Studieordning for bacheloruddannelsen i Musikterapi, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Musikvidenskab, -didaktik og -terapi.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

 • Dank A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B)

Inden påbegyndelsen af bacheloruddannelsen skal den studerende have bestået en adgangsprøve, der afholdes af universitetet. Der henvises til særskilte regler herom på uddannelsens hjemmeside.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BA) musikterapi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Arts (BA) in Music Therapy.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Bacheloruddannelsen i musikterapi er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Det overordnede formål med bacheloruddannelsen i musikterapi er, at den studerende skal erhverve sig den nødvendige viden samt de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

Viden

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af viden er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse i musikterapi på forståelses- og refleksionsniveau har grundlæggende viden om:

 • forskningsbaseret musikterapiteori, -metode og -praksis i forhold til et bredt udvalg af kliniske målgrupper
 • videnskabsteori og videnskabelige metoder inden for et bredt udvalg af forskningsparadigmer
 • improvisations- og assessmentmetoder i forhold til et bredt udvalg af kliniske målgrupper
 • personlige ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til musikalsk og musikterapeutisk praksis

Færdigheder

De overordnede mål for den studerendes udvikling af færdigheder er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne:

 • identificere og formulere et specifikt, fagrelateret problem, begrunde metodevalg, søge og anvende relevant litteratur samt indsamle og analysere data i forhold til musikterapeutisk praksis med i et bredt udvalg af kliniske målgrupper
 • anvende grundlæggende kvalitative, kvantitative og casebaserede analysestrategier, karakterisere dem videnskabsteoretisk og begrunde deres hensigtsmæssighed
 • at instruere og lede fællessang sammenspilsoplæg tilpasset gruppens musikalske niveau
 • beherske og anvende musikalske udtryksmidler og teknikker på hovedinstrument og akkompagnementsinstrument,
 • reflektere over personlige ressourcer og udviklingspotentialer i forhold til kommende musikterapeutisk praksis
 • formidle musikterapeutisk praksis under anvendelse af relevant fagterminologi

Kompetencer

De overordnede mål for den studerendes tilegnelse af kompetencer er, at den studerende efter endt bacheloruddannelse skal kunne:

 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forhold til forskellige teoretiske, musikalske og terapeutiske områder – bl.a. ved hjælp af løbende porteføljearbejde.
 • varetage erhvervsfunktioner, der knytter sig til den problembaserede læringsmodel, dvs. problembaseret projektarbejde, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering af projekt- og rapporteringsarbejde
 • forholde sig videnskabsteoretisk til formulering, undersøgelse, dokumentation og bearbejdning af kliniske problemstillinger
 • identificere relevante musikterapeutiske strategier i forhold til arbejde med forskellige målgrupper
 • lede fællessang og samspilsgrupper med flere færdighedsniveauer i forskellige institutionelle og organisatoriske sammenhænge uden forberedelse
 • anvende musikalske færdigheder til at varetage improvisatorisk samspil i grupper, ledelse af musiklyttegrupper og sammenspil med sigte på personlige læringsmål for deltagerne
 • tilrettelægge og strukturere tiltag hvor musik anvendes i gruppesammenhænge med regulerende, sociale og kommunikative formål under hensyntagen til specifikke målgruppers og institutioners behov
 • vurdere egne ressourcer, grænser og udviklingspotentialer i relation til en fremtidig musikterapeutfunktion
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i overensstemmelse med de gældende etiske retningslinjer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Bacheloruddannelsen løber over seks semestre (1.-6. semester). På de enkelte semestre har den studerende mulighed for at tone sin uddannelse ved hjælp af valgmoduler. På 6. semester skrives bachelorprojekt. På 2. og 6. semester er der indbygget obligatoriske projektorienterede forløb. Det projektorienterede forløb på 2. semester kan foregå i udlandet forudsat, at studienævnet kan godkende forløbet.

 

UDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 

Uddannelsen er modulopbygget, og studiet bygger på problembaseret læring. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Studieaktiviteterne omfatter kurser og projektenheder inden for hhv. obligatoriske moduler og valgfrie moduler samt projektorienteret forløb på 2. og 6. semester. De obligatoriske moduler omfatter i alt 170 ECTS-point, mens de valgfrie moduler omfatter i alt 10 ECTS-point. Disse moduler giver tilsammen den studerende mulighed for at nå de i § 16 formulerede mål.

OBLIGATORISKE MODULER:

Problembaseret Læring1. semester5 ECTS-point
Musikpsykologi1. semester10 ECTS-point
Musikalsk formidling1. semester10 ECTS-point
Læreterapi: gruppeterapi 11. semester5 ECTS-point
Observation og beskrivelse af musikterapeutisk praksis2. semester15 ECTS-point
Musikalsk ledelse 12. semester10 ECTS-point
Læreterapi: Gruppeterapi 22. semester5 ECTS-point
Udviklings- og neuropsykologi3. semester10 ECTS-point
Stemmebrug3. semester10 ECTS-point
Læreterapi: Gruppeterapi 33. semester5 ECTS-point
Musikterapiteori og -forskning 14. semester15 ECTS-point
Musikalsk ledelse 24. semester10 ECTS-point
Improvisation4. semester5 ECTS-point
Musikterapiteori og -forskning 25. semester15 ECTS-point
Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 15. semester5 ECTS-point
Terapirettet krop og stemme5. semester5 ECTS-point
Bachelorprojekt / Musikterapiteori og -forskning 36. semester15 ECTS-point
Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 26. semester10 ECTS-point
Gruppesupervision af klinisk musikterapi6. semester5 ECTS-point

VALGFRIE MODULER

Musikterapeutisk sangskrivning3. og 5.sem.5 ECTS-point
Musik og identitet3. og 5.sem.5 ECTS-point
Problembaseret læring i klinisk kontekst4. eller 5.sem5 ECTS-point
Musikæstetik*3. eller 5.sem.5 ECTS-point

 

* Udbydes fra Musik. 

De angivne valgfrie moduler oprettes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til dem.

 

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • seminarer
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • projektarbejde
 • workshops
 • træningsmoduler (musikalske og terapeutiske færdigheder)
 • projektorienteret forløb og klinisk supervision
 • lærerfeedback
 • porteføljearbejde

På uddannelsens 1. semester afsluttes følgende obligatoriske moduler: Problembaseret læring, Musikpsykologi, Musikalsk formidling og Læreterapi: gruppeterapi 1.

På uddannelsens 2. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Observation og beskrivelse af musikterapeutisk praksis (i forbindelse med uddannelsens første projektorienterede forløb), Musikalsk ledelse 1 og Læreterapi: gruppeterapi 2.

På uddannelsens 3. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Udviklings- og neuropsykologi, Stemmebrug, Læreterapi: gruppeterapi 3 samt et valgfrit modul.

På uddannelsens 4. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Musikterapiteori og -forskning 1, Musikalsk Ledelse 2 og Improvisation, samt et valgfrit modul hvis studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til det.

På uddannelsens 5. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Musikterapiteori og -forskning 2, Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 1, Terapirettet krop og stemme, samt samt et valgfrit modul.

På uddannelsens 6. semester afsluttes følgende obligatoriske kursusmoduler: Bachelorprojekt/Musikterapiteori og -forskning 3, Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 2, Gruppesupervision af klinisk musikterapi (i forbindelse med uddannelsens anden projektorienterede forløb).

GENERELLE PRØVEBESTEMMELSER

Projekter, emnestudier m.v. kan udarbejdes i fællesskab af indtil 5 studerende. Bachelorprojekter kan udarbejdes i fællesskab af indtil 3 studerende.

Ved prøver i projekter, emnestudier m.v. gælder denne prøveform: En projektprøve med med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er lavet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig projektprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

De studieelementer, der ligger til grund for den enkelte prøve, normeres som andele af årsværk, idet et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år inklusiv ferie. Et årsværk er lig med 60 ECTS-point.

For at bestå uddannelsen skal alle prøver være bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen "Bestået". Der udregnes et vægtet gennemsnit af karaktererne fra de prøver, som bedømmes efter 7-trinsskalaen, på baggrund af de enkelte prøvers vægt i ECTS-point. Dvs. at gennemsnittet defineres som summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med den tilhørende prøves ECTS-omfang, divideret med summen af ECTS-pointene for de prøver, der indgår i gennemsnittet.

