Studieordning for kandidatuddannelsen i interaktionsdesign, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Datalogi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Datalogi

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i Interaktionsdesign, Aalborg Universitet

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse

 • Bacheloruddannelsen i informationsteknologi (T-spor på 6. semester), Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i medialogi, Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i datalogi, Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i software, Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i digital design, Aalborg Universitet
 • Bacheloruddannelsen i datalogi, Aarhus Universitet

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.scient. i interaktionsdesign. Den engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Interaction Design.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidaten

Viden

 • Har inden for interaktionsdesign en viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning
 • Kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over viden indenfor interaktionsdesign samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger
 • Har viden om begreber, metoder og teknikker til arbejde med interaktionsdesign i et designstudie individuelt og i teams
 • Har viden om konstruktion af interaktive systemer, herunder muligheder og begrænsninger i udviklingsværktøjer til konkrete platforme
 • Har viden om teorier, metoder og teknikker til produktinnovation og ledelse af innovativt arbejde
 • Har viden om iværksætteri og forretnings-udviklings relateret til interaktionsdesign

Færdigheder

 • Kan anvende metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til forskning og udvikling indenfor interaktionsdesign.
 • Kan vurdere og vælge blandt teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder indenfor interaktionsdesign samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • Kan producere realistiske artefakter gennem brug af begreber, metoder og teknikker taget fra professionel praksis og samarbejde om udvikling af et konkret interaktivt designkoncept
 • Kan anvende begreber, metoder og teknikker til arbejde med interaktionsdesign i et designstudie og arbejde med samspillet mellem de interaktive og designmæssige forhold af et designkoncept
 • Kan anvende værktøjer til konstruktion af interaktive systemer, herunder værktøjernes retningslinjer for interaktionsdesign
 • Kan forholde sig kritisk til teorier og metoder indenfor menneske-maskine interaktion
 • Kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

 • Kan styre arbejds- og udviklingssituationer indenfor interaktionsdesign, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • Kan individuelt og i teams indgå i et interaktionsdesignprojekt hvor arbejdsformen er bygget op omkring designsstudie-tilgangen
 • Kan udarbejde et originalt og innovativt interaktionsdesign
 • Kan konstruere et funktionelt interaktivt system
 • Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • Kan anvende begreberne, teknikkerne og metoderne indenfor interaktionsdesign til at forstå en given problemstilling samt til at designe og evaluere et konkret system
 • Kan formulere, udvikle og præsentere egne interaktionsdesign-relaterede forretningsideer
 • Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-sskalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur)

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Designstudie 1
(DSNIXDK101)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Designstudiemetoder
(DSNIXDK102)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Udvalgte emner inden for HCI
(DSNDATFK114)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgfag 1. semester
Vælg 1 modul
Kursus 5
2. Semester
Designstudie 2
(DSNIXDK201)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Udvikling af mobile applikationer
(DSDIXD212)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Systemudvikling i praksis
(DSNDATFK212)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgfag 2. semester
Vælg 1 modul
Kursus 5
3. Semester
Forspecialisering i interaktionsdesign
(DSNIXDK301)
Projekt 20 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Entreprenørskab
(DSNDATFK311)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgfag 3. semester
Vælg 1 modul
Kursus 5
4. Semester
Kandidatspeciale
(DSNIXDK401)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk

 
Valgfag 1. semester
Vælg 1 modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Agil Software Engineering
(DSNIDAK312)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Multimodal perception og kognition
(MSNMEDM1176)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

 
Valgfag 2. semester
Vælg 1 modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Software innovation
(DSNDATFK211)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Embodied Interaction
(MSNMEDM2174)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

 
Valgfag 3. semester
Vælg 1 modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Specialiseringskursus i menneske-maskine interaktion
(DSNDATFK312)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk
Specialiseringskursus i systemudvikling
(DSNDATFK318)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk

Videnskabsteori og videnskabelig metode er navnlig et centralt indhold i kurserne Udvalgte emner indenfor HCI, og Software Iinovation, samt i begge valgfri specialiseringskurser på 3. semester

19: Henvisninger til uddybende information

Alle studerende som ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL-introduktionsforløb i løbet af deres bacheloruddannelse, skal følge og have godkendt introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektledelse” inden de kan deltage i projekteksamen. For nærmere information omkring introduktionsforløbet, se Institut for Datalogis hjemmeside. 

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen