Studieordning for Master i Procesledelse og Organisatorisk forandring, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministerietbekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 (masterbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 24 af 9. januar 2020(deltidsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Studienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Masteruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Uddannelsesvidenskab, Gymnasiepædagogik og Læring.

7: Adgangskrav

Optagelse er betinget af, at ansøgere har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse.
Relevante adgangsgivende uddannelser er:

  • Kandidatuddannelser og bacheloruddannelser, som er relevante for studiet. Det gælder fx uddannelser inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation, pædagogik.
  • Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen, professionsbacheloruddannelsen som pædagog, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed.
  • Professionsbacheloruddannelsen som sygeplejerske, forudsat at ansøgeren har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse inden for det pædagogiske område svarende til mindst 1 diplommodul (10 ECTS).
  • Uddannelsen til folkeskolelærer
  • Uddannelsen til pædagog, forudsat at ansøgeren, ud over bestået pædagogeksamen, har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse svarende til mindst 1 diplommodul (10 ECTS-point).
  • Mellemlange, videregående uddannelser (fx uddannelser inden for sundhedsområdet) forudsat at ansøgeren har gennemført relevant efter-/videreuddannelse svarende til mindst 3 diplommoduler (30 ECTS-point).
  • Diplomuddannelser, hvis indhold er relevant for studiet
  • Militære ledelsesuddannelser*

* Den gl. officersgrunduddannelse + minimum ”VUT 1/L - Videreuddannelsestrin 1 for ledere”
* De nye officersuddannelser (inkl. afsluttende diplomforløb)
* De nye officersuddannelser + VUK.

Optagelse forudsætter desuden, at ansøgere har 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemførelse af den adgangsgivende uddannelse.

Relevant erhvervserfaring er:

  • ledelses- eller konsulenterfaring på forskellige niveauer
  • erfaring med udvikling af menneskelige ressourcer og videnledelse i organisationer og virksomheder erfaring med uddannelsesdesign og uddannelsesudvikling mm.

 

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Masteruddannelsen giver ret til betegnelsen Master i procesledelse og organisatorisk forandring. Den engelske betegnelse er Master of Process Leadership and Organizational Change.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse og har et omfang på 60 ECTS point. 

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

En master har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er baseret på en integration af forskningsresultater og praksiserfaring.

En master kan gennem videnskabeligt grundlagte personlige og faglige kompetencer varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Masteruddannelsen i Procesledelse og Organisatorisk forandring tilbyder studerende med praktisk erhvervserfaring en forskningsbaseret videregående uddannelse inden for procesledelse og coaching som organisatorisk forandringsressource. Uddannelsens specifikke fokus er procesledelse gennem organisatorisk coaching forstået som en samtalebaseret læreproces, hvor en forandringsagent igangsætter, leder og orkestrerer organisatoriske forandringsprocesser.

Det overordnede formål med uddannelsen er således, at den studerende skal opnå kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i organisatoriske kontekster. Dette overordnede formål uddybes i nedenstående delmål:

De overordnede læringsmål for tilegnelsen af viden er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået:

De overordnede mål for tilegnelsen af færdigheder er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået:

De overordnede mål for tilegnelsen af kompetencer er, at den studerende efter endt masteruddannelse skal have opnået:

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen bygger på en tværfaglig, problemorienteret tilgang og vil i sin tilrettelæggelse inddrage deltagernes erfaring og praksis. Uddannelsen involverer en betydelig grad af samarbejde blandt de studerende samt blandt de studerende og organisatoriske aktører i de studerendes arbejdspladsorganisationer eller øvrige professionelle virke. Uddannelsen vil være tilrettelagt som en kombination af forskellige undervisnings-, arbejds- og samarbejdsformer:

Uddannelsen tilrettelægges som en kombination af klasserumsundervisning (auditorium), træning (laboratorium) og praktiske eksperimenter med afsæt i konkrete organisatoriske kontekster og organisationsrelevante problemstillinger (praktikum), der kombinerer refleksion og handling. De studerende fører gennem uddannelsen logbog for at fastholde egen lære- og udviklingsproces.

 

ModulSemesterOmfang
Læring og coaching i teori og praksis1. semester15 ECTS-point
Videnskabsteori og metode2. semester5 ECTS-point
Coaching og facilitering i grupper og teams2. semester10 ECTS-point
Procesledelse og coaching som organisatorisk udviklingsressource3. semester15 ECTS-point
Masterprojekt4. semester15 ECTS-point

 

17.1 GENERELLE PRØVEBESTEMMELSER
Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Stk. 2.
Prøverne er enten interne eller eksterne. Hvor intet andet er anført, bedømmes prøverne af eksaminator og /eller ekstern censor.

Stk. 3.

Projekter, emnestudier mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Masterprojekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende. Ved prøver i projekter, emnestudiermv. gælder normalt følgende prøveform:

En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten / det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksaminationen og bedømmelsen og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præsentation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerene eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enerum. I givet faldf, skal dette ønske meddeles ved eksaminationens begyndelse.

Stk. 4.
Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 tegn med mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.

Stk. 5.
De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet.

Stk. 6.
I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk korrekthed og overensstemmelse med normerne for formelt, akademisk skriftsprog samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig faktor i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på baggrud af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke at bestå alene på grund af den ringe sproglige præstation.

Stk. 7.
Uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, at den er påbegyndt. Der kan ikke holdes orlov på uddannelser under Lov om åben uddannelse.

Stk. 8.
De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inkl. ferie. Et årsværk er lig 60 ECTS-point.

Stk. 9.
For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen "bestået". Der udregnes et vægtet gennemsnit af karakterne fra de prøver, som bedømmes af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summe af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet.  

18: Uddannelsesoversigt

Prøverne i uddannelsens moduler kan enten være interne eller eksterne og bedømmes enten efter 7-trinsskalaen eller bestået/ikke bestået.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Organisatorisk coaching
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Læring og coaching i teori og praksis
(MAORC20201)
Kursus 15 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
2. Semester
Videnskabsteori og metode
(MAORC20202)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Coaching og facilitering i grupper og teams
(MAORC20203)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Procesledelse og coaching som organisatorisk udviklingsressource
(MAORC20204)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Masterprojekt
(MAORC20205)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet formidler løbende mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.02.2020

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2014 efter vintereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

 

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 26. april 2022 godkendt, at modulet "Videnskabsteori og metode" ændrer prøveform gældende fra efteråret 2022.