Bachelor (BSc) i biologi, 2018

1: Forord

I medfør af lov 172 af 27. februar 2018 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i biologi. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Godkendt af Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi
Aalborg Universitet 2018

Niels Thomas Eriksen
Studienævnsformand

Godkendt af dekanen 2018

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under censorkorps for biologi.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i biologi forudsætter en gymnasial uddannelse.

Uddannelsens specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og ét af følgende sæt krav:

 • Fysik B og Kemi B
 • Fysik B og Bioteknologi A
 • Geovidenskab A og kemi B
 • Kemi B, Biologi A og Fysik C

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BSc) i biologi (Bachelor of Science (BSc) in Biology).

Bacheloruddannelsen giver også ret til betegnelsen bachelor (BSc) i biologi (Bachelor of Science (BSc) in Biology), når biologi læses som centralt fag i en to-fags-kombination.

Studerende, der gennemfører et andet (individuelt) studieforløb til bachelorniveau med hovedvægt indenfor biologi, og som fagligt kan godkendes af studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi, får den tilsvarende ovennævnte titel.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der opnår grader på dette niveau

Viden

En bachelor i biologi har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Matematik og statistik
 • Fysik og kemi
 • Zoologi og botanik
 • Evolution
 • Populationsbiologi og økologi
 • Fysiologi

En bachelor i biologi kan forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for vidensfeltet.

Færdigheder

En bachelor i biologi kan anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og inden for det biologiske område. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra biologiske forsøg, samt at fortolke biologiske problemer på en måde der muliggør målinger, eksperimenter, og modellering.

En bachelor i biologi kan vurdere teoretiske og praktiske biologiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante løsninger.

En bachelor i biologi kan formidle biologiske problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere gennem diskussion såvel som skriftlig og mundtlig afrapportering.

Kompetencer

En bachelor i biologi kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i studie-, undervisnings- eller arbejdssammenhænge.

En bachelor i biologi kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, som ingeniører og teknisk personale fra biologiske og beslægtede områder med en professionel tilgang.

En bachelor i biologi kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen i biologi består af bachelor- og kandidatuddannelsen i Biologi. Uddannelsen kan følges som et-fags-uddannelse eller to-fags-uddannelse med biologi som centralt fag. Desuden kan Biologi læses som sidefag i kombination med et andet centralt fag. Kandidatuddannelsen i Biologi er beskrevet i en selvstændig studieordning.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Feedback

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

Et-fags-uddannelsen 

For et-fags-uddannelsen består bacheloruddannelsen i biologi af 6 semestre i Biologi. Der skrives bachelorprojekt på 6. semester over temaet Akvatisk biologi.

To-fags-uddannelsen med biologi som centralt fag

For den tofaglige bacheloruddannelse er forløbet afhængigt af valg af sidefag. Studerende som ønsker sidefag skal vælge dette i løbet af 3. semester. Sidefagene er beskrevet i de respektive studieordninger for de fag, hvor de hører til. 

Sidefag på Bachelor- og Kandidatuddannelserne

Studerende, der følger biologi som sidefag, følger biologi på bacheloruddannelsens 5. og 6. semester, samt på kandidatuddannelsens 3. semester.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Feltbiologi 1
(K-BIO-B1-39)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Feltbiologi 2
(K-BIO-B1-38)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Eksperimentel biologi
(K-BIO-B2-28)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode
(K-KEM-B2-2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Eksperimentel økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-34)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Valgmulighed A
Populationsbiologi
(K-BIO-B5-41)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Evolution og populationsbiologi
(K-BIO-B5-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi
(K-BIO-B5-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Valgmulighed B
Eksperimentel fysiologi
(K-BIO-B5-42)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Evolution og populationsbiologi
(K-BIO-B5-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi
(K-BIO-B5-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Limnologi
(K-BIO-B6-16)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Miljøvurdering og forvaltning
(K-BIO-B6-12)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk

To-faglige uddannelsesoversigter

Studieforløbene for uddannelsens mest anvendte gymnasielærerkombinationer er beskrevet i studieordningen, men der udbydes også andre kombinationer, end de beskrevne. 

Hvis du er interesseret i en gymnasielærerkombination, der ikke allerede er beskrevet i studieordningen, så udarbejder studienævnet et konkret studieforløb efter henvendelse.

