Master i teknologiledelse 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Masteruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministerietbekendtgørelse nr. 19 af 9. januar 2020 (masterbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 24 af 9. januar 2020(deltidsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Masteruddannelsen hører under Studienævn for Produktion.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Masteruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Maskin.

7: Adgangskrav

Optagelse på Masteruddannelsen i teknologiledelse forudsætter at ansøgeren har gennemført mindst

 1. en bacheloruddannelse
 2. en professionsbacheloruddannelse
 3. en mellemlang videregående uddannelse
 4. en diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb, eller
 5. en udenlandsk uddannelse på samme niveau,

 Eksempler på relevant uddannelse:

 • Teknisk orienterede uddannelser indenfor eksempelvis produktion, maskin, byggeri, kemi, maskinmestre eller tilsvarende.

Ansøgeren skal have minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen.

Eksempler på relevant erhvervserfaring:

 • Chef på funktionsniveau, specialistfunktion eller tilsvarende.

 

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Masteruddannelsen giver ret til betegnelsen Master i teknologiledelse. Den engelske betegnelse er Master in Management of Technology (MMT).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Masteruddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret deltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til 1 års heltidsstudier.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. 

Det afsluttende masterprojekt skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

 • En master har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er baseret på integration af forskningsresultater og praksiserfaring.
 • Masteren kan gennem videnskabeligt grundlagte personlige og faglige kompetencer varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

MMT-uddannelsen har til formål at kvalificere deltagerne til at påtage sig teknologiled­elsesopgaver i private og offentlige virksomheder. Ved teknologiledelse forstås ledelse og planlægning af indførelse og opdatering af ny teknologi til nye produktioner, processer, systemer, organisationer og forretnings­metoder - vurderet ud fra forretningsmæssige, økonomiske, miljømæssige og organisatoriske hensyn.

Uddannelsen skal sætte deltagerne i stand til:

 1. At analysere og vurdere samspillet mellem marked, organisation og teknologi.
 2. At analysere og vurdere relevante teorier og metoder og at kunne anvende disse kritisk og tilpasset den givne situation med henblik på at træffe beslutning vedrørende udvikling og indførelse af ny teknologi.
 3. At planlægge og lede teknologiske udviklings- og forandringsprojekter under hensyntagen til økonomiske, miljømæssige og organisatoriske forhold.

MMT’en:

Viden:

 • Har inden for nedenstående områder viden og forståelse, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet:
 • Ledelse af produktudvikling
 • Operations management og strategi
 • Supply chain management
 • Strukturer, processer og systemer i organisationer
 • Organisatorisk læring og knowledge management
 • Innovations- og teknologiledelse
 • Integrerede løsninger/konceptudvikling
 • Forandringsledelse og lederen som forandringsagent
 • Forstår og forholder sig kritisk til fagområdets/fagområdernes viden og kan identificere videnskabelige problemstillinger 

Færdigheder:

 • Kan anvende ovennævnte videnområder til at analysere komplekse virksomhedsproblemer og designe innovative forretningsløsninger herfor ved anvendelse af videnområdernes videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for forretnings- og teknologiudvikling
 • Kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller
 • Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer:

 • Kan styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • Kan styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

MMT-uddannelsen har til formål at sætte deltagerne i stand til at lede teknologiske forandringer i en kompleks virksomhedskontekst. Uddannelsens hovedsigte er integrations- og innovationsprocesser med henblik på ledelse og implementering af organisatoriske og teknologiske forandringsprojekter

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i denne studieordning, jf. nedenfor.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Produktudvikling, Operations og Supply Chain; analyse af sammenhænge
(M-MMT-M1-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Strategiske udfordringer og muligheder
(M-MMT-M2-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Forretningsudvikling – design og planlægning
(M-MMT-M3-1A)
Projekt 15 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Masterprojekt: Forretningsudvikling – implementering og læring
(M-MMT-M4-1A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 1. september 2013 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen