Studieordning for diplomingeniøruddannelsen (BE) i bæredygtig energiteknik 2015, version 3

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. 

Uddannelsen følger Fællesbestemmelser for Uddannelser og tilhørende retningslinjer for diplomingeniørpraktik samt eksamensordning ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet.

Diplomingeniøruddannelsen i bæredygtig energiteknik er en 3½-årig uddannelse og indeholder 3 specialiseringer inden for det elektriske, mekatroniske og termiske område:

 • Elektrisk energiteknik
 • Mekatronik
 • Termisk energiteknik

Uddannelsen giver et bredt teoretisk fundament og gode praktiske værktøjer til løsning af problemstillinger inden for et vidtstrækkende anvendelsesområde. Der gås i dybden med forskellige områder, fx inden for nye energiproduktionssystemer samt anvendelse og effektivisering af energi.

Uddannelsen giver desuden adgang til en række civilingeniøruddannelser under Studienævn for Energi på Aalborg Universitet:

 • Brændselsceller og brintteknologi
 • Effektelektronik og elektriske drivsystemer
 • Elektriske anlæg og højspændingsteknik
 • Mekatronisk reguleringsteknik
 • Termisk energi og procesteknik
 • Vindmølleteknologi

samt til civilingeniøruddannelsen i bæredygtig energiteknik under Studienævn for Energi med én af følgende specialiseringer:

 • Proces og forbrændingsteknik
 • Offshore energisystemer

Derudover giver uddannelsen adgang til andre civilingeniøruddannelser på AAU:

 • By-, energi- og miljøplanlægning med specialisering i miljøplanlægning
 • By-, energi- & miljøplanlægning med specialisering i energiplanlægning
 • Proceskontrol med speciale i intelligente autonome systemer

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Diplomingeniøruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 527 af 21. juni 2002 om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør og bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 248 af 13. marts 2015 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer. 

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Studienævn for Energi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Ingeniøruddanelsernes landsdækkende censorkorps.

7: Adgangskrav

Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i bæredygtig energiteknik har følgende adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Bioteknologi A eller kemi C

Jævnfør bekendtgørelsen for adgang til professionsbacheloruddannelser dateret 13. marts 2015 www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168900#Bil1.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Diplomingeniøruddannelsen giver ret til betegnelsen Diplomingeniør i bæredygtig energiteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelske betegnelse er Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering.

Betegnelsen anvendes sammen med uddannelsens specialiseringer således:

 • Diplomingeniør i bæredygtig energiteknik med specialisering i elektrisk energiteknik, Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering with specialisation in Electrical Energy
 • Diplomingeniør i bæredygtig energiteknik med specialisering i termisk energiteknik, Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering with specialisation in Thermal Energy
 • Diplomingeniør i bæredygtig energiteknik med specialisering i mekatronik, Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering with specialisation in Mechatronics

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Diplomingeniøruddannelsen er en 3½-årig heltidsuddannelse, hvor undervisningens videngrundlag er karakteriseret ved udviklingsbasering, professionsbasering og forskningstilknytning. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside:https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse tekster inden for uddannelsens fag på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Regler om afslutning af diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen skal være afsluttet senest syv år efter, den er påbegyndt.

16: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En professionsbachelor har kompetencer erhvervet i et udviklingsbaseret studiemiljø med forskningstilknytning og med relevante, obligatoriske praktikforløb i dialog med aftagerne.

En professionsbachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i de centrale fag og metoder, der er behov for i professionen. Disse egenskaber kvalificerer professionsbacheloren til at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for fagområdet samt til videreuddannelse på et relevant master eller kandidatstudium

17: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der har opnået professionsbachelorgraden i bæredygtig energiteknik har følgende kompetenceprofil:

Viden og forståelse

 • Har viden om og indsigt i centrale teorier og metoder samt om praksis inden for termisk, elektrisk og mekanisk energiteknik og dets reguleringsmæssige forhold
 • Kan forstå og reflektere over teorier, metode og praksis inden for ovennævnte energitekniske områder
 • Har viden om og indsigt i grundlæggende termiske, mekaniske og elektriske forhold i form af varmeledning, strømningslære, termodynamik, kredsløbsteori, elektricitetslære, materialelære, elektriske og termiske maskiner, hydraulik, statik og styrke- og svingningslære
 • Har viden om og indsigt i ingeniørmæssigt matematisk grundlag
 • Har viden om og indsigt i grundlæggende reguleringsteknik samt laboratorieteknik, dataopsamling og praktik.

Derudover gælder for dimittender, der har specialiseret sig i:

 • Elektrisk energiteknik: Har viden om og indsigt i grundlæggende effektelektronik, elektriske anlæg og stationære modeller for elektriske maskiner
 • Mekatronik: Har viden om og indsigt i analyse og design af mekatroniske systemer og deres reguleringsmæssige forhold
 • Termisk energiteknik: Har viden om og indsigt i køle- og varmeteknik, forbrænding, termisk procesdesign og termiske energisystemer.

Færdigheder

 • Kan anvende metoder og redskaber til indsamling data og analyse af energitekniske apparater og systemer
 • Kan anvende up-to-date metoder og redskaber til at beskrive og løse problemstillinger på et videnskabeligt grundlag inden for termisk-, elektrisk og mekanisk energiteknik samt kunne styre og regulere enheder, der ligger inden for dette område
 • Kan vurdere teoretiske og praktiske energitekniske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med udgangspunkt i opstillede energitekniske matematiske, simulerings- og/eller analysemodeller
 • Kan foretage videnskabelige analyser på baggrund af opnåede resultater fra modeller eller praktiske målinger på energitekniske systemer
 • Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fag-fæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
 • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og kunne påtage sig et ansvar inden for rammerne af en professionel etik inden for det energitekniske område
 • Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
 • Kan omsætte akademiske kundskaber og færdigheder til praktisk problembearbejdning og løsning
 • Efter endt diplomingeniøruddannelse i bæredygtig energiteknik har den studerende opnået erhvervskompetencer inden for planlægning, produktion, distribution samt forbrug af elektrisk, termisk og/eller mekanisk energi, samt regulering af energitekniske systemer. De opnåede kompetencer sætter den studerende i stand til at udføre funktioner inden for projektering, udvikling, rådgivning i danske eller udenlandske virksomheder og offentlige institutioner. Eksempler på typer af virksomheder og erhverv, der ansætter diplomingeniører i bæredygtig energiteknik er energi-forsyningsselskaber, vindmølle-, maskin- og procesindustrien samt elektroteknik- og rådgivende virksomheder.

18: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde
 • laboratoriearbejde

Diplomingeniøruddannelsen i bæredygtig energiteknik indeholder faglige elementer inden for såvel det termiske, elektriske, reguleringsmæssige som mekaniske område og er fælles for alle studerende på 1.-4. semester. På 5. og 6. semester deler studiet sig i tre specialiseringer, der fungerer som i alt 80 ECTS valgfag: Elektrisk energiteknik, mekatronik og termisk energiteknik.

Det er tilladt at skrive projektrapporten på engelsk på 1.-4. semester, såfremt vejleder er af anden baggrund end dansk, eller hvis de studerende vil øve sig i det engelske sprog. Dette er under forudsætning af, at samtlige gruppemedlemmer giver deres samtykke hertil.

Regler omkring forløb af diplomingeniøruddannelsen

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin diplomingeniøruddannelse.

Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

19: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Uddannelses moduler på de fire første semestre

Fælles forløb for alle energistuderende på 1.-4. semester. Fra 5. semester vælger den studerende imellem tre forskellige specialiseringer: Elektrisk energiteknik, mekatronik eller termisk energiteknik.

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Elektrisk energiteknikTermisk energiteknikMekatronik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Introduktion til teknisk rapportskrivning (P0)
(N-EN-B1-1)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Fremtidens energisystemer (P1)
(N-EN-B1-2)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Energisystemers grundlæggende fysik og opbygning
(N-EN-B1-4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Energiteknologier
(N-EN-B2-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Elektriske grundfag
(N-EN-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Grundlæggende mekanik og termodynamik
(F-FYS-B2-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Modellering og analyse af enkle energikonverterende systemer
(N-EN-B3-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
AC-kredsløbsteori
(N-EN-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Anvendt ingeniørmatematik
(N-EN-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Termodynamik, varmetransmission og strømningslære
(N-EN-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
4. Semester
Regulering af energiomsættende systemer
(N-EN-B4-1)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Grundlæggende regulering
(N-EN-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mekanik
(N-EN-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Realtidssystemer og programmeringssprog
(N-EN-B4-4)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk

Bachelor i energi med specialisering i elektrisk energiteknik, hvor de tre sidste semestre fungerer som valgfag.

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Elektrisk energiteknik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
Design af effektelektroniske apparater
(N-EN-B5-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Numeriske metoder
(M-MP-B5-3B)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Effektelektronik
(N-EN-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Elektriske maskiner
(N-EN-B5-5)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
6. Semester
Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlig regulering
(N-EN-B6-4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Elektriske anlæg
(N-EN-B6-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Tilstandsregulering og diskret regulering
(N-EN-B6-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik
(N-EN-D6-1)
Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt
(N-EN-D7-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Bachelor i energi med specialisering i termisk energiteknik, hvor de tre sidste semestre fungerer som valgfag.

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Termisk energiteknik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
Design af termiske systemer
(N-EN-B5-3)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Numeriske metoder
(M-MP-B5-3B)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Modellering af termiske systemer
(N-EN-B5-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Varmetransmission
(N-EN-B5-8)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
6. Semester
Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlig regulering
(N-EN-B6-4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Kemisk termodynamik og procesoptimering
(N-EN-B6-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Strømningsmaskiner
(N-EN-B6-8)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik
(N-EN-D6-1)
Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt
(N-EN-D7-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Bachelor i energi med specialisering i mekatronik, hvor de tre sidste semestre fungerer som valgfag.

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Mekatronik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
Analyse af et mekatronisk system
(N-EN-B5-2)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Numeriske metoder
(M-MP-B5-3B)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Effektelektronik
(N-EN-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Elektriske maskiner
(N-EN-B5-5)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
6. Semester
Bæredygtige energisystemer: Økonomi, miljø og offentlig regulering
(N-EN-B6-4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Design og regulering af hydrauliske systemer
(N-EN-B6-5)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Tilstandsregulering og diskret regulering
(N-EN-B6-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik
(N-EN-D6-1)
Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt
(N-EN-D7-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

I ovenstående moduler indgår videnskabsteori og videnskabelige metoder igennem alle projektarbejder (15 ECTS moduler), idet disse bygger på problembaseret læring som videnskabelig metode. Der undervises desuden til dette samt andre videnskabelige værktøjer i kurset Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund.

20: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på Aalborg Universitets hjemmeside for studieordninger.

Herudover henvises til studiets semesterbeskrivelser i Moodle under skolerummet for School of Engineering and Science (SES). I Moodle findes en lang række studierelevante oplysninger, fx kursusbeskrivelser, kursuslitteratur, skemaoversigter og information om aktiviteter og arrangementer.

Introduktion til diplomingeniørpraktik
Det anbefales, at den studerende har fulgt "Introduktion til diplomingeniørpraktik" for at kunne komme i praktik og deltage i evalueringen.

21: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2015.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2010, skal senest afslutte deres uddannelse ved vintereksamen 2018, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

I henhold til Fællesbestemmelser for Uddannelser for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Tekniske Fakultet for IT og Design ved Aalborg Universitet skal studieordningen tages op til revision senest 5 år efter dens ikrafttræden.

22: Ændringer til studieordningen

Forudsætningskrav vedrørende diplomingeniørpraktik
Her er indføjet som forudsætning: ”Alle moduler frem til og med 5. semester skal være bestået” med fodnote om at ”Studienævnet kan efter ansøgning og individuel vurdering dispensere for forudsætningskravet”.

Digitalisering
Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.

23. januar 2019: Der er indført karakterkrav på mindst 4,0 i Matematik A gældende fra 1. september 2019.

Prodekanen for uddannelse har den 26. april 2019 godkendt følgende ændringer gældende fra foråret 2020:

 • Ændrede forudsætninger for indstilling til prøven i modulet "Elektriske grundfag" på 2. semester

Prodekanen for uddannelse har den 14. september 2020 godkendt, at modulet "Varmetransmission" ændrer prøveform fra "Skriftlig og mundtlig" til "Skriftlig eller mundtlig" gældende fra september 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 19. november 2020 godkendt, at modulet "Numeriske metoder" erstattes af en revideret version af modulet. Dispensationen er gældende fra efteråret 2021.