Studieordning for kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.
 

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Sundhed og Teknologi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Lægeuddannelsen

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

Aalborg Universitet udbyder ingen bacheloruddannelser med retskrav på optagelse på denne kandidatuddannelse.

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

Professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi fra en af de akkrediterede danske uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.san. i muskuloskeletal fysioterapi. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Health (Musculoskeletal Physiotherapy).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidaten

Skal på et videnskabeligt grundlag have forståelse af og kunne forholde sig kritisk til forskningsbaseret og praksisbaseret viden på højeste niveau, herunder:

Viden

 • undersøgelse, diagnostik, behandling, træning og forebyggelse inden for det muskuloskeletale område
 • indflydelse af psykosociale faktorer på muskuloskeletale problemstillinger
 • sundhedsvidenskabelige metoder som muliggør monitorering og evaluering af klinisk praksis
 • viden om forskningsbaseret praksis og udfordringer i samspillet mellem forskning og praksis
 • fysioterapeutens rolle i tværfagligt samarbejde

Færdigheder

 • udvælge og argumentere for valg af undersøgelses- og behandlingsmetode med udgangspunkt i forskningsbaseret viden på
  højeste internationale niveau
 • integrere muskuloskeletale og psykosociale undersøgelsesfund i helhedsvurdering af patienten
 • videreformidle sammenfatningen af kliniske fund og behandlingsforløb til både patient og pårørende med henblik på
  patientinddragelse
 • udvælge sundhedsvidenskabelige metoder til evaluering og monitorering af en klinisk indsats og bedømme effekten heraf
 • formidle forskningsbaseret viden i relation til fysioterapi og vurdere relevansen af forskning i kliniske og videnskabelige
  problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • vurdere kvaliteten af klinisk praksis og herunder dokumentere den fysioterapeutiske indsats og behandlingseffekt
 • interagere, med en stærk monofaglig profil, i et tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient
 • designe og gennemføre et studie

Kompetencer

 • kan håndtere kliniske problemstillinger, der er komplekse og uforudsigelige og vil kunne vælge og begrunde konkrete løsningsforslag
  på baggrund af analyse og viden fra praksis og forskning
 • kan analysere og vurdere patientens muskuloskeletale problemstilling med inddragelse af biopsykosociale forhold
 • fremme evidensbaseret klinisk praksis igennem vidensbaseret fysioterapeutisk undersøgelse, interventionsforløb og
  brugerinddragelse
 • selvstændigt tilrettelægge, igangsætte, gennemføre, lede og dokumentere fagligt og tværfagligt udviklingsforløb i relation til klinisk
  muskuloskeletal fysioterapi

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Klinisk arbejde
 • Kliniske cases
 • Projektarbejde
 • Forelæninger
 • Klasseundervisning
 • Workshops
 • Journal clubs
 • Opgaveløning (individuelt og i grupper)
 • Feedback
 • Porteføjearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Undersøgelse og differentiel diagnostik
(STIFYS20K1_1)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – ekstremiteter
(STIFYS18K1_2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Medicinsk billeddiagnostik og kliniske laboratorietest
(STIFYS18K1_3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Smerte og farmakologiske behandlingsprincipper
(STIFYS18K1_4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videnskabelige metoder og formidling
(SOTSAM20K1_X)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Behandling og vurdering af behandlingseffekt
(STIFYS20K2_1)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Individualiseret træning og patientspecifikke effektmål
(STIFYS18K2_2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Screening og forebyggelse af muskuloskeletale problemstillinger
(STIFYS18K2_3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Muskuloskeletal vurdering og behandling i praksis – ryg og nakke
(STIFYS18K2_4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
3. Semester
Fysioterapeuten i udvidet jobfunktion
(STIFYS20K3_1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Statistisk analyse og design af forsøg
(STIFYS18K3_2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Valgfag 3. semester
Vælg 1 eller 2 fag = 10 ECTS
Kursus 10
4. Semester
Kandidatspeciale
(STIFYS20K4_1)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk

 
Valgfag 3. semester
Vælg 1 eller 2 fag = 10 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Præstationsfremmende træning
(STIFYS18K3_3)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Diagnostisk ultralydsscanning
(STIFYS18K3_4)
Kursus 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Udvidet modul for håndtering af patienter med nakke og rygsmerter
(STIFYS18K3_5)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 28. oktober 2020 godkendt, at der på 1. semester indføres det samlæste modul "Videnskabelige metoder og formidling" gældende fra efteråret 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 8. juni 2021 godkendt, at modulet "Fysioterapeuten som primærkontakt" ændrer navn til "Fysioterapeuten i udvidet jobfunktion" gældende fra efteråret 2021.