Studieordning for Bacheloruddannelsen Sprog og internationale studier, spansk 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet."

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Internationale - og Europæiske studier.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Spansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

 

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Language and International Studies, Spanish.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen Sprog og Internationale Studier, Spansk er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i Sprog og Internationale Studier, Spansk er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse på vidensfelt og forståelses- og refleksionsniveau skal have:

 • viden om sociale, historiske, politiske og kulturelle forhold i de spansksprogede områder i Europa og i Latinamerika
 • viden om internationale relationer og globaliseringsprocesser med særlig henblik på disse relationers og processers indvirkning på forskellige regioner i den spansksprogede verden
 • viden om kultur, samfund og globaliseringsprocesser
 •  viden om spansk grammatik, ordforråd samt sprogbrug i praksis
 • forståelse af adskillige problematikker bl.a. internationale menneskerettigheder standarder og FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.
 • indsigt i grundlæggende principper for videnskabelig redelighed og i videnskabsetiske dilemmaer inden for uddannelsens faglige område.

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne:

 • kommunikere præcist og effektivt på spansk med en høj grad af sproglig korrekthed
 • beherske såvel akademiske som professionelle sprogbrugsformer (genrer) på spansk
 • beherske kulturanalytiske, diskursanalytiske samt andre almindeligt anvendte humanistiske- og samfundsvidenskabelige metoder og redskaber der vil medføre en bedre forståelse af politiske, kulturelle og organisatoriske miljøer.
 • selvstændigt argumentere for metodiske valg i relation til konkrete problemstillinger.
 • arbejde med problembaseret projektarbejde, ved at beherske strategier for iværksættelse, planlægning og gennemførelse af dybdegående projekter baseret på spørgsmål, der er relevante for det internationale studiefelt.

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne:

 • varetage sproglig og interkulturel formidling (herunder facilitering, forhandling og informationsbearbejdning) i organisatoriske og institutionelle samarbejdsrelationer, som inkluderer den spansksprogede verden
 • bidrage med viden om internationale politiske og interkulturelle spørgsmål til løsning af udviklingsmæssige og strategiske problematikker i både nationale og internationale institutioner, organisationer, samt civilsamfund
 • varetage kommunikations- og informationsopgaver på spansk med en høj grad af sproglig sikkerhed, anvendelse af et varieret situationsadækvat ordforråd og overholdelse af genremæssige forventninger
 • bidrage i tværfaglige organisationssammenhænge med videnskabelig viden om regionalt baserede sociale, politiske og kulturelle forhold i spansksprogede områder af verden og deres relation til globale forandringsprocesser
 • anvende relevante disciplinære tilgange og faktuel viden som fundament for beslutningstagning på områder relateret til programmets grundlæggende felter
 • genkende og vurdere spørgsmål, der vedrører forskningsetik i forhold til konkrete forskningsrelaterede og faglige opgaver.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen i Sprog og Internationale Studier, spansk varer 3 år, svarende til 180 ECTS-point.

Bacheloruddannelsen løber over seks semestre (1.-6. semester). På 6. semester skrives bachelorprojekt. I uddannelsen kan indgå et studieophold i udlandet. Det anbefales, at den studerende placerer sit udlandsophold på uddannelsens 4. semester.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. På 4. semester anbefales det den studerende at indlægge et ophold ved et spansksproget universitet.

Obligatoriske moduler

Problembaseret læring

1. sem.

5 ECTS-point

Den spansksprogede verden i en global kontekst (Projektmodul)

1. sem.

10 ECTS-point

Globale perspektiver på den spansksprogede verden

1. sem.

5 ECTS-point

Grammatik I

1.sem.

5 ECTS-point

Spansk sprog og kommunikation I

1.sem.

5 ECTS-point

Sprog og samfund mshp. den spansksprogede verden (Projektmodul)

2.sem

10 ECTS-point

Diskursstudier: sociale og politiske perspektiver

2. sem.

5 ECTS-point

Grammatik II

2. sem.

5 ECTS-point

Metoder i samfundsvidenskab og humaniora

2.sem.

5 ECTS-point

Spansk sprog og kommunikation II

2.sem.

5 ECTS-point

Kultur og medier i den spansksprogede verden (Projektmodul)

3.sem.

10 ECTS-point

Kulturteori

3.sem.

5 ECTS-point

Medieanalyse

3. sem.

5 ECTS-point

Kulturanalyse

3.sem

5 ECTS-point

Skriftlig fremstilling

3.sem.

5 ECTS-point

Videregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk

4. sem.

5 ECTS-point

Videregående akademisk skriftproduktion på spansk

4. sem.

5 ECTS-point

Interkulturelle studier (projekt)

4.sem.

10 ECTS-point

Social og kulturel globalisering: teorier og metoder

4. sem.

5 ECTS-point

International og interkulturel kommunikation

4. sem.

5 ECTS-point

Internationale relationer i forhold til den spansksprogede verden (Projekt)

5.sem.

10 ECTS-point

Global governance fra den spansksprogede verdens perspektiv

5. sem.

5 ECTS-point

Internationale relationer: Teorier og metoder

5.sem.

5 ECTS-point

Regionale studier i Latinamerika

5.sem.

5 ECTS-point

Bachelorprojekt

6.sem.

15 ECTS-point

Globaliseringsprocesser, multidisciplinære tilgange

6. sem.

5 ECTS-point

Mundtlig kommunikation på spansk

6.sem.

5 ECTS-point

 

Valgfrie moduler, hvoraf den studerende skal vælge to (et valgfrit modul på 5. semester og et valgfrit modul på 6. semester)

Oversættelse (Valgfagsmodul)

5. sem.

5 ECTS-point

Frit modul (Valgfagsmodul)

5. sem.

5 ECTS-point

Spansksproget litteraturanalyse (Valgfagsmodul)

5. sem.

5 ECTS-point

Version (Valgfagsmodul)

6. sem.

5 ECTS-point

Den Europæiske Union (Valgfagsmodul)

6. sem.

5 ECTS-point

International politisk økonomi (Valgfagsmodul)

6. sem.

5 ECTS-point

 

 

 

Virksomhedens sociale ansvar (Valgfagsmodul)

6. sem.

5 ECTS-point


Studienævnet forbeholder sig retten til ikke at udbyde valgfag, hvor der er for få studerende tilmeldt. Såfremt valgfag ikke udbydes, vil de studerende blive tilbudt andre valgmuligheder. De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

Arbejdsformer

Uddannelsen løber over seks semestre (1.-6. semester). Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:
 

 • forelæsninger
 • holdundervisning
 • projektarbejde
 • studenteroplæg
 • brug af multimediamaterial
 • selvstændigt tilrettelagt arbejde (læsning, opgaveløsning, sprogtræning)
 • gruppe- og pararbejde
 • opgaveløsning i grupper
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • feedback fra underviserne
 • indlæringsjournaler
 • porteføljearbejde.

1. semester

Uddannelsens 1. semester har som tematisk ramme Den spansksprogede verden i en global kontekst og lægger særlig vægt på den studerendes grundlæggende udvikling af viden og kompetence inden for nyere historie i Spanien og spansksprogede lande i Latinamerika. Semestret udgøres af 5 moduler. Semestrets projektarbejde gennemføres inden for det tværfaglige område ” Den spansksprogede verden i en global kontekst”. Som baggrund for dette projektarbejde gennemfører den studerende projektkursusmodulet: ”Globale perspektiver på den spansksprogede verden.” Desuden gennemfører den studerende tre studieenhedskursusmoduler: Problembaseret Læring, Grammatik I samt Spansk Sprog og Kommunikation I.

2. semester

Uddannelsens 2. semester har som tematisk ramme Sprog og samfund mshp. Den spansksprogede verden og lægger særlig vægt på den studerendes grundlæggende kompetenceudvikling inden for det sproglige og diskursive område i et tværfagligt perspektiv. Semestret udgøres af 5 moduler. Semestrets projektarbejde gennemføres inden for det tværfaglige område ”Sprog og samfund mshp. den spansksprogede verden”. Som baggrund for dette projektarbejde gennemfører den studerende projektkursusmodulet ”Diskursstudier: sociale og politiske perspektiver”. Desuden gennemfører den studerende tre moduler: ”Grammatik II”, ”Spansk sprog og kommunikation II” samt ” Metoder i samfundsvidenskab og humaniora”.

3. semester

Uddannelsens 3. semester har som tematisk ramme Kultur og medier i den spansksprogede verden og lægger særlig vægt på den studerendes grundlæggende kompetenceudvikling inden for kultur og medieteorier, herunder teorier om identitet, interkulturel kommunikation, multikulturalisme og sociale repræsentationer. Desuden arbejdes med kulturanalyse samt kulturelle problemstillinger i relation til den spansksprogede verden. Semestret udgøres af 5 moduler. Semestrets projektarbejde gennemføres inden for det tværfaglige område ” Kultur og medier i den spansksprogede verden”. Som baggrund for dette projektarbejde gennemfører den studerende projektkursusmodulerne: ”Kulturteori” samt ”Medieanalyse”. Desuden gennemfører den studerende to moduler: ”Kulturanalyse” samt ”Grammatik og skriftlig fremstilling”.

4. semester

Uddannelsens 4. semester har udlandsophold som ramme. Som hovedregel tilbringer den studerende sit 4. semester ved et spansksproget universitet. Universitetet støtter den studerende i at tilrettelægge et meritgivende udlandsophold ved et spansksproget universitet. Studerende, som tilbringer 4. semester på Aalborg Universitet, gennemfører modulerne Videregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk, Videregående akademisk skriftproduktion på spansk, Interkulturelstudier (projekt), Social og kulturel globalisering: teorier og problematikker samt Internationale menneskerettigheder.

5. semester

Uddannelsens 5. semester har som tematisk ramme Internationale Relationer i forhold til den spansksprogede verden og lægger særlig vægt på den studerendes kompetenceudvikling inden for internationale relationer diskuteret specifikt i forhold til problemstillinger vedrørende spansksprogede lande og regioner og deres relationer til deres globale omverden. Semestret udgøres af 4 obligatoriske moduler og et valgfrit modul. Semestrets projektarbejde gennemføres inden for det tværfaglige område ”Internationale Relationer i forhold til den spansksprogede verden”. Som baggrund for dette projektarbejde gennemfører den studerende projektkursusmodulerne: ” Global governance fra den spansksprogede verdens perspektiv” ”Internationale Relationer: Teorier og metoder” samt ” Regionale studier i Latinamerika”. Desuden gennemfører den studerende et valgfagsmodul på semestret. Uddannelsen udbyder et antal valgfagsmoduler. 

6. semester

Uddannelsens 6. semester har bachelorprojektet som ramme. Uddannelsens 6. semester udgøres af BA projektet (15 ECTS-points) samt yderligere tre moduler. BA-projektet vælges frit inden for uddannelsens dimensioner: 1) Sprog og diskurs; 2) Kultur og medier samt 3) Samfundsforhold, politik og internationale relationer. I sit BA-projekt vælger den studerende en problemstilling, der inddrager forhold i spansksprogede lande og/eller regioner.

I sit valg af problemstilling kan de(n) studerende vælge at tage udgangspunkt i det kursusmodul, som skal gennemføres på semestret: ”Globaliseringsprocesser. Multidisciplinære tilgange”. Den studerende gennemfører desuden et kursus inden for ”Mundtlig kommunikation på spansk” samt et valgfagsmodul.

 

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes enten ved en ekstern prøve (censur) eller intern prøve (intern bedømmelse).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Problembaseret læring
(BASISSPA201)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Den spansksprogede verden i en global kontekst
(BASISSPA202)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Globale perspektiver på den spansksprogede verden
(BASISSPA203)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Grammatik I
(BASISSPA204)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Spansk sprog og kommunikation I
(BASISSPA205)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
2. Semester
Sprog og samfund med særligt henblik på den spansksprogede verden
(BASISSPA206)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Diskurs: sociale og politiske perspektiver
(BASISSPA207)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Grammatik II
(BASISSPA208)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Metoder i samfundsvidenskab og humaniora
(BASISSPA209)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Spansk sprog og kommunikation II
(BASISSPA2010)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
3. Semester
Kultur og medier i den spansksprogede verden
(BASISSPA2011)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kulturteori
(BASISSPA2012)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Medieanalyse
(BASISSPA2013)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Kulturanalyse
(BASISSPA2014)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Skriftlig fremstilling
(BASISSPA2015)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
4. Semester
Videregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk
(BASISSPA2016)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
Videregående akademisk skriftproduktion på spansk
(BASISSPA2017)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Interkulturelle studier
(BASISSPA2018)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kulturel globalisering: teorier og emner
(BALISE2017)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Engelsk
International og interkulturel kommunikation
(BASISSPA2020)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
5. Semester
Internationale relationer i forhold til den spansksprogede verden
(BASISSPA2021)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Global governance fra den spansksprogede verdens perspektiv
(BASISSPA2022)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Internationale relationer: teorier og metoder
(BASISSPA2023)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Regionale studier i Latinamerika
(BASISSPA2024)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Valgfag 5. semester
Vælg 5 ECTS
5
6. Semester
Bachelorprojekt
(BASISSPA2025)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Globaliseringsprocesser, multidisciplinære tilgange
(BASISSPA2026)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Mundtlig kommunikation på spansk
(BASISSPA2027)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig og mundtlig Dansk
Valgfag 6. semester
Vælg 5 ECTS
5

Følgende moduler indeholder videnskabsteori og videnskabelig metode:

 • Modulet Problembaseret læring
 • Modulet Den spansksprogede verden i en global kontekst
 • Modulet Sprog og samfund med særligt henblik på den spansksprogede verden
 • Modulet: Diskurs: sociale og politiske perspektiver
 • Modulet: Metoder i samfundsvidenskab og humaniora
 • Modulet: Kultur og medier i den spansksprogede verden
 • Modulet: Kulturteori
 • Modulet: Medieanalyse
 • Modulet: Kulturanalyse
 • Modulet: Interkulturelle studier
 • Modulet Kulturel globalisering: teorier og problematikker    
 • Modulet: International og interkulturel kommunikation 
 • Modulet: Global governance fra den spansksprogede verdens perspektiv
 • Modulet: Internationale relationer: teorier og metoder.
 
Valgfag 5. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Globaliseringsprocesser, multidisciplinære tilgange
(BASISSPA2026)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Mundtlig kommunikation på spansk
(BASISSPA2027)
Kursus 5 7-trins-skala Ekstern prøve Skriftlig og mundtlig Dansk
Oversættelse
(BASISSPA2028)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Profilmodul
(BASISSPA2036)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

 
Valgfag 6. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Oversættelse fra spansk til dansk (version)
(BASISSPA2031)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Den Europæiske Union
(BASISSPA2032)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Introduktion til virksomhedsstudier
(BASISSPA2033)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
Virksomhedens sociale ansvar
(BASISSPA2035)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk
International politisk økonomi
(BALISE2030)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Engelsk

19: Henvisninger til uddybende information

Yderligere oplysninger om uddannelsen kan findes på studienævnets hjemmeside:

https://www.kultur.aau.dk/uddannelser/studienaevn/sprog-internationale-studier/

 

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.09.2020.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 6. september 2021 godkendt følgende ændringer gældende fra efteråret 2021:

 • PBL-læringsmål indføres i følgende moduler:
  • Problembaseret læring
  • Den spansksprogede verden i en global kontekst
  • Spansk sprog og kommunikation I
  • Sprog og samfund med særligt henblik på den spansksprogede verden
  • Kultur og medier i den spansksprogede verden
  • Interkulturelle studier
  • Internationale relationer i forhold til den spansksprogede verden
  • Bachelorprojekt
  • Oversættelse
 • Modulet ”Spansksproget litteraturanalyse” udgår som valgfag på 5. semester
 • Modultitlen på modulet ”Globaliseringsstudier” ændres til ”Interkulturelle Studier” på 4. semester
 • Modulet ”Social og kulturel globalisering: teorier og metoder” erstattes af ”Social and Cultural Globalization: Theories and Issues” på 4. semester
 • Modulet ”Global Governance fra den spansksprogede verdens perspektiv” erstatter ”Spanien, EU og Internationale Relationer” på 5. semester
 • Tilføjelse af valgfaget ”Profilmodul” på 5. semester
 • Tilføjelse af valgfaget ”International Political Economy” på 6. semester