Bachelor (BSc) i biologi, 2020

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

For to-faglige uddannelsesforløb er uddannelsen endvidere tilrettelagt i henhold til vejledning nr. 9698 af 28. august 2018 (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb)

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kemi og Biovidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under censorkorps for biologi.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i biologi forudsætter en gymnasial uddannelse.

Uddannelsens specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A (karakterkrav på mindst 4,0 i Matematik A)

Og ét af følgende sæt krav:

 • Fysik B og Kemi B
 • Fysik B og Bioteknologi A
 • Geovidenskab A og kemi B
 • Kemi B, Biologi A og Fysik C

Adgangskrav til sidefag:
Adgangsbetingelserne til bachelorsidefaget i biologi er som anført herover. 

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor (BSc) i biologi (Bachelor of Science (BSc) in Biology).

Bacheloruddannelsen giver også ret til betegnelsen bachelor (BSc) i biologi (Bachelor of Science (BSc) in Biology), når biologi læses som centralt fag i en to-fags-kombination.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der opnår grader på dette niveau

Viden

En bachelor i biologi har forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for følgende naturvidenskabelige områder:

 • Matematik og statistik
 • Fysik og kemi
 • Zoologi og botanik
 • Evolution
 • Populationsbiologi og økologi
 • Fysiologi

En bachelor i biologi kan forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis inden for vidensfeltet.

Færdigheder

En bachelor i biologi kan anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og inden for det biologiske område. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra biologiske forsøg, samt at fortolke biologiske problemer på en måde der muliggør målinger, eksperimenter, og modellering.

En bachelor i biologi kan vurdere teoretiske og praktiske biologiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af relevante løsninger.

En bachelor i biologi kan formidle biologiske problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere gennem diskussion såvel som skriftlig og mundtlig afrapportering.

Kompetencer

En bachelor i biologi kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i studie-, undervisnings- eller arbejdssammenhænge.

En bachelor i biologi kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, som ingeniører og teknisk personale fra biologiske og beslægtede områder med en professionel tilgang.

En bachelor i biologi kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen i biologi består af bachelor- og kandidatuddannelsen i Biologi. Uddannelsen kan følges som et-fags-uddannelse eller to-fags-uddannelse med biologi som centralt fag. Desuden kan Biologi læses som sidefag i kombination med et andet centralt fag. Kandidatuddannelsen i Biologi er beskrevet i en selvstændig studieordning.

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Feedback

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.
Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående.

Et-fags-uddannelsen 

For et-fags-uddannelsen består bacheloruddannelsen i biologi af 6 semestre i Biologi. Der skrives bachelorprojekt på 6. semester. 

To-fags-uddannelsen med biologi som centralt fag

For den tofaglige bacheloruddannelse er forløbet afhængigt af valg af sidefag. Hvornår studerende som ønsker sidefag skal vælge dette, afhænger af, hvilket sidefag man vælger. Kombinationsmulighederne er beskrevet nedenfor. Sidefagene er beskrevet i de respektive studieordninger for de fag, hvor de hører til. 

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Valgmulighed A
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40A)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Valgmulighed B
Eksperimentel zoologi
(K-BIO-B3-70)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Valgmulighed A
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Valgmulighed B
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5. Semester
Eksperimentel fysiologi
(K-BIO-B5-42A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kort og planer for det åbne land
(B-VM-B5-7)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
6. Semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk

To-faglige uddannelsesoversigter

Studieforløbene for uddannelsens mest anvendte gymnasielærerkombinationer er beskrevet i studieordningen, men der udbydes også andre kombinationer, end de beskrevne. 

Hvis du er interesseret i en gymnasielærerkombination, der ikke allerede er beskrevet i studieordningen, så udarbejder studienævnet et konkret studieforløb efter henvendelse.

På denne hjemmeside kan du læse mere om Aalborg Universitets udbud af gymnasielæreruddannelser https://www.aau.dk/uddannelser/bliv-gymnasielaerer/ 

Der kan for de to-faglige studieforløb komme mindre ændringer af studieforløbet, når den konkrete studieplan laves. Studieplanen udarbejdes i henhold til vejledningen om de faglige mindstekrav for universitetsuddannelser rettet mod gymnasial undervisning.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Delt semester
5 ECTS på kemi Kursus 5
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Case studie i mikrobiel økologi
(K-BIO-B3-79)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
15 ECTS på kemi 15
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på kemi 15
5. Semester
Semester på sidefag
6. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5 ECTS på kemi Kursus 5

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i kemi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
30 ECTS på Kemi 30
2. Semester
Delt semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
25 ECTS på Kemi 25
3. Semester
Delt semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Case studie i mikrobiel økologi
(K-BIO-B3-79A)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
15 ECTS på Kemi 15
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på Kemi 15
5. Semester
Semester på centralt fag
6. Semester
Delt semester
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
5 ECTS på Kemi 5

