Studieordning for Diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og anlæg, 2020 (Aalborg)

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Diplomingeniøruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1160 af 7. september 2016 med senere ændringer om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 152 af 26. februar 2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Diplomingeniøruddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Studienævn for Byggeri, By og Miljø.

6: Censorkorpstilhørsforhold

Diplomingeniøruddannelsen hører under Ingeniørernes Landsdækkende Censorkorps/Bygning.

7: Adgangskrav

Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i byggeri og anlæg forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af Adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Matematik A (karakterkrav på mindst 4,0 i Matematik A) 
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Uddannelsen tages med specialisering inden for bygge- og anlægskonstruktion, indeklima og energi, vand og miljø eller veje og trafik.

For specialiseringen bygge- og anlægskonstruktion opnås følgende titel:
Diplomingeniør i byggeri og anlæg med specialisering i bygge- og anlægskonstruktion; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Civil Engineering with specialisation in Structural and Civil Engineering.

For specialiseringen indeklima og energi opnås følgende titel:
Diplomingeniøruddannelsen giver ret til betegnelsen Diplomingeniør i byggeri og anlæg med specialisering i indeklima og energi; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Civil Engineering with specialisation in Indoor Environmental and Energy Engineering.

For specialiseringen vand og miljø opnås følgende titel:
Diplomingeniøruddannelsen giver ret til betegnelsen Diplomingeniør i byggeri og anlæg med specialisering i vand og miljø; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Civil Engineering with specialisation in Water and Environment.Engineering.

For specialiseringen veje og trafik opnås følgende titel:
Diplomingeniøruddannelsen giver ret til betegnelsen Diplomingeniør i byggeri og anlæg med specialisering i veje og trafikteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelsksprogede betegnelse: Bachelor of Engineering in Civil Engineering with specialisation in Transportation Engineering.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Diplomingeniøruddannelsen er en 3½-årig heltidsuddannelse, hvor undervisningens videngrundlag er karakteriseret ved udviklingsbasering, professionsbasering og forskningstilknytning. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse tekster inden for uddannelsens fag på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Regler om afslutning af diplomingeniøruddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen skal være afsluttet senest to år efter normeret studietid.

16: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En professionsbachelor har kompetencer erhvervet i et udviklingsbaseret studiemiljø med forskningstilknytning og med relevante, obligatoriske praktikforløb i dialog med aftagerne.

En professionsbachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i de centrale fag og metoder, der er behov for i professionen. Disse egenskaber kvalificerer professionsbacheloren til at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for fagområdet samt til videreuddannelse på et relevant master eller kandidatstudium

17: Uddannelsens kompetenceprofil

Viden

 • Skal have grundlæggende viden om og forstå teori, metode og praksis inden for alle klassiske bygge- og anlægsingeniør-specialiseringer: bygge- og anlægskonstruktion, indeklima og energi, vand og miljø samt vej- og trafikteknik
 • Skal have viden om og forstå det matematiske og statistiske grundlag, der ligger til grund for ingeniørdisciplinernes metoder, teori og praksis
 • Skal have viden om og forstå grundlæggende begreber knyttet til statiske beregninger af plane bærende konstruktioner herunder også viden om og forståelse af grundlæggende mekaniske egenskaber af bygningsmaterialer som stål, træ og beton samt grundlæggende begreber indenfor geoteknik
 • Skal have viden om og forstå metoder til klimateknisk analyse af en bygning, herunder også viden om og forståelse af varme- og fugttransport, samt bygningers energiforbrug
 • Skal have viden om og forstå samspillet mellem areal- og anvendelsesplanlægning og planlægning og udformning af infrastrukturanlæg for vejtrafik, spildevand mv.
 • Skal have kendskab til grundlæggende videnskabsteori og entrepreneurskab
 • Skal have viden om metoder til planlægning og styring af teamarbejde

For specialiseringen bygge- og anlægskonstruktion opnås endvidere:

 • Skal have viden om og forstå metoder til analyse og projektering af rumlige konstruktioner på såvel komponentniveau (konstruktionselementer) som på systemniveau (bygningen som helhed)
 • Skal have viden om og forstå statiske beregnings-principper knyttet hertil, herunder også grundlæggende begreber indenfor kontinuum-mekanik, effekter af vridnings-belastning og instabilitets-fænomener som kipning og foldning
 • Skal have viden om og forstå betonteknologi/byggematerialeteknologi, herunder bl.a. forhold knyttet til tildannelses-processen samt materialers holdbarhed og levetid
 • Skal have viden om økonomi og praktisk ledelse af et bygge- og anlægsprojekt, herunder også ressourcer på byggepladsen og organisering af disse, samt viden om udførelsesmetoder og arbejdsmiljø

For specialiseringen indeklima og energi opnås endvidere:

 • Skal have viden om og forstå installationsfaglige principper og teorier for samlet projektering af bygningers VVS-tekniske installationer
 • Skal have viden om og forstå samspillet mellem energibehov, energilagring og vedvarende energiproduktion
 • Skal have viden om økonomi og ledelse af et bygge- og anlægsprojekt, herunder også ressourcer på byggepladsen og organisering af disse, samt viden om udførelsesmetoder og arbejdsmiljø.

For specialiseringen vand og miljø opnås endvidere:

 • Skal have viden om og forstå hvorledes grundvandsindvinding påvirker vandkredsløbet – herunder hvorledes en sådan indvinding miljømæssigt påvirker nærliggende recipienter og sårbare naturområder.
 • Skal have viden om forvaltning og regulering af grundvandsressourcen i Danmark – herunder de virkemidler, der benyttes i den tilhørende fysiske planlægning
 • Skal have viden om og forstå hvorledes en analyse af et eksisterende afløbssystems funktionalitet under regn- og tørvejrsforhold kan gennemføres – herunder hvilke tiltag der kan benyttes for at forbedre de eksisterende forhold, hvis disse miljømæssigt set er uholdbare eller vurderes at blive det i fremtiden.
 • Skal have viden om teorier bag fysiske, kemiske og biologiske renseprocesser
 • Skal have viden om økonomi, praktisk projektledelse af og arbejdsmiljø i et bygge- og anlægsprojekt.

For specialiseringen veje og trafik opnås endvidere:

 • Skal have viden om og forstå begreber, metoder og procedurer anvendt ved planlægning, projektering og udførelse af vejanlæg
 • Skal have viden om vejes opbygning, om vejbygningsmaterialer, om prøvningsmetoder og om metoder til at dimensionere vejbefæstelser
 • Skal have viden om vejforvaltning og om vejforvaltningssystemer
 • Skal have viden om jernbanestrækningers tracé, tværprofil og fundering
 • Skal have viden om aspekter, der skal tages hensyn til for at sikre et vejanlægs levetid
 • Skal have viden om økonomi, praktisk projektledelse af og arbejdsmiljø i et bygge- og anlægsprojekt.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende et eller flere af ingeniørspecialiseringernes metoder og redskaber (analytiske, numeriske såvel som eksperimentelle) samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for ingeniørspecialiseringerne
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere – herunder kunne strukturere og udforme teknisk dokumentation i overensstemmelse med fagenes standarder og tradition og med anvendelse af korrekt fagterminologi
 • Skal kunne foretage grundlæggende styrke- og stivhedsberegninger for bærende konstruktioner i bygningsmaterialerne stål, træ, og beton i sammenhæng med analyse/projektering af konstruktioner udført i disse materialer
 • Skal kunne gennemføre og dokumentere energitekniske beregninger knyttet til bygningers energiforbrug
 • Skal kunne projektere anlæg til transport, forsinkelse og rensning af regnvand, idet funktionskrav dokumenteres ved simulering,
 • Skal kunne planlægge, designe og dimensionere veje og stier på bydelsniveau

For specialiseringen bygge- og anlægskonstruktion opnås endvidere:

 • Skal udover at kunne projektere træ-, beton- og stålkonstruktioner kunne projektere bærende konstruktioner som rumlige stålkonstruktioner, spændbetonkonstruktioner, elementbyggeri og interimskonstruktioner.
 • Skal kunne projektere bygningsfundamenter (pælefundamenter og direkte fundering) samt jordtrykspåvirkede konstruktioner og grundvandssænkningsanlæg.
 • Skal kunne anvende numeriske metoder i forbindelse med konstruktionsdimensionering, hvor relevant, og generelt kunne formidle resultater og teknisk dokumentation iht. fagets standarder og tradition
 • Skal kunne anvende metoder til etablering af prisoverslag for et bygge- og anlægsprojekt, anvende metoder til udarbejdelse af tids- og arbejdsplaner for implementering af et bygge- og anlægsprojekt, og kunne vurdere løsninger med hensyn til materiel og bemanding.

For specialiseringen indeklima og energi opnås endvidere:

 • Skal kunne gennemføre detaljerede simuleringer af bygningens indeklima og energiforbrug
 • Skal kunne designe vedvarende energikoncepter for lavenergibyggeri, der minimerer bygningens totale energiforbrug.

For specialiseringen vand og miljø opnås endvidere:

 • Skal kunne anvende analytiske og numeriske metoder til beregning af såvel stationære som ikke-stationære grundvandsstrømninger.
 • Skal kunne designe systemer til indvinding, rensning, behandling og distribution af vand til forskelligt forbrug.
 • Skal kunne kalibrere og anvende afstrømningsmodeller til simulering af stof- og vandafstrømning fra byområder under regn.
 • Skal kunne dimensionere almindeligt forekommende rensningsfaciliteter til kommunalt spildevand.

For specialiseringen veje og trafik opnås endvidere:

 • Skal kunne planlægge, projektere og dimensionere et større vejanlæg med tilhørende krydsninger og forlægninger samt kunne vurdere løsningerne med hensyn til blandt andet miljø, trafikafvikling og –sikkerhed, kørselsdynamik og æstetisk
 • Skal kunne anvende et professionelt computerstøttet projekteringsværktøj til modellering af vejprojekter med henblik på en digital beskrivelse af alle indgående elementer fra planlægning over design og anlæg til drift. (BIM)
 • Skal kunne anvende GIS til at foretage areal-, linje- og punktbaserede analyser og til præsentation af resultater
 • Skal kunne vurdere funderingsproblemer ved vejanlæg og løsningsmetoder
 • Skal kunne skrive en vejfaglig, teknisk rapport med anvendelse af korrekt vej- og trafikfaglig terminologi.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere såvel praktiske som komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge og træffe fagligt funderede beslutninger
 • Skal kunne sammenstille, afveje og kommunikere løsninger og vurderinger heraf
 • Skal kunne analysere løsninger inden for byggeri og anlæg i en samfundsmæssig kontekst
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en ingeniørprofessionel tilgang
 • Skal kunne håndtere grundlæggende problemstillinger indenfor analyse/projektering af bærende konstruktioner indenfor byggeri og anlæg og kunne tilvejebringe/analysere løsninger
 • Skal kunne håndtere grundlæggende problemstillinger i relation til klimaskærm og bygningers energiforbrug og kunne tilvejebringe/analysere løsninger
 • Skal kunne håndtere problemstillinger mellem byplanlægning, landskab og infrastruktur og tilvejebringe løsninger, der integrerer de infrastrukturelle elementer i by- og landskabsmiljøet på begrundet og bæredygtig vis
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
 • Skal kunne vurdere og forholde projektets indhold til de af FN's Verdensmål, som er relevante

For specialiseringen bygge- og anlægskonstruktion opnås endvidere:

 • Skal på kompetent niveau kunne indgå i et team med opgaver spændende fra etablering af prisoverslag for et givet projekt, dimensionering af projektets bærende konstruktioner, vurdering og analyse af forskellige løsningsforslag, planlægning og styring af udførelsesfasen, til vurdering af betonkonstruktioners tilstand og levetid.

For specialiseringen indeklima og energi opnås endvidere:

 • Skal på kompetent niveau kunne indgå i et team, der varetager opgaver indenfor analyse af indeklima og energiforbrug, design af VVS tekniske installationer og vurdering af de samlede energisystemers relevans i forhold til en specifik bygning og det ønskede energiforbrug.

For specialiseringen vand og miljø opnås endvidere:

 • Skal på kompetent niveau kunne indgå som ingeniør i et team, der varetager opgaver som vurdering af vandbalance- og miljømæssige konsekvenser af en eksisterende indvindings- og forsyningsstruktur, afvejet og bæredygtig planlægning af grundvands-ressourcens udnyttelse, drift af rensningsanlæg, samt vurdering af et eksisterende afløbssystems funktionsduelighed.

For specialiseringen veje og trafik opnås envidere:

 • Skal på kompetent niveau kunne indgå som ingeniør i et team, der varetager opgaver i relation til veje og stier, og her beskæftige sig med vedrørende planlægning, dimensionering, projektering, udførelse, forvaltning, drift, vedligeholdelse, tilpasning og udvikling af vejtrafiksystemet.

18: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • Studiekreds
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • laboratorieforsøg
 • målinger og registreringer i felten
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde
 • selvstudium

Hvor der for moduler gælder særlige forhold vedrørende undervisningsformen, vil dette være anført ved pågældende modulbeskrivelse, jf. nedenfor.

Modulerne evalueres enten ved individuelle mundtlige eller skriftlige prøver som angivet i modulbeskrivelserne.

For individuelle skriftlige prøver opererer studienævnet med følgende muligheder:

 • Skriftlig prøve med løsning af udleveret opgavesæt
 • Multiple choice
 • Løbende evaluering af skriftlige opgaver

For individuelle mundtlige prøver opererer studienævnet med følgende muligheder:

 • Mundtlig prøve med eller uden forberedelse
 • Mundtlig prøve baseret på projektrapport (gruppeeksamen med individuel bedømmelse)
 • Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar
 • Portfoliobaseret mundtlig prøve

 

Regler om forløb af diplomingeniøruddannelsen

Inden udgangen af første studieår på diplomingeniøruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin diplomingeniøruddannelse.

Studienævnet kan dog i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående.

 

19: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen (7-skala) eller bestået / ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Af uddannelsens 210 ECTS bedømmes 150-165 ECTS, alt afhængig af specialisering, efter 7-trinsskalaen, og 90 ECTS bedømmes med ekstern censor.

Kursusmodulerne ”Problembaseret læring" og ”Videnskabsteori og metoder inden for byggeri og anlæg”, og projektmodulerne ”Grundlæggende modeller og beregninger inden for byggeri og anlæg", ”Bygningens konstruktion og energiforbrug” og ”Bachelorprojekt” indeholder eksplicitte læringsmål indenfor videnskabsteori og videnskabelig metode.

Udbydes som: 1-faglig
Specialisering: Veje og trafikteknikIndeklima og energiVand og miljøBygge- og anlægskonstruktion
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Virkelighed og modeller inden for byggeri og anlæg
(B-BA-B1-18)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Introduktion til teknisk rapportskrivning
(B-BA-B1-1)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Videnskabsteori og metoder inden for byggeri og anlæg
(B-BA-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1235)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Grundlæggende modeller og beregninger inden for byggeri- og anlæg
(B-BA-B2-19)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Grundlæggende mekanik og termodynamik
(F-FYS-B2-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Grundlæggende statik og styrkelære
(M-MP-B2-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1246)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
3. Semester
Byområders infrastrukturelle anlæg
(B-BA-B3-20)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Afløbsteknik og hydraulik
(B-BA-B3-11)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Ingeniørgeologi og geoteknik
(B-BA-B3-12)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Vej- og trafikteknik
(B-BA-B3-14)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Bygningens konstruktion og energiforbrug
(B-BA-B4-21)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Hygrotermisk bygningsfysik og bygningers energiforbrug
(B-BA-B4-15)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik
(B-BA-B4-18)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Videregående statik og bygningsmaterialers mekanik (stål, træ og jernbeton)
(B-BA-B4-17)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk

Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres primært gennem kursusaktiviteten ”Videnskabsteori og metoder inden for byggeri og anlæg” (1. semester), men alle ikke-grundfaglige kurser (matematik og fysik) samt projekter indeholder alle i mindre eller større grad indhold af videnskabelige metoder. Således bringes videnskabsteori og videnskabelige metoder i spil i samtlige projektmoduler fra 1 semester projektet (P1) og frem til og med bachelorprojektet (7. semester).

Udbydes som:
Linje: Specialisering i bygge- og anlægskonstruktion
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
Projektering og fundering af en rumlig stålkonstruktion
(B-BK-D5-22)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Betonteknologi / byggematerialeteknologi
(B-BK-D5-19)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Fundering og jordtryk
(B-BK-D5-20)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet
(B-BK-D5-21)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Dynamiske laster, analyse af konstruktionssamlinger og afstivende konstruktionselementer
(B-BK-D6-22)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Projektledelse og økonomi
(B-BK-D6-10)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Spændbeton, elementbyggeri og interimskonstruktioner
(B-BK-D6-24)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik
(B-BK-D7-25)
Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt
(B-BK-D7-27)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som:
Linje: Specialisering i Indeklima og energi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
Bygningens indeklima og installationer
(B-IE-D5-5)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Analyse og måling af indeklima
(B-IE-D5-8)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Varme-og køleteknik
(B-IE-D5-6)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Ventilationsteknik
(B-IE-D5-7)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Energiproducerende- og omformende systemer
(B-IE-D6-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Projektledelse og økonomi
(B-BK-D6-10)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Styring og analyse af bygningers energisystemer
(B-IE-D6-8)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik
(B-IE-D7-8)
Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt
(B-IE-D7-10)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som:
Linje: Specialisering i Vand og miljø
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
Vandforsyning
(B-VM-D5-5)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Hydrologi
(B-VM-D5-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kort og planer for det åbne land
(B-VM-D5-6)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Vandbehandling og distribution
(B-VM-D5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Afstrømning af regn- og spildevand
(B-VM-D6-5)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende spildevandsrensning
(B-VM-D6-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Projektledelse og økonomi
(B-BK-D6-10)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik
(B-VM-D7-8)
Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt
(B-VM-D7-10)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som:
Linje: Specialisering i Veje og trafik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
Vejanlæg i det åbne land
(B-VT-D5-3)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Design af vejanlæg
(B-VT-D5-7)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kort og planer for det åbne land
(B-VM-D5-6)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Vejens opbygning, fundering og belægning
(B-VT-D5-8)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Vejforvaltning
(B-VT-D6-8)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Vej- og trafikdatabehandling
(B-VT-D6-9)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Projektledelse og økonomi
(B-BK-D6-10)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6-7. Semester
Diplomingeniørpraktik
(B-VT-D7-8)
Projekt 30 Bestået/ikke beståetEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
7. Semester
Bachelorprojekt
(B-VT-D7-10)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Studiestartsprøven
På 1. semester indgår en intern studiestartsprøve.

Omfang
0 ECTS-point

Formål
Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Hvis ikke den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen bestås, bliver de studerende udmeldt af studiet den 1. oktober.

Indhold
Studiestartsprøven er en skriftlig prøve baseret på introduktionsforløbet og de studerendes forventninger til og motivation for studiet.

På baggrund af de studerendes svar er det muligt at bedømme, hvorvidt de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret. 

Reeksamen
Hvis de studerende ikke deltager i eller består studiestartsprøven, skal de studerende deltage i og bestå reeksamen, som også er en skriftlig prøve. De studerende skal deltage i og bestå reeksamen for at kunne fortsætte studiet.

Hvis de studerende ikke deltager i eller består reeksamen, og de studerende ikke har særlige omstændigheder, der kan medføre dispensation, vil de studerende blive udmeldt fra deres studie uden yderligere varsel d. 1. oktober.

Tidspunkt for studiestartsprøven
Studiestartsprøven vil blive afholdt i de første uger af semesteret. Reeksamen vil blive afholdt umiddelbart herefter.

Klageadgang
De studerende kan påklage resultatet af studiestartsprøven til Universitetet. Klagen fremsendes til sl-klager@adm.aau.dk senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

20: Henvisninger til uddybende information

21: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr.1. september 2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter vintereksamen 2022/2023.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen

22: Ændringer til studieordningen