Ved beregningen indgår ikke prøver, som bedømmes med bestået/ikke bestået. Gennemsnittet anføres på eksamensbeviset med én decimal.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Regler om forløb af bacheloruddannelsen
Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående

Undervisningsformen

Undervisningsformen på bacheloruddannelsen varierer imellem forelæsninger, workshops og færdighedsundervisning, som tilrettelægges afhængigt af det enkelte moduls læringsmål.

18: Uddannelsesoversigt

Ved bedømmelsen af de enkelte prøver gives enten en karakter efter 7-trinsskalaen eller bedøm­melsen bestået/ikke bestået. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Uddannelsesoversigt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Problembaseret læring
(BAMTP20201)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Musikpsykologi
(BAMTP20202)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Musikalsk formidling
(BAMTP20203)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Læreterapi: Gruppeterapi 1
(BAMTP20204)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
2. Semester
Observation og beskrivelse af musikterapeutisk praksis
(BAMTP20205)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Musikalsk ledelse 1
(BAMTP20206)
Kursus 10 7-trins-skalaIntern prøvePraktisk Dansk
Læreterapi: Gruppeterapi 2
(BAMTP20207)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
3. Semester
Udviklings- og neuropsykologi
(BAMTP20208)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig Dansk
Stemmebrug
(BAMTP20209)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Læreterapi: Gruppeterapi 3
(BAMTP202010)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgfrie moduler 3. semester
Vælg 5 ECTS
4. Semester
Musikterapiteori og -forskning 1
(BAMTP202011)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Musikalsk ledelse 2
(BAMTP202012)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Improvisation
(BAMTP202013)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Valgfrie moduler 4. semester
Vælg 5 ECTS
5. Semester
Musikterapiteori og -forskning 2
(BAMTP202014)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 1
(BAMTP202015)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Terapirettet krop og stemme
(BAMTP202016)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Valgfrie moduler 5. semester
Vælg 5 ECTS
6. Semester
Bachelorprojekt
(BAMTP202017)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 2
(BAMTP202018)
Kursus 10 7-trins-skalaEkstern prøvePraktisk Dansk
Gruppesupervision af klinisk musikterapi
(BAMTP202019)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk

Nedenstående er oversigt over de valgfrie moduler studerende kan vælge og valgfag/valgfrie moduler skal udgøre 10 ECTS-point. 

Musikterapeutisk sangskrivning og Musik og identitet er placeret på 3. og 5. semester (kurset afholdes hvert år med de to semestre samlet)

Problembaseret læring i klinisk kontekst er placeret på 4. eller 5. semester (modulet udbydes i det omfang studienævnet vurderer, at der er tilstrækkelig tilmelding til det. De studerende vil dog altid have mulighed for 15 ECTS-point valgfag).

 
Valgfrie moduler 3. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Musikterapeutisk sangskrivning
(BAMTP202020)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Musik og identitet
(BAMTP202021)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk

 
Valgfrie moduler 4. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Problembaseret læring i klinisk kontekst
(BAMTP202022)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk
Musikæstetik
(BAMUS202021)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig Dansk

 
Valgfrie moduler 5. semester
Vælg 5 ECTS
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Musikterapeutisk sangskrivning
(BAMTP202020)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Musik og identitet
(BAMTP202021)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk
Problembaseret læring i klinisk kontekst
(BAMTP202022)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring (1.sem), Musikpsykologi (1. sem.), Observation og beskrivelse af klinisk praksis (2. sem.), Musikterapiteori og -forskning 1 (4. sem.), Musikterapiteori og -forskning 2 (5. sem.), Bachelorprojekt / Musikterapiteori og -forskning 3 (6. sem.)

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.09.2020

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2016 efter sommereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med digitalisering af studieordningen.

Dispensation gældende fra Efteråret 2020

Ændring af modulerne "Observation og beskrivelse af musikterapeutisk praksis", "Musikalsk Ledelse 2", "Musikpsykologi", "Musik og Identitet"

Dispensationen er godkendt af prodekan for uddannelse d. 20. november 2020

 

Prodekanen for uddannelse har d. 12. februar 2021 godkendt ændring af "Færdigheder" i modulet "Musikalsk ledelse 2". Gældende fra foråret 2021.

 

 

Prodekanen for uddannelse har d. 27. april 2021 godkendt ændring af modulbeskrivelsen i modulet "Musikterapeutisk sangskrivning". Dispensationen er gældende fra efteråret 2021.