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
5 ECTS på sidefag Kursus 5
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
5 ECTS på sidefag Kursus 5
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
20 ECTS på sidefag 20
3. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
20 ECTS på sidefag 20
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på sidefag 15
5. Semester
Delt semester
15 ECTS på sidefag 15
Kort og planer for det åbne land
(B-VM-B5-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Delt semester
15 ECTS på sidefag 15
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i matematik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
25 ECTS på centralt fag 25
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Valgmulighed A
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Valgmulighed B
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kort og planer for det åbne land
(B-VM-B5-7)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Semester på centralt fag

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Delt semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5 ECTS på sidefag 5
3. Semester
Delt semester
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
15 ECTS på sidefag 15
4. Semester
Delt semester
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på sidefag 15
5. Semester
Delt semester
Kort og planer for det åbne land
(B-VM-B5-7)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Delt semester, Valgmulighed A
Bachelorprojekt
(K-BIO-B6-63)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
10 ECTS på sidefag 10
6. Semester
Delt semester, Valgmulighed B
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
10 ECTS på sidefag 10

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i fysik
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Delt semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på centralt fag 15
5. Semester
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kort og planer for det åbne land
(B-VM-B5-7)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Human- og zoofysiologi
(K-BIO-B5-7A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Botanik og plantefysiologi
(K-BIO-B5-4A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Delt semester
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Marin biologi
(K-BIO-B6-10A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på centralt fag 15

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i geografi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Valgmulighed A
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40A)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Valgmulighed B
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Eksperimentel zoologi
(K-BIO-B3-70)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Valgmulighed A
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Valgmulighed B
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i geografi
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på centralt fag 15
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
15 ECTS på centralt fag 15
6. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag i idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Valgmulighed A
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40A)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Valgmulighed B
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Eksperimentel zoologi
(K-BIO-B3-70)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Valgmulighed A
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Valgmulighed B
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag i idræt
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt på centralt fag Projekt 15
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt på centralt fag Projekt 15
6. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Biologi som centralt fag og med sidefag indenfor samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Eksperimentel biologi 1
(K-BIO-B1-64)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Eksperimentel biologi 2
(K-BIO-B1-65)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
2. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Genetik og evolution
(K-BIO-B2-44)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Valgmulighed A
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiel økologi
(K-BIO-B1-40A)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
3. Semester
Valgmulighed B
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Eksperimentel zoologi
(K-BIO-B3-70)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Valgmulighed A
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
4. Semester
Valgmulighed B
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Delt semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
15 ECTS på sidefag 15
6. Semester
Semester på sidefag

Udbydes som: Sidefag
Linje: Biologi som sidefag og med centralt fag indenfor samfundsvidenskab eller humaniora
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Semester på centralt fag
2. Semester
Semester på centralt fag
3. Semester
Semester på centralt fag
4. Semester
Semester på centralt fag
5. Semester
Delt semester, valgmulighed A
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Zoologi
(K-BIO-B3-28)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt på centralt fag Projekt 15
5. Semester
Delt semester, valgmulighed B
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Bachelorprojekt på centralt fag Projekt 15
6. Semester
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Biokemi
(K-BT-B4-3A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Molekylær- og cellebiologi
(K-BT-B4-46)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Feltbiologi
(K-BIO-B2-55)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk

Der kan sammensættes særlige forløb for andre kombinationer ved behov.

Valgfag

Bacheloruddannelsen giver den studerende valgfrihed til individuel profilering af sin uddannelse. Denne valgfrihed opnås ved, at der skal vælges mellem projekterne på 3. semester og 4. semester. 

Studiestartsprøve (Commencement of Studies Exam)

Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.

Mål:                                  
Studiestartsprøvens formål er at fastslå, om de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. De studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Hvis de studerende ikke deltager i og består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen.

Studiestartsprøven vil blive afholdt i løbet af de første uger af semesteret.

Indhold:                         
Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet og indeholder eksempelvis en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget.

Reeksamen:                  
Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Prøveform:    
Skriftlig prøve

Bedømmelse:              
Intern censur. De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Klageadgang:                
De studerende kan over studiestartsprøven til Universitetet. Klagen skal indgives til Universitetet senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

Videnskabsteori og videnskabelig metode undervises i kursusmodulet Problembaseret læring på 1. semester og indgår som grundlagsgivende elementer i projektmodulerne på 1.-6. semester.

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2020. Studieordningen træder i kraft for studerende, der pr. 1. september 2020 påbegynder deres 1. og 3. semester.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2018 efter sommereksamen 2022.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 22. marts 2021 godkendt, at prøveformen ændres fra "mundtlig" til "skriftlig eller mundtlig" i modulet "Molekylær- og cellebiologi".   Dispensationen er gældende fra foråret 2021.