Studieordning for kandidatuddannelsen i musikterapi, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen er tilknyttet censorkorps for Musikvidenskab, -didaktik og -terapi

7: Adgangskrav

Ansøgere med retskrav på optagelse:

Adgangsgivende uddannelser med retskrav:

 • BA i musikterapi, Aalborg Universitet

Ansøgere uden retskrav på optagelse:

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse, under forudsætning af bestået adgangsprøve*:

 • BA i musikvidenskab
 • BA eller BSc. i psykologi
 • Professionsbachelor som pædagog
 • Professionsbachelor som lærer
 • Professionsbachelor i sygepleje
 • Professionsbachelor i ergoterapi

 

*Der henvises til særskilte regler for adgangsprøven på studiets hjemmeside www.musikterapi.aau.dk

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Cand.mag. i Musikterapi. Den engelske betegnelse er Master of Arts (MA) in Music Therapy..

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Kandidatuddannelsen i Musikterapi er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på ph.d.uddannelse. 

Det overordnede formål med kandidatuddannelsen i Musikterapi er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt med klientmålgrupper i musikterapi på et niveau, der lever op til danske standarder i sundhedssektoren og er baseret på den nyeste internationale forskning.

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse i Musikterapi på erfarings-, forståelses- og refleksionsniveau har viden om:

 • musikterapi rettet mod specifikke klientmålgruppers behov i forhold til i de institutionelle og organisatoriske sammenhænge musikterapien foregår i
 • anvendelse af kliniske musikterapeutiske metoder og teknikker i forhold til specifikke kliniske problemstillinger
 • ledelse af musikterapiforløb ud fra en psykodynamisk forståelsesramme
 • det videnskabelige grundlag for udøvelse af musikterapi, samt de videnskabelige problemstillinger der er knyttet hertil
 • empirisk forskning, samt forskningsbaseret musikterapiteori, -metode og -praksis baseret på nyeste internationale forskning inden for udvalgte klientmålgrupper
 • metoder til dataindsamling og -analyse i forbindelse med klinisk praksis, supervision, dokumentation og forskning i musikterapi
 • formidling af musikterapeutisk teori og praksis til samarbejdspartnere, kolleger, pårørende, samt evt. klientmålgruppe
 • institutionelle og organisatoriske sammenhænge musikterapeuter indgår i, som fx uddannelses- eller sundhedssektoren
 • etiske problemstillinger i forbindelse med udøvelse af musikterapi
 • personlige ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til klinisk musikterapeutisk praksis, herunder viden om supervision

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse i Musikterapi skal kunne: 

 • tilrettelægge og gennemføre musikterapi rettet mod specifikke klientmålgruppers behov i forhold til de institutionelle og organisatoriske sammenhæng musikterapien foregår i
 • at kunne udvælge, anvende og evaluere relevante musikterapeutiske metoder og teknikker, aktive som receptive
 • anvende relevante psykodynamiske metoder og teknikker i en musikterapeutisk kontekst
 • beherske og anvende hovedinstrument og akkompagnementsinstrument i forhold til specifikke musikterapeutiske mål
 • identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem, begrunde metodevalg, søge og anvende relevant forskningslitteratur samt indsamle og analysere data i forhold til musikterapeutisk praksis med udvalgte klientmålgrupper
 • analysere kliniske data og problemstillinger på et avanceret niveau, herunder at kunne integrere viden om empirisk forskning med praksis
 • anvende forskningsmetoder i forhold til analyse, bearbejdning og dokumentation af kliniske data fra musikterapiforløb baseret på videnskabsteoretiske principper
 • formidle og diskutere musikterapeutisk praksis integreret med forskningsbaseret viden til samarbejdspartnere, kolleger, pårørende, samt evt. klientmålgruppe
 • varetage behandling i overensstemmelse med gældende etiske retningslinjer for musikterapeuter, jf. etikregelsæt fra den faglige forening for musikterapeuter under Dansk Magisterforening
 • reflektere over personlige ressourcer, læringsprocesser og udviklingspotentialer i forhold til kommende musikterapeutisk praksis, herunder anvendelse af klinisk supervision og portefølje

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt kandidatuddannelse i Musikterapi skal kunne:

 • varetage erhvervsfunktioner inden for fx uddannelses- eller sundhedssektoren med henblik på sundhedsfremmende eller problemløsende terapeutiske opgaver i forhold til forskellige klientmålgrupper
 • udføre klinisk musikterapi med behandlingsansvar herunder at identificere relevante musikterapeutiske strategier i forhold til arbejde med forskellige klientmålgrupper, med inddragelse af musikterapiteori og empirisk forskning i forhold til klientmålgrupperne
 • anvende musikalske og musikterapeutiske teknikker og færdigheder til at varetage musikaktiviteter, sammenspil og ledelse af musiklyttegrupper, samt til at gennemføre aktive og receptive musikterapiforløb, individuelt og i grupper
 • at udarbejde, gennemføre og evaluere psykodynamisk orienterede musikterapiforløb
 • forholde sig selvstændigt, professionelt og forskningsbaseret til undersøgelse, analyse, dokumentation og bearbejdning af komplekse kliniske problemstillinger, og herunder planlægning, gennemførelse og evaluering af projekt- og rapporteringsarbejde
 • at formidle musikterapeutisk praksis, teori og forskning relateret til klientmålgrupper i forhold til relevante samarbejdspartnere, faggrupper og pårørende
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, samt tage ansvar for egen faglig læring, udvikling og specialisering
 • omsætte indsigt i egne ressourcer og udviklingspotentialer til klinisk praksis, samt udøve musikterapi i overensstemmelse med gældende etiske retningslinjer og under klinisk supervision

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kandidatuddannelsen løber over fire semestre (1.-4. semester). Undervejs har den studerende mulighed for at påvirke sin uddannelse, dels ved hjælp af valgmoduler på 1. og 2. semester, dels gennem valg af projektorienteret forløb og klientmålgruppe i 3. semesters 16 ugers lange projektorienterede forløb. Det projektorienterede forløb kan foregå i udlandet forudsat at Studienævnet kan godkende forløbet og supervisionsforhold. På 4. semester skrives kandidatspeciale inden for et fagrelateret emne, der fx kan være knyttet til det projektorienterede forløb på 3. semester.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Studieaktiviteterne omfatter kurser og projektenheder inden for hhv. obligatoriske og valgfrie moduler samt projektorienteret forløb på 3. semester. De obligatoriske moduler omfatter i alt 110 ECTS-point, mens de valgfrie moduler omfatter i alt 10 ECTS-point. Modulerne giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i § 16 formulerede mål.

OBLIGATORISKE MODULER

Videregående musikterapiteori samt terapiteori1. semester10 ECTS-point
Klinisk improvisation 11. semester5 ECTS-point
Læreterapi: Individuel terapi1. semester5 ECTS-point
Musikterapeutisk, psykodynamisk orienteret gruppeledelse1. semester5 ECTS-point
Videregående musikterapiteori og –forskning2. semester15 ECTS-point
Klinisk improvisation 22. semester5 ECTS-point
Interterapi2. semester5 ECTS-point
Klinisk supervision individuelt og i gruppe3. semester15 ECTS-point
Formidling af musikterapiudøvelse3. semester15 ECTS-point
Kandidatspeciale4. semester30 ECTS-point

VALGFRIE MODULER, HVORAF DEN STUDERENDE SKAL VÆLGE TO*

Musikterapeutisk assessment1. semester5 ECTS-point
Guided Imagery and Music2. semester5 ECTS-point
Sundhedspsykologi*2. semester5 ECTS-point
Seksualitetens psykologi*1. semester5 ECTS-point
Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter**2. semester5 ECTS-point

De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

*Udbydes fra Psykologi

**Udbydes fra Læring, IT og Organisation

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • seminarer
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • projektarbejde
 • træningsmoduler (musikalske og terapeutiske færdigheder)
 • projektorienteret forløb og klinisk supervision
 • lærerfeedback
 • porteføljearbejde

På uddannelsens 1. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Videregående musikterapiteori samt terapiteori, Klinisk improvisation 1, Læreterapi: Individuel terapi, samt Musikterapeutisk, psykodynamisk orienteret gruppeledelse. Studienævnet for Musikterapi udbyder endvidere følgende valgfrie modul på dette semester: Musikterapeutisk assessment. Ligeledes udbydes Seksualitetens psykologi fra psykologi.

På uddannelsens 2. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Videregående musikterapiteori og -forskning, Klinisk improvisation 2, og endelig Interterapi. Studienævnet for Musikterapi udbyder endvidere følgende valgfrie modul på dette semester: Guided Imagery and Music. Ligeledes udbydes Sundhedspsykologi fra psykologi samt Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter fra Læring, IT og Organisation.

På uddannelsens 3. semester er den studerende i et 16 ugers projektorienteret forløb og semestret afsluttes med prøve i følgende obligatoriske kursusmoduler: Klinisk supervision individuelt og i gruppe samt Formidling af musikterapiudøvelse. 

På uddannelsens 4. semester udarbejder den studerende et kandidatspeciale inden for uddannelsens faglige område.

Undervisningsform

Undervisningsformen på kandidatuddannelsen varierer imellem forelæsninger, workshops og færdighedsundervisning, som tilrettelægges afhængigt af det enkelte moduls læringsmål.

18: Uddannelsesoversigt

Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedøm­melsen bestået/ikke bestået. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Obligatoriske moduler
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Videregående musikterapiteori samt terapiteori
(KAMTP20201)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Klinisk improvisation 1
(KAMTP20202)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Læreterapi: Individuel terapi
(KAMTP20203)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Musikterapeutisk psykodynamisk orienteret gruppeledelse
(KAMTP20204)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgfrie moduler 1. semester
Vælg 5 ECTS
5
2. Semester
Videregående musikterapiteori og -forskning
(KAMTP20205)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
Klinisk improvisation 2
(KAMTP20206)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Interterapi
(KAMTP20207)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Valgfrie moduler 2. semester
Vælg 5 ECTS
5
3. Semester
Klinisk supervision individuelt og i gruppe
(KAMTP20208)
Kursus 15 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Formidling af musikterapiudøvelse
(KAMTP20209)
Kursus 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig Dansk
4. Semester
Kandidatspeciale
(KAMTP202010)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Den studerende skal vælge valgfrie moduler som tilsammen udgøre 10 ECTS-point. 

 
Valgfrie moduler 1. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Musikterapeutisk assessment
(KAMTP202011)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Seksualitetens psykologi
(KAPSY2020VM3)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

 
Valgfrie moduler 2. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Guided Imagery and Music
(KAMTP202012)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Sundhedspsykologi
(BAPSY2020VM5)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Introduktion til dataintensive digitale metoder i humanistiske projekter
(BADATAINT20)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Studienævnet offentliggør og vedligeholder på sin hjemmeside mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder eksamen. Du kan læse mere om uddannelsen på www.musikterapi.aau.dk/

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.09.2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2014 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Dispensation gældende fra Efteråret 2020

Ændring af modulet "Læreterapi: Individuel Terapi": 2 nye videns-læringsmål, 1 nyt kompetence-læringsmål og revision af 2 øvrige kompetence-læringsmål

Dispensationen er godkendt af prodekan for uddannelse d. 20. november 2020

 

Prodekanen for uddannelse har d. 12. februar 2021 godkendt ændring af adgangskravene i § 7. Gældende fra foråret 2021.