Studieordning for Bacheloruddannelsen i landinspektørvidenskab, 2019, Aalborg

1: Forord

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar af 2018 om universiteter (universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 (bacheloradgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen).

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Teknisk Fakultet for IT og Design, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Landinspektøruddannelsen.

7: Adgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i landinspektørvidenskab forudsætter en gymnasial uddannelse.

Uddannelsens specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A (Karakterkrav på mindst 4,0)

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (landinspektørvidenskab). Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Surveying, Planning and Land Management).

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

Personer der opnår en bachelorgrad i landinspektørvidenskab:

Viden

 • Skal have viden om teori, metode og praksis inden fagområderne: landmåling og kortlægning, geografisk information og infrastruktur for geografisk information samt arealforvaltning og planlægning,
 • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende ovennævnte fagområders teorier, metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområderne og landinspektørbranchen mere bredt.
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang indenfor hele det landinspektørfaglige arbejdsområde i både offentligt og privat regi såvel som på både det tekniske og samfundsvidenskabelige område.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

Med ovenstående kompetenceprofil har den landinspektørvidenskabelige bachelor også opnået det basale faglige fundament for – efter gennemførelse af kandidatuddannelsen i landinspektørvidenskab – at få tildelt den beskyttede titel Landinspektør; herunder senere opnå beskikkelse som privatpraktiserende landinspektør efter Landinspektørloven.

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer. Prøven er angivet og afgrænset i studieordningen.

Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde

Regler om forløb af bacheloruddannelsen

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.

Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve.

Udbydes som: 1-faglig
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Landinspektørens faglighed og erhvervsfunktioner
(PGLLANB16101)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Geografisk information – steder, data og modeller
(PGLLANB16102)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Lineær algebra
(ESNEITB1K3F)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(PGLLBGB16103)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
Landmåling og rumlige modeller
(PGLLANB16103)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
2. Semester
Fast ejendom og udvikling af det bebyggede miljø
(PGLLANB16201)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Geografisk informationsvidenskab & teknologi
(PGLLBGB18203)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Juridisk og geografisk analyse af områder
(PGLLANB16202)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
3. Semester
Byernes planlægning og arealforvaltning
(PGLLANB16301)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Bypolitik og planlægning
(PGLLBGB16305)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Valgfag planjura 3. sem
Vælg 1 kursus
Kursus 5
Valgfag 3. sem
Vælg 1 kursus
Kursus 5
4. Semester
Det åbne lands planlægning og forvaltning
(PGLLANB16401)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Detaljeret opmåling
(PGLLANB16402)
Projekt 5 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Landmåling og kortkonstruktion
(PGLLANB16403)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Landmålingens fejlteori og det matematiske grundlag for kortprojektioner
(PGLLANB16404)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
5. Semester
Kortlægning og afsætning
(PGLLANB16501)
Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Databearbejdning og vurdering
(PGLLANB16502)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk
Ejendomsdata, rådgivning og landinspektøransvar
(PGLLANB16503)
Kursus 5Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk
Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig
6. Semester
Bachelorprojekt (Dannelse og forandring af bestemt fast ejendom)
(PGLLANB16601)
Projekt 20 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk
Udvikling, regulering og omsætning af bestemt fast ejendom
(PGLLANB16602)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk
Samfundsøkonomi og projektevaluering – med sigte på ejendomsøkonomi
(PGLLGB16603)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk

 
Valgfag planjura 3. sem
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Planjura og regulering – med sigte på lokalplanlægning mv.
(PGLLANB16302)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Planjura og regulering – med sigte på varmeforsyningsplanlægning mv.
(PGLLBGB16302)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

 
Valgfag 3. sem
Vælg 1 kursus
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Bygeografi
(PGLLBGB16303)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Bygeografiske metoder
(PGLLBGB16304)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk
Mobilitet og transportplanlægning
(PGLLBGB16307)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk

Flere moduler omhandler videnskabsteori og videnskabsteoretiske emner. Det gælder navnlig: Landinspektørens faglighed og erhvervsfunktioner, Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund samt Det åbne lands planlægning og forvaltning.

Som det ses rummer uddannelsen en udstrakt valgfrihed i kraft af nogle meget rummelige projektmoduler på 1.-4. semester. Navnlig projektmodulerne på 3. og 4. semester indebærer en reel valgfrihed mellem en faglig betoning af den planlægningsmæssige hhv. det forvaltningsmæssige. To kursusmoduler på 3. semester er desuden valgbart.

19: Henvisninger til uddybende information

Gældende version af studieordningen er offentliggjort på studienævnets hjemmeside, herunder mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen.

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Tekniske Fakultet for IT og Design og træder i kraft 01.09.2019.

Studienævnet udbyder ikke undervisning efter den hidtidige studieordning fra 2016 efter sommereksamen 2021.

21: Ændringer til studieordningen

Prodekanen for uddannelse har den 13. december 2019 godkendt, at modulet "Calculus" på 2. semester erstattes af et nyt "Calculus"-modul gældende fra foråret 2020.

Det er endvidere godkendt, at valgmodulerne på 3. semester er følgende:

 • Bygeografi
 • Bygeografiske metoder
 • Mobilitet og transportplanlægning