk analyse” udskiftes med en revideret version af modulet. Dispensationen er gældende fra foråret 2023.

Prodekanen for uddannelse har den 14. november 2022 godkendt, at modulet ”Analyse 2” udskiftes med en revideret version af modulet. Dispensationen er gældende fra foråret 2023.