Studieordning for bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier, 2020, Aalborg

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i kommunikation og digitale medier og bachelorsidefaget i mediefag. Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kommunikation og Digitale Medier

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Kommunikation og oplevelsesdesign.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i kommunikation og digitale medier forudsætter en gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx eller hf) med følgende områdespecifikke faglige niveaukrav: 

 • Dansk A 

 • Engelsk B 

 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), medmindre det opfyldes via faget Kommunikation/it A

Adgangskrav for optagelse på sidefag i mediefag

For at blive optaget på sidefaget i mediefag, skal ansøgeren opfylde adgangskravene for optagelse på bacheloruddannelsen i kommunikation og digitale medier. Det er desuden en forudsætning for at påbegynde sidefaget, at den studerende har bestået de to første år (120 ECTS) på det centrale fag. Studienævnet kan dispensere fra dette.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i kommunikation og digitale medier. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Communication and Digital Media.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

KOMPETENCEPROFILFOR BACHELORUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER 

Den studerende skal gennem bacheloruddannelsen opnå:

Viden om

 • teori, metode og praksis inden for fagområderne kommunikation, interaktive digitale medier og informationsvidenskab herunder fagenes videnskabsteori  

 • teori og metode til forståelse og analyse af kommunikationsprodukter og kommunikationsprocesser  

 • teori og metode til forståelse af institutioner, organisationer og individer som aktører i kommunikation, interaktive digitale medier, IKT og informationssystemer  

 • forståelse og refleksion over videnskabelige teorier, metoder og praksisser i forbindelse med tilrettelæggelse, design og formidling af kommunikation, interaktive digitale medier, IKT og informationssystemer  

Færdigheder i

 • at anvende fagområderne kommunikation, interaktive digitale medier og informationsvidenskabs videnskabelige metoder og redskaber i arbejdet med kommunikation, interaktive digitale medier og informationsteknologi herunder design, tilrettelæggelse og udvikling heraf  

 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til forståelse, tilrettelæggelse og design af kommunikationsprodukter og kommunikationsprocesser samt organisationer og individers kommunikation

 • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller vedrørende kommunikation, interaktive digitale medier og informationsvidenskab til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer til

 • at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge, der involverer analyse, tilrettelæggelse og design af kommunikationsprodukter og kommunikationsprocesser samt organisationer og individers kommunikation  

 • at indgå samarbejdende, ansvarligt, selvstændigt og kritisk i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang  

 • at identificere egne læringsbehov i relation til kommunikation, interaktive digitale medier og informationsvidenskab og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer på grundlag af et problembaseret og projektorienteret fundament

 

SUPPLERENDE KOMPETENCEMÅL MED BACHELORSPECIALISERINGEN: INFORMATIONSVIDENSKAB

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder. 

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå:

Viden om

 •  teori, metode og praksis inden for det informationsvidenskabelige område med særlig fokus på brugerinddragelse i design og udviklingsmetoder til design af IKT-systemer   

 • teorier og metoder til udvikling af digitale ressourcer i praksis, herunder interaktive prototyper   

 • algoritmisk tænkning og digital modellering som kommunikationsform   

 • datadrevet evaluering af IKT  

Færdigheder i

 •  at anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne demonstrere færdigheder inden for det informationsvidenskabelige fagområde   

 • at arbejde kreativt, konstruktivt og kritisk med skabelsen af interaktive, digitale medier   

 • at designe informations- og kommunikationsprocesser ud fra en brugercentreret tilgang    

 • grundlæggende systemdesign og programmering  

Kompetencer til

 •  kritisk og konstruktivt at deltage i udviklingsopgaver ved at kunne identificere, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige område med fokus på design af IKT   

 • at kunne virke som bindeled mellem brugere og udviklere af digitale ressourcer, i kraft af en forståelse for såvel den domæneorienterede kompleksitet og de digitale muligheder og begrænsninger i en given kontekst   

 

SUPPLERENDE KOMPETENCEMÅL MED BACHELORSPECIALISERINGEN IINTERAKTIVE DIGITALE MEDIER

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Interaktive digitale medier er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå:

Viden om  

 •  forskningsbaseret teori, videnskabelig metode og praksis inden for interaktive digitale medier samt refleksion over samme   

 • interaktive digitale platforme, digital indholdsproduktion, brugerpositioner og brugergenereret indhold

 • designmæssige aspekter vedrørende udvikling af informations-, kommunikations- og oplevelsesteknologi ud fra et brugercentreret perspektiv med særligt henblik på transmedial design og kommunikation  

Færdigheder i

 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til interaktive digitale medier samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i relation til interaktive digitale platforme, digital indholdsproduktion, brugerpositioner og brugergenereret indhold

 •  design og produktion af transmediale fænomener   

 • at gennemføre og kritisk reflektere over kreative processer i relation til transmedial design og kommunikation   

 Kompetencer til

 •  på kritisk og konstruktiv vis at kunne samarbejde om løsningen af komplekse problemstillinger inden for interaktive digitale mediers område med fokus på interaktive digitale platforme, digital indholdsproduktion, brugerpositioner og brugergenereret indhold   

 

SUPPLERENDE KOMPETENCEMÅL MED BACHELORSPECIALISERINGEN I: KOMMUNIKATION

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Kommunikation er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Den studerende skal gennem uddannelsen opnå:

Viden om

 • teori, metode og praksis inden for et eller flere kommunikationsfaglige områder (medier og markedskommunikation, medier og offentlighed, organisationskommunikation og -kultur eller krydsfeltet herimellem)  

 • organisationskommunikation i lyset af intervention eller kommunikationsplanlægning og kommunikationsdesign i teori og praksis  

 • sammenhængen mellem læring, kommunikation, intervention og organisation eller forskellige mediers og mediegenrers særlige kendetegn og muligheder i forbindelse med kommunikationsplanlægning og budskabers konstruktion  

Færdigheder i

 • at anvende kommunikationsfagets teorier, videnskabelige metoder og redskaber    

 • at identificere og analysere videnskabelige problemstillinger i relation til kommunikationsprodukter og/eller kommunikationsprocesser   

 • vurdere teoretiske og praktiske kommunikationsfaglige problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller  

Kompetencer til

 • kritisk og konstruktivt at deltage i informations- og kommunikationsopgaver ved at kunne beskrive, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for kommunikationsområdet    

 

KOMPETENCEMÅL FOR BACHELORTILVALGET I KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER: INFORMATIONSVIDENSKAB

Målet med bachelortilvalget, som omfatter 45 ECTS-point, er, at den studerende tilegner sig viden om centrale problemstillinger og teorier inden for informationsvidenskab og bliver fortrolig med informationsvidenskabelige fagområder som formidling af IKT, IKT og læring, menneske-maskine interaktion, praktisk system- og multimediedesign. Den studerende skal herunder demonstrere teoretisk funderet praktisk formåen inden for formidling af IKT og inden for systemdesign.

 • BA-tilvalget udgøres af følgende to moduler fra bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation samt 6. semester af bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier, Informationsvidenskab  

Modulet ”Design og IKT med organisation som kontekst”. Modulet udbydes på 3. semester, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation.

 • Modulet ”Kommunikationsdesign 1: Læring, netværk og organisering”. Modulet udbydes på 5. semester, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation.

Hvad angår kurser og øvelser herudover, er tilvalget identisk med 6. semester, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab. 

 

KOMPETENCEMÅL FOR BACHELORTILVALGET I KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER: INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER

Målet med BA-tilvalget, som omfatter 45 ECTS-point, er, at den studerende tilegner sig viden om centrale problemstillinger og teorier vedrørende interaktive digitale medier og i den forbindelse bliver fortrolig med undersøgelse af brugere, de interaktive mediers formsprog, designprocesser og udformning af interaktive digitale mediesystemer. Den studerende skal herunder demonstrere teoretisk funderet praktisk formåen inden for design og udformning af interaktive digitale medier.

BA-tilvalget udgøres af følgende to moduler fra bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier; Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation samt 6. semester på bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier, Interaktive digitale medier.

 • Modulet ”Design og IKT med organisation som kontekst”. Modulet udbydes på 3. semester, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation.
 • Modulet ”Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum”, Modulet udbydes på 5. semester, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation. 

Hvad angår kurser og øvelser herudover, er tilvalget identisk med 6. semester, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Interaktive digitale medier. 

 

KOMPETENCEMÅL FOR BACHELORTILVALGET I KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER: KOMMUNIKATION

Målet med BA-tilvalget, som omfatter 45 ECTS-point, er, at den studerende tilegner sig viden om centrale problemstillinger og teorier vedrørende kommunikation. Den studerende skal i den forbindelse blive fortrolig med kommunikations- og organisationsteori samt analyse af medieprodukter, -brugere og -afsendere. Den studerende skal demonstrere teoretisk funderet praktisk formåen med hensyn til at kunne analysere og planlægge kommunikation.

BA-tilvalget udgøres af følgende to moduler fra bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier; Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation samt 6. semester på bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier, Kommunikation.

 • Modulet ”Medieproduktion, Modulet udbydes på 1. semester, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation. 

 • Modulet ”Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier”, Modulet udbydes på 5. semester, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab, Interaktive digitale medier og Kommunikation.

Hvad angår kurser og øvelser herudover, er tilvalget identisk med 6. semester, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier: Kommunikation. 

 

KOMPETENCEMÅL FOR BACHELORSIDEFAGSUDDANNELSEN I MEDIEFAG

Sidefagsuddannelsen i mediefag består af et bachelor- og et kandidatsidefag i mediefag, som er forskningsbaserede heltidstilvalg, som tilsammen udgør det ene af to fag (grundfag og sidefag) i en bachelor- og kandidatuddannelse, der er tilrettelagt med henblik på undervisning i de gymnasiale uddannelser.

Det overordnede formål med bachelor- og kandidatsidefaget er, at den studerende sammen med studier i hovedfaget skal opnå faglig kompetence til at undervise i to fag inden for fagrækken i de gymnasiale uddannelser. 

Den studerende skal gennem sidefagsuddannelsen i mediefag opnå: 

Viden om

 • og overblik over filmens, tv-mediets og de interaktive, digitale mediers historie, såvel nationalt som internationalt, som er baseret på forskning på højeste internationale niveau 
 • og overblik over centrale genrer og programtyper inden for dokumentar, fiktion og blandinger af disse to former 

 • film- og medievidenskabelig metodik og evnen til at identificere videnskabelige problemstillinger selvstændigt 

 • grundlæggende film- og medievidenskabelige teorier, metodik og redskaber

 • faserne i en medieproduktions produktionsforløb omfattende eksempelvis informationssøgning og research, produktionstilrettelæggelse, herunder dramaturgi, synopsis, manuskript og storyboard, optagelse og optageteknik, redigering og redigeringsteknik, forholdet mellem produktionsform og indhold, formidlingssituation og målgruppe

Færdigheder i

 • at kunne vurdere og vælge blandt film- og medievidenskabelige teorier, metoder, redskaber samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller 
 • at kunne formidle forskningsbaseret viden i undervisningssammenhænge og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister 
 • at kunne anvende principper og arbejdsmetoder knyttet til faserne i en medieproduktion 

 • at kunne benytte it i forbindelse med såvel teoretiske som praktiske/produktionsmæssige og distributionsmæssige aktiviteter

Kompetencer til

 • at kunne analysere og perspektivere film- og mediefaglige problemstillinger ud fra produktionsforhold, sammenhængen mellem udformning, formidlingssituation, distributionsteknologier og målgruppe samt mere generelle historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i national og international sammenhæng selvstændigt og professionelt at kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller 

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier løber over i alt seks semestre (1.-6. semester). De første fem semestre svarende til 150 ECTS-point er fælles for alle studerende. På enkelte semestre har den studerende mulighed for at tone sin uddannelse i form af valgfagsmoduler.

Ved udgangen af 5. semester vælger den studerende at specialisere sin bacheloruddannelse inden for fagområdet (specialiseringerne): informationsvidenskab, interaktive digitale medier eller kommunikation. På 6. semester skrives bachelorprojekt.

UDDANNELSERNES TILRETTELÆGGELSE

Uddannelserne er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Obligatoriske moduler, bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier 1. - 5. semester:

 Problembaseret læring (studiefagsmodul) 

 1. semester

 5 ECTS-point 

 Kommunikationsprodukter (projektmodul) 

 1. semester

 15 ECTS-point 

 Medieteknologi, kommunikation og samfund (studiefagsmodul) 

 1. semester

 5 ECTS-point 

 Medieproduktion (studiefagsmodul) 

 1. semester

 5 ECTS-point 

 Kommunikationsprocesser (projektmodul) 

 2. semester

 20 ECTS-point 

Undersøgelses- og analysemetoder (studiefagsmodul) 

2. semester 

10 ECTS-point 

Design og IKT med organisation som kontekst (studiefagsmodul) 

3. semester 

5 ECTS-point 

 Organisationskommunikation (projektmodul) 

 3. semester

 20 ECTS-point 

 Logik og argumentationsteori (studiefagsmodul) 

 3. semester

 5 ECTS-point

Kommunikation og individ (projektmodul) 

4. semester 

15 ECTS-point 

Digitale metoder (studiefagsmodul) 

4. semester 

5 ECTS-point 

 Fagets videnskabsteori:  Kommunikation og Digitale Medier (studiefagsmodul) 

 4. semester

 5 ECTS-point

 Valgfagsmoduler

 4. semester

 5 ECTS-point

Kommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering (projektmodul) 

5. semester

10 ECTS-point

Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum (projektmodul) 

5. semester 

10 ECTS-point 

Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier (projektmodul) 

5. semester 

10 ECTS-point 

Projektorienteret forløb (valgmulighed) (projektmodul)*

5. semester 

10 ECTS-point 

*Den studerende kan erstatte et af de tre moduler med et projektorienteret forløb.

 

Obligatoriske moduler 6. semester specialisering: Interaktive Digitale Medier

 Transmedial design og kommunikation (studiefagsmodul) 

 6. semester

 10 ECTS-point

Bachelorprojekt: Interaktive digitale medier (projektmodul)

6. semester 

15 ECTS-point 

 Valgfagsmoduler

 6. semester

 5 ECTS-point

 

Obligatoriske moduler 6. semester specialisering: Informationsvidenskab 

 Data-drevet design, udvikling og evaluering af IKT (studiefagsmodul) 

 6. semester

 10 ECTS-point

Bachelorprojekt: IKT I brug (projektmodul) 

6. semester 

15 ECTS-point

 Valgfagsmoduler

 6. semester

 5 ECTS-point

 

Obligatoriske moduler 6. semester specialisering: Kommunikation

 Organisationskonsultation, organisatorisk læring og kommunikation, valgmulighed 1 af 2 (studiefagsmodul) 

 6. semester

 10 ECTS-point

 Kommunikationsplanlægning og medier, valgmulighed 2 af 2 (studiefagsmodul)

 6. semester

 10 ECTS-point

Bachelorprojekt: Kommunikation (projektmodul) 

6. semester 

15 ECTS-point

 Valgfagsmoduler

 6. semester

 5 ECTS-point

 

Valgfagsmoduler 4./6. semester:

Æstetik og digitale medier (valgfagsmodul) 

4./6. semester 

5 ECTS-point 

Mundtlig kommunikation: Retorik i praksis (valgfagsmodul) 

4./6. semester 

5 ECTS-point 

Informationspraksis og informationsadfærd (valgfagsmodul) 

4./6. semester 

5 ECTS-point 

Effekt og evaluering (valgfagsmodul) 

4./6. semester 

5 ECTS-point 

Avanceret webdesign og analyse (valgfagsmodul) 

4./6. semester 

5 ECTS-point 

Virksomhedsledelse (valgfagsmodul) 

4./6. semester 

5 ECTS-point 

 Skriftlig kommunikation og retorik i praksis (valgfagsmodul) 

 4./6. semester 

 5 ECTS-point 

Uddannelserne bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion: 

 • forelæsninger 

 • klasseundervisning 

 • projektarbejde 

 • workshop 

 • opgaveløsning (individuelt og i grupper) 

 • lærerfeedback 

 • faglig refleksion 

 • porteføljearbejde

Uddannelsernes 1. til 4. og 6. semester udgøres af projektenhedsmoduler og studiefagsmoduler.

På uddannelsernes 4. og 6. semester indgår valgfag. Den studerende kan vælge valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Valgfagsmoduler skal under alle omstændigheder tilsammen udgøre 10 ECTS-point af hele kandidatuddannelsen. De angivne valgfrie moduler udbydes og oprettes efter studienævnets beslutning. 

På uddannelsernes 5. semester afholdes der tre semesterkonferencer (Projektmoduler) af 10 ECTS-point. Hver semesterkonference består af et undervisnings- og vejledningsforløb, som understøtter den studerendes arbejde inden for følgende faglige områder: 

 • Læring, netværk og organisering 

 • Oplevelser og rum 

 • Kultur og værdier

Hvert projektmodul afsluttes i en semesterkonference, hvor den studerende præsenterer sit arbejde. I forlængelse heraf eksamineres den studerende. 

Den studerende kan erstatte et af de tre moduler med et projektorienteret forløb.

På 6. semester Kommunikation indgår valgbare studiefag. På 6. semester Kommunikation prøves den studerende således i ”Organisationskonsultation, organisatorisk læring og kommunikation” eller ”Kommunikationsplanlægning og medier”, og afslutter studiefaget med tilhørende prøver.

På uddannelsernes 6. semester udarbejder den studerende under vejledning et bachelorprojekt inden for uddannelsens faglige område. 

 

BA-TILVALGET I KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIERS TILRETTELÆGGELSE

Tilvalget i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab indeholder følgende prøver:

Design og IKT med organisation som kontekst 

5. semester 

5 ECTS-point 

Kommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering 

5. semester 

10 ECTS-point 

IKT i brug 

6. semester 

15 ECTS-point 

Data-drevet design, udvikling og evaluering af IKT (studiefagsmodul) 

6. semester 

10 ECTS-point 

Valgfagsmoduler 4./6. semester

6. semester 

5 ECTS-point 

 

Tilvalget i Kommunikation og digitale medier: Interaktive digitale medier indeholder følgende prøver:

Design og IKT med organisation som kontekst 

5. semester 

5 ECTS-point 

Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum 

5. semester 

10 ECTS-point 

 Transmedial design og kommunikation (studiefagsmodul)  

 6. semester 

 10 ECTS-point 

 Interaktive digitale medier 

 6. semester 

 15 ECTS-point 

 Valgfagsmoduler 4./6. semester

 6. semester 

 5 ECTS-point 

 

Tilvalget i Kommunikation og digitale medier: Kommunikation indeholder følgende prøver:

Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier (projektmodul) 

5. semester 

10 ECTS-point 

Medieproduktion (studiefagsmodul) 

5. semester 

5 ECTS-point 

Kommunikation (projektmodul) 

6. semester 

15 ECTS-point 

Organisationskonsultation, organisatorisk læring og kommunikation, Valgmulighed 1 af 2

6. semester 

10 ECTS-point 

Kommunikationsplanlægning & medier, Valgmulighed 2 af 2

6. semester

10 ECTS-point

 Valgfagsmoduler 4./6. semester

 6. semester

 5 ECTS-point 

BACHELORSIDEFAGET I MEDIEFAG

BA-sidefaget består af tre moduler på tilsammen 15 ECTS-point på den studerendes 5. semester, og tre moduler på tilsammen 30 ECTS-point på den studerendes 6. Semester.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret og overvejende projektorganiseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Bachelorsidefaget består, af seks moduler i form af kurser og emnestudier. Modulerne indeholder praktisk medieproduktion, filmhistorie, film- og medieteori, Transmedial design og kommunikation. Disse discipliner udgør det faglige grundlag for modulerne på kandidatsidefaget, som primært indeholder mediehistorie, medievidenskablige undersøgelsesmetoder, medie og markedskommunikation samt værkanalyse og værkanalysens metodik. Hertil kommer et valgfag.