På denne hjemmeside kan du læse mere om Aalborg Universitets udbud af gymnasielæreruddannelser https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/ 

Der kan for de to-faglige studieforløb komme mindre ændringer af studieforløbet, når den konkrete studieplan laves. Studieplanen udarbejdes i henhold til vejledningen om de faglige mindstekrav for universitetsuddannelser rettet mod gymnasial undervisning.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen kemi
(K-KT-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Feltbiologi 1
(K-BIO-B1-39)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Feltbiologi 2
(K-BIO-B1-38)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode
(K-KEM-B2-2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Eksperimentel biologi
(K-BIO-B2-28)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Case studie i mikrobiel økologi
(K-BIO-B3-79)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysisk kemi og transportprocesser
(K-KEM-B3-11)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysiske og kemiske analysemetoder
(K-KEM-B3-12)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi
(K-KEM-B3-15)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Opløsningers struktur
(K-KEM-B4-17)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser
(K-KEM-B4-18)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
NMR og MS
(K-BT-B6-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester
Evolution og populationsbiologi
(K-BIO-B5-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi
(K-BIO-B5-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske processer
(K-KEM-B3-44)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
6. Semester
Delt semester
5 ECTS valgfag biologi Kursus 5
Videregående organisk kemi
(K-KEM-B6-23)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
5 ECTS valgfag kemi Kursus 5
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
6. semester valgfag biologi, centralt fag: biologi, sidefag; kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Marin biologi
(K-BIO-B6-10)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Limnologi
(K-BIO-B6-16)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

 
6. semester valgfag kemi, centralt fag: biologi, sidefag: kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Polymerkemi
(K-KEM-K2-19)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk
Supramolekylær kemi
(K-KEM-K2-22)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Engelsk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen kemi
(K-KT-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Kemi i sammensatte systemer 1
(K-KEM-B1-35)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kemi i sammensatte systemer 2
(K-KEM-B1-34)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode
(K-KEM-B2-2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Kemisk ligevægt
(K-KEM-B2-26)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Case studie i mikrobiel økologi
(K-BIO-B3-79)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysisk kemi og transportprocesser
(K-KEM-B3-11)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Fysiske og kemiske analysemetoder
(K-KEM-B3-12)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Grundlæggende organisk og uorganisk kemi
(K-KEM-B3-15)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Opløsningers struktur
(K-KEM-B4-17)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Organiske og uorganiske kemiske laboratorieøvelser
(K-KEM-B4-18)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
NMR og MS
(K-BT-B6-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Evolution og populationsbiologi
(K-BIO-B5-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi
(K-BIO-B5-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Reaktor- og procesmodellering
(K-BT-B5-25)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske enhedsoperationer
(K-KEM-B5-17)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Evolution og populationsbiologi
(K-BIO-B5-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi
(K-BIO-B5-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Videregående uorganisk kemi
(K-KEM-B5-26)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Reaktor- og procesmodellering
(K-BT-B5-25)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Dataopsamling og procesregulering
(K-BT-B5-6)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
6. Semester
Delt semester
Limnologi
(K-BIO-B6-16)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
5 ECTS valgfag Kursus 5
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

 
6. semester valgfag, centralt fag: kemi, sidefag: biologi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Industriel mikrobiologi og levnedsmiddelkemi
(K-BT-B4-7)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Miljøvurdering og forvaltning
(K-BIO-B6-12)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Danske naturtyper
(K-BIO-K2-5)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen kemi
(K-KT-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Feltbiologi 1
(K-BIO-B1-39)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Feltbiologi 2
(K-BIO-B1-38)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode
(K-KEM-B2-2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Eksperimentel biologi
(K-BIO-B2-28)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Diskret matematik - kursus
(F-MAT-B1-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Analyse 1
(F-MAT-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(F-MAT-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(F-MAT-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
3. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Diskret matematik - kursus
(F-MAT-B1-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Analyse 1
(F-MAT-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(F-MAT-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(F-MAT-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Analyse 2
(F-MAT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 2: Ringe og legemer
(F-MAT-B4-4)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(F-MAT-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
5. Semester
Delt semester
Evolution og populationsbiologi
(K-BIO-B5-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi
(K-BIO-B5-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Komplekse funktioner
(F-MAT-B4-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
10 ECTS på sidefag 10
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
6. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Matematikkens fagdidaktik
(F-MAT-B4-6)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
10 ECTS på sidefag 10
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Diskret matematik - kursus
(F-MAT-B1-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
15 ECTS på centralt fag 15
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Introduktion til matematiske metoder
(F-MAT-B2-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
15 ECTS på centralt fag 15
3. Semester
Analyse 1
(F-MAT-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(F-MAT-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(F-MAT-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
15 ECTS på centralt fag 15
4. Semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-34)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Evolution og populationsbiologi
(K-BIO-B5-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi
(K-BIO-B5-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Analyse 2
(F-MAT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 2: Ringe og legemer
(F-MAT-B4-4)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(F-MAT-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Komplekse funktioner
(F-MAT-B4-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Bachelorprojekt
(F-MAT-B6-2)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
6. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Analyse 2
(F-MAT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 2: Ringe og legemer
(F-MAT-B4-4)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(F-MAT-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Matematikkens fagdidaktik
(F-MAT-B4-6)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Bachelorprojekt
(F-MAT-B6-2)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen kemi
(K-KT-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Feltbiologi 1
(K-BIO-B1-39)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Feltbiologi 2
(K-BIO-B1-38)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Delt semester
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Grundlæggende mekanik og termodynamik
(F-FYS-B2-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Eksperimentel biologi
(K-BIO-B2-28)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Elektromagnetisme
(F-FYS-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Faststoffysik I: Geometrisk struktur
(F-FYS-B3-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Mekanisk fysik
(F-FYS-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Optik og spektroskopi
(F-FYS-B4-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Anvendt statistik
(F-FYS-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Grundlæggende kvantemekanik
(F-FYS-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester
Evolution og populationsbiologi
(K-BIO-B5-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi
(K-BIO-B5-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Limnologi
(K-BIO-B6-16)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Astrofysik og astronomi
(F-FYS-B4-4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Kvantemekanik II: metoder (Mini projekt) (fysik sidefag)
(F-FYS-B4-6)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Ellære
(F-FYS-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
15 ECTS på centralt fag 15
2. Semester
Anvendt statistik
(F-FYS-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Grundlæggende mekanik og termodynamik
(F-FYS-B2-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
15 ECTS på centralt fag 15
3. Semester
Elektromagnetisme
(F-FYS-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Faststoffysik I: Geometrisk struktur
(F-FYS-B3-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Mekanisk fysik
(F-FYS-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
15 ECTS på centralt fag 15
4. Semester
Delt semester
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Optik og spektroskopi
(F-FYS-B4-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Grundlæggende kvantemekanik
(F-FYS-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig Dansk
Optik - workshop
(F-FYS-B4-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
5. Semester
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Evolution og populationsbiologi
(K-BIO-B5-9)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Dyrefysiologi og humanfysiologi
(K-BIO-B5-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Limnologi
(K-BIO-B6-16)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Danske naturtyper
(K-BIO-K2-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Astrofysik og astronomi
(F-FYS-B4-4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Bachelorprojekt - 10 ECTS
(F-FYS-B6-1)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
6. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Limnologi
(K-BIO-B6-16)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Miljøvurdering og forvaltning
(K-BIO-B6-12)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Astrofysik og astronomi
(F-FYS-B4-4)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Bachelorprojekt - 10 ECTS
(F-FYS-B6-1)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i geografi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Feltbiologi 1
(K-BIO-B1-39)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Feltbiologi 2
(K-BIO-B1-38)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Eksperimentel biologi
(K-BIO-B2-28)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode
(K-KEM-B2-2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Eksperimentel økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-34)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i geografi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt
(PGLGEOB16601)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt
(PGLGEOB16601)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
6. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel biologi
(K-BIO-B2-28)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Feltbiologi 1
(K-BIO-B1-39)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Feltbiologi 2
(K-BIO-B1-38)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Eksperimentel biologi
(K-BIO-B2-28)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode
(K-KEM-B2-2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Eksperimentel økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-34)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt på centralt fag Projekt 15
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt på centralt fag Projekt 15
6. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel biologi
(K-BIO-B2-28)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag indenfor samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Feltbiologi 1
(K-BIO-B1-39)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Feltbiologi 2
(K-BIO-B1-38)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Eksperimentel biologi
(K-BIO-B2-28)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Fagenes videnskabsteori og metode
(K-KEM-B2-2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
3. Semester
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Eksperimentel økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-34)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag indenfor samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt på centralt fag Projekt 15
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt på centralt fag Projekt 15
6. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-1)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel biologi
(K-BIO-B2-28)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Der kan sammensættes særlige forløb for andre kombinationen ved behov.

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (1. sem.) og Fagenes videnskabsteori og metode (2. sem.) og bringes i anvendelse i projektmodulet Eksperimentel økofysiologi (2. semester).

Valgfag

Bacheloruddannelsen giver den studerende valgfrihed til individuel profilering af sin uddannelse. Denne valgfrihed opnås dels i forbindelse med muligheden for at sammensætte et individuelt semester, dels ved at der skal vælges mellem projekterne på 2. semester samt valgfagene på 6. semester. 

Studiestartsprøve (Commencement of Studies Exam)

Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.

Mål:                                  
Studiestartsprøvens formål er at fastslå, om de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. De studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Hvis de studerende ikke deltager i og består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen.

Studiestartsprøven vil blive afholdt i løbet af de første uger af semesteret.

Indhold:                         
Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet og indeholder eksempelvis en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget.

Reeksamen:                  
Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Prøveform:    
Skriftlig prøve

Bedømmelse:              
Intern censur. De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Klageadgang:                
De studerende kan over studiestartsprøven til Universitetet. Klagen skal indgives til Universitetet senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2018. Studieordningen træder i kraft for både 1., 3. og 5. semester.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.

23. januar 2019: Der er indført karakterkrav på mindst 4,0 i Matematik A gældende fra 1. september 2019.

Prodekanen for Uddannelse har d. 20. december 2019 godkendt en revision af bachelorprojektet. Denne revision er gældende fra foråret 2020.