Bachelor (BSc) i kemi, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kemi og Biovidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under censorkorps for kemi

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i kemi forudsætter en gymnasial uddannelse. 

Uddannelsens specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • 4,0 i Matematik A

Og ét af følgende sæt krav:

 • Fysik B og Kemi B eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi B

Adgangskrav til sidefag:
Adgangsbetingelserne til bachelorsidefaget i kemi er som anført herover. 

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BSc) i kemi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Chemistry.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

En bachelor i kemi har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Matematik og statistik
 • Fysik, kemi og biologi
 • Fysisk og analytisk kemi
 • Organisk kemi
 • Uorganisk kemi
 • En bachelor i kemi kan forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for vidensfeltet.

Færdigheder

En bachelor i kemi kan anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og inden for det kemiske område. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra forsøg med kemiske reaktioner og processer, samt at fortolke kemiske problemer på en måde der muliggør målinger, eksperimenter, og modellering. 

En bachelor i kemi kan vurdere teoretiske og praktiske kemiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af  relevante løsninger. 

En bachelor i kemi kan formidle kemiske problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere gennem diskussion såvel som skriftlig og mundtlig afrapportering.

Kompetencer

En bachelor i kemi kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i studie-, undervisnings- eller arbejdssammenhænge. 

En bachelor i kemi kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, som ingeniører og teknisk personale fra de kemiske, teknisk kemiske og beslægtede områder med en professionel tilgang. 

En bachelor i kemi kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen. 

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger 
 • Klasseundervisning 
 • Projektarbejde 
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper) 
 • Lærerfeedback

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse. Studienævnet kan dog i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående.

Opbygning af uddannelsen i kemi

Uddannelsen i Kemi består af bachelor- og kandidatuddannelsen i Kemi. Uddannelsen kan følges som to-fags-uddannelse med kemi som centralt fag. Desuden kan Kemi læses som sidefag i kombination med et andet centralt fag. Kandidatuddannelsen i Kemi er beskrevet i en selvstændig studieordning.

To-fags-uddannelsen med kemi som centralt fag

For den tofaglige bacheloruddannelse er forløbet afhængigt af valg af sidefag. Hvornår studerende som ønsker tilvalgsfag skal vælge dette, afhænger af, hvilket tilvalgsfag man vælger. Kombinationsmulighederne er beskrevet nedenfor. Sidefagene er beskrevet i de respektive studieordninger for de fag, hvor de hører til. 

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Kemisk ligevægt 1
(K-KEM-B1-62)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Kemisk ligevægt 2
(K-KEM-B1-63)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Kemiske reaktioner og kinetik
(K-KEM-B2-52)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
3. Semester
Kemisk fysik
(K-KEM-B3-66)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Organisk kemi
(K-KEM-B3-56)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemisk binding
(K-KEM-B3-57)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Fysisk kemi
(K-KEM-B3-55)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Kemisk analyse
(K-KEM-B4-32A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Uorganisk og eksperimentel kemi
(K-KEM-B4-45)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
NMR og MS
(K-BT-B6-14A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Valgmulighed A
Uorganisk kemisk syntese
(K-KEM-B5-71)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Valgmulighed B
Organisk kemisk syntese
(K-KEM-B5-72)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Kolloid-kemi
(K-KEM-B6-47)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kvantekemi
(K-KEM-B6-48)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

To-faglige uddannelsesoversigter

Studieforløbene for uddannelsens mest anvendte gymnasielærerkombinationer er beskrevet i studieordningen, men der udbydes også andre kombinationer, end de beskrevne. 

Hvis du er interesseret i en gymnasielærerkombination, der ikke allerede er beskrevet i studieordningen, så udarbejder studienævnet et konkret studieforløb efter henvendelse.

På denne hjemmeside kan du læse mere om Aalborg Universitets udbud af gymnasielæreruddannelser https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Kemisk ligevægt 1
(K-KEM-B1-62)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Kemisk ligevægt 2
(K-KEM-B1-63)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Delt semester
5 ECTS på sidefag 5
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kemiske reaktioner og kinetik
(K-KEM-B2-52)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester
15 ECTS på sidefag 15
Fysisk kemi
(K-KEM-B3-55)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemi
(K-KEM-B3-56)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemisk binding
(K-KEM-B3-57)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Delt semester
15 ECTS på sidefag 15
Uorganisk og eksperimentel kemi
(K-KEM-B4-45)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
NMR og MS
(K-BT-B6-14A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
5. Semester
Valgmulighed A
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemisk syntese
(K-KEM-B5-72)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Valgmulighed B
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Uorganisk kemisk syntese
(K-KEM-B5-71)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
6. Semester
Delt semester
25 ECTS på sidefag 25
Kvantekemi
(K-KEM-B6-48)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Kemi som sidefag og med centralt fag i biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Delt semester
25 ECTS på centralt fag 25
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Delt semester
15 ECTS på centralt fag 15
Fysisk kemi
(K-KEM-B3-55)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemi
(K-KEM-B3-56)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemisk binding
(K-KEM-B3-57)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Delt semester
15 ECTS på centralt fag 15
Uorganisk og eksperimentel kemi
(K-KEM-B4-45)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
NMR og MS
(K-BT-B6-14A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
5. Semester
Valgmulighed A
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemisk syntese
(K-KEM-B5-72)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Valgmulighed B
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Uorganisk kemisk syntese
(K-KEM-B5-71)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
6. Semester
Delt semester
Kvantekemi
(K-KEM-B6-48)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
25 ECTS på centralt fag 25

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Delt semester
5 ECTS på sidefag 5
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Kemisk ligevægt 1
(K-KEM-B1-62)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Kemisk ligevægt 2
(K-KEM-B1-63)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Delt semester
5 ECTS på sidefag 5
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kemiske reaktioner og kinetik
(K-KEM-B2-52)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester
Fysisk kemi
(K-KEM-B3-55)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemi
(K-KEM-B3-56)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
20 ECTS på sidefag 20
4. Semester
Delt semester
15 ECTS på sidefag 15
Uorganisk og eksperimentel kemi
(K-KEM-B4-45)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
NMR og MS
(K-BT-B6-14A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
5. Semester
Delt semester
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Delt semester
15 ECTS på sidefag 15
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Kemisk ligevægt 1
(K-KEM-B1-62)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Kemisk ligevægt 2
(K-KEM-B1-63)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Delt semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kemiske reaktioner og kinetik
(K-KEM-B2-52)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5 ECTS på sidefag 5
3. Semester
Delt semester
Fysisk kemi
(K-KEM-B3-55)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemi
(K-KEM-B3-56)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemisk binding
(K-KEM-B3-57)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på sidefag 15
4. Semester
Delt semester
Uorganisk og eksperimentel kemi
(K-KEM-B4-45)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
NMR og MS
(K-BT-B6-14A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
15 ECTS på sidefag 15
5. Semester
Delt semester
15 ECTS på sidefag 15
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Delt semester
Kvantekemi
(K-KEM-B6-48)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
10 ECTS på sidefag 10

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag i idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Kemisk ligevægt 1
(K-KEM-B1-62)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Kemisk ligevægt 2
(K-KEM-B1-63)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kemiske reaktioner og kinetik
(K-KEM-B2-52)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Fysisk kemi
(K-KEM-B3-55)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemi
(K-KEM-B3-56)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemisk binding
(K-KEM-B3-57)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemisk fysik
(K-KEM-B3-66)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Delt semester
15 ECTS på sidefag 15
Uorganisk og eksperimentel kemi
(K-KEM-B4-45)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
NMR og MS
(K-BT-B6-14A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
5. Semester
Delt semester
15 ECTS på sidefag 15
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Hydraulik og stoftransport
(K-KEM-B5-58)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Delt semester
15 ECTS på sidefag 15
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Kemi som centralt fag og med sidefag inden for samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Kemisk ligevægt 1
(K-KEM-B1-62)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Kemisk ligevægt 2
(K-KEM-B1-63)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kemiske reaktioner og kinetik
(K-KEM-B2-52)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Fysisk kemi
(K-KEM-B3-55)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organisk kemi
(K-KEM-B3-56)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemisk binding
(K-KEM-B3-57)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemisk fysik
(K-KEM-B3-66)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Uorganisk og eksperimentel kemi
(K-KEM-B4-45)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
NMR og MS
(K-BT-B6-14A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Kemisk analyse
(K-KEM-B4-32A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Kemi som sidefag og med centralt fag inden for samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kemisk ligevægt 1
(K-KEM-B1-62)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Bachelorprojekt på centralt fag 15
6. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kemiske reaktioner og kinetik
(K-KEM-B2-52)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Studiestartsprøve
Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.

Mål:                                  
Studiestartsprøvens formål er at fastslå, om de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. De studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Hvis de studerende ikke deltager i og består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen.

Studiestartsprøven vil blive afholdt i løbet af de første uger af semesteret.

Indhold:                         
Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet og indeholder eksempelvis en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget.

Reeksamen:                  
Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Prøveform:                   
Skriftlig prøve

Bedømmelse:              
Intern censur. De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Klageadgang:                
De studerende kan klage over studiestartsprøven til Universitetet. Klagen skal indgives til Universitetet senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

 

Videnskabsteori og videnskabelig metode undervises i kursusmodulet Problembaseret læring på 1. semester og indgår som grundlagsgivende elementer i projektmodulerne på 1.-6. semester.

19: Henvisninger til uddybende information

Mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen og litteratur,  er publiceret på Moodle.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020. Studieordningen træder i kraft for studerende, der pr. 1. september 2020 påbegynder deres 1. og 3. semester.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

10. februar 2021: adgangskravene er opdateret med ikrafttrædelse september 2021, jf. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens udmelding den 28. januar 2021.

Prodekanen for uddannelse har den 28. april 2022 godkendt, at prøveformen i modulet "Kvantekemi" på 6. semester ændres fra "Skriftlig" til "Skriftlig eller mundtlig". Dispensationen er gældende fra foråret 2023.