Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (miljøvidenskab), 2021

1: Forord

I medfør af lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 om universiteter (universitetsloven) fastsættes følgende studieordning.

Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og eksamensordningen for Aalborg Universitet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 22 af 9. januar 2020 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar 2020 (adgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Kemi og Biovidenskab

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Ingeniørernes landsdækkende censorkorps/Kemi.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i miljøvidenskab forudsætter en gymnasial uddannelse.

Adgangskravene er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Mindst 4,0 i Matematik A

og ét af følgende sæt krav:

 • Fysik B og Kemi B
 • Fysik B og Bioteknologi A
 • Geovidenskab A og Kemi B

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Studerende, der har gennemført bacheloruddannelsen i miljøvidenskab, får titlen: Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (miljøvidenskab). På engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Environmental Science).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der opnår en bachelorgrad i miljøvidenskab:

Viden

En bachelor i miljøvidenskab har forskningsbaseret viden om natur og miljø, væsentlige miljøproblemer samt tekniske løsninger indenfor miljøområdet, som bygger på teori og principper samt metode og praksis inden for grundlæggende fysik, kemi og biologi samt praksis inden for de natur- og teknisk videnskabelige områder; matematik, statistik og datahåndtering, organisk og fysisk kemi, analysemetoder, mikrobiologi, økologi og økotoksikologi, kemiske enhedsoperationer og procesmodellering, vandforsyning, hydraulik og hydrologi, spildevandsrensning samt recipienter

Færdigheder

En bachelor i miljøvidenskab kan

 • anvende fagområdets videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder til identificering og analyse af komplekse problemstillinger og varetage analyse-, vurderings- og procesopgaver inden for det miljøteknologiske område. Her indgår især færdigheder til at måle og fortolke data fra forsøg med mikroorganismer og stofomsætning, samt at fortolke miljøteknologiske problemer, der inddrager og identificerer udførelse af målinger, eksperimenter, modellering og design.
 • vurdere teoretiske og praktiske miljøteknologiske problemstillinger samt foretage begrundede valg af løsningsmuligheder.
 • formidle miljøvidenskabelige problemstillinger og løsninger til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere gennem diskussion samt skriftlig og mundtlig afrapportering.

Kompetencer

En bachelor i miljøvidenskab kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver i erhvervsmæssige sammenhænge herunder rådgivning, produktion og undervisning.
 • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med andre professionelle faggrupper herunder ingeniører og teknikere fra miljøvidenskabelige og beslægtede områder ved anvendelse af en problembaseret fremgangsmetode.
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • Forelæsninger
 • Klasseundervisning
 • Projektarbejde
 • Workshops
 • Opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • Lærerfeedback

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse. Studienævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Byens forurening 1
(K-BIO-B1-37)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk
Byens forurening 2
(K-BIO-B1-36A)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Problembaseret læring
(TECHENGPBL20)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Calculus
(MAT1CALC1358)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Almen Kemi
(K-KEM-B1-1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Klima og bæredygtighed
(K-BIO-B2-54)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lineær algebra
(MAT2LIAL1257)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Anvendt statistik
(K-BT-B4-15A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig Dansk og Engelsk
Almen biologi
(K-BT-B2-B1A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
Eksperimentel miljømikrobiologi
(K-BIO-B3-68)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Afløbsteknik og hydraulik
(B-BA-B3-11)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Grundlæggende organisk og fysisk kemi
(K-KEM-B3-14A)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Mikrobiologi
(K-BIO-B3-23A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
4. Semester
Valgfag 4. semester Projekt 15
Afstrømning af regn- og spildevand
(B-VM-B6-6)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Økologi og økotoksikologi
(K-BIO-B4-24A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Data Science
(K-BT-B4-50)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
5. Semester
Vandforsyning
(K-BIO-B5-46A)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Valgfag 5. semester Kursus 5
Vandbehandling og distribution
(B-VM-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Kemiske enhedsoperationer
(K-KEM-B5-17A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
6. Semester
Bachelorprojekt
(K-KMB-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk
Integreret procesmodellering
(K-KEM-B6-8A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Limnologi
(K-BIO-B6-16A)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Grundlæggende biologisk og kemisk spildevandsrensning
(K-BIO-B6-52)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

 
Valgfag 4. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Eksperimentel økotoksikologi
(K-BIO-B4-56)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Eksperimentel økologi
(K-BIO-B4-57)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk
Systemanalyse og miljøpåvirkninger
(K-BIO-B4-33A)
Projekt 15 7-trins-skala Ekstern prøve Mundtlig pba. projekt Dansk

 
Valgfag 5. semester
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Hydrologi
(B-VM-B5-2)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Kort og planer for det åbne land
(B-VM-B5-7)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Videnskabsteori og videnskabelig metode undervises i kursusmodulet Problembaseret læring på 1. semester og indgår som grundlagsgivende elementer i projektmodulerne på 1.-6. semester.

Valgfag

Bacheloruddannelsen giver den studerende valgfrihed til individuel profilering af sin uddannelse.

På 4. semester vælges 1 projektmodul à 15 ECTS og på 5. semester vælges 1 kursusmodul à 5 ects.

Specialiseringsmuligheder

Studerende som på 5. semester og i deres bachelorprojekt på 6 semester ønsker at specialisere sig indenfor afledning af regn og spildevand anbefales på 5. semester at følge det valgfrie kursus Hydrologi.

Studiestartsprøve

Studiestartsprøven er ikke ECTS-givende og vil ikke fremgå af eksamensbeviset.

Mål:
Studiestartsprøvens formål er at fastslå, om de studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. De studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen. Hvis de studerende ikke deltager i og består den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, bliver de udmeldt af studiet umiddelbart efter afholdelsen af reeksamen. Studiestartsprøven vil blive afholdt i løbet af de første uger af semesteret.

Indhold:
Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet og indeholder eksempelvis en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget.

Reeksamen:
Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

Prøveform:
Skriftlig prøve

Bedømmelse:
Intern censur. De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Klageadgang:
De studerende kan klage over studiestartsprøven til Universitetet. Klagen skal indgives til Universitetet senest to uger efter, at resultatet fra studiestartsprøven er meddelt. Hvis Universitetet ikke giver medhold i klagen, kan Universitetets afgørelse påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, såfremt klagen vedrører retlige spørgsmål.

19: Henvisninger til uddybende information

Mere information om uddannelsen, herunder eksamen og litteratur, er publiceret på Moodle

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 1. september 2021. Studieordningen træder i kraft for studerende, der pr. 1. september 2021 påbegynder deres 1. og 3. semester.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2020 efter sommereksamen 2023.

Studienævnet udbyder eksamen i moduler fra den hidtidige studieordning, i det omfang der er studerende, der har brugt prøveforsøg i et modul uden at bestå. Antallet af prøveforsøg følger eksamensbekendtgørelsen.

21: Ændringer til studieordningen