Studieordning for kandidatuddannelsen i historie (centralt fag og sidefag), 2017

1: Forord

I medfør af bekendtgørelse om lov om universiteter nr. 261 af 18. marts 2015 (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for kandidatuddannelsen i historie ved Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 (kandidatadgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævnet for Historie

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Historie

7: Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen med historie som centralt fag forudsætter en 2-faglig bacheloruddannelse med historie som centralt fag og et andet fag som sidefag.

Optagelse på kandidatuddannelsen med historie som sidefag forudsætter en 2-faglig bacheloruddannelse med historie som sidefag og et andet fag som centralt fag.

Studerende med en anden bacheloruddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages efter en konkret faglig vurdering, såfremt ansøgeren skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i historie. Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in History.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål
Formålet med kandidatuddannelsen i historie er:

 • at den studerende udbygger den faglige viden og kunnen om historiske kulturer og samfundsforhold, vedkommende har erhvervet under bacheloruddannelsen, og øger sine teoretiske og metodiske kvalifikationer, samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet,
 • at den studerende gennem faglig fordybelse bliver i stand til selvstændigt at formulere og analysere historiefaglige problemstillinger, at anlægge historiske perspektiver på andre fags genstandsfelter, at anvende videregående elementer af teori og metode og at formidle viden om historien,
 • at den studerende kvalificerer sig til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, herunder forskeruddannelse (ph.d.-uddannelse),
 • at den studerende kvalificerer sig til at arbejde selvstændigt med historiefaget inden for undervisning, kulturformidling og udrednings- og udviklingsarbejde i den offentlige og den private sektor, og i særlig grad i forbindelse med undervisning i historie på gymnasiale uddannelser

Uddannelsens fag
Kandidatuddannelsen med historie som centralt fag består af det centrale fag på 75 ECTS og et sidefag på 45 ECTS. For at opnå kompetence til at undervise i de gymnasiale uddannelser skal sidefaget ligge inden for disse uddannelsers fagrække. Det er muligt at vælge andre sidefag, hvis den studerende sigter mod undervisning uden for de gymnasiale uddannelser.

Det centrale fag i historie består af en række konstituerende fagelementer, i alt 75 ECTS inklusive kandidatspeciale på 30 ECTS.

Kandidatuddannelsen med historie som sidefag består af sidefaget på 45 ECTS og et centralt fag på 75 ECTS. Hvis det centrale fag ligger på et andet hovedområde end humaniora eller samfundsvidenskab, forlænges sidefaget i historie med 30 ECTS til i alt 75 ECTS.

KAHIS1

Stk. 3 De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse Formålet med kandidatuddannelsen i historie er, at den studerende efter endt uddannelse: 

 • kan demonstrere viden om historiske kulturer og samfundsforhold, der på udvalgte områder er baseret på forskning på højeste internationale niveau,
 • kan forstå og forholde sig kritisk til viden om forskellige kulturer og samfundsforhold, samt identificere videnskabelige problemstillinger,
 • kan mestre videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for historiefaget,
 • kan vurdere og vælge blandt historiefagets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder, samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller,
 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister,
 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller,
 • kan demonstrere kompetence til at arbejde problemorienteret og til at færdiggøre et projekt inden for en given tidsramme,
 • selvstændigt kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar,
 • selvstændigt kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kandidatuddannelsen i historie ved Aalborg Universitet giver herudover den enkelte studerende særlige muligheder for en individuel kompetenceprofil. For studerende med historie som centralt fag således kompetencer inden for gymnasiedidaktik og undervisning.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Regler om moduler, fagelementer og valgfag

Kandidatuddannelsen er et afrundet forløb, der udbygger de kundskaber og den indsigt, den studerende har erhvervet i bacheloruddannelsen.

Kandidatuddannelsen i historie er opbygget af moduler. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre faglig progression og sammenhæng.

Modulernes omfang angives i ECTS-point og afsluttes med en eller flere prøver, som det angives i denne studieordning. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsstudium – 1 ECTS-point til ca. 27 timers arbejde.

Spredningskrav

Den studerende skal i løbet af uddannelsen arbejde med projekter inden for forskellige historiske perioder og geografiske områder:

Mindst ét projekt skal have hovedvægt på før-moderne historie (før 1648).
Mindst ét projekt skal have hovedvægt på perioden ca. 1648-1914.
indst ét projekt skal have hovedvægt på perioden efter 1914.

Mindst ét af projekterne skal have hovedvægt på dansk/nordisk historie.
Mindst ét af projekterne skal have hovedvægt på europæisk/global historie.

Studerende med historie som centralt fag eller sidefag skal opfylde spredningskravene på den samlede bachelor- og kandidatuddannelse.

SemesterHistorie
som centralt fag
ECTS ECTS
7.Sidefag (V)30Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa 1648-1914 (K).
Modul 9: Moderne periode 1648-1914 (K).
Modul 14: Politologi, økonomi og sociologi (K)
Modul 15: Supplerende metodefag (V)
5
15
5
5
8.Sidefag (V)
Modul 15: Supplerende metodefag (V)
Modul 18: Formidling af historien
Modul 19: Specialeforberedende modul

15
5
5
5

Modul 10: Oversigtsforløb: Danmark og Europa før 1648 (K)
Modul 11: Før-moderne periode (før 1648) (K)

Centralt fag

5
10

5

9.Modul 14: Politologi, økonomi og sociologi (K)
Modul 21: Flerfagligt projekt (K)
Modul 22: Introduktion til gymnasieundervisning (K)
5
15
10
Centralt fag30
10.Modul L: Kandidatspeciale (K)30Centralt fag30

K= Konstituerende fag V= Valgfag

Sidefagssupplering Hvis den studerendes centrale fag ligger på et andet hovedområde end humaniora eller samfundsvidenskab, forlænges sidefaget i historie på kandidatdelen med 30 ECTS til i alt 75 ECTS. De 30 ECTS placeres som hovedregel på kandidatuddannelsens 8.-9. semester og omfatter følgende moduler:


8. semester:
Enten Modul 16: Temakursus - 15 ECTS
Eller både
Modul 17: Introduktion til brug af arkiver og materiel kulturarv samt forskningsøvelse
og Modul 18: Formidling af historien.
(Modul 16, 17 og 18 findes i bacheloruddannelsens studieordning).

9. semester: Modul 21: Flerfagligt projekt - 15 ECTS.

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Historie som centralt fag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
7. Semester
8. Semester
Supplerende metodefag
(KAHIS20176)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Formidling af historien
(KAHIS20177)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Specialeforberedende modul
(KAHIS20178)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
9. Semester
Politologi, økonomi og sociologi
(KAHIS20175)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Flerfagligt projekt
(KAHIS20179)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Introduktion til gymnasieundervisning
(KAHIS201710)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
10. Semester
Kandidatspeciale
(KAHIS201711)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Historie som sidefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
7. Semester
Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie 1648 - 1914
(KAHIS20171)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Moderne periode 1648 - 1914
(KAHIS20172)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
Politologi, økonomi og sociologi
(KAHIS20175)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Supplerende metodefag
(KAHIS20176)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
8. Semester
Oversigtsforløb i før-moderne historie før 1648
(KAHIS20173)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Før-moderne periode (før 1648)
(KAHIS20174)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
9. Semester
10. Semester

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på Moodle mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2017.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2015, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelsen har den 9. august 2019 godkendt følgende ændring gældende fra efteråret 2019:

 • Modulet "Flerfagligt projekt, der skal inddragen enten 1) politologi, sociologi eller økonomi eller 2) en kombination af historie og sidefag" på 9. semester ændrer censurform fra ekstern censur til intern censur