Obligatoriske moduler for Bachelorsidefaget i Mediefag

Medieproduktion I: TV 

5. semester 

5 ECTS-point 

Medieproduktion II: Film 

5. semester 

5 ECTS-point 

Filmhistorie 1 

5. semester 

5 ECTS-point 

Film og medieteori 

6. semester 

15 ECTS-point 

Transmedial design og kommunikation  

6. semester 

10 ECTS-point 

Filmhistorie 2 

6. semester 

5 ECTS-point

 

Uddannelsens 5. semester er forankret i opbyggelse af produktive færdigheder samt viden om filmens historie. Til at understøtte de studerendes arbejde er der kursusundervisning i film- og medieproduktion samt i filmhistorie.

Uddannelsens 6. semester udgøres af projektmodulet ”Film og medieteori” og af modulerne ”Filmhistorie 2” og ”Transmedial design og kommunikation”.

Førsteårsprøven:

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.

Studienævnet kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående. 

Generelle prøvebestemmelser

Projekter, emnestudier mv. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 6 studerende. Ved bachelorprojekter kan studienævnet fastsætte egne maksimumtal for gruppernes størrelse. Ved prøver i projekter, emnestudier mv. gælder normalt følgende:

En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. eksamensbekendtgørelsen § 4.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Den studerende holder ved eksamenens start et oplæg af 5 minutters varighed om et fagligt emne i tilknytning til projektarbejdet.

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. I givet fald dette ønskes meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse.

Hvor der ved skriftlige arbejder er fastsat regler for arbejdets omfang, svarer en side til 2400 enheder dvs. skrifttegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet fx titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal og enheder anføres enten på forsiden eller i et forord.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. De angivne prøvetider ved mundtlige prøver er inkl. votering og meddelelse af resultatet. Hvor intet andet er anført, er prøven på dansk. 

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig med 60 ECTS-point.

For at uddannelsen kan anses som bestået skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ’Bestået’. Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet.

Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal. 

18: Uddannelsesoversigt

Nedenstående viser uddannelsesoversigt over bacheloruddannelsen med de 2 specialiseringer.

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (af eksaminator og evt. intern medbedømmer ).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Problembaseret læring
(BAKDM20201)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Kommunikationsprodukter
(BAKDM20202)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Medieteknologi, kommunikation og samfund
(BAKDM20203)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Medieproduktion
(BAKDM20204)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Kommunikationsprocesser
(BAKDM20205)
Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Undersøgelses- og analysemetoder
(BAKDM202010)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Design og IKT med organisation som kontekst
(BAKDM20209)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Organisationskommunikation
(BAKDM20208)
Projekt 20 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Logik og argumentationsteori
(BAKDM202013)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Kommunikation og individ
(BAKDM202011)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Digitale metoder
(BAKDM202037)
Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Fagets videnskabsteori: Kommunikation og Digitale Medier
(BAKDM202025)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
5. Semester
Valgmuligheder 5. semester
Vælg 30 ECTS
Projekt 30

 
Valgmuligheder 5. semester
Vælg 30 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Kommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering
(BAKDM202017)
Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum
(BAKDM202018)
Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier
(BAKDM202019)
Projekt 10 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Projektorienteret forløb
(BAKDM202036)
Projekt 10 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Interaktive digitale medier
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
6. Semester
Transmedial design og kommunikation
(BAKDM202035)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Bachelorprojekt: Interaktive Digitale Medier
(BAKDM202024)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Informationsvidenskab
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
6. Semester
Data-drevet design, udvikling og evaluering af IKT
(BAKDM202040)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Bachelorprojekt: IKT i brug
(BAKDM202021)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5

På 6. semester i specialiseringen i Kommunikation, kan den studerende vælge mellem modulet "Organisationskonsultation, organisatorisk læring og kommunikation" eller "Kommunikationsplanlægning og medier".

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Kommunikation
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
6. Semester
Valgmulighed 1 af 2
Organisationskonsultation, organisatorisk læring og kommunikation
(BAKDM202042)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Bachelorprojekt: Kommunikation
(BAKDM202028)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
6. Semester
Valgmulighed 2 af 2
Kommunikationsplanlægning og medier
(BAKDM202031)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Bachelorprojekt: Kommunikation
(BAKDM202028)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5

Moduler der indeholder videnskabsteori: Kommunikationsprodukter (projektmodul), Kommunikationsprocesser (projektmodul), Organisationskommunikation (projektmodul), Kommunikation og individ (projektmodul), Fagets videnskabsteori:  Kommunikation og Digitale Medier (studiefagsmodul), Bachelorprojekt: Interaktive digitale medier (projektmodul), Bachelorprojekt: IKT I brug (projektmodul), Bachelorprojekt: Kommunikation (projektmodul).

Uddannelsesforløb for sidefag i mediefag 

Udbydes som: Sidefag
Linje: Mediefag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Centralt fag 30
2. Semester
Centralt fag 30
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30
5. Semester
Centralt fag 15
Medieproduktion 1: TV og online
(SIMED20206)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Medieproduktion 2: Kortfilm
(SIMED20207)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Filmhistorie 1
(SIMED20201)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
6. Semester
Film- og medieteori
(SIMED20203)
Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Transmedial design og kommunikation
(BAKDM202035)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Filmhistorie 2
(SIMED20202)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk

Uddannelsesoversigt over obligatoriske prøver, BA-tilvalget i Kommunikation og digitale medier: Informationsvidenskab 

Udbydes som: Tilvalgsfag
Specialisering: Informationsvidenskab
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Centralt fag 30
2. Semester
Centralt fag 30
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30
5. Semester
Centralt fag 15
Design og IKT med organisation som kontekst
(BAKDM20209)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kommunikationsdesign 1: Læring, netværksdannelse og organisering
(BAKDM202017)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
6. Semester
IKT i brug
(BAKDM202029)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Data-drevet design, udvikling og evaluering af IKT
(BAKDM202040)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5

Uddannelsesoversigt over obligatoriske prøver, BA-tilvalget i Kommunikation og digitale medier: Interaktive Digitale Medier 

Udbydes som: Tilvalgsfag
Specialisering: Interaktive digitale medier
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Centralt fag 30
2. Semester
Centralt fag 30
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30
5. Semester
Centralt fag 15
Design og IKT med organisation som kontekst
(BAKDM20209)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kommunikationsdesign 2: Oplevelser, tid og rum
(BAKDM202018)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
6. Semester
Transmedial design og kommunikation
(BAKDM202035)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Interaktive Digitale Medier
(BAKDM202043)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5

Uddannelsesoversigt over obligatoriske prøver, BA-tilvalget i Kommunikation og digitale medier: Kommunikation 

På 6. semester i tilvalget i Kommunikation, kan den studerende vælge mellem modulet "Organisationskonsultation, organisatorisk læring og kommunikation" eller " Kommunikationsplanlægning og medier".

Udbydes som: Tilvalgsfag
Specialisering: Kommunikation
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Centralt fag 30
2. Semester
Centralt fag 30
3. Semester
Centralt fag 30
4. Semester
Centralt fag 30
5. Semester
Centralt fag 15
Kommunikationsdesign 3: Kultur og værdier
(BAKDM202019)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Medieproduktion
(BAKDM20204)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
6. Semester
Valgmulighed 1
Organisationskonsultation, organisatorisk læring og kommunikation
(BAKDM202042)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Kommunikation
(BAKDM202030)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5
6. Semester
Valgmulighed 2
Kommunikationsplanlægning og medier
(BAKDM202031)
Kursus 10 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Kommunikation
(BAKDM202030)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Kursus 5

Valgfrie moduler

Den studerende kan vælge et valgfag udbudt af Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. De angivne valgfrie moduler udbydes og oprettes efter studienævnets beslutning. Det betyder at ikke alle valgfagsmoduler oprettes hvert år. 

 
Valgfrie moduler
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Æstetik og digitale medier
(BAKDM202012)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Mundtlig kommunikation: Retorik i praksis
(BAKDM202014)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Informationspraksis og informationsadfærd
(BAKDM202016)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Effekt og evaluering
(BAKDM202032)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Avanceret webdesign og analyse
(BAKDM202033)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Virksomhedsledelse
(BAKDM202034)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Skriftlig kommunikation og retorik i praksis
(BAKDM20207)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.09.2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2019 efter sommereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen