Studieordning for kandidatuddannelsen (cand.polyt.) i veje og trafik, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Kandidatuddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Studienævn for Byggeri, By og Miljø.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Kandidatuddannelsen hører under Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Bygning.

7: Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse
Ansøgere, der har bestået følgende uddannelser, har krav på optagelse:

 • Bachelor i teknisk videnskab (byggeri og anlæg med specialisering i veje og trafik)

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse
Adgangsgivende bacheloruddannelser:

 • Diplomingeniør i byggeri og anlæg med specialisering i veje og trafikteknik, Aalborg Universitet
 • Diplomingeniør i Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet (campus Esbjerg)
 • Bachelor i Byggeteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Diplomingeniør i Byggeri og Infrastruktur, Danmarks Tekniske Universitet
 • Diplomingeniør i Arktisk Teknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Diplomingeniør i Mobilitet, Transport og Logistik, Danmarks Tekniske Universitet
 • Diplomingeniør – Bygning, Aarhus Universitet
 • Diplomingeniør – Bygningsteknik, Syddansk Universitet
 • Diplomingeniør – Bygningsingeniør, University College i Horsens
 • Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design med specialisering i arkitektur og urbant design), Aalborg Universitet
 • Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (by-, energi- og miljøplanlægning), Aalborg Universitet

Yderligere information om adgangsgivende bacheloruddannelser kan findes på www.optagelse.aau.dk.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen Civilingeniør, cand.polyt. i veje og trafik. Den engelsksprogede betegnelse: Master of Science (MSc) in Engineering (Transportation Engineering).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Kandidatuddannelsen er en 2-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspeciale

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Specialet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende ved uddannelser, der udbydes på dansk, kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En kandidat har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

Kandidaten kan varetage højt kvalificerede funktioner på arbejdsmarkedet på baggrund af uddannelsen. Desuden har kandidaten forudsætninger for forskning (ph.d.-uddannelse). Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden og selvstændighed, således at kandidaten selvstændigt anvender videnskabelig teori og metode inden for såvel akademisk og erhvervsmæssig/ professionel sammenhæng.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

 • har inden for vej- og trafikfagene viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning inden for faget.
 • kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over vej- og trafikfagenes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.
 • har viden om trafikarter, om trafikkens anatomi og om dens miljøkonsekvenser samt om begreber og metoder, der anvendes til beskrivelse og analyse af trafik- og trafikskabte problemer.
 • har viden om den politiske, sociale, miljømæssige og planmæssige kontekst for løsningen af trafikale udfordringer.

Færdigheder

 • mestrer vej- og trafikfagenes videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for vej- og trafikfagene.
 • kan vurdere og vælge blandt vej- og trafikfagenes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
 • kan planlægge, gennemføre, analysere og vurdere trafikproblemer samt udvikle, vurdere, præsentere og evaluere vej- og trafiktekniske løsninger herpå.
 • kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

 • kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • kan identificere videnskabelige problemer inden for vej- og trafikfagenes område, samt vælge og anvende egnede, videnskabelige teorier, metoder og værktøjer til deres løsning.
 • kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
 • kan strukturere og kommunikere problemstillinger og løsninger og konsekvenser målrettet mod forskellige modtagere og med iagttagelse af såvel professionel indsigt, faglig etik som af mulige interessentkonflikter.
 • Skal kunne vurdere og forholde projektets indhold til de af FN's Verdensmål, som er relevante

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende undervisnings- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • projektarbejde
 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • studiekreds
 • workshop
 • opgaveløsning
 • laboratorieforsøg
 • målinger og registreringer i felten
 • feedback fra undervisere
 • refleksion
 • portfolioarbejde
 • selvstudium

Modulerne evalueres enten ved individuelle mundtlige eller skriftlige prøver som angivet i modulbeskrivelserne.

For individuelle skriftlige prøver opererer studienævnet med følgende muligheder:

 • Skriftlig prøve med løsning af udleveret opgavesæt
 • Multiple choice
 • Løbende evaluering af skriftlige opgaver

For individuelle mundtlige prøver opererer studienævnet med følgende muligheder:

 • Mundtlig prøve med eller uden forberedelse
 • Mundtlig prøve baseret på projektrapport
 • Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar
 • Portfolio-baseret mundtlig prøve

18: Uddannelsesoversigt

Efterfølgende skema angiver ECTS-fordelingen på uddannelsens moduler på de enkelte semestre.

Den studerende kan på uddannelsens 3. semester vælge mellem tre muligheder, A-C. Alle forløb, undtagen A, skal godkendes af studienævnet.

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinsskalaen (7-skala) eller bestået / ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Af uddannelsens 120 ECTS bedømmes 80-110 ECTS efter 7-trinsskalaen, og 50-80 ECTS bedømmes med ekstern censur. Variationerne skyldes valgmulighederne på 3. semester.

De studerende gives generelt valgfrihed i projektmodulerne ved hjælp af mulighed for at vælge forskellige projekter inden for samme tema. Derudover gives de studerende mulighed for at vælge en række forskellige forløb på 3. semester. Derudover er emnet for kandidatspecialet frit, så længe det omhandler et relevant emne inden for veje og trafik.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Veje og trafik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Trafikken og dens konsekvenser
(B-VT-K1-5)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Trafikplanlægning
(B-VT-K1-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Trafikteknik
(B-VT-K1-7)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Planlægning i byer
(B-VT-K1-8)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Kollektiv transport
(B-VT-K2-9)
Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Trafikmodeller
(B-VT-K2-10)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik i trafikplanlægningen
(B-VT-K2-11)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Valgmulighed A
Vej- eller trafikfagligt review paper
(B-VT-K3-18)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Godstransport
(B-VT-K3-19)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Teknisk faglig funderede løsninger, politik og samfundsøkonomiske beregninger
(B-VT-K3-20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Trafiksikkerhed: Uheldsmodellering, adfærdsanalyse og kvantitative sociologiske metoder
(B-VT-K3-25)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Valgmulighed B
3. semester Valggruppe: Projektorienteret forløb i en virksomhed Projekt
3. semester Valggruppe: Kurser Kursus
4. Semester
Kandidatspeciale
(B-VT-K4-30)
Projekt 30 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
3-4. Semester
Valgmulighed C
Kandidatspeciale
(B-VT-K3-33)
Projekt 60 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
3-4. Semester
Valgmulighed D
Kandidatspeciale
(B-VT-K3-32)
Projekt 50 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
3. semester Valggruppe: Kurser Kursus 10
3-4. Semester
Valgmulighed E
Kandidatspeciale
(B-VT-K3-31)
Projekt 45 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Godstransport
(B-VT-K3-19)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Teknisk faglig funderede løsninger, politik og samfundsøkonomiske beregninger
(B-VT-K3-20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Trafiksikkerhed: Uheldsmodellering, adfærdsanalyse og kvantitative sociologiske metoder
(B-VT-K3-25)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk

På 3. semester kan den studerende vælge et studieophold på et andet universitet. Bedømmelse og eksamination sker i henhold til relevant studieordning på det andet universitet. Studienævnet skal godkende opholdet, før det påbegyndes. Antallet af ECTS, der følges på det andet universitet, kan være på mellem 15-30 ECTS. Såfremt opholdet ikke er 30 ECTS, suppleres op til 30 ECTS med kurserne fra 3. semester Valggruppe: Kurser.

På 3. semester, Version B, skal studienævnet godkende projektarbejdet, før dette påbegyndes. Såfremt det projektorienterede forløb ikke er 30 ECTS, suppleres op til 30 ECTS med kurserne fra 3. semester Valggruppe: Kurser.

Langt kandidatspeciale på heholdsvis 60, 50 og 45 ECTS skal indeholde eksperimentalt arbejde eller indsamling og bearbejdning af data. Se modulbeskrivelsen for kandidatspeciale.

 
3. semester Valggruppe: Projektorienteret forløb i en virksomhed
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Projektorienteret forløb i en virksomhed
(B-VT-K3-29)
Projekt 30 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Projektorienteret forløb i en virksomhed
(B-VT-K3-28)
Projekt 25 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Projektorienteret forløb i en virksomhed
(B-VT-K3-27)
Projekt 20 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Projektorienteret forløb i en virksomhed
(B-VT-K3-26)
Projekt 15 7-trins-skala Intern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
3. semester Valggruppe: Kurser
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Godstransport
(B-VT-K3-19)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Teknisk faglig funderede løsninger, politik og samfundsøkonomiske beregninger
(B-VT-K3-20)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Trafiksikkerhed: Uheldsmodellering, adfærdsanalyse og kvantitative sociologiske metoder
(B-VT-K3-25)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

19: Henvisninger til uddybende information

Alle studerende som ikke har deltaget i Aalborg Universitets PBL-introduktionsforløb i løbet af deres bacheloruddannelse, skal følge og have godkendt introduktionsforløbet ”Problembaseret læring og projektledelse” inden de kan deltage i projekteksamen. For nærmere information omkring introduktionsforløbet se venligst her.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige og træder i kraft pr. 1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2021.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen