Bacheloruddannelsen i matematik, 2017

1: Forord

I medfør af lov nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning. Uddannelsen følger endvidere fællesbestemmelserne og tilhørende eksamensordning ved fakultetet.

2: Bekendtgørelsesgrundlag

Bacheloruddannelsen er tilrettelagt i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 (bacheloradgangsbekendtgørel­sen) og bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 (karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer.

3: Campus

Uddannelsen udbydes i Aalborg.

4: Fakultetstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

5: Studienævnstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen hører under Studienævn for Matematiske Fag

6: Censorkorpstilhørsforhold

Bacheloruddannelsen er tilknyttet censorkorps for Matematik.

7: Adgangskrav

Optagelse forudsætter en gymnasial uddannelse.

I medfør af adgangsbekendtgørelsen er uddannelsens specifikke adgangskrav:

Dansk A, Engelsk B og Matematik A.

8: Uddannelsens titel på dansk og engelsk

Bacheloruddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i matematik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Mathematics.

Bacheloruddannelsen giver også ret til betegnelsen Bachelor (BSc) i matematik, når matematik læses som centralt fag i en to-fags-kombination.

9: Uddannelsens normering angivet i ECTS

Bacheloruddannelsen er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS.

10: Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet

Studienævnet kan godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre uddannelser på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit).

Studienævnet kan efter ansøgning ligeledes godkende, at en del af denne uddannelses uddannelseselementer gennemføres ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet (forhåndsmerit).

Studienævnets afgørelser om merit træffes på baggrund af en faglig vurdering.

11: Dispensationer

Studienævnets muligheder for at tildele dispensation, herunder dispensation til yderligere prøveforsøg og særlige prøvevilkår, fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger

12: Eksamensregler

Eksamensreglerne fremgår af eksamensordningen, der er offentliggjort på denne hjemmeside: https://www.studieservice.aau.dk/regler-vejledninger/

13: Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet

I bedømmelsen af samtlige skriftlige arbejder skal der ud over det faglige indhold, uanset hvilket sprog de er udarbejdet på, også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Den sproglige præstation skal altid indgå som en selvstændig dimension i den samlede vurdering. Dog kan ingen prøve samlet vurderes til bestået alene på grund af en god sproglig præstation, ligesom en prøve normalt ikke kan vurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.

Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

14: Regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog

Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog for uddannelser udbudt på dansk.
Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne engelsk samt anvende opslagsværker mv. på andre europæiske sprog for uddannelser udbudt på engelsk.

15: Eksamensbevisets kompetenceprofil

Nedenstående kompetenceprofil vil fremgå af eksamensbeviset:

En bachelor har kompetencer erhvervet gennem et uddannelsesforløb, der er foregået i et forskningsmiljø.

En bachelor har grundlæggende kendskab til og indsigt i sit fags metoder og videnskabelige grundlag. Disse egenskaber kvalificerer bacheloren til videreuddannelse på et relevant kandidatstudium samt til ansættelse på baggrund af uddannelsen.

16: Uddannelsens kompetenceprofil

En person, der dimitterer med en bachelorgrad i matematik, skal have følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
Dimittenden skal
• have viden om teori, metode og praksis inden for matematik, især matematisk analyse og algebra
• kunne forstå og reflektere over teorier og metode inden for matematik

Færdigheder
Dimittenden skal
• kunne anvende flere matematiske metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse med problemstillinger inden for matematik
• kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
• kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer
Dimittenden skal
• kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge
• selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
• kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

17: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.
Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion:


• forelæsninger
• projektarbejde
• workshops
• opgaveløsning (individuelt og i grupper)
• lærerfeedback
• faglig refleksion
• porteføljearbejde

Regler om forløb af bacheloruddannelsen 

Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse.Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold.

18: Uddannelsesoversigt

Alle moduler bedømmes gennem individuel gradueret karakter efter 7-trinssskalaen eller bestået/ikke bestået (B/IB). Alle moduler bedømmes ved ekstern prøve (ekstern censur) eller intern prøve (intern censur eller ingen censur).

Videnskabsteori og videnskabelig metode
Videnskabsteori og videnskabelig metode indlæres gennem kursusaktiviteterne Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (1. sem.), Sandsynlighedsregning (4. sem.) og Statistisk inferens for lineære modeller (5. sem.) og bringes i anvendelse i projektmodulerne Symmetri (4. sem.) og Statistisk modellering og analyse (5. sem.).
Valgfag
Bacheloruddannelsen giver den studerende valgfrihed til individuel profilering af sin uddannelse. Denne valgfrihed opnås med muligheden for valgfag på 4. og 6. semester. Studienævnet fastlægger, hvilke valgfag, der udbydes forud for hvert semester.

Udbydes som: 1-faglig
Linje: Matematik (et-faglig)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt
(F-MAT-B1-1)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Diskret matematik (P1) - projekt
(F-MAT-B1-2)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
Diskret matematik - kursus
(F-MAT-B1-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
2. Semester
Optimering (P2) - projekt
(F-MAT-B2-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Introduktion til matematiske metoder
(F-MAT-B2-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Computerstøttede beregninger
(F-MTK-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
3. Semester
Sædvanlige differentialligninger
(F-MAT-B3-1)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Analyse 1
(F-MAT-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(F-MAT-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(F-MAT-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
Symmetri
(F-MAT-B4-1)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(F-MAT-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Sandsynlighedsregning
(F-MAT-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Analyse 2
(F-MAT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 2: Ringe og legemer
(F-MAT-B4-4)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. semester/MAT4-valgfag
5. Semester
Statistisk modellering og analyse
(F-MAT-B5-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Statistisk inferens for lineære modeller
(F-MAT-B5-2)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveAktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Computeralgebra
(F-MAT-B5-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Differentialgeometri
(F-MAT-B5-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
6. Semester
Matematik med anvendelser. Bachelorprojekt 15 ECTS, forår. Ekstern censur
(F-MAT-B6-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Integrationsteori
(F-MAT-B6-4)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
6. semester/MAT6-valgfag

 
4. semester/MAT4-valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Komplekse funktioner
(F-MAT-B4-5)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Matematikkens fagdidaktik
(F-MAT-B4-6)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk

 
6. semester/MAT6-valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Operatorer på Hilbertrum
(F-MAT-B6-5)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Grafteori
(F-MAT-B6-6)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kodningsteori
(F-MAT-B6-7)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebraisk topologi
(F-MAT-B6-8)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Rumlig statistik og markovkæde Monte Carlo metoder
(F-MAT-B6-9)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Bayesiansk inferens og modeller med tilfældige effekter
(F-MAT-K2-2)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Tidsrækkeanalyse og økonometri
(F-MOK-B6-3)
Kursus 5 7-trins-skala Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Data Mining
(F-MOK-K2-5)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Quantitative Finance and Computational Statistics
(F-MOK-K2-3)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Financial Engineering
(F-MOK-B6-2)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Skriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Anvendt harmonisk analyse
(F-MTK-B4-3)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Mundtlig Dansk og Engelsk

To-fags uddannelser

Matematik som centralt fag og sidefag inden for det naturvidenskabelig hovedområde (vejledende)

Den studerende skal på bachelordelen følge 60 ECTS på sidefaget. Calculus og Lineær algebra tæller med på sidefaget.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag matematik og sidefag fysik (vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
MAT1
Diskret matematik (P1) - projekt
(F-MAT-B1-2)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt
(F-MAT-B1-1)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Diskret matematik - kursus
(F-MAT-B1-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
MAT2
Optimering (P2) - projekt
(F-MAT-B2-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
Introduktion til matematiske metoder
(F-MAT-B2-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
FYS2 Kursus 5
Grundlæggende mekanik og termodynamik
(F-FYS-B2-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig Dansk
3. Semester
MAT3
Sædvanlige differentialligninger
(F-MAT-B3-1)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Analyse 1
(F-MAT-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(F-MAT-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(F-MAT-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
MAT4 30
Symmetri
(F-MAT-B4-1)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(F-MAT-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Analyse 2
(F-MAT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 2: Ringe og legemer
(F-MAT-B4-4)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. semester/MAT4-valgfag
5. Semester
Sidefag i fysik 30
6. Semester
Centralt fag matematik Projekt 10
Bachelorprojekt
(F-MAT-B6-2)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveSpeciale/afgangsprojekt Dansk og Engelsk
Sidefag fysik Kursus 20

 
4. semester/MAT4-valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Komplekse funktioner
(F-MAT-B4-5)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Matematikkens fagdidaktik
(F-MAT-B4-6)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk

Matematik som centralt fag og NAT sidefag fx biologi sidefag (vejledende)

Den studerende skal på bachelordelen følge 60 ECTS på sidefaget. Valgfag på 2. semester: Biologi/kemi følger Almen biologi (ALBIO), datalogi følger Objektorienteret programmering (OOP), fysik følger Grundlæggende mekanik og termodynamik (GMT), geografi følger Geografiske informationssystemer (GIS) og idræt følger et valgfrit kursusmodul på 2. semester af en naturvidenskabelig uddannelse.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag matematik og sidefag NAT (fx biologi sidefag - vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
MAT1
Diskret matematik (P1) - projekt
(F-MAT-B1-2)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt
(F-MAT-B1-1)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Diskret matematik - kursus
(F-MAT-B1-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
MAT2
Optimering (P2) - projekt
(F-MAT-B2-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
Introduktion til matematiske metoder
(F-MAT-B2-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kursus på sidefag Kursus 5
3. Semester
MAT3
Sædvanlige differentialligninger
(F-MAT-B3-1)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Analyse 1
(F-MAT-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(F-MAT-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(F-MAT-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
MAT4
Symmetri
(F-MAT-B4-1)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(F-MAT-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Analyse 2
(F-MAT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 2: Ringe og legemer
(F-MAT-B4-4)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. semester/MAT4-valgfag
5. Semester
Sidefag fx i biologi 30
6. Semester
Sidefag fx i biologi 30

 
4. semester/MAT4-valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Komplekse funktioner
(F-MAT-B4-5)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Matematikkens fagdidaktik
(F-MAT-B4-6)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk

Matematik som centralt fag og sidefag inden for HUM/SAMF/Idræt (vejledende)

Den studerende skal på bachelordelen følge 45 ECTS på sidefaget. 

2. semester: HUM/SAMF følger Anvendt statistik (FYS2) eller Makroøkonomi (MATØK2). Idræt følger et kursusmodul på 2. semester af en naturvidenskabelig uddannelse. 

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Centralt fag matematik og sidefag inden for HUM/SAMF/Idræt (vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
1. Semester
MAT1
Diskret matematik (P1) - projekt
(F-MAT-B1-2)
Projekt 10 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Introduktion til projektarbejde (P0) - projekt
(F-MAT-B1-1)
Projekt 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Diskret matematik - kursus
(F-MAT-B1-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Calculus
(F-MAT-B1-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund
(N-EN-B1-5)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig Dansk og Engelsk
2. Semester
MAT2
Optimering (P2) - projekt
(F-MAT-B2-1)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Engelsk
Introduktion til matematiske metoder
(F-MAT-B2-3)
Kursus 5 Bestået/ikke beståetIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra
(F-MAT-B2-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Kursus på sidefag Kursus 5
3. Semester
MAT3
Sædvanlige differentialligninger
(F-MAT-B3-1)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Analyse 1
(F-MAT-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(F-MAT-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(F-MAT-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. Semester
MAT4
Symmetri
(F-MAT-B4-1)
Projekt 10 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Sandsynlighedsregning
(F-MAT-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Analyse 2
(F-MAT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 2: Ringe og legemer
(F-MAT-B4-4)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. semester/MAT4-valgfag Kursus 5
5. Semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Forår
(F-MAT-B6-10)
Projekt 15 7-trins-skalaEkstern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Sidefag HUM/SAMF/Idræt (vejledende) Kursus 15
6. Semester
Sidefag HUM/SAMF/Idræt (vejledende) 30

 
4. semester/MAT4-valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Komplekse funktioner
(F-MAT-B4-5)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Matematikkens fagdidaktik
(F-MAT-B4-6)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk

Matematik som sidefag og centralt fag inden for det naturvidenskabelige hovedområde (vejledende)

Den studerende skal på bachelordelen følge 60 ECTS matematik. Der kan tælles 10 ECTS moduler (Calculus og Lineær algebra) med på sidefaget.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Sidefag i matematik, centralt fag fysik (vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
MAT3
Sædvanlige differentialligninger
(F-MAT-B3-1)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Analyse 1
(F-MAT-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(F-MAT-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(F-MAT-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
6. Semester
MAT4, kurser
Sandsynlighedsregning
(F-MAT-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Analyse 2
(F-MAT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 2: Ringe og legemer
(F-MAT-B4-4)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
4. semester/MAT4-valgfag

 
4. semester/MAT4-valgfag
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
Komplekse funktioner
(F-MAT-B4-5)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk
Matematikkens fagdidaktik
(F-MAT-B4-6)
Kursus 5 Bestået/ikke bestået Intern prøve Aktiv deltagelse/løbende evaluering Dansk og Engelsk

Matematik som sidefag og NAT centralt fag (fx biologi centralt fag - vejledende)

Den studerende skal på bachelordelen følge 60 ECTS matematik. Der kan tælles 15 ECTS moduler (Calculus og Lineær algebra, samt P0-projekt) med på sidefaget.

Udbydes som: 2-faglig
Linje: Sidefag matematk, centralt fag NAT (fx biologi centralt fag - vejledende)
Modulnavn Type ECTS Bedømmelse Censur Prøve Sprog
5. Semester
MAT3
Sædvanlige differentialligninger
(F-MAT-B3-1)
Projekt 15 7-trins-skalaIntern prøveMundtlig pba. projekt Dansk og Engelsk
Analyse 1
(F-MAT-B3-2)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Lineær algebra med anvendelser
(F-MAT-B3-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 1: Grupper
(F-MAT-B3-4)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
6. Semester
MAT4, kurser
Sandsynlighedsregning
(F-MAT-B4-2)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Engelsk
Analyse 2
(F-MAT-B4-3)
Kursus 5 7-trins-skalaIntern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk
Algebra 2: Ringe og legemer
(F-MAT-B4-4)
Kursus 5 7-trins-skalaEkstern prøveSkriftlig eller mundtlig Dansk og Engelsk

19: Henvisninger til uddybende information

20: Ikrafttrædelse og overgangsregler

Studieordningen er godkendt af dekanen og træder i kraft pr. 01.09.2017.

Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2016, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2019, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning.

21: Ændringer til studieordningen