Studieordning for kandidatuddannelsen i digitalisering og applikationsudvikling, 2022

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2021 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Datalogi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Datalogi

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

Ingen bacheloruddannelser har retskrav til optagelse på denne uddannelse.

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bachelor (BSc) i teknoantropologi, Aalborg Universitet
 • Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA, Aalborg Universitet
 • Bachelor (BSc) i sociologi, Aalborg Universitet
 • Bachelor (BSc) i politik og forvaltning, Roskilde Universitet
 • Bachelor (BSc) i sociologi, Københavns Universitet

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.it. i digitalisering og applikationsudvikling. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Information Technology (Digitalisation and Application Development).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidaten

Viden: 

 • Har viden om forskning I IT applikationsdesign og softwareudvikling 
 • Kan forstå, og på et videnskabeligt grundlag reflektere over viden Iapplikationsudvikling og identificere relevante forskningsbaserede problemer 
 • Har viden om centrale emner I systemudvikling og menneske-maskininteraktion baseret på seneste forskning inden for området 

Færdigheder: 

 • Mestrerrelevante forskningsmetoder inden for feltet 
 • Kan designe softwaresystemer til komplekse anvendelsesområder og avancerede innovative løsninger 
 • Kan evaluere kvaliteteraf softwaresystemer I relation til deres menneskelige og sociale aktiviteter 
 • Kan beskrive og analysere erfaring fra design- og udviklingspraksis 
 • Kan formidle forskningsbaseret viden og diskutereprofessionellleog videnskabelige med kolleger og ikke-professionelle 

Kompetencer:

 • Kan selvstændigt igangsætte og implementere professionelle aktiviteter i informationssystemer, tværfagligt samarbejde og påtage sig fagligt ansvar
 • Kan administre arbejde og situationer inden for softwareudvikling, som er komplekse, usikre og kræver nyhedsløsninger
 • Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde (individuelt og i grupper)
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur)

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Computational Thinking
(DSNIDAK121)
Projekt 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Udvikling af software
(DSNIDAK122)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Information og organisering
(DSNIDAK123)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende programmering
(DSNIDAK124)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
2. Semester
Udvikling af et interaktivt design
(DSNDADK221)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Systemudvikling
(DSNIDAK222)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Design og evaluering af brugergrænseflader
(DSNIDAK223)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Grundlæggende objektorientereret programmering
(DSNIDAK224)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
3. Semester
Valgprojekter på 3. semester
Vælg 1 projekt
Projekt 15
Agil Software Engineering
(DSNIDAK312)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Databaseudvikling
(DSNIDAK314)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Entreprenørskab
(DSNDATFK311)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(DSNIDAFK412)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk

 
Valgprojekter på 3. semester
Vælg 1 projekt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Udvikling af interaktive systemer
(DSNDADK311)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Teoretisk undersøgelse af interaktive systemer
(DSNDADK321)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk

19: Henvisninger til uddybende information

Alle studerende som ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL-introduktionsforløb i løbet af deres bacheloruddannelse, skal følge og have godkendt introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektledelse” inden de kan deltage i projekteksamen. For nærmere information omkring introduktionsforløbet, se Institut for Datalogis hjemmeside. 

Yderligere information om uddannelsen, herunder om eksamen, er tilgængeligt på studienævnets hjemmeside.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2022.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter sommereksamen 2023.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekan for uddannelse har den 15. november 2022 godkendt, at følgende moduler udskiftes gældende fra foråret 2023: 
 

2. semester: ”Development of an Application” udskiftes med “Development of an Interactive Design”

3. semester valgprojekter: “Development of Software Applications” udskiftes med “Development of Interactive Systems” og “Theoretical Investigation of Software Applications” udskiftes med “Theoretical Investigation of Interactive Systems”