Studieordning for bacheloruddannelsen i politik og administration 2017 med ændringer 2018

1: Forord

I medfør af bekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i politik og administration ved Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Politik og Samfund

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Politik, Samfund og Globale Forhold.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i politik og administration forudsætter en gymnasial uddannelse.

Stk. 2. Specifikke adgangskrav
Der er specifikke adgangskrav til uddannelserne under det samfundsvidenskabelige hovedområde, såvel som for den enkelte uddannelse. Disse adgangskrav fremgår af bacheloradgangsbekendtgørelsens bilag 1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186471, eller kan findes på Undervisningsministeriets optagelsesportal (http://www.optagelse.dk).

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i politik og administration. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Public Administration.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Dele af uddannelsens pensum vil foreligge på engelsk, ligesom flere af uddannelsens kurser kan udbydes på engelsk, hvorfor fortrolighed med engelsk er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Uddannelsens formål

Bacheloruddannelsen i politik og administration har til formål at give den studerende brede samfundsvidenskabelige kompetencer inden for politologiske, sociologiske, samfundsøkonomiske, politologiske, forvaltningsmæssige og internationalt orienterede fag- og problemområder. Ligeledes gør uddannelsen den studerende i stand til selvstændigt at anvende centrale teorier, begreber og metoder inden for de enkelte faglige områder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemstillinger. Der lægges endvidere vægt på det problembaserede projektarbejdes betydning for at fremme evner til selvstændighed samt dyberegående og kreativ problemløsning og på projektarbejdets betydning på at fremme samarbejdsevner og evne til at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer.

Bacheloruddannelsen kvalificerer den studerende til videreuddannelse på kandidatuddannelserne i politik og administration, it-ledelse og internationale forhold og til at arbejde med politisk-administrative udrednings- og analyseopgaver i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Uddannelsens fag
Bacheloruddannelsen i politik og administration består af følgende fag, der er fordelt på forskellige moduler:

 • Introduktion til det problemorienterede projektarbejde
 • Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori
 • Politologisk grundkursus
 • Aktuelle politologiske problemstillinger
 • Videnskabsfilosofi og politisk filosofi
 • Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data
 • Politisk sociologi
 • Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data • Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked
 • Organisationsteori
 • Offentlig forvaltning og politiske institutioner
 • Samfundsøkonomi og økonomisk politik
 • Moderne politikbegreber og analysetilgange
 • Evaluering af offentlig politik og administration
 • Valgfag
 • EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse
 • Komparativ og international politisk økonomi
 • International politik
 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring
 • Forvaltningsret
 • Public policies i et komparativt perspektiv

De faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse

Viden: 

 • En bred faglig og flerfaglig viden om politologiske, samfundsøkonomiske, sociologiske, forvaltningsmæssige og internationalt orienterede fag- og problemområder
 • Viden om videnskabsteori og samfundsvidenskabelige metoder, herunder forståelse af kvantitative og kvalitative metoder
 • Viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter (på globalt, nationalt og regionalt niveau), der påvirker samfundsudviklingen og politisk-institutionelle sammenhænge

Færdigheder

 • Anvende centrale begreber, teorier og metoder ved analyser af konkrete samfundsmæssige problemer inden for uddannelsens faglige områder
 • Selvstændigt tilrettelægge og gennemføre en undersøgelse og forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag inden for uddannelsens faglige områder
 • Vurdere større informationsmængder (data og litteratur) og foretage mindre, selvstændige dataindsamlinger
 • Formidle en samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form

Kompetencer

 • Evne til at tilegne sig videnskabelig produceret viden og tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • Evne til at arbejde selvstændigt, problemorienteret og tværfagligt
 • Evne til at samarbejde, at arbejde i teams og at indgå i projektorganiserede læringsmiljøer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Regler om moduler, fagelementer og valgfag
Bacheloruddannelsen i politik og administration er et afrundet forløb, der bygger videre på de færdigheder, som den studerende har erhvervet i den adgangsgivende uddannelse.

Modul- og ECTS-oversigt for bacheloruddannelsen i politik og administration kan ses i §18, hvor mål, indhold, omfang, undervisnings- og arbejdsformer, tidsmæssig placering, forudsætningskrav for deltagelse, læringsmål, vurderingskriterier samt prøveformer for de enkelte moduler beskrives nedenfor i de enkelte moduler. 

18: Uddannelsesoversigt

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Oversigt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semesterprojekt og introduktion til PBL, samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori
(BAPAS20201)
Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Politologisk grundkursus
(BAPAS20173)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Aktuelle politologiske problemstillinger
(BAPAS20174)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
Videnskabsfilosofi og politisk filosofi
(BAPAS20176)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data
(BAPAS20177)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Politisk sociologi
(BAPAS20178)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Semesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder
(BAPAS20179)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
3. Semester
Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data
(BAPAS201710)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Policy analyse, velfærdsstat og arbejdsmarked
(BAPAS201711)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Organisationsteori, forvaltning, ledelse og politiske institutioner
(BAPAS201727)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Semesterprojekt: Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked og/eller Offentlig forvaltning og politiske instituti-oner; samt kvalitative metoder
(BAPAS201714)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
4. Semester
Samfundsøkonomi og økonomisk politik
(BAPAS201715)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Moderne politikbegreber og analysetilgange
(BAPAS201716)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Evaluering af offentlig politik og administration
(BAPAS201717)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgfag
Vælg 10 ECTS
10
5. Semester
EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse
(BAPAS201719)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Komparativ og international politisk økonomi
(BAPAS201720)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
International politik
(BAPAS201721)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Semesterprojekt: EU og europæisering af politisk styring og politikdannelse; og/eller International politik; og/eller Komparativ og international politisk økonomi
(BAPAS201722)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
6. Semester
Offentlig budgetlægning og økonomistyring
(BAPAS201723)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Forvaltningsret
(BAPAS201724)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Public policies i et komparativt perspektiv
(BAPAS201725)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Bachelorprojekt, herunder udvidet projektmetode
(BAPAS201726)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgfag
Vælg 10 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Udvikling, økologi og klimaforandringer
(BAPAS201731)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk
Politisk psykologi
(BAPAS201729)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Immigration og den nordiske velfærdsstat
(BAPAS201730)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk
European Union (elective module cf. section 37)
(BALISE201832)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk
Nyere digitale metoder i samfundsvidenskaben I: Digitale data og metoder
(BASOC202020A)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Nyere digitale metoder i samfundsvidenskaben II: Moderne prædiktion af det sociale
(BASOC202020B)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Nyere digitale metoder i samfundsvidenskaben I+II: Digitale data og metoder samt moderne prædiktion af det sociale
(BASOC202020C)
Kursus 10 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Videregående kvantitativ metode
(BAPAS202118A)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Professionelle og ledelse i velfærdsstaten
(BAPAS201728A)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: http://www.skolenforstatskundskab.aau.dk/ mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2017.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2015, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen

26. juni 2018: Forudsætningskravene i modul 5, 7 og 10 udgår.

28. august 2018: Bedømmelsesformen i modul 4 og 6 ændres fra aktiv deltagelse til skriftlig. Modul 5: Teksten for forudsætninger for deltagelse ændres som følge af ændringen i modul 4. Læringsmålene (kompetencer) er ændret.

Prodekanen for uddannelse har den 4. juni 2019 godkendt, at modulerne "Organisationsteori" (5 ECTS) og "Offentlig forvaltning, ledelse og politiske institutioner" (5 ECTS) på 3. semester bliver slået sammen til modulet "Organisationsteori, forvaltning, ledelse og politiske institutioner" (10 ECTS) gældende fra efteråret 2019.

Prodekanen for uddannelse har den 20. juni 2019 godkendt, at modulet "Evaluering af offentlig politik og administration" på 4. semester ændrer prøveform fra "Mundtlig" til "Skriftlig", samt at modulet "Forvaltningsret" på 6. semester ændrer bedømmelsesform fra "Ekstern" til "Intern". Ændringerne er gældende fra foråret 2020.

Prodekanen for uddannelsen har den 20. juni 2019 godkendt, at modulerne "Introduktion til det problemorienterede projektarbejde" og "Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori" på 1. semester udprøves sammen med semesterprojektet "Semesterprojekt: Aktuelle politologiske problemstillinger" gældende fra efteråret 2019.

Prodekanen for uddannelse har den 13. december 2019 godkendt følgende ændringer gældende for foråret 2020 og foråret 2021:

 • Modulet "Samfundsøkonomi og økonomisk politik" ændrer prøveform fra mundtlig til skriftlig

Prodekanen for uddannelse har den 23. december 2019 godkendt, at følgende ændringer gældende fra foråret 2020:

 • Modulet "Den europæiske union" bliver et valgfag på 4. semester

Prodekanen for uddannelse har den 4. marts 2020 godkendt, at prøveformen på følgende modul ændres gældende fra foråret 2020:

 • Modulet "Public policies i et komparativt perspektiv" ændrer prøveform fra "Mundtlig" til "Skriftlig"

Prodekanen for uddannelse har den 11. marts 2020 godkendt, at følgende modul ændrer prøveform samt at læringsmålene opdateres som følge heraf. Dispensationen er gældende fra foråret 2020:

 • Modulet "Politisk psykologi" ændrer prøveform fra "Mundtlig" til "Skriftlig"

Prodekanen for uddannelse har den 10. juli 2020 godkendt, at følgende moduler på 1. semester bliver slået sammen til ét modul gældende fre efteråret 2020:

 • Introduktion til det problemorientede projektarbejde
 • Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori
 • Semesterprojektet

Prodekanen for uddannelse har den 9. november 2020 godkendt at følgende valgfag tilføjes på 4. semester gældende fra foråret 2021:

 • Nyere digitale metoder i samfundsvidenskaben I
 • Nyere digitale metoder i samfundsvidenskaben II
 • Nyere digitale metoder i samfundsvidenskaben I+II

Prodekanen for uddannelse har den 19. januar 2022 godkendt en revision af modulerne ”Professionelle og ledelse i velfærdsstaten” og ”Immigration and the Nordic Welfare State” gældende fra foråret 2022.

Prodekanen for uddannelse har den 11. februar 2022 godkendt, at valgfaget ”Professionelle, ledelse og etik i velfærdsstaten” ændrer navn til ”Professionelle og ledelse i velfærdsstaten” gældende fra foråret 2022.