Studieordning for bacheloruddannelsen i globale forretningssystemer, 2022

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen inkl. fællesbestemmelserne for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 2285 af 1. december 2021 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2271 af 1. december 2021 om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2021 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Produktion

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Civilingeniøruddannelsernes censorkorps.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af Adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A (med et gennemsnit på minimum 4,0)

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (globale forretningssystemer). Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Global Business Engineering).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse tekster inden for uddannelsens fag på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsens kompetenceprofil omfatter

Bacheloren:

Viden:

 • Har viden om teori, metode og praksis inden for produktion og forretningssystemer.
 • Kan forstå og reflektere over teorier, metode og praksis inden for ovenfornævnte.
 • Har viden om og indsigt i ingeniørmæssigt matematisk grundlag.
 • De studerende har kendskab til digitalisering inden for produktion og forretningssystemer.
 • De studerende har kendskab til digitale læringsprocesser.

Færdigheder:

 • Kan anvende moderne metoder og redskaber til at beskrive og løse problemstillinger på et videnskabeligt grundlag inden for globale forretningssystemer. 
 • Kan vurdere teoretiske og praktiske produktions- og forretningsmæssige problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med brug af opstillede modeller
 • Kan foretage analyser og planlægning inden for operations management og supply chain management.
 • Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.
 • Kan styre et projektforløb frem mod målsætningen baseret på et iterativt og reflekterende procesforløb frem mod projektløsningen
 • Kan anvende moderne metoder og redskaber til at beskrive og løse problemstillinger på et videnskabeligt grundlag inden for produktion og forretningssystemer.

Kompetencer:

 • Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • Kan selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for forretningssystemer og produktion.
 • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen i globale forretningssystemer har som formål at uddanne bachelorer, der er kvalificerede til at deltage i udvikling og drift af forretningssystemer. Uddannelsens primære omdrejningspunkt er samspillet mellem mennesker, markeder, teknologier, netværk og virksomhedskompetencer. Med udgangspunkt i denne viden, lærer bacheloren at tænke utraditionelt på tværs af faggrænser og designe nye globale forretningsmodeller og –systemer, der matcher fremtidens krav til virksomheder, der opererer globalt. Uddannelsen giver ligeledes indsigt i og forståelse for forskellige kulturer, tværkulturelle miljøer og interkulturel kommunikation.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-points, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Regler om forløb af bacheloruddannelsenInden
Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse. Studienævnet kan i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel, gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Modeller og POPBL (Projekt Organiseret Problem Baseret Læring)
Introduktion til teknisk rapportskrivning
(M-GBE-B1-1A)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Virkelighed og modeller
(M-GBE-B1-2A)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Operations Management I
(M-GBE-B1-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Calculus
(MAT1CALC1356)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
Introduktion til Operation Management og modellering
Beskrivelse, analyse, løsningsudvikling og vurdering af et forretningssystem
(M-GBE-B2-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Operations Management II
(M-GBE-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1235)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Anvendt statistik
(22BMATASTA1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
3. Semester
Værdianalyse
Produkt, service og marked
(M-GBE-B3-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Produktudvikling og produktionsforberedelse
(M-GBE-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Markedsforståelse og kravsstyring samt økonomistyring og rapportering
(M-GBE-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende optimering og programmering
(M-GBE-B3-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Styring og forbedring af industrielle processer
Analyse og udvikling af et driftssystem
(M-GBE-B4-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Operationel planlægning og styring
(M-GBE-B4-2A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Produktionsfilosofier og –analyse
(M-GBE-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Databaser og datamodellering
(M-GBE-B4-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Forsyningskæder
5. semester - projekt
Vælg ét modul
Projekt 15
Supply Chain Management og netværksteori
(M-GBE-B5-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Forretningsprocesser og IT-projekter
(M-GBE-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Erhvervs-, selskabs- og arbejdsret samt industristandarder
(M-GBE-B5-5)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Globale forretningssystemer
Bachelorprojekt
(M-GBE-B6-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Strategi og Performance Measurement
(M-GBE-B6-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Globalisering
(M-GBE-B6-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Globale logistiksystemer
(M-GBE-B6-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk

I ovenstående moduler indgår videnskabsteori og videnskabelige metoder i kursusmodulet Problembaseret Læring samt i alle projektmodulerne.

I 5. semesters projektarbejde er der valgfrihed mellem temaerne Integrerede distributionssystemer og Integrerede leverancesystemer.

 
5. semester - projekt
Vælg ét modul
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Integrerede leverancesystemer
(M-GBE-B5-2A)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Integrerede distributionssystemer
(M-GBE-B5-1A)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Studiestartsprøve

Omfang
0 ECTS-point

Formål
Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Hvis ikke den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen bestås, bliver de studerende udmeldt af studiet den 1. oktober.

Indhold
Studiestartsprøven er en skriftlig prøve baseret på introduktionsforløbet og de studerendes forventninger til og motivation for studiet.

På baggrund af de studerendes svar er det muligt at bedømme, hvorvidt de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret. 

Reeksamen
Hvis de studerende ikke deltager i eller består studiestartsprøven, skal de studerende deltage i og bestå reeksamen, som også er en skriftlig prøve. De studerende skal deltage i og bestå reeksamen for at kunne fortsætte studiet.

Hvis de studerende ikke deltager i eller består reeksamen, og de studerende ikke har særlige omstændigheder, der kan medføre dispensation, vil de studerende blive udmeldt fra deres studie uden yderligere varsel d. 1. oktober.

Tidspunkt for studiestartsprøven
Studiestartsprøven vil blive afholdt i de første uger af semesteret. Reeksamen vil blive afholdt umiddelbart herefter.

Klageadgang
De studerende kan påklage resultatet af studiestartsprøven til Universitetet. Klagen fremsendes til sl-klager@adm.aau.dk senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

19: Henvisninger til uddybende information

Mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen, er offentliggjort på studienævnets hjemmeside

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2022.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter sommereksamen 2024